Владимир Петров Ангелов

1 януари 1976, София

e-mail: angelov_vlad(at)yahoo(dot)com
vladimir(dot)angelov(at)gmail(dot)com

Академична кариера

Образование

1990 – 1995 – НГДЕК „Св. Константин Кирил – Философ.

1995 – 2000 – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност История, специализация История на Византия и балканските народи.

2003 – 2006 – Редовен докторант към катедрата по Средновековна история на България в СУ „Св. Климент Охридски“.

2006 – Доктор по история след защита на дисертационен труд „България и българите във византийската историография от ХV в.“

Назначение

2007 – Научен сътрудник в Института по история при БАН.

Академична квалификация

Научна степен и звание

2006 – Доктор (PhD).

Области на научни интереси

История на Византия и балканските народи, византийска историография.

Преподавателска дейност

2003 – 2006 – Хоноруван асистент по История на Византия в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Езици

Английски, немски, френски, румънски, сърбохърватски, руски, латински, старогръцки.

Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Българите и техните съседи на Балканите във византийската историопис от ХV в. С., 2007.
 2. Гръцки извори за българската история, т. ХІІ (увод, съставителство, превод и коментар). С., 2015.

Б. ИЗБРАНИ СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Османците и османското нашествие през погледа на византийските историци Дука, Халкокондил и Критовул. – История, кн. 4-5, 2002, 9-22.
 2. Сърбия и сърбите през погледа на византийските историци Дука, Халкокондил и Критовул. – История, кн. 3-4, 2003, 28-41.
 3. Сведения за българите и българските земи в „История“ на Лаоник Халкокондил. – Македонски преглед, кн. 3, 2005, 91-116.
 4. Сведения за албанците и власите в късновизантийската историография от ХV в. – В: Тангра. Сб. в чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. С., 2006, 175-183.
 5. Тракия във византийската историография от ХV в. – В: Сб. Тракия и Хемимонт ІV-ХІV век. Карнобат, 2006, 228-232.
 6. Образът на османците във византийската историография от ХV в. Bulgaria Mediaevalis, I. С.,2010, 217-237. ISSN 1314-2941
 7. Балканските славянски народи във византийската историография от ХV век. – В: Средновековният българин и „другите“ (сборник в чест на проф. П. Ангелов). С., 2013, 337-363
 8. Laonikos Chalkokondyles on Bulgaria and the Bulgarian history. Bulgaria Mediaevalis, ІІІ, С., 2012, 247-255
 9. Сведения за Венеция и Генуа в съчинението на Лаоник Халкокондил. Bulgaria Mediaevalis, ІІ. С., 2011. 247-257
 10. България и Българите в съчинението на византийския историк Дука. Исторически преглед, кн.5-6, 2011, 115-123.
 11. Сведения за западните народи в съчинението на Лаоник Халкокондил. – В: Евразийски хоризонти: минало и настояще (сборник в чест на проф. В. Стоянов). С., 2011, 62-74.
 12. Източните български земи във византийската историопис от ХV в.- В: Оттука започва България (сборник с материали от конференцията „Пътуване към България). Шумен, 2011, 439-446.
 13. Сведенията за българската история в късновизантийските кратки хроники.- В: Памет и забрава във Византия (сборник с материали от едноименния семинар). С.,2011, 93-100.
 14. България и българите в кратките византийски хроники от ХІV-ХV век.- В: Българско средновековие: Общество, власт, история (сборник в чест на проф. М. Каймакамова). С., 2013, 410-417.
 15. Материални следи от миналото на българските земи през погледа на западноевропейски пътешественици от ХV-ХVІІ век.- В: България в световното културно наследство (сборник с материали от конференцията „Пътуване към България (България в световното културно наследство). Шумен, 2014, 728-734.
 16. Чужденци-бегълци в Първата българска държава (VІІ – ХІ в.), България в европейската култура, наука, образование, религия (Сборник с материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”). Шумен, 2015, 197-206.
 17. По въпроса за робството в Първата българска държава. Bulgaria Mediaevalis, кн. 4-5, С., 2015, 383-391.
 18. Няколко случая на чужденци-бегълци в Първата българска държава, Bulgaria Mediaevalis, кн. 6, С., 2015, 321-331.