Детелина Динева

Гл. ас. д-р ДЕТЕЛИНА ДИНЕВА

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 • Политическа история и обществено развитие на държавите от Източна Европа.
 • Външна политика на западноевропейските страни и САЩ.
 • България и външният свят.
 • Лобита и лобизъм.
 • Миграциите в ново и най-ново време.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1989 – PhD (Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii)

Защитена дисертация „Odbudowa Państwa Polskiego w latach 1914–1919 a Wielka Brytania“ („Възстановяването на полската държава в годините 1914–1919 и Великобритания“), научен ръководител проф. д-р Шимон Рудницки

1982-1986 – Варшавски университет, Полша

1980-1981 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Следдипломна специализация по История на Великобритания

Защитена следдипломна теза „Целите на Великобритания във войната срещу Германия 1914–1918 г.“

1979 – Магистър по история, след защита на дипломна работа на тема „Великобритания и германските проблеми на Парижката мирна конференция, 1919 г.“

1975-1979 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специалност: История, Профил: Нова и най-нова обща история

Втора специалност: Английска филология

1970-1975 – Английска гимназия „Гео Милев“, гр. Русе

Заемани длъжности

1996 – н.с. І ст. в Института по история, БАН

1991 – научен сътрудник в Института по история, БАН

1990 – проучвател в Института по история, БАН

1988-1990 – Учител по английски език, Езикова гимназия, гр. Силистра

Научна степен и звание

1989 – Доктор (Ph.D.)

Членства в научни организации и сдружения

Българско историческо дружество

Bulgarian Studies Association, USA

Научни специализации

1995 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

Stypendium Kasy im. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki (the Mianowski Fund ‒ Foundation for the Promotion of Science).

1992-1993 – George Washington University, Washington, D.C., USA

Fulbright Visiting Scholar

1992 – Warsaw, Research Support Scheme grant by the Central European University (CEU), Budapest

Участие в съвместни научни проекти

2018-2020 ‒ Bulgaria and China: Historical Parallels in the Attempts for Modernization from the End of the Second World War to the Beginning of the 21st Century

Joint research project of the Institute for Historical Studies, BAS and the Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

Project Coordinators: Prof. DSc Ilia Todev, Assoc. Prof. Iliyana Marcheva, Prof. Wang Xiaoju, Prof. Li Rui

2014-2016 ‒ East Central European Migrations during the Cold War

International project, part of a larger project of the Institute of National Remembrance, Poland

Project Coordinator: Anna Mazurkiewicz, Institute of History, University of Gdansk, Poland

2014-2016 ‒ The Bulgarian Transition as Part of the East European Transition at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries: Bulgarian and Chinese Points of View. Problems of Sources and Interpretations

Joint research project of the Institute for Historical Studies, BAS and the Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

Project Leader: Prof. DSc Iliya Todev

2014-2015 ‒ Lobbying in EU Countries

Member of an international team of scholars and lobbyists aiming at preparing a joint publication on the industry of lobbying and Public Affairs in the EU

Project Coordinators: Alberto Bitonti, Professor of Politics at IES Abroad, Rome and Fellow at the School of Public Affairs, American University, Washington, D.C.; Phil Harris, Executive Director of the Business Research Institute and holder of the Westminster Chair of marketing and Public Affairs at the University of Chester, UK

2009-2010 ‒ 30 години секция „История на света и международните отношения“

Проект на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, Институт по история, БАН

2002-2006 ‒ Необходимият Изток

Съвместен проект, спонсориран от Фонд „Научни изследвания“, МОМН.

2001-2002 ‒ Изток-Запад: взаимодействие и противоречия

Проект в рамките на Института по история

1996-1997 ‒ Poland 1980–1982: Internal Crisis, International Dimensions

Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences (Warsaw), National Security Archive at the George Washington University (Washington, D.C.), Cold War International History Project at the Woodrow Wilson Center (Washington, D.C.).

1996 ‒ Либералната идея – традиции и перспективи

Mеждународна конференция. Институт по история, БАН, Австрийски институт за Източна и Югоизточна Европа (София), Фондация „Отворено общество“. София, 25-27 април 1996 г. Съорганизатор; координатор на международното участие.

Преподавателска дейност

2014-2015 ‒ Ментор на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НБУ и УНИБИТ (Проект „Студентски практики“ на МОМН, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд) – 136 часа

2001-2002 ‒ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФНПП

Програма за следдипломна квалификация на учители

Курс по Практически английски език (два семестъра)

1997-2001 – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Цикъл лекции и упражнения по:
1) Политическа история на Западна Европа и САЩ (два семестъра)
2) Външна политика на САЩ и западноевропейските държави (два семестъра)
3) История на идеята за Европа (два семестъра)
4) Дипломатическа история на България 1919 г. – 90-те години на XX в. (два семестъра)

Магистърски курс „Страните от Централна Европа по пътя към промените“ (един семестър)

Единични лекции в чужбина

The Initial Stages of Post-1989 Reforms in Bulgaria in the Context of East European Transition. Invited lecture. – Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), 27 September 2014. Detailed summary of the lecture in Chinese by Prof. Li Rui in http://iwh.cssn.cn/yjdt/yjdt_yjsdx/201411/t20141124_1935385.shtml

Why Both Politicians and Political Scientists Failed to Predict with Accuracy the End of the Cold War. Invited talk. ‒ Seminar in Comparative Politics (graduate), led by Prof. T. Kostadinova. Department of Politics and International Relations, Florida International University, Miami, 4 April 2007.

Bulgaria – Then and Now. Invited talk. – Council for International Exchange of Scholars, Washington, D.C., March 25, 1993.

Bulgaria, Past and Present: The Formation of a Nation’s Image. Invited talk. – George Washington University, Washington, D.C., GW University Seminars, March 12, 1993.

Единични лекции в България

Институции и памет. Подходът към близкото минало. – Дискусионен семинар на Института за исторически изследвания „Актуални проблеми на историята и историографията“, 3 декември 2013 г.

Лобита и лобизъм. Модели и механизми на лобирането в полза на национални интереси. – Дискусионен семинар на Института за исторически изследвания „Актуални проблеми на историята и историографията“, 9 февруари 2010.

Езици

английски – отлично ниво на четене, писане и разговор (разбиране – С2, говорене – С2, писане – С2 според единния европейски критерий за познания по езици); преводи от и на езика;

полски – отлично ниво на четене, писане и разговор (разбиране – С2, говорене – С2, писане – С2)

руски – отлично ниво на четене и много добро ниво на писане и разговор (разбиране – С2, говорене – С1, писане – С1)

3. ПУБЛИКАЦИИ (подбрани)

Индивидуални монографии

The Polish Attitude towards Fellow Sufferers: Opinions and Judgements аbout the Rest of the Members of the Eastern Bloc аs Reflected in the Press in Poland in the Years 1980-1981. Working Paper. Warsaw: Institute for Political Studies, Polish Academy of Sciences, 1996.

Колективни трудове

Bulgaria. In: Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. Alberto Bitonti and Phil Harris (eds.). London: Palgrave Macmillan, 2017, 69-78.

Студии и статии

 • The Disillusionment with the Cost of Transition. ‒ Bulgarian Historical Review, 2015, 3-4, p. 41-47.
 • The Initial Stages of Bulgaria’s Transition to Democracy and U.S. Policy. – In: Rethinking the Past – Looking to the Future. Anissava Miltenova, Cynthia Vakareliyska and Christine Holden (eds). Sofia: Boyan Penev Publishing Center, 2015, p. 53-70.
 • The ‘Master of Several Trades’ and the Historian: The Stories of Two Exiled Bulgarian Intellectuals during the Cold War Years. ‒ Bulgarian Historical Review, 2014, 3-4, p. 220-230.
 • A Bulgarian Institute of National Remembrance – Will There Be One? ‒ Bulgarian Studies Association Newsletter (published at the University of Mississippi), 2012, 2, p. 4-7.
 • The Round Table Talks in Poland and Bulgaria: Consequences and Assessment. ‒ Warsaw East European Review, 2011, 1, p. 47-57.
 • The Taboo Subject: The Problem of Katyn in the People’s Republic of Poland. ‒ Bulgarian Historical Review, 2010, 3-4, p. 152-166.
 • Европейската инициатива за прозрачност и регламентирането на лобистката дейност в ЕС. ‒ В: 30 години секция История на света и международните отношения на Института по история, БАН. Ред. Т. Стоилова и др. София: Институт по история, БАН, 2010, с. 146-160.
 • Косвените жертви на Катин. ‒ Исторически преглед, 2010, 5-6, с. 137-150.
 • Image-Building and Lobbying on American Soil: The Bulgarian Perspective. ‒ In: Bulgarian-American Dialogues. Anissava Miltenova and Cynthia Vakareliyska (eds). Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010, p. 84-95.
 • The Two Waves of the Fifth EU Enlargement. ‒ Bulgarian Historical Review, 2008, 3-4, p. 156-167.
 • Полша 1980-2006 г.: Потъмня ли ореолът на героите от патината на времето? – В: Известия на Българското историческо дружество. Том 40. Ред. Г. Марков и др. София: Институт по история, БАН, 2008, с. 134-142.
 • Европите в Европа. ‒ В: Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. Ред. Т. Стоилова и др. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2005, с. 83-102.
 • Евроцентризмът – обхват на действие и последствия. „Вътрешният“ евроцентризъм. ‒ В: Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. Съст. Т. Стоилова и др. София: Асоциация „Клио-96“, 2004, с. 114-122.
 • Представата за България и българите на Запад. Между „Булгар! Булгар!“ и Джон Атанасов. – В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. Ред. Т. Стоилова и др. София: Парадигма, 2003, с. 292-302.
 • Българските партийни и държавни власти и полската криза 1980-1982 г. ‒ В: Годишник на Варненския свободен университет, 1, 1999, с. 263-272.
 • Войната, революцията, границите (Централна Европа 1914-1920 г.). Случаят с Полша. ‒ Исторически преглед, 1998, 1-2, с. 63-94.
 • Посланието на „Солидарност“ до трудещите се от Източна Европа – оценки и реакции. ‒ Международни отношения, 1996, 6, с. 98-108.
 • Съветският съюз и събитията в Полша: 1980-1981 г. ‒ Международни отношения, 1996, 1, с. 66-75.
 • Деятельность представителей польской антирусской ориентации в Великобритании в годы Первой мировой войны. ‒ Bulgarian Historical Review, 1994, 2, p. 101-120.
 • British Public Opinion and the Polish Question during the First World War. ‒ Bulgarian Historical Review, 1991, 4, p. 51-64.

Научни информации, отзиви, рецензии

 • Impressions from the Course: Basic Questions of European Foreign and Security Policy in the 20th Century. ‒ Virtual Workshop, Budapest, Vol. 2, Issue No 3, April 1995, p. 15-17.
 • Elżbieta Znamierowska-Rakk. Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919-1947) (The Question of Western Тhrace in Bulgarian Policy /1919-1947/). Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1991, 402 pp. ‒ Bulgarian Historical Review, 1994, 3, p. 140-142.
 • Международен семинар в Будапеща. – Исторически преглед, 1991, 11, с. 114-119.

Съставителство и редакция

Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София: Парадигма, 2003. Съредактор, съавтор.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Third Congress of International Researchers of Polish History). Cracow, Poland, 11-14 October 2017. Paper: The Independent Polish State: A Cumulation of Factors Rather Than Just a Happy Coincidence?
 • 10th Joint Conference of Bulgarian and North American Scholars Beyond the Borders, organized by the Council for Bulgarian Studies Abroad, Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian Studies Association, USA. Sofia, June 26-30, 2016. Paper: With No Borders in Remembrance: The Activities of Dr. Ivan Gajev for the Preservation of the History of the Bulgarian Immigrants to North America.
 • The Transition in Bulgaria: Bulgarian and Chinese Points of View. Bulgarian-Chinese Conference, Institute for Historical Studies (BAS), 18 November 2015. Paper: The Disillusionment with the Cost of Transition.
 • Религии и политики на Балканите. Конференция с международно участие, УНИБИТ, 16 април 2015 г. Доклад: Взаимовръзката религия – политика – памет. Пример от най-новата история на Полша.
 • East European Migrations during the Cold War. International Conference, Institute of National Remembrance, Warsaw, Poland, 20 March 2015. Paper: East European Migrations during the Cold War: Bulgaria.
 • European Social Science History Conference (ESSHC), Vienna, 23-26 April 2014. Paper: The ‘Master of Several Trades’ and the Historian: The Stories of Two Exiled Bulgarian Intellectuals during the Cold War Years.
 • Политическата система, държавата и обществото в България през XX в. Кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания, БАН, с участието на учени от СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ и Военна академия „Г. С. Раковски“, 11 декември 2013 г. Доклад: (Не)памет за лицата на самиздат в България.
 • Реформите в България, Източна Европа и перспективите за тяхното съвместно изследване в България и Китайската народна република. Кръгла маса с участието на учени от Института за световна история при Китайската академия за обществени науки (КАОН). Институт за исторически изследвания, БАН, 9 октомври 2013 г. Доклад: The Round Table Talks as Stepping-Stones towards Transition.
 • II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski Polska w Europie Środkowej (Second International Congress of Polish History Poland in Central Europe). Kraków, 12-15 September 2012. Paper: Stosunek do rozliczeń z przeszłością w kontekście bułgarskich doświadczeń totalitaryzmu.
 • Ninth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, University of Oregon, Eugene, OR, USA, May 31 – June 2, 2012. Paper: The Initial Stages of Bulgaria’s Transition to Democracy and U.S. Policy.
 • Трета национална конференция на Българското историческо дружество „Глобализация, историческа памет и национална идентичност“, СУ „Св. Климент Охридски“, 17-18 март 2012 г. Доклад: Грижата за съхраняването на националната памет в периода след 1989 г. Случаят с Полша и България.
 • Държавата, обществото и историята. Kонференция с международно участие, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 23-24 октомври 2009 г. Доклад: Лобирането в Европейския съюз и българският опит.
 • Светът в преход – традиции и промени. Кръгла маса с участието на учени от Института за изследване на Русия, Източна Европа и Централна Азия при Китайската академия за обществени науки. Институт по история, БАН, 18 ноември 2008 г. Доклад: The Eastern Enlargement of the EU.
 • 8th Joint Bulgarian-American Conference Bulgarian-American Dialogues, organized by the Council for Bulgarian Studies Abroad at the Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian Studies Association in the USA. Varna, Bulgaria, 13-15 June 2008. Paper: Image-Building and Lobbying on American Soil: The Bulgarian Perspective.
 • Fourth Annual Session of the Warsaw East European Conference on Democracy vs. Authoritarianism: Political and Historical Context. Centre for East European Studies, University of Warsaw, Poland, 15-18 July 2007. Paper: The Round Table Talks in Poland and Bulgaria: Consequences and Assessment.
 • Assessing the New EU: Enlargement, Governance and Institutions. International Conference, Miami-Florida European Center of Excellence at Florida International University, March 30-31, 2007. Paper: The Two Waves of the Fifth EU Enlargement.
 • Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. Kонференция с международно участие, Институт по история, БАН, София, 8 октомври 2004 г. Доклад: Евроцентризмът: обхват на действие и последствия. „Вътрешният“ евроцентризъм.
 • Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. Kонференция с международно участие, Институт по история, БАН, София, 17-19 октомври 2002г. Доклад: Представата за България и българите на Запад: между „Булгар! Булгар!“ и Джон Атанасов.
 • Версайският мир и създаването на новия световен ред. Mеждународна конференция, Варна, 16-17 септември 1999 г. Доклад: Великите сили и полският въпрос на Парижката мирна конференция, 1919 г. (The Great Powers and the Polish Question at the Paris Peace Conference, 1919).
 • Gesellschaften und interethnischen Beziehungen in Ost-Mittel-Europa im 19. Jahrhundert, Internationalen Kolloquium, Ungarische Akademie der Wissenschaften – Universität der Wirtschaftswissenschaften, Budapest, 26-28 Februar 1998. Paper: Nineteenth-Century Perceptions of the Slavness of the Poles in the Context of Regional and Broader Continental Relations.
 • Poland 1980-1982: Internal Crisis, International Dimensions. International conference, Jachranka-Warsaw, Poland, 8-10 November 1997. Paper: The Bulgarian Party and State Authorities and the Polish Crisis, 1980-1982.
 • Inteligencja polska w XIX i XX w. Sesja naukowa. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, Polska, 20-21 październik 1995.
 • Party Archives in Central and Eastern Europe. International conference. Stara Wieś Koło Węgrowa, Poland, 30 September 1995.
 • Русия като интегриращ и дезинтегриращ фактор на славянството. Конференция с международно участие, Институт по история, БАН, София, 29 април 1995 г. Доклад: Съветският съюз и събитията в Полша 1980-1981 г.
 • Basic Questions of European Foreign and Security Policy in the 20th Century. Course, Budapest, Hungary, 2-4 March 1995.
 • Славянството – идеи и реалност. Семинар. Музей „България и славянският свят“, София, 26 януари 1995 г. Доклад: Славянските корени на поляците в контекста на отношението им към Русия.
 • Annual Conference of the American Historical Association. Washington, D.C., 27–30 December 1992. Session on Incorporating and Teaching East European History at Small Institutions and Satellite Campuses.
 • Content and Methods of European Studies in the Central European Context. Seminar, Prague, Czech Republic, 3–13 November 1991. Participation in the discussions aimed at formulating the criteria and directions of the European Studies programme to be established at the Central European University.
 • Reorganizations of Central Europe in the 20th Century. Seminar, Budapest, Hungary, 24 June – 5 July 1991. Presentation: The Efforts of the Poles Towards Winning for the Polish Cause the Ruling Circles and the Public Opinion in Great Britain during WWI.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Преводи

Преводи на научна литература

 • Miliana Kaimakamova, The Foundation of the Bulgarian State in Bulgarian Medieval Historiography. – In: Gjuzelev, Vassil and Kiril Petkov (eds), State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium, published by the American Research Center in Sofia, 2011, p. 113-140.
 • Iliyana Marcheva, Challenges to Bulgaria’s Integration into United Europe at the End of the 1980s and the Beginning of the 1990s. – Revue des Études Sud-Est Européennes, Academie Roumaine, Institut d’Études Sud-Est Européennes, tome NLVI (No. 1-4), 2008, p. 354-366.
 • Contents and Summary. Rumyana Chukova, Central Asia: Transformations of Identity. ‒ Румяна Чукова. Централна Азия. Трансформации на идентичността. София: „Изток-Запад“, 2007, 7-8, с. 429-434.
 • Summary. N. Avreiski, Non-governmental Organizations: Origin and Strengthening of the Traditions. ‒ В: Юридически сборник, том XIV, 2005, с. 174.
 • Summary. Rumyana Chukova, The Role of the Islamic Renaissance in the National and Political Legitimatization of the Former Soviet Republics in Central Asia. ‒ В: Религия и политика. Международна конференция. Десет години от създаването на специалност „Социология”. Благоевград: Изд. БОН, 2005, с. 85-86.
 • Summaries. Историческо бъдеще, 1-2, 2005, p. 293-299; 1-2, 2002, p. 303-312; 1-2, 2000, p. 266-274.

Подбор и превод на английски език на извори

 • Documents No. 11 and 14. – In: Paczkowski, Andrzej and Malcolm Byrne, (eds). From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis of 1980-1981: A Documentary History. Foreword by Lech Wałęsa. National Security Archive Cold War Reader. CEU Press 2007, XX, p. 93-100, 119-122.
 • Document No. 6: Transcript of the Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, October 21, 1980 [Excerpts]; Document No. 9: Transcript of the Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, October 25, 1980 [Excerpts]; Document No 39: Central Committee of the Bulgarian Communist Party Bulletin No 3, “Information About the Situation in the People’s Republic of Poland”, June 17, 1981. ‒ In: Poland 1980-1982: Internal Crisis, International Dimensions. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events, Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences (Warsaw), National Security Archive at the George Washington University (Washington, D.C.), Cold War International History Project at the Woodrow Wilson Center (Washington, D.C.), 1997.

Преводи на английски език на документи и становища за нуждите на Института за исторически изследвания (избрани)

 • Превод на английски език на документацията и кореспонденцията по подготовката и осъществяването на съвместните проекти на Института за исторически изследвания, БАН и Института за световна история (КАОН), 2013–2017 г. Устен превод от английски на български, от български на английски и от руски на английски език по време на срещите, обсъжданията и Кръглата маса с колегите от ИСИ (КАОН).
 • Превод на английски език на документите (учебен план и анотация) на Института за историчски изследвания за магистърската програма „Писмени извори и документи за българската история“ на планирания тогава Изследователски университет при БАН, 2011 г.
 • Член на екипа по подготовката и преводач на английски език на „Доклад-самооценка: актуално състояние (за периода 2004–2008 г.) и бъдещо развитие на Института по история“ (Self-Еvaluation Report: Actual Situation /Based on the Period 2004–2008/ and Prospective Development). Превод от и на английски език на изказванията при срещата с експертите, оценяващи дейността на Института по история в рамките на независимата международна оценка на БАН, 2009 г.

Експертна дейност

Чужбина

 • Blind review for Journal of Public Affairs (published by John Wiley & Sons Ltd), 2017.
 • Review of Elena Kostova’s book Medieval Melnik from the Late Twelfth to the Late Fourteenth Centuries: Historical Vicissitudes of a Small Balkan Town (Sofia: ARCS, 2013) for the John D. Bell 2014 Memorial Book Prize award committee.
 • Review of Global Villages: Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria, (ed. by Ger Duijzings. London and New York: Anthem Press 2013) for the John D. Bell 2014 Memorial Book Prize award committee.
 • Member of the Bulgarian Studies Association (USA) award committee for the John D. Bell 2014 Memorial Book Prize.
 • Blind review for the Balkanistica journal, published for the South East European Studies Association (SEESA). Editor: Donald L. Dyer. 2012
 • Member of the Bulgarian Studies Association (USA) award committee for the John D. Bell 2009 Memorial Book Prize.

България

 • Член на екипа по подготовката на съвместните проекти и споразумението за сътрудничество между Института за исторически изследвания (БАН) и Института за световна история при Китайската академия за обществени науки (КАОН), 2013–2014 г.
 • Лице за контакт от Института по история, БАН по Седма рамкова програма на ЕС, 2008–2012 г.
 • Член на комисията по изработването на становището на Общото събрание на Института по история за начина на провеждане на реформата в БАН, февруари-март 2010 г.
 • Член на работната група по изработването на доклад и план за действие във връзка с участието на Института по история в проекти, финансирани от Европейската научна фондация (European Science Foundation), април-май 2008 г.
 • Рецензия на ръкописа на монографията на Збигнев Клейн „Полски следи в изграждането на съвременна България“, по молба на ръководството на Полския институт в София, 2004 г.
 • Рецензия на програмата по Европеистика по поръчка на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ във връзка с процедурата по въвеждането на специалността във ВСУ, 2000 г.

Лекции и доклади пред по-широка аудитория

 • Представата за българите в чужбина. – Лекция, изнесена пред членовете на Културно-просветното дружество „Христо Ботев“, Варшава, Полша, 25 октомври 1995 г.
 • Процесите, довели до въвеждането на военното положение в Полша през декември 1981 г. ‒ Доклад, изнесен на 11 декември 1991 г. на организираната от Дружеството за българско-полска солидарност и Полския културно-информационен център вечер по случай 10-годишнината от събитието.

Интервюта с чуждестранни учени

 • Стивън Лараби: „Реформите в България трябва да продължат“. Интервю с д-р Стивън Лараби от Ранд Корпорейшън. ‒ Международни отношения, 1997, 6, с. 29-30.
 • Полша след президентските избори 1995 г. Интервю с проф. Анджей Пачковски от Института за политически изследвания към Полската академия на науките. ‒ Международни отношения, 1996, 1, с. 76-82.