Георги Георгиев

гл. ас. д-р Георги Николов Георгиев

29.08.1971 г.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Български национален въпрос, освободително движение на македонските и тракийските българи, българо-албански политически отношения след 1878 г.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2008 г. – Доктор по история (PhD), след защита на дисертация на тема „Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг (1895–1903)“, с научен ръководител проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров

2005–2007 – докторантура, Институт по история – БАН

1989–1994 – специалност „История“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

 • Научна степен и звание

2011 – досега, главен асистент в Института за исторически изследвания – БАН

2009 – научен сътрудник ІІ ст. в Института за исторически изследвания – БАН

2008 г. – доктор (PhD)

 • Заемани длъжности

2011 – досега, главен асистент в Института за исторически изследвания – БАН

2009 – научен сътрудник ІІ ст.

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети

2009 – досега, член на редакционната колегия на списание „Македонски преглед“

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии

 • Българо-албански политически отношения (1908–1915). Македонски научен институт. София, 2019, 468 с. ISBN 978-619-7377-06-4. Бълг. език.
 • Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг (1895–1903). Македонски научен институт. София, 2008, 288 с. ISBN 978-954-8187-75-6. Бълг. език.

Б. Колективни трудове

 • История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. София, 2015, 195–226, 281–316. ISBN: 978-954-8187-94-7.
 • Разлог. История, традиции, памет. Община Разлог, РИК „Ирин Пирин“, Благоевград, 2009, 179–201. ISBN: 978-954-8505-15-4.

В. Студии и статии

 • Македонските бежанци, преселници и гурбетчии в Кюстендилски окръг (1878–1912). – Известия на Исторически музей – Кюстендил, Т. ХVІ, РИМ „Йордан Иванов“ – Кюстендил, 2008, 193–206. ISSN: 0861-4342. (Съавтор Анелия Геренска.)
 • Бележки на мичман Тодор Саев за пътуването му в Македония през 1900 г. – Македонски преглед, 2008, №3, 95–108. ISSN:0861-2277.
 • Офицерите от Тайния революционен комитет „Труд“. – Военноисторически сборник, 2008, №1, 32–36. ISSN:0204-4080.
 • Проект за устав на македоно-одринските дружества в Княжество България от 1902 г. – В: Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт. Сборник доклади от международната научна конференция, Кюстендил, 14–15 декември 2007 г., Институт за исторически изследвания – БАН, РИМ „Академик Йордан Иванов“ – Кюстендил, 2008. С., 33–44. ISBN: 978-954-92-267-1-3.
 • Горноджумайското въстание от 1902 г. и въоръжените сили на Княжество България в Кюстендилски окръг. – В: Дупница и Дупнишко в борбите за национално освобождение, обединение и независимост. Сборник доклади, Община Дупница. С., 2009, 108–125.
 • Животописни бележки на/за участници в македоно-одринското революционно движение и войните за национално обединение (1895–1918). – Македонски преглед, 2009, №3, 81–100. ISSN:0861-2277.
 • Македония в българския национален календар през 2009 г. – Македонски преглед, 2009, №1, 145–162. ISSN:0861-2277.
 • Българо-албанското въстание в Македония през 1913 г. (политически и военни аспекти). – Македонски преглед, 2010, №1, 19–48. ISSN: 0861-2277.
 • Българо-албанското въстание в Македония през 1913 г. – Един завет, 2010, №1, 28–30. ISSN: 0861-8151.
 • Епос за един изгубен свят (архивни материали за борбите, езика и бита на българите от Ениджевардарско и Гевгелийско). – Македонски преглед, 2010, №4, 119–152, ISSN: 0861-2277.
 • Новооткрит документ за Българо-албанското въстание от 1913 г. – Македонски преглед, 2010, №2, 135–148. ISSN: 0861-2277.
 • Болгаро-албанское восстание 1913 г. и политика Королевства Сербии – демографические аспекты. – Bulgarian Historical Review, 2010, №3–4, 50–71, ISSN: 0204-8906.
 • От Солун до Дурацо: албанската следа в живота на майор Димитър Атанасов Думбалаков. – В: Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия, РИМ – Благоевград. София, 2011, 358–375. ISBN: 978-954-400-541-2.
 • Бежанският въпрос в Албания и българската хуманитарна акция през 1913 г. – Македонски преглед, 2012, №1, 39–66. ISSN: 0861-2277.
 • България, албанският национален въпрос и берлинският атлас на Димитър Ризов от 1917 г. – Македонски преглед, 2012, №3, 125–130. ISSN:0861-2277.
 • Идеята за българо-албанско съглашение в навечерието и по време на Балканските войни 1912–1913. – Исторически преглед, 2012, №5–6, 16–25. ISSN: 0323-9748.
 • Съюзът на македоно-одринските опълченски дружества в България и националното обединение през 1940–1944 г. – В: Националното обединение на България 1940–1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, Благоевград, 14–15 април 2011 г. Македонски научен институт. София, 2012, 319–344. ISBN: 978-954-8187-86-2.
 • Началото на модерната албанска държава, видяно от един български дипломат. – In: Bulgaria and Hungary at War, 1912–1918. Collected Studies. Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter. Sofia – Budapest, 2013, Institute of History – RCH, HAS, Institute for Historical Studies – BAS, 2013, 69–82. ISBN: 978-954-2903-09-3; 978-963-9627-62-8.
 • Спомени на Евтим Янкулов за Балканските войни и Охридско-Дебърското въстание (1912–1913). – Македонски преглед, 2013, №4, 119–129, ISSN:0861-2277. Публ. и в: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). Сборник доклади от международната научна конференция София – Благоевград – София, 2–4 октомври 2013 г. ИИстИ – БАН, ВА „Г. С. Раковски“, МНИ – София, РИМ – Благоевград. С., 2014, 541–553. ISBN 978-954-2903-11-6.
 • Среща на една българска и три албански историографии в Струга – международна научна конференция и кръгла маса по повод 100-годишнината от Охридско-Дебърското въстание (1913). – Македонски преглед, 2013, №4, 135–139, ISSN: 0861-2277.
 • Concept of a Bulgarian-Albanian agreement on the eve and during the Balkan Wars of 1912–1913. – In: 100 Years of Independence. Speeches of the International Scientific Conference, Tirana, 26–27 November 2012. Volume 1. Center for Albanian Studies, Institute of History (Tirana). Prepared for publication by: Academic Beqir Meta. Session 2. Tiranë, 2014, 314–325, ISBN: 978-9928-141-26-2.
 • Предистория и планиране на българо-албанското (албано-българското) въстание от 1913 г./ Parahistoria dhe planifikimi i kryengritjes bullgaro-shqiptare (shqiptaro-bullgare) nga viti 1913. – В: 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Институт за исторически изследвания – БАН, Държавна агенция „Архиви“, Македонски научен институт – София, Български културен клуб – Скопие. София, 2014, 41–55, ISBN 978-954-2903-14-7. Публикация само на албански: Parahistoria dhe planifikimi i kryengritjes bullgaro-shqiptare (shqiptaro-bullgare) nga viti 1913. – Në: Kryengritja e Shtatorit dhe Lufta e Petrinjës 1913 (Përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore e mbajtur në 27–28 shtator 2013), Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni – dega Strugë, Komuna e Strugës, 2015, 235–241. ISBN:978-608-207-157-2.
 • Съвременен тематичен и интердисциплинарен облик на списание „Македонски преглед“ (1991–2014). – Македонски преглед, 2014, №4, 35–44, ISSN:0861-2277.
 • ВМОРО и македонското движение в България след Букурещкия договор от 1913 г. / IMARO and Macedonian Movement in Bulgaria after Bucharest Treaty 1913. – В: 100 години от Балканските войни. Международна научна конференция, 11 ноември 2013, София. София, 2015 / In: 100th Anniversary of the Balkan Wars. International Scientific Conference, November 11, 2013, Sofia. Sofia, 2015, Институт за исторически изследвания – БАН, 2015, 272–289, 594–61, ISBN 978-954-2903-17.
 • Вътрешната македонска революционна организация и дейността на генерал Георги Тодоров като петрички окръжен управител 1926–1927 г.. Македонски преглед, 2015, №4, 67–78. ISSN:0861-2277.
 • Заметки на полях книги Л.И. Жилы „ВЕНСКАЯ «ЛОВУШКА»: ИСТОРИЯ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ СССР И ВМРО ТОДОРА АЛЕКСАНДРОВА“. –Славяноведение, 2017, №1, 79–88. ISSN 0869-544X. (Съавтор Лабаури, Дмитрий О.)
 • Българското националноосвободителнодвижение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция/The Bulgarian National Liberation Movement in Macedonia (1893–1912) – Ideology, Politics, Revolution. – Македонски преглед, 2017, №3, 7–34. ISSN:0861-2277.

Г. Съставителство и редакция

 • Атанас Кременлиев. Таско войвода. Македонски научен институт – Филиал Благоевград. Благоевград, 2010, 140 с. ISBN 978-954-8505-25-3.
 • 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Институт за исторически изследвания – БАН, Държавна агенция „Архиви“, Македонски научен институт – София, Български културен клуб – Скопие. София, 2014, 312 с. ISBN 978-954-2903-14-7.
 • Извори за Балканските войни. Институт за исторически изследвания – БАН. София, 2015, 508 с. ISBN 978-954-2903-18-5.
 • Документален сборник „Българите и Голямата война“. Институт за исторически изследвания – БАН. София, 2016, 492 с. ISBN 978-954-2903-24-6.
 • История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. София, 2015, 624 с. ISBN:978-954-8187-94-7.
 • Илия Пасков. Натанаил митрополит Охридски и Пловдивски. Жизнеописание. Македонски научен институт. София, 2016, 248 с. ISBN: 978-954-8187-96-1.
 • Слави Славов. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903–1912). Македонски научен институт. София, 2016, 348 с. ISBN: 978-954-8187-97-8.
 • Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915). Сборник доклади от международната научна конференция 13–16 октомври 2015. Институт за исторически изследвания – БАН, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Македонски научен институт. София, 2017, 468 с. ISBN 978-954-2903-28-4.
 • Фотодокументален албум. Документи и снимки за Първата световна война от архива на ген. Георги Тодоров. Исторически музей – Дупница, Македонски научен институт. София, 2019, 48 с. ISBN 978-619-7377-08-8.

Д. Научни информации, отзиви, рецензии

 • Международна научна конференция за идейното наследство на българските националноосвободителни движения след Берлинския конгрес 1878 г. – Македонски преглед, 2008, № 1, 125–129, ISSN:0861-2277.
 • Поборнически времена. Спомени от близкото минало на град Разлог. Съст. Георги Тренчев. Благоевград, 2007, 228 с. – Македонски преглед, 2008, №1, 117–119. ISSN:0861-2277.
 • Ангел Джонев. Македония в железопътната политика на България (1878-1918). РИМ „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил, 2008, 434 с. – Македонски преглед, 2009, №4, 147–151. ISSN:0861-2277.
 • Stoyan Germanov. Macedonian question. History and actuality. Macedonian scientific institute – Sofia, 2010, 64 p. – Македонски преглед, 2011, №3, 165–169 ISSN: 0861-2277.
 • Петрич – в миналото и сега. Изд. „Българска книжница“. С., 2010, 472 с. – Македонски преглед, 2011, №4, 135–140. ISSN:0861-2277. 

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия. Благоевград, 29–30.04.2010. Доклад: От Солун до Дурацо: албанската следа в живота на майор Димитър Атанасов Думбалаков.
 • Националното обединение на България 1940–1944. Благоевград, 14–15.04.2011 г. Доклад: Съюзът на македоно-одринските опълченски дружества в България и националното обединение през 1940–1944 г.
 • 100 Years of Independence. International Scientific Conference, Tirana, 26–27 November 2012. Speech: Concept of a Bulgarian-Albanian agreement on the eve and during the Balkan Wars of 1912–1913.
 • 100 години от Охридско-Дебърското въстание (Kryengritja e Shtatorit dhe Lufta e Petrinjës 1913). Струга, Р Македония, 28.09.2013. Доклад: Предистория и планиране на българо-албанското (албано-българското) въстание от 1913 г.
 • 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). София – Благоевград 02–04.10.2013. Доклад: Спомени на Евтим Янкулов за Балканските войни и Охридско-Дебърското въстание (1912–1913).
 • 100 години от Балканските войни. София, 11.11.2013. Доклад: ВМОРО и македонското движение в България след Букурещкия договор от 1913 г.
 • Кюстендилският регион и културно-цивилизационните контактни коридори през XIX – XX в. Кюстендил, 05–06.11.2014. Доклад: Кюстендилско-Дупнишкият регион на пътя на миграционните движения между Османската империя и българската държава (1878–1912).
 • 90 години списание „Македонски преглед“. София, 18.12.2014. Доклад: Съвременен тематичен и интердисциплинарен облик на списание „Македонски преглед“ (1991–2014).
 • Трима бележити българи – Владимир Караманов, Емануил Попдимитров и Ефрем Каранфилов. Кюстендил, 17–18.06.2015. Доклад: Историята на Дупница от Владимир Караманов.
 • Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея. София, 13–16.10.2015. Доклад: „Албанската“ политика на Царство България и българското Народно събрание през 1913–1914 г. 
 • 90 години от гръцкото нападение в Петричко през 1925 г. Петрич, 04.11.2015. Доклад: Генерал Георги Тодоров като петрички окръжен управител през 1926–1927 г.
 • Войната в Македония (70 г. от края на Втората световна война ). Струмица – Дойран, Р Македония, 19–20.12.2015. Доклад: Идеята на ВМРО за „Независима Македония” между необходимия и недопустимия компромис.
 • Българският национален въпрос през Втората световна война, Кюстендил – Босилеград – Кюстендил, 11–13.05.2016. Доклад: Идеята на ВМРО за „Независима Македония“ в годините на Втората световна война.
 • Първата световна война и България през 1916 г. София, 04.–07.10.2016. Доклад: Документи за албанската политика на Царство България през 1913–1914 г. 
 • Македония в образи. Благоевград, 02–03.11.2016. Доклад: Сборната партизанска рота на МОО – 1913 г. и нейният командир подпоручик Иван Попов.
 • Първата световна война и участието на България в нея през 1917 г. Кюстендил, 06–08.12.2017. Доклад: България и албанският национален въпрос през последната година от „Голямата война“ 1917–1918.
 • Форуми и прояви на българското националноосвободително движение (1908–1928). Кюстендил – Босилеград – Кюстендил, 27–29.03.2018. Доклад: Въоръжената борба на ВМОРО в разискванията и решенията на Кюстендилския конгрес 1908.
 • 140 години Македонски въпрос. Благоевград, 28–29.05.2918. Доклад: Албанското измерение на Македонския въпрос.
 • Първата световна война и излизането на България от нея (1918 г.). Дойран, Р Македония, 15–16.09.2018. Доклад: Българската концепция за албанския въпрос в края на Първата световна война 1918 г.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Участия в предавания и интервюта по БНТ, БНР, Национална телевизия „България 24“, Национална телевизия „Скат“, Информационна агенция „Фокус“ и др.