Деница Петрова

гл. ас. д-р

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Средновековна история; средновековна литература; славянски писмени извори

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

2008 – бакалавър по история, специализация „История на Средновековна България“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2010 – магистър по история, „Българско Средновековие и Възраждане, 7-19 в.“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2016 г. – доктор по старобългарска литература – БАН, Институт за литература, Направление „Стара българска литература“

Заемани длъжности

2007 – учител по история – СОУ „Христо Ботев“, гр. Оряхово

2008-2019 – уредник – Исторически музей гр. Оряхово

05.2019 – асистент – БАН, Институт за исторически изследвания, Секция „Средновековна история“

11.2019 – главен асистент – БАН, Институт за исторически изследвания, Секция „Средновековна история“ (продължава)

Научна степен и звание

2019 – главен асистент

2016 – доктор

Участие в съвместни научни проекти

SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина (2015-2016)

„Южните и източните славяни: многообразие и взаимодействие на писмените култури XI-XX в.“ (2019-2020)

Езици

Френски, английски, руски, сръбски, старобългарски, старогръцки, латински

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 1. Късносредновековните кратки хроники и връзката им с книжнината на Златния век. – Преславска книжовна школа, Т. 14. Шумен, 2014, 357-369, ISBN 978-619-00-0138-6.
 2. Текстологични наблюдения върху Захариевия летопис. – Филологически форум, 2015, 2, 85-91, ISSN 2367-8119.
 3. Хипотези за произхода на Разказа за учредяването на Българската и Сръбската патриаршии. – В: Сребърният век: нови открития. София, 2016, 257-263, ISBN 978-619-176-063-3.
 4. Софийският летопис и мястото му в старобългарската книжнина. – Библиотека, 2016, 4, 161-166, ISSN 0861-847X
 5. Сведения за Българската и Сръбската патриаршии в славянската книжнина. – сайт АКСЛИТ, 2017 https://calic.balkansbg.eu/conferens/istoricheski-razkazi-v-literaturite-analogii-i-protivopostavyaniya/2-bulgarian-and-the-serbian-patriarchates.html
 6. Връзката на българските кратки хроники с влахо-молдовски и византийски съчинения от същия жанр. – Филологически форум, 2017, 2 (6), 92-98, ISSN 2367-8119 (печатно издание), ISSN 2534-9473 (електронно издание).
 7. Летописни бележки на поп Христо от 1760 г. – Исторически преглед, 2018, 5-6, 70-83, ISSN 0323-9748.
 8. Текстологични особености на разказа Чудото на св. Георги с българина. – В: Преславска книжовна школа, Т. 18, Шумен 2018, 198-210, ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online).
 9. Сръбски летопис в ръкопис № 293 от Националната библиотека в София. – В: Климентови четения за млади изследователи. Т. 1. София, 2018, 88-91, ISBN 978-954-07-4663-0.
 10. Разказът за нападенията срещу Цариград в славянската книжнина. – В: Климентови четения за млади изследователи. Т. 1. София, 2018, 92-98, ISBN 978-954-07-4663-0.
 11. Сведения за българската история в Западноруската редакция на Руския хронограф. – Исторически преглед, 2019, 2, 89-108, ISSN 0323-9748.
 12. Византийска кратка хроника, съдържаща бележка за възстановяването на Българската патриаршия през 1235 г. – В: Цар Иван Асен ІІ (1218–1241). Сборник по случай 800-годишнината от неговото възшествие на българския престол. Фондация „Българско историческо наследство”, Пловдив, 2019, 127-130, ISBN 978-954-8536-30-1.
 13. La conquête ottomane dans les Balkans, reflétée dans quelques chroniques courtes. – Macedonian Historical Review, 3 (2012), 85-94, ISSN 1857-7032
 14. Stories from the Conversion of the Bulgarians and the Russians in the Annals of Sarandapor. – Scripta & e-Scripta, 13 (2014), 223-235, ISSN 1312-238X.
 15. Persons and events in the Sarandapor Chronicle. – Études Balkaniques, 2015, 2, 35-56, ISSN 0324-1645.
 16. Jacob Svetoslav’s coins – a mystery from the 13th century. – In: Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-Istorie. Vol. XXII-XXIII/2015-2016, 257-260, ISSN 1454-6892.
 17. Жанрът на кратките хроники в българската, сръбската и руската книжнина. – В:  Маршрути на книжовно общуване между източните и южните славяни (ХI–XX век). София, ИЦ „Боян Пенев“, 2020, 142-150, ISBN 978-619-7372-24-3.
 18. Ростислав Михайлович (1229-1264): от галички княз до „imperator Bulgarorum“. – Bulgaria Mediaevalis, 9, 2018, 393-416.
 19. Pagan Bulgaria as Featured in the Russian Chronograph. – Scripta & e-Scripta, 20 (2020), 367-382, ISSN 1312-238X.
 20. Петрова, Д. Сведения за българската история през IX–XI в., отразени в Руския хронограф. – История, 2021, 6, 555-573, ISSN 1314–8524 (Online), ISSN 0861–3710 (Print)
 21. Петрова, Д. Житие на Стефан Лазаревич и Сръбски родослов в ръкопис № 88, ф. 201, РГАДА. – PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XLVI (2022), 2, 121-140, ISSN 0204-4021

Научни информации, отзиви, рецензии:

Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov. /Review/. – Scripta & e-Scripta, 19 (2019), 400-406 (Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov. – Българистика, 38 (2019), 103-108).

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Международен филологически форум за млади изследователи, София (2014, 2016, 2018)
 2. Климентови четения за млади изследователи (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 3. Международна конференция ,,Oltenia. Interferenţe culturale’’, Крайова, Румъния (2016, 2017, 2018, 2019)
 4. 22 Международен колегиум по старобългарска литература и култура, София 2012
 5. Международен симпозиум „Св. Кирил и Методий и българският Златен век“, Велики Преслав, 2013
 6. Международна научна конференция, посветена на 780 години от възстановяването на Българската патриаршия (1235 г.), 640 години от интронизацията на св. Евтимий Патриарх Търновски (1375 г.) и 600 години от интронизацията на Григорий Цамблак за Киевски митрополит (1415 г.), София, 2015
 7. Научна конференция „Историческите разкази в литературите – аналогии и противопоставяния”, София, 2017
 8. Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха”, Шумен, 2017
 9. Научна конференция „Представи и миражи: „чуждото” в „своята” литература”, София, 2018
 10. „Цар на българи и гърци“ – конференция по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241), София, 2018
 11. Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век, София, 2019
 12. Наука и образование в средновековна България, София, 2019
 13. Седма национална конференция по история, археология, и културен туризъм „Българските земи и България: културен и исторически кръстопът“, Шумен, 22 октомври 2020 г.
 14. Международна конференция „Всекидневният живот в средновековна България“, София, 23-24 октомври 2020 г.
 15. Thracica et Protobulgarica. Кръгла маса по повод 120 години от рождението на проф. Веселин Бешевлиев , София, 6 ноември 2020 г.
 16. ХХІV Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на Петър Динеков и Стефан Кожухаров, София, 12-13.11.2020 г.
 17. „Историческата наука в съвременния свят“. Тържествена конференция, посветена на 75-та годишнина от създаването на Института за исторически изследвания при БАН, София, 16 декември 2022 г.