Джени Иванова

Гл. асистент д-р Джени Иванова

17.02.1981 г.

e-mail: dzheni(dot)ivanova(at)gmail(dot)com

Научни интереси:

 • Османска наративна книжнина
 • Хабсбургско-османски военнополитически отношения XVI-XVIII век
 • История на бунтовете в Османската империя по време на големи военни конфликти; Чипровското въстание (1688-1690)
 • Хайдутство (разбойничество) в Османска Румелия XVI-XVIII век
 • Модата и традициите в облеклото през османския и постосманския период

Академична кариера:

Образование:

2011 г. – доктор по история – СУ „Св. Климент Охридски“

Тема на дисертацията: „Османската историопис за политическата обстановка в българските земи през втората половина на XVII в. (според съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша)“.

2007 – 2011 г. – Редовна докторантура в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на България“.

2006 г. – магистър по история – СУ „Св. Климент Охридски“

Магистърска програма „Балканите между две цивилизации – християнство и ислям – ХV-ХІХ век“
Тема на дипломната работа: „Историците за ислямизацията (историографски аспекти на ислямизационните процеси на славяноезичното население на Балканите под османска власт XV-XIX век)“

2004 – бакалавър по история – СУ „Св. Климент Охридски“

Заемани длъжности:

2023 г. – главен асистент в Института за исторически изследвания, БАН

2019 – 2023 г. – библиотекар; експерт дигитални ресурси в Института за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“, БАН

2015 – 2019 г. – ръководител на отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“ в Научния архив на БАН

2012 – 2015 г. – архивист в Български исторически архив – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Научна степен и звание:

2023 г. – главен асистент в Института за исторически изследвания, БАН

2011 г. – доктор по история, СУ „Св. Климент Охридски“

Членства в научни организации:

Българско общество за проучване на XVIII в. (от 2020 г.)

Научни специализации и изследователска работа в архиви:

2018 г. – стипендиант по програма „Еразъм +“ за служители на БАН (Австрия). Изследователска работа в Архива на Виенския университет.

2018 г. – Изследователска работа в Ръкописния отдел на библиотеката на Румънската академия.

2012 г. – Изследователска работа в Архива на министърпредседателството на Р Турция (Истанбул) по проект „Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г.“

2009/2010 г. – стипендиант по програма „Collegium Historicum“. Изследователска работа в Австрийския държавен архив и в Ръкописния отдел на Австрийската национална библиотека.

2008/2009 г. – Стипендиант на Австрийската служба за академичен обмен – Институт за ориенталистика, Виенски университет; Изследователска работа в Австрийския държавен архив и в Ръкописния отдел на Австрийската национална библиотека.

Участие в проекти:

„Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“, финансиран от ФНИ – ръководител: Проф. д-р Маргарет Димитрова – (2018-2020).

„Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“ (финансиран от ЮНЕСКО) – ръководител: д-р Валери Кацунов, 2017-2018 г.

Участие в ЕБР проекти на Научния архив на БАН с Румънската и Полската академии на науките, 2016-2018 г.

Участие в теренно проучване в Северозападна Турция по проект „Културно историческо и езиково наследство на съседна България“ – юли 2012 г. (финансиран от ФНИ).

Проект „Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г.“ – ръководител: Доц. д-р Мартин Иванов, (финансиран от ФНИ, преминал първи етап – 2011-2012 г.).

Преподавателска дейност:

2015-2018 г. – ръководене на студентска практика на студенти от специалност „Архивистика и документалистика“ от СУ „Св. Климент Охридски“ в Научния архив на БАН.

2012 г. – Семинарни упражнения по „История на българските земи XV-XVII в.“ – Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

2007/2008 г. – Семинарни упражнения по „Българска историография“ – Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Езици:

Немски; английски; османотурски

Публикации:

Студии и статии:

2022 г.

Носиите във Видинско от края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов // Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ–ХХ в.). Съст. Св. Кръстева и М. Новакова. Видин, 2022, 93-101.

2021 г.

Архивни анотации // Традиционното облекло в България. Документи от 1888–1889 г. Част II. Архивистки, етноложки и езиковедски анотации на ръкописните документи по окръжия. Съст. и ред. И. Станоева. София – 2021, 370-372; 405-406; 409-410; 416-417; 420-422; 467-469; 476-477; 486-487; 491; 495-496; 503; 507-508.

В съавторство:

Иванова Дж., Цв. Радулов. Описанието на облеклото във фонда на Иван Шишманов (за някои архивистични измерения на корпуса).// Традиционното облекло в България. Документи от 1888–1889 г. Част I. Съст. и ред. М. Димитрова, М. Иванова, И. Станоева, Д. Младенова, М. Александрова, Х. Хауге, Д. Русев. София – 2021, 27-49.

2020 г.

„Видинският сиджил“ от Стамболово време (османски документи за облеклото на мюсюлманската общност във Видин и Видинско). // Облеклото и езикът. Сборник с доклади от конференцията „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24-25.01.2020 г – София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, 109-124.

Ottoman Subjects, Habsburg Allies. The Reaya of the Chiprovtsi Region (Northwestern Bulgaria) on the Front Line, 1688–1690. // The Treaties of Carlowitz (1699). Antecedents, Course and Consequences. Ed. by. C. Heywood and I. Parvev – Leiden, Brill, 2020, 110-130.

2018 г.

Атаките към Видин (1688-1689) от войските на Свещената лига и разказите на османските историографи Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша. // Изследвания за Видин и региона, съст. Пл. Митев и В. Рачева. Т. 2, София, 2018, 335-346.

Описанието на облеклото в Тутраканско от края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов. // Герои. Идеи. Събития. Сборник изследвания. Съст. Р. Симеонова, Е. Николова-Цанева. Тутракан, 2018, 321-328.

В съавторство:

Иванова, Дж., Цв. Радулов. Описанието на облеклото в края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов. // Исторически преглед, 5-6, 2018, 218–237.

Величкова, Цв., Иванова, Дж. „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България” – проект на Научния архив на БАН // Сп. Наука, 3, 2018, 55-59.

Жените в историята на академичната наука в България (хабилитираните жени в БАН) (съавт. с В. Кацунов, Цв. Величкова, Ж. Назърска, Р. Стоянова и др.). РоПринт, София, 2018, 351 с.

2017 г.

Women in the History of Academic Science in Bulgaria. // Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference 07-09 September, Burgas, DIPP 2017. Institute of Mathematics and Informatics, BAS, 2017, 240–243. DOI: https://doi.org/10.55630/dipp.2017.7.25

2016 г.

Хайдутски прояви по време на война: османската историопис за нападението над Кюстендил през 1689/90г. // Сп. Библиотека, 5, 2016, 47-61.

Театри на войната – сражения и историография (османски историци за участието на раята на Драгоман във войната между Свещената лига и Османската империя 1863 – 1699). // Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д. и. н. Елена Грозданова. Съст. О. Тодорова и Ст. Първева. – София, ИК „Гутенберг“ , 2016, 389-405.

2015 г.

Чипровските събития от 1688-1690 г. (Нови предположения за участието на населението от Чипровско в бойните действия по време на войната на османците със Свещената лига (1683-1699). // Исторически преглед, 3-4, 2015, 162-179.

2013 г.

The Image of the Sultan’s Ally Imre Thököly in the Ottoman Historical Writings (According to Silâhdar Mehmed Aga and Defterdar Sarı Mehmed Paşa’s writings). // Power and Influence in Southeastern Europe, XVI – XIX c. M. Baramova, P. Mitev, I. Parvev, V. Racheva (Eds.) – Münster, LIT Verlag, 2013, 245-255.

2012 г.

„А царят нареди нефириам срещу него да се бие…“ (Османската историопис и една българска приписка за действията на султанската власт срещу Йеген Осман паша през 1688/89 г.). // Годишник Collegium Historicum. Съст. Др. Драганов и Т. Попнеделев – София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, т. 2, 2012, 390-399.

2011 г.

В плен на противника или в плен на съюзника? (Историографските версии на Силяхдар Мехмед ага за отношенията на османците с Имре Тьокьоли). // Годишник Collegium Historicum – София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, т. 1, 2011, 443-455.

2010 г.

Османотурската историческа книжнина от ХV век и утвърждаването на властта на султаните. // Минало, 3, 2010, 23-36.

The Impact of the 1683-1699 War on the Ottoman Rear: The Story of Silâhdar Mehmed Ağa about the the Haydut Raid on Kyustendil in 1689/90. // Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. P. Mitev, I. Parvev, M. Baramova, V. Racheva (Eds.) – Münster, LIT Verlag, 2010, 217-229.

Участие в научни форуми:

 • Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите, проведена на 24-25.01.2020 г. – София. Тема на доклада: „Видинският сиджил“ от Стамболово време (османски документи за облеклото на мюсюлманската общност във Видин и Видинско).
 • Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ–ХХ в.). Видин, 2018. Тема на доклада: Носиите във Видинско от края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов
 • Герои. Идеи. Събития. Тутракан, 2018. Тема на доклада: Описанието на облеклото в Тутраканско от края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов
 • 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) Sofia, Bulgaria, 24-28 July, 2017. Тема на доклада: (съвместно участие с гл. ас. д-р Нона Петкова от ИИИзк – БАН): Goldsmith Tradition and Goldsmiths in Ottoman Sofia: Impressions Based on Sources from the 16th -18th Century Sofia 2017
 • Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference 07-09 September, Burgas, DIPP 2017. Institute of Mathematics and Informatics, BAS, 2017. Тема на доклада: Women in the History of Academic Science in Bulgaria
 • International Conference: Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-imperial Balkans (18th – 20th c.). University of Macedonia, Thessaloniki, October, 2016. Тема на доклада: Bulgarian Emigration and the Idea for Establishment of Literary and Scientific Center (Bulgarian Literary Society in Braila 1869-1877)
 • The Treaties of Carlowitz (1699). Antecedents, Course and Consequences. Sofia, 2014. Тема на доклада: Ottoman Subjects, Habsburg Allies. The Reaya of the Chiprovtsi Region (Northwestern Bulgaria) on the Front Line, 1688–1690
 • Национална научна конференция с международно участие „Национално- освободителните борби XV – XIX век: личност, народ, история“, посветена на 325-годишнината от Чипровското въстание – 7 септември 2013 г. Тема на доклада: „Османотурски документи за Чипровското въстание“
 • 12th International Congress of Ottoman Economic and Social History (ICOSEH), Retz, Lower Austria, 11-15 July 2011. Тема на доклада: Kriegsschauplätze – Schlachten und Geschichtsschreibung (die osmanische Geschichtsschreibung über die Beteiligung der Reaya am Krieg zwischen der Heiligen Liga und dem Osmanischen Reich 1683-1699)
 • Power and Influence in Southeastern Europe, XVI – XIX c. Sofia, October, 2010. Тема на доклада: The Image of the Sultan’s Ally Imre Thököly in the Ottoman Historical Writings (According to Silâhdar Mehmed Aga and Defterdar Sarı Mehmed Paşa’s writings)
 • Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, Sofia, October, 2009. Тема на доклада: The Impact of the 1683-1699 War on the Ottoman Rear: The Story of Silâhdar Mehmed Ağa about the the Haydut Raid on Kyustendil in 1689/90

Научно-приложна дейност:

Автор на изложби:

„Полската анкета и българите“

„Васил Златарски – епоха в българската медиевистика“

„Жените в историята на Българската академия на науките“/ „Women in the History of the Bulgarian Academy of Sciences“; каталог към изложбата.