Владимир Златарски

Доц. д-р Владимир Златарски

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

България в Европа от втората половина на 19 век и през 20 век; отношения на България с Германия, с Австро-Унгария, с Румъния и балканските страни; история на Балканите и Европа; военна история

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Заемани длъжности

2016 – Доцент в Института за исторически изследвания на БАН (продължава)

2009 – 2016 Главен асистент в Института за исторически изследвания на БАН

Членства в научни организации и сдружения

2020 – Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания на БАН (продължава)

2020 – Член на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България (продължава)

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2022 – Член на редакционната колегия на списание „Исторически преглед“ (продължава)

2017 – 2022 Член на редакционната колегия на списание „Bulgarian Historical Review“

Научни специализации

Многократни научни специализации в Германия

Езици

Немски език; Английски език; Руски език

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии

 • Райхът и Царството. Германското присъствие в България (1933 – 1940 г.)
 • Първо издание – С., 2014 (изд. „Авангард Прима“)
 • Второ издание – С., 2020 (изд. „Българска история“)
 • Неискрените. България, Румъния и Централните сили (1913 – 1914 г.) С., 2018

Студии и статии

 • German attempts to import Anti-Semitism into Bulgaria and the Public Reaction against them. -In: Bulgarian Civil Society against the Holocaust during the Second World War. Sofia, 2023, 113-128
 • Между „заплаха“ и „герой“: княз Александър I. Български и Германия. –В: Епохи, т. XXX (2022)
 • България в балканската политика на Третия Райх ( юли 1940 – март 1941 г.) –В: История, памет, промяна. Сборник в чест на проф. Ангел Димитров. С., 2022, 465-502
 • Юзеф Пилсудски, Ханс фон Зеект и германо-полските отношения в първите следвоенни години. – В: Известия на института за исторически изследвания. Т. XXXV: Извоюваната независимост – полски и български пердпективи. С., 2020, 50-57
 • България в политиката на Германия и Австро-Унгария през пролетта на 1913 г. – В: Централна Европа и Балканите, XIX–XX век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков. С., 2019, 149-158
 • Prinz Alexander von Battenberg (1857–1893) – Fürst von Bulgarien. –In: Die Battenbergs – eine europäische Familie. Wiesbaden, 2019, 130-151
 • Развитието на румъно-българския антагонизъм 1878-1916 г. –В: Исторически преглед, 2018, кн. 4, 114-150
 • „Квадратурата на окръжността“. Различията между Австро-Унгария и Германия относно България през 1913 г. – В: Историкът – изследовател и популяризатор. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Георги Марков. С., 2017, 119-139
 • Германските генерали и България през Първата световна война (1915-1916 г.). –В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915 г.). С., 2017, 206-214
 • Първият коалиционен разрив. Спорът между България и Австро-Унгария в началото на 1916 г. – В: Епохи, Том XXV (2017), Книжка 2, ISSN: 2534-8418, ВТ, 2017, 398-416
 • Формиране на германската стратегия през втората половина на 1940 г. –В: Исторически преглед, 2016, кн. 5-6, 53-72
 • 1916: Българи и австрийци в борба за Косово. – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник доклади от международна научна конференция. С., 2016, 81-88
 • Съединението и обреченият дипломатически „шпагат“ на Германия. –В: Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно (=Годишник РИМ-Пловдив 2015). Пловдив, 2015, 217-230
 • Балканските конфликти и германската политика в началото на ХХ-ти век. –В: Сборник доклади от международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“, София, 2015, 205-214
 • Иван Ев. Гешов и Балканския съюз: регионални интереси и европейска политика. –В: Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура (=Годишник РИМ-Пловдив 2014). Пловдив, 2015, 111-120
 • Die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen während des Zweiten Weltkrieges im Spiegel der beiderseitigen Regierungsausschüsse für Regelung der Wirtschaftsfragen. Teil ІI (1942 – 1944). –In: Bulgarian Historical Review, 2013, 1-2, 56-78
 • Die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen während des Zweiten Weltkrieges im Spiegel der beiderseitigen Regierungsausschüsse für Regelung der Wirtschaftsfragen. Teil I (1939 – 1942). –In: Bulgarian Historical Review, 2012, 3-4, 153-174
 • Германия и войните на Балканите през първата половина на ХХ-ти век. –Във: Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, 17-24
 • Българското злато. Търговията с тютюн между България и Третия Райх (Първа част) – В: Исторически преглед, 2011, кн. 1-2, 99-120
 • Българското злато. Търговията с тютюн между България и Третия Райх (Втора част) – В: Исторически преглед, 2011, кн. 3-4, 109-127
 • Възстановяване на поста германски военен аташе в България през 30-те години на ХХ-ти век. –Във: Военноисторически сборник, 2011, кн. 1, 59-66. ISSN 0204-4080
 • Световна политика и локални интереси. Германският райх и независимостта на България. –В: 100 години независима България: Стълбовете на държавността. С., 2009, 96-109
 • Между „народно-социално“ и „националсоциалистическо“. Александър Цанков и Третия Райх (1933-1940 г.) -В: Исторически преглед, 2009, кн. 3-4, 69-84
 • Германия и развитието на българския флот през 30-те години на ХХ-ти век. –В: Годишник на Военноморския музей, т. VІІ. Варна 2009, 128-139
 • Генерал-лейтенант Константин Лукаш. –В: Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, кн. 6, 2009, 95-103
 • От „елегантна революция“ към „народообвързана диктатура“. Германия и режимът на деветнадесетомайците. –В: Историята – професия и съдба. Сборник в чест на 60-годишнината на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. С., 2008, 359-374
 • Die wirtschaftlichen Ideen und Initiativen des Dritten Reiches vom Standpunkt der bulgarischen  wirtschaftlichen Denkweise. –In: Bulgarian Historical Review, 2008, 1-2, 74-96
 • От перото към щика. Германското влияние върху българската преса през 30-те години на ХХ-ти век. –В: Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, 144-168
 • Кариерата на Паул Карл Шмидт в две германски епохи. –В: Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, 177-185
 • Стратегическата дилема пред Германия през втората половина на 1940 г. –Във: Втората световна война, България и следвоенният свят. С., 2005, 201-212

Научни информации, отзиви, рецензии

 • Отзив от международната научна конференция – „Батенбергите – една европейска фамилия“, Германия, 26–27 октомври 2018 г. –В: Исторически преглед, 2019, кн. 1, 186-190
 • Международна научна конференция “Независимостта на България, 1908. Поглед от ХХI век“. София, 19-20 септември 2008 г. –В: Исторически преглед, 2009, кн. 3-4, 260-264, (съавтор)
 • Паул Карел. Сталинград. Възход и падение на 6-та армия. –В: Исторически преглед, 2007, кн. 3-4, 257-260

Съставителство и научна редакция

 • Българите и Голямата война. Документален сборник. С., 2016 (съавт.)
 • Балканските войни 1912-1913 г. Памет и история. С., 2012 (съавт.)

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Национална научна конференция „Текст и исторически контекст“, 29–30 Март 2024 г., София
 • Международна научна конференция „Bulgarien, der Balkan und Großbritannien im 19. Und 20. Jahrhundert“, 27. – 30. September 2023, Coburg, Deutchland
 • Национална научна конференция „В спиралата на времето: пространства, хора, идеи, събития“, 13-15 октомври 2023 г., Пловдив
 • Национална научна конференция „Балканските войни (1912 – 1913 г.): героизъм и трагизъм“,
 • Международна научна конференция „Българското гражданско общество срещу Холокоста“, 26-27 май 2023 г., София
 • Международна конференция Conference Constitutional Order in Post-Versailles Europe. Germany, Poland, Central and EasternEurope 1919-1939/1941 – 14.-15.11.2022, Prague, Czech Republic
 • Кръгла маса „Имало ли е фашистки режим в България“, 04.11.2022 г., София
 • Международна кръгла маса Dobrudja as a Border Area in the Late Ottoman Empire, Bulgaria And Romania: History and Memory – 10.10.2022, Sofia
 • 140 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Bulgarien und Deutschland. München, Deutschland, 13.11.2019
 • Coburg in Europa. 38. Jahrestagung der Prinz-Albert-Gesellschaft, Cobrug, Deutschland, 26. – 30.08.2019
 • Die Battenbergs – eine europäische Familie. Schloss am Heiligenberg, Hessen, Deutschland, 26.10.2018 г.
 • 80 години от Мюнхенското споразумение през 1938 г. Кръгла маса. София, 22.10.2018 г., Руски културно-информационен център
 • Полско-българска научна конференция: Извоюваната независимост – полски и български перспективи. 100 години от възстановяването на независимостта на Полша, 100 години от установяването на дипломатически отношения между Полша и България, София, 11.10.2018 г. БАН
 • Украйна и България в историята на Европа. Международна конференция по повод 100 години от установяването на двустранните дипломатически отношения, София, 18.-19.06.2018 г., БАН
 • България: 140 години модерна българска държавност. Годишна научна конференция посветена на 140 годишнината от Освобождението на България и възстановяването на българската държавност. София, 01.06.2018 г., Университет за национално и световно стопанство
 • Международна конференция на тема: „Първата световна война и България през 1916 г.“, София и др., 04.-07.10.2016г.
 • Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915 г.)“, София и др., 13-16.10.2015 г.
 • Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Национална научна конференция, Пловдив, 25-26.06.2015 г.
 • Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура. Национална научна конференция, Пловдив, 06-07.11.2014 г.
 • Централна Европа и Балканите, XIX-XX в. Научна конференция в памет на проф. Милчо Лалков. София, 10-11.10.2014
 • 100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция. София, 10-12.11.2013
 • 100 години от Балканските войни. Ретроспекции и проекции. Международна научна конференция. София, 03-06.10.2012
 • 17-та Международна научна конференция по военна история на тема „Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през XIX и XX век“, София, 26-27 октомври 2010
 • Национален научен форум „Пловдивски приноси-2009“ – „Род, семейство, отечество“. Пловдив, 7-8.10.2009
 • 100 години независима България: Стълбовете на държавността. Международна научна конференция. София, 14-15.10.2008
 • Сто години от обявяването на независимостта на България. Международна научна конференция. София, 20-21.09.2008
 • Forschungscolloquium Südosteuropa. Berlin, 12.01.2007
 • Втората световна война, България и следвоенният свят. София, 19.04.2005

5. ПРОЕКТИ

 • Проект за съвместни научни изследвания “ Институции и личности в международните отношения в Югоизточна Европа през ХІХ-ХХ в.”, съвместно с Румънската академия
 • „Интеграционни и дезинтеграционни процеси в Централна и Югоизточна Европа, XVII–XXI век: икономика, политика, култура“, № IC-HU/06/2022-2023
 • Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ 2022-2023
 • Проект за съвместни научни изследвания “Добруджа като гранична област в късната Османска империя, България и Румъния: История и памет”
 • Интерактивна историческа карта – Споразумение за сътрудничество между МОН и ИИстИ №Д01-111/03.06.2019 г.
 • 200 години от рождението на Ото фон Бисмарк (1815-2015) – Тържествена научна сесия на Българската академия на науките. 09.04.2015 г.
 • „България – извори и документи“, Договор BG051PO001-3.3.06-0058, Бенефициент: Института за исторически изследвания при БАН – 2013 г.

6. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Васил Левски и ние – Нова телевизия, 19.02.2024
 • Монархът. Личното управление на цар Борис III. Предаване „История.БГ“, БНТ, 29.01.2024
 • Участие в документалния филм „Директна цел: България“, 2024
 • История на английската монархия – по случай коронацията на крал Чарлз III – Нова телевизия, 06.05.2023
 • Рецензент към Ученическия институт на БАН по проект „Паметта за холокоста“, 2023
 • Участие в радиоцикъла „Диктаторите на ХХ век в Европа“ на Българското национално радио (БНР), програма „Христо Ботев“, 2022
 • По повод Съединението – телевизия БНТ, 06.09.2021
 • Съединението е централното събитие след Освобождението –програма „Хоризонт“ на БНР, 06.09.2021
 • За фамилните връзки на принц Филип с България – телевизия bTV, 17.04.2021
 • Историята е наука, когато е безпристрастна– интернет-портал dnevnik.bg, 03.03.2021
 • България в Тристранния пакт. Предаване „История БГ“, БНТ, 22.02.2021
 • Царското сърце – телевизия bTV, предаване „ bTV Репортерите“, 20.09.2020
 • Сърцето на цар Борис III – телевизия bTV, предаване „Тази сутрин“, 28.08.2020
 • По повод Трети март – телевизия „Bulgaria on AIR“, 03.03.2020
 • За дейността на Атанас Буров през първата половина на 20-ти век. Предаване „Светът е бизнес“, Bloomberg TV, 02.05.2019
 • Квадратурата на окръжността“. Различията между Австро-Унгария и Германия относно България (1913-1914 г.) Открита лекция в Института за исторически изследвания – БАН в рамките на честванията на 150-ата годишнина от основаването на Българска академия на науките, 23.04.2019
 • Борба за надмощие? Ескалация и решение на румъно-българския антагонизъм. Открита лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 08.04.2019
 • За Атанас Буров. Предаване „Плюс-Минус“, Нова телевизия, 29.03.2019
 • Войната по р. Дунав. Предаване btv Репортерите, телевизия bTV, 03.03.2019
 • България в навечерието на Втората световна война. Предаване „История БГ“, БНТ, 14.01.2019
 • 160 години от рождението на Александър Батенберг. Предаване „История БГ“, БНТ, 05.06.2017
 • Сръбско-българската война: капитани срещу генерали. Предаване „Историята оживява“, телевизия BiT, 09.05.2017 г.
 • Участието на България в Първата световна война. Предаване „Историята оживява“, телевизия BiT, 01.02.2017 г.
 • Цар Борис III – историята на Добрия цар. Предаване „Историята оживява“, телевизия BiT, 02.11.2016 г.
 • Рецензиране и оценяване на проект в рамките на „Ученическия институт на БАН“ – Проект „Българската армия“ – 2015 г.
 • Изготвяне на текст по заявка на Министерство на външните работи до ИИИ/БАН за български концлагеристи в Германия през Втората световна война – 2014 г.
 • Научно-документален филм на германската телевизия RTL „Забравените – смърт там, където други са на почивка“ – филм за загинали и пострадали германци при опит за бягство през територията на България в годините на Студената война. Излъчен през август 2011 година по германския телевизионен канал с национален и международен обхват RTL – 2011 г.
 • Участие като консултант и експерт в кадър в научно-документалния филм на германската обществена телевизия BR „Съюзниците на Хитлер“ – втора серия, дял за България. Излъчван през 2010 година по германските телевизионни канали с национален и международен обхват BR, 3Sat и Phoenix – 2010 г.