Димитър Луджев

Проф. д.и.н. Димитър Луджев

dimiterloudjev(at)abv(dot)bg

27 март 1950, Бургас

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова и най-нова история на България, общества в преход, социални групи и икономика

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

1976-1979 – Аспирантура в Института по история, БАН.

1973 – Магистър по социология, Висш икономически институт “Карл Маркс” (дн. Университет за национално и световно стопанство), специалност Социология – политикономия.

 • Заемани длъжности

2006 – Професор в Института по история/Институт за исторически изследвания -БАН

1990 – Народен представител в VІІ ВНС.

1990-1991 – Зам. министър председател на Р. България.

1991-1992 – Министър на отбраната.

1992-1994 – Народен представител, 36 ОНС.

1997-2001 – Народен представител, 38 ОНС.

1988 – Доцент в Института по история, БАН

1986 – Преподавател в Софийския университет, Център по културология.

1980-1986 – Научен сътрудник в Института по история, БАН.

1979-1980 – Проучвател в Института по история, БАН.

 • Научна степен и звание

2006 (продължава) – Професор в Института за исторически изследвания – БАН

2005 – Доктор на историческите науки (Д.и.н., Dr.phil.habil, Dr.Sc.) след защита на  дисертация върху „Град на две епохи. История на обществените групи в българските градове в средата на ХХ век“.

1988 – Доцент в Института по история, БАН

1979 – кандидат на историческите науки (образователна и научна степен „доктор“) (PhD) след защита на дисертация върху „Градските дребнобуржоазни слоеве 1944 – 1956 г.“

 • Научни специализации

1995 – Woodrow Wilson Center, Вашингтон. Тема: “Преходните общества – политика и икономика”.

1989-1989 – САЩ, Българо-американски отношения.

1983 – Институт за модерни социални теории, Варшава, Полша. Тема: „Модернизация на Източна и Централна Европа“.

 • Преподавателска дейност

1999-2012 – Хоноруван преподавател, УНСС, Катедри – „Социология на икономиката“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“. Курсове лекции – История и технология на прехода към демокрация и пазарно стопанство; Сравнителен анализ на икономическите реформи в Източна Европа след 1989 г.; Европа в международните отношения.

2007-2009 – Нов български университет, Департамент „Политология“ – магистърски курсове: Модернизация и глобализация на световното стопанство – ХХ век; Посттоталитарните общества.

2001-2007 – Хоноруван преподавател, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Философски факултет, Катедри – „Политология“, „Публична администрация“. Курсове лекции – Глобалистика; Посттоталитарните общества.

1996-1997 – Хоноруван преподавател, Пловдивски университет, Икономически факултет.

 • Езици

Английски, полски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 1. Дребната буржоазия в България (1944-1958). С., 1985, 286 с.
 2. Град на две епохи. История на обществените групи в българските градове в средата на ХХ век. С., 2005, 696 с.
 3. Революцията в България 1989-1991 г. – Кн.1., С., 2008, 408 с. ; Кн. 2., С., 2012, 935 с.

Б. Колективни трудове:

Утопия и реалност. С., 1991 (В съавторство с: Б. Василева, И. Баева).

В. Студии и статии:

 1. Занаятчийско-професионалното движение в България (1944-1947). – Исторически преглед, 1979, № 4-5, 169-185.
 2. Социалната трансформация на занаятчиите в българските градове (1944-1947). – В: Великият Октомври и социалистическите революции в Централна и Югоизточна Европа. С., 1980, 127-147.
 3. Городские слои мелькой буржоазии в политической жизни Болгарии 1944-1947 годах. – Bulgarian Historical Review, 1981, № 4, 3-26.
 4. Градските дребнобуржоазни слоеве и икономическата политика на народнодемократичната власт 1944-1947. – Известия на Института по история на БКП, 49, 1983, 128-178.
 5. Социална характеристика на градските дребнобуржоазни слоеве в България в средата на 40-те години на ХХ в. – Известия на Института по история, 27, С., 1984, 124-179.
 6. Социалистическото преустройство на търговията и съдбата на дребната търговска буржоазия в България 1948-1958. – Известия на Българското историческо дружество, 39, 1985, 313-340.
 7. The petty bourgeoisie in Bulgaria in historical perspective.- Bulgarian Historical Review, 1987, №3, 21-33.
 8. Българската интелигенция през 40-те години на ХХ век. – Годишник на Софийския университет – Исторически факултет, 79, 1988, 114-165.
 9. Опитът за преход към социализъм в страните от Югоизточна Европа. – Исторически преглед, 1989, № 1, 67-82.
 10. Преустройство на кооперативното движение в България (9 септ.1944 – началото на 50-те години). – Исторически преглед, 1989, № 2, 3-16.
 11. Предпоставки: Опит за преход към социализъм в България и Източна Европа. – В: Д. Луджев, Б. Василева, И. Баева. Утопия и реалност. С., 1991, 9-51.
 12. Новите източни демокрации и либералните  идеи и практика. – В: Стамболов и България. С., 1995, 23-25.
 13. Българската капиталистическа буржоазия на границата между две епохи – средата на ХХ век. – В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, с. 135-184.
 14. Двойната модернизация на България ХІХ-ХХ в. – В: Историята-професия и съдба. Сборник в чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. С., 2008, 105-120.
 15. Пролетта на гражданската опозиция в България. – В: История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов. С., 2008.
 16. Промяната идва в нежно зелено. – В: Сб. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. С., 2010, 290 – 314.
 17. Българската политическа десница в историческа перспектива след 1989 г. – В: Сб. доклади от конференция, организирана от Институт за модерен консерватизъм за историята на българската консервативна десница, София, 21 ноември 2009. С., 2009.
 18. Идеалогия и технология перехода к демократии в странах Восточной Европы. – В: Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. Руская академия наук, Институт славяноведения, Москва, 2011, 107-117.
 19. La revolution pacifique bulgare de la Table Ronde. – Est-Europa, Revue d’etudes politiques et constitutionnelles, Numero special. 2011, p. 87-100.
 20. Българската мирна революция. – В: Кръглата маса от 1990 г.: основополагащ акт на българската демокрация? Сборник материали от международна конференция, проведена в Парижкия университет през 2010 г. Състав: Франсоа Фризон-Рош, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, Същата в: admin@omda.bg
 21. Българската държава между демокрацията и диктатурата. – Исторически преглед, кн. 5-6, 2013, 10-31.
 22. Историята в тълкованията на историците и в паметта на хората. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Втората национална научна конференция, проведена в Пазарджик, 5-6 юни 2014 г. Пазарджик, 2015, 9-18.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Научно-популярни статии.

 • Документална публикация – В: Богдана Лазарова, „Оня списък“. Първият разгром на разузнаването. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2010. 81-87
 • Документална публикация.– В: М. Иванов, В. Стойчев, О. Спасов. Гласове на прехода. Либералите. София, 2011, 139 – 160.
 • Великото на Народно Събрание, политическата криза и изборът на президент през лятото на 1990 г. – В: Юбилеен лист – 20 години от Великото народно събрание, 9 юли 2010.
 • Преходът към демокрация в България в историческа перспектива. – Сп. Клуб Z, №1, януари 2015
 • Разходка из джунглата на българския преход. – Разговор с Култура, бр.17, 2015;