Виолина Атанасова

д-р, доц. Виолина Атанасова

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на Азия; История и култура на Индия

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1983-1987 – Редовен аспирант в Институт за изтокознание, АН СССР, Москва

1979 – Институт за страните на Азия и Африка, МГУ „М. Ломоносов“, Исторически факултет, Катедра „История на Индия“

Заемани длъжности

2016 – Доцент

1988 – Научен сътрудник в Института по история, БАН

1979-1983 – Специалист в Института по култура, Комитет по култура и БАН

Научна степен и звание

2016 – Доцент

1987 – Кандидат на историческите науки (Ph.D.) след защита на дисертация „Културната политика в независима Индия и идейната борба по въпросите на индийската култура“

Членства в научни организации и сдружения

1996 – Асоциация „Клио“ (продължава)

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2016 – Исторически преглед (продължава)

1998 – Историческо бъдеще (продължава)

Езици

руски, английски, немски, хинди, урду

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии

Българското огледало (Образът на Индия в България – краят на XIX – краят на XX век). Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, С., 2014, 306 с. (Електронна книга) ISBN 978-954-322-786-0.

Студии и статии

 • Bulgarian Cultural Policy in India and Bulgarian-Indian Cultural Relations in the 70s and 80s of the 20th Century. – Asian Journal of Social and Human Sciences, 2016, Vol.(1), Is. 1, p. 4-13
 • Боливуд в България. – Историческо бъдеще, 2016, 1-2, с. 178-196
 • Българската преса за Индия (първата половина на XX век). – Списание на БАН, 2016, кн. 2, с. 18-23.
 • Културно-пропагандната дейност на социалистическите страни в Индия. – В: Русия между Запада и Изтока. Политика и дипломация [Известия на Института за исторически изследвания. Т. XXXIII]. С., 2016, с. 382-402.
 • Образът на Индия в България – развитие и приемственост. – В: От Индия, към Индия – перцепции и перспективи. 30 години специалност Индология във Факултета по класически и нови филологии. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2015, ISBN 978-95407-3904-5, с. 320-326.
 • Писма за Индия. – Историческо бъдеще, 2014, 1-2, с. 236-249.
 • Бал Гангадхар Тилак. – Нов български университет, 2014. – http://ebox.nbu.bg/profesorgenov/view_lesson.php?id=10
 • Людмила Живкова и амбициозните български проекти в Индия. – В: Културното отваряне на България към света. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2013, ISBN 978-954-07-3557-3, с. 78-84.
 • Digitisation and Presentation of Historical Materials in a Virtual Exhibition “The Image of India in Bulgaria: from the Late 19th to the Late 20th Century”. (съвместно с Galina Bogdanova). – Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. Proceedings, Vol. 3. Sofia, Institute of Mathematics and Infromatics, BAS, 2013, ISBN 1314-4006, s. 212-218.
 • Information Technologies for Presentation of Bulgarien-Indian Cooperation in a Virtual Museum (съвместно с Galina Bogdanova и Todor Todorov). – Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage. Institute of Mathematics and Informatics – BAS, Sofia, 2011, ISBN 1314-4006, s. 111-116
 • Акценти на българската културна политика по отношение на Индия (60-те – 70-те години на XX век). – Исторически преглед, 2011, кн. 1-2, с.174-192.
 • Ориенталистиката в Русия (XVIII–XIX век). – В: Русия между Запада и Изтока. ХVIII–ХХ в. Страници от историята. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2011, ISBN 978-954-322-438-8, с. 118-156.
 • Индия в българските учебници по история (следосвобожденски период). – В: Призвание и всеотдайност. Към 70-годишния юбилей и 40-годишната научната дейност на ст.н.с. I ст., д.и.н. Витка Тошкова. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2011, ISBN 978-954-322-455-5, с. 313-326.
 • Споделена Индия. – Историческо бъдеще, 2010, 1-2, с. 260-281.
 • Двустранните отношения като фактор за формирането на образа на Индия в България (50-80 г. на XX в.). – В: 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. С., 2010, ISBN 978-954-92267-9-9, с. 44-62.
 • Индийски внушения в западната култура (XIX–XX век). – В: 20 години индология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С., 2009, ISBN 978-954-07-2860-5, с. 379-389.
 • България – Индия: първи стъпки в установяването на културните взаимоотношения (50-те – началото на 60-те години на XX в.). – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2009, ISBN 978-954-322-277-3, с. 22-30.
 • Религиозната вълна в България. Краят на XIX – средата на XX век. – В: Проблемът Изток–Запад България и Балканите. С., Клио-96, 2006, ISBN-10: 954-91861-1-3; ISBN-13: 978-954-91861-1-6, с. 141-160.
 • Културният модел на Людмила Живкова в българското културно самоопределение между Изтока и Запада. – В: Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2005, ISBN 954-430-991-8, с. 300-325.
 • The Social Adaptation of the White Brotherhood (Mid-40s – Late 60s of the 20th Century). – Bulgarian Historical Review, 2001, № 1-2, p. 158-183.
 • Измерения на религиозното пространство на източния мистицизъм в България (до средата на ХХ век). – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, „Гутенберг“, 1999, ISBN 954-9943-06-2, с. 372-380.

Научни информации, отзиви, рецензии

 • Велева, М. Българската съдба на професор П. М. Бицилли. – Историческо бъдеще, 2005, 1-2, с. 286-291.
 • Изток-Запад. Граници във времето и пространството. – Историческо бъдеще, 2002, 1-2, с. 298-301.
 • Indian Philosophy and History of Religion in Russia and the former Soviet Union. A Bibliography Prepared by Alexander L. Gungov, Sofia University, Violina Atanasova, Bulgarian Academy of Sciences. – Journal of Comparative Literature and Aesthetics, Vol. XXII: Nos. 1-2: 2000.

Съставителство и редакция

 • България, Балканите и Русия. XVIII–XXI век. С., Институт за исторически изследвания, 2011.
 • Изследвания и документи. С., Асоциация Клио-96, 2008.
 • Проблемът Изток–Запад. България и Балканите. С., Асоциация Клио, 2006, 447 с.
 • Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. изд. „Марин Дринов“, 2005.
 • Проблемът Изток–Запад. Съвременни измерения. С., Асоциация Клио, 2004.
 • Проблемът Изток–Запад. Историческа перспектива. С., „Парадигма“, 2003.
 • Религия и църква в България. С., 1999
  и други тематични и юбилейни сборници

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Национална конференция „Индия в българската наука“, организирана от Клуб „Приятели на Индия“ в сътрудничество с Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Посолството на Република Индия в София, 15-16 юни 2017, София. Доклад: Индо-българските дружества за приятелство като инструмент на политиката на България в Индия (50-80-те години).
 • Публична лекция на тема „Рецепцията на Индия в България до средата на ХХ век“ в рамките на семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“ НИИИ, БАН, 20.10.2015
 • Международна научна конференция „От Индия към Индия – перцепции и перспективи“, посветена на 30-годишнината на специалност Индология в СУ „Св. Климент Охридски“, организирана в сътрудничество с Индологическа фондация „Изток–Запад“, 9-10 септември 2013 г. Доклад: Образът на Индия в България – развитие и приемственост.
 • International Conference. Veliko Tarnovo, 18-21 September, 2013. Paper: Digitisation and Presentation of Historical Materials in a Virtual Exhibition “The Image of India in Bulgaria” (съвместно с Г. Богданова).
 • Международна научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова, 19 октомври 2012 г. Доклад: Людмила Живкова и амбициозните български проекти в Индия.
 • International Conference. Veliko Tarnovo, 11-14 September, 2011. Paper: Information, Technologies for prеsentation of Bulgarian-Indian Cooperation in a virtual museum. (съвместно с Г. Богданова и Т. Тодоров).
 • Международна конференция „Интелектуалците и/в политиката“, Нов български университет, 29-30 април 2011. Доклад: Бал Гангадхар Тилак.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Доклад „Български информационно-културен център“ – „Вечер на БКИЦ“, организирана от Клуб „Приятели на Индия“, 29 февруари 2012 г.
 • Българският културно-информационен център в Делхи – история и дейност. – Светилник, 2012, 14.
 • Рабиндранат Тагор и Махатма Ганди – по различни пътища към една цел. – Лекция, изнесена пред Клуб „Приятели на Индия“, специалност Индология в СУ и Посолството на Република Индия в България на 21 октомври 2011 г.
 • Документален филм на режисьорката Петя Иванова. 2008. Консултанти Боряна Камова и Виолина Атанасова.
 • Слово за Ганди по случай обявяването от ООН на рождения ден на Махатма Ганди за „Ден на ненасилието“ – вечер, организирана от Посолството на Република Индия, 2.10.2007.
 • Махатма Ганди – символ на мира и ненасилието. – Светилник, 2007, 9, С. 36-39.
 • Л.Н. Толстой и Индия. – Лекция, изнесена пред Славянското дружество, 1.02.2006 и пред Клуб „Приятели на Индия“ и Посолството на Република Индия в България, 4.05.2006.
 • Толстой и Индия. – Светилник, 2006, 8, с.156-160.