Елена Костова

1. Научни интереси

Балканските страни и народи през средните векове; история на средновековния град – политическа, културна и социално-икономическа история; Светогорски извори за историята; извори от Държавния архив на Дубровник; българо-дубровнишки политически, социално-икономически и културни връзки през средните векове.

2. Академична кариера

Образование

2002 – 2005 г. – Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” – Исторически факултет; редовен докторант.

2000 – 2001 г. – Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” при Софийски университет „Свети Климент Охридски”, специализант (едногодишна стипендия на името на акад. Иван Дуйчев).

1997 – 1999 г. – Софийски университет „Свети Климент Охридски”, специалност: Международни отношения, специалист.

1993 – 1998 г. – Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Исторически факултет, Специалност: История на Византия и балканските народи през средните векове, магистър.

Заемани длъжности

2008 г. – до момента – Главен асистент в Института за исторически изследвания, Българска академия на науките.

2000 – 2006 г. – участие в научната и организационната работата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Свети Климент Охридски”.

1999 – 2000 г. – учител по история в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”.

Научна степен и звание

2008 г. – до момента – Главен асистент

Членства в научни организации и сдружения

 • от 2014 г. – до момента – Член на ICOMOS.
 • от 2014 г. – до момента – Член на Bulgarian Studies Association, USA.
 • от 2008 г. – до момента – Член на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

 • Участие в редколегията на списание „Исторически преглед” (кн. 5-6, 2011 г., посветена на ХХІІ Международен конгрес по византийски изследвания, проведен в София през м. август 2011 г.).

Научни специализации

 • 09 – 23 април 2016 г. – Работа в Държавния архив на Дубровник, Хърватия по проект Дубровник и България ХІІІ–ХV в.
 • 17 – 26 април 2017 г. – Работа в Държавния архив на Дубровник, Хърватия по проект Дубровник и България ХІІІ–ХV в.

Участие в съвместни научни проекти

 • март 2016 г. – април 2017 г. – на тема: Дубровник и България ХІІІ – ХV в.; финансиран по Програма: „Диалози на паметта” към Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер” при СУ; Ръководител: Акад. В. Гюзелев; Участници: Акад. В. Гюзелев, доц. П. Данова, доц. А. Николов, гл.ас. Е. Костова, д-р С. Хинковски; Анотация на проекта: Петчленен изследователски екип работи в Държавния архив на Дубровник, където бяха издирени и проучени редица документи, отнасящи се до миналото на България и българите през средните векове. Акцент в проучването бяха изворите, отнасящи се до историята на ХІІІ – ХІV-то столетие. В резултат на работата в Държавния архив на Дубровник бе подготвено издание с документи, отнасящи се до българо-дубровнишките връзки в периода ХІІІ – ХІV в. Заглавието на тома е: Дубровнишки документи за историята на България и българите 1230 – 1403 г., Сборник с документи, издание, превод и коментар А. Николов, В. Гюзелев, Е. Костова, П. Данова, С. Хинковски, т. І, София, 2017 г. (под печат).
 • април 2017 г. – 2018 г. – на тема: Дубровник и България ХІІІ – ХV в.; финансиран по Програма: „Диалози на паметта” към Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер” при СУ; Ръководител: Акад. В. Гюзелев; Участници: Акад. В. Гюзелев, доц. П. Данова, доц. А. Николов, гл.ас. Е. Костова, д-р С. Хинковски; Анотация на проекта: Петчленен изследователски екип работи в Държавния архив на Дубровник, където бяха издирени и проучени редица документи, засягащи връзките на дубровничани с българските земи през средните векове. Акцент в проучването бяха изворите, отнасящи се до историята на ХV-то столетие. В резултат на работата в Държавния архив на Дубровник започна подготовката на издание с документи, отнасящи се до връзките на дубровничани с българските земи през ХV в.
 • 2017 г.тригодишен българо-китайски проект, на тема: Bulgaria and China: Historical Parallels at the Attempts of Modernisation from the End of World War II to the Beginning of XXI Century. Проектът е сключен между Института за исторически изследвания при БАН и Института за световна история при Китайската академия за социални науки (CASS).

Индивидуален научен проект

 • октомври 2015 г. – края на 2018 г. – на тема: Българо-дубровнишки отношения по време на Второто българско царство. Анотация на проекта: Настоящият проект има за цел да изгради едно цялостно изследване, посветено на връзките между Второто българско царство и Република Дубровник (Рагуза, Републиката на Свети Власий) през средните векове. Проучването се улеснява от факта, че през пролетта на 2016 г. и през пролетта на 2017 г. имах възможността да работя в Държавния архив на Дубровник, Република Хърватска.

Преподавателска дейност

Езици

Английски, френски, руски, немски.

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 1. E. Kostova Medieval Melnik From the End of the Twelfth to the End of the Fourteenth Century The Historical Vicissitudes of a Small Balkan Town, Sofia 2013, American Research Center in Sofia ISBN 978-954-92571-3-7.
 2. Е. Костова Средновековният Мелник от края на ХІІ до края на ХІV в., Пловдив 2017 г., Изд. Фондация Българско историческо наследство, (под печат).

Б. Колективни трудове:

 1. А. Николов, В. Гюзелев, Е. Костова, П. Данова, С. Хинковски Дубровнишки документи за историята на България и българите 1230 – 1403 г., Сборник с извори. Издание, превод и коментар, т. І, София 2017; (под печат).

В. Студии и статии:

 1. Мелнишките манастири „Света Богородица Спилеотиса” и „Света Богородица Пантанаса” в светлината на две средновековни грамоти, В: Годишник на Софийския университет – Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, т. 93 [2003 (2005)] 193–203.
 2. Манастирът „Свети Георги” в Мелник и Светогорският Ивирон през първата половина на ХІV в. (Преглед на изворов материал от архива на Светогорския манастир Ивирон), В: Минало 2 (2006) 8–22.
 3. Мелник в периода ХІІІ – ХІV в. Проблеми на политическата и социално-икономическата история, (Нови изворови сведения от архива на Светогорския манастир Ватопед), София 2006 (автореферат).
 4. La principauté de Serrès et le despote Jean Ugleša (des sources inédites des archives du monastère de Vatopédi), In: Etudes Balkaniques, 3 (2007) 133–143.
 5. Към въпроса за поземлените отношения в Мелник през ХІV в. „Мелнишкият модел” в уреждането на поземлената собственост през ХІV в., В: Годишник на Софийския университет – Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, [95 (14)] (2010) 313–322.
 6. Хрельо Охмучевич – между Византия и Сърбия. В търсене на политическа самостоятелност, В: Исторически преглед, 1–2 (2010) 23–33.
 7. Нови изворови сведения, отнасящи се до моливдовула на Константинополския патриарх Макарий, В: Годишник на Софийския университет – Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” (Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев, 5-7 октомври, 2007 г., Варна), [96 (16)] (2011) 79–84.
 8. Константин Драгаш и Мелник. Между християнската традиция и османската заплаха, В: Сборник с четения от международна конференция: „Историското наследство – перспектива или хендикеп” – Мегународна манифестација „Гоцеви денови” – 18-19 јуни 2010 г., Македониjа, Скопие 2011, 125–141.
 9. Constantine Dragaš and his Principality (According to unpublished source material from the archives of the Vatopedi Monastery on Mount Athos), In: Bulgaria Mediaevalis, 2 (2011) 700–709.
 10. Нови изворови сведения за княжеството на Константин Драгаш, В: Исторически преглед, 5-6 (2011) 145–155.
 11. Мелнишката митрополия в княжеството на Драгашите (Нови изворови сведения из архива на манастира Ватопед), В: Българското средновековие: Общество, власт, история, Сборник в чест на проф. Каймакамова, София 2012, 98–112.
 12. Един инвентарен опис като извор за историята на Сярското княжество, В: България в световното културно наследство, Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17 – 19 май 2012 г., Шумен 2014, 458–464.
 13. Непубликувани документа от 1377 г., пазен в архива на Светогорския манастир Ватопед, In: Bulgaria Mediaevalis, 3 (2012) 163–170.
 14. Непубликуван документ от 1386 г., пазен в архива на Светогорския манастир Ватопед, В: Realia Byzantino-balcanica, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Хр. Матанов, София 2014, 425–434.
 15. Два Светогорски документа – свидетелство за историята на манастира „Света Богородица Пантанаса” в Мелник, В: Bulgaria Mediaevalis, Studies in honour of Prof. Iliya G. Iliev, 6 (2015) 161–170.
 16. Cultural-historical Contacts between Bulgaria and Ragusa in Mediaeval Times, International scientific conference Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries, 15.10 2015 – 19.10.2015, Trogir, Croatia, 149–157.
 17. „БЪЛГАРИЯ” според някои дубровнишки документи, издадени през 80-те и 90-те години на ХІV в. (предварителни бележки), В: Сб. „Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен“ (Доклади от Българо-сръбска конференция, София, 1-2 окт. 2015 г.), В: Studia Balcanica 32 (2017) 143–152.
 18. Византийско-дубровнишкият договор от 1192 г. и мястото на България в него, В: Великите Асеневци. Сборник с Доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България, и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия, Велико Търново 2016, 142–147.
 19. Завещанието на мелнишкия митрополит Павел Клавдиополит – важен исторически извор от началото на ХІІІ в. В: Историческо бъдеще, 1–2 (2016) 197–205.
 20. Митрополитски акт от 1379 г., пазен в Светогорския манастир Ватопед, В: Bulgaria Mediaevalis, 7 (2017), под печат.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. The History of Leo the Deacon. Byzantine Military Expansion in the Tenth Century. Introduction, translation and annotations by Alice-Mary Talbot and Denis F. Sullivan with the assistance of George T. Denis and Stamatina McGrath, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., 2005, In: Etudes Balkaniques, 2006, vol. 2.
 2. Сашка Георгиева, Жената в българското Средновековие, Пловдив, Фондация българско историческо наследство, Средновековна библиотека, т. 5, 2011, 409 стр., 55 ил., ISBN 978-954-91983-7-9, В: Bulgaria Mediaevalis, 7 (2017), (под печат).

Д. Съставителство и редакция

 1. Почукайте и ще ви отворят. Летопис на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” (1986-2006), Състав. Елена Костова София 2006.
 2. Почукайте и ще ви отворят. Летопис на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” (1986-2016), Състав. Елена Костова София, 2016.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • ХХІІ международен конгрес по византология, София, август 2011 г.
 • Семинар Остров Корфу – между византийската традиция и чуждите влияния, организатор ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, 19 – 23 април 2012 г., Корфу – Янина, Гърция
 • Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, май 2012 г.
 • Семинар Сръбските владетелски манастири, Сърбия, организатор ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, 20 – 23 юни 2013 г., Република Сърбия
 • Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура, Научна конференция в чест на 90 годишнината на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова, 28 февруари 2014 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • България в световното културно наследство, Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14 – 16 май 2014 г., Шумен
 • Национален студентски пътуващ семинар „Поход по местата на Самуилова България”, 1 – 7 юни 2014 (Проведен във връзка с честванията на 1000 години цар Самуил, Участниците в Семинара преминаха през България, Македония, Албания и Гърция), беседи, свързани с посещаваните градове и разглежданите обекти.
 • Национална студентска конференция „1000 години Самуилова България”, Благоевград, 3 – 4 Септември 2014 г.
 • Семинар с международна участие „Бъдеще в миналото: извори за българската история нарастват online”, София, 30 октомври 2014 г., Огледална зала на СУ „Св. Климент Охридски”
 • Българо-сръбска конференция „Средновековните Балкани: кръстопът на култури” (1 – 2 октомври 2015 г., София), в рамките на съвместен проект на Института по балканистика с Център по тракология (БАН) и Византолошки институт (САНУ).
 • Българо-хърватска конференция „Културен коридор ВИА АДРИАТИКА – културен туризъм без граници” (15 – 19 октомври 2015 г.), Трогир, Хърватия.
 • Международна научна конференция „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят”, (26 – 28 октомври 2015 г.), Велико Търново.
 • Българо-румънски колоквиум „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV – ХVІІІ в.)”, Института по балканистика с Център по тракология (БАН) и Института по история „Николае Йорга” при РА, (ноември 2015 г.).
 • Международен семинар, посветен на организирането на ХХІІІ-тия Световен конгрес по история, Полша, Познан 2020, Проведен в Наледжов, Полша, 22 – 26 септември 2016 г.
 • Българо-румънска смесена комисия за история, конференция – Институт по балканистика с Център по тракология (БАН) и Института по история „Николае Йорга” при РА, (29 септември 2016 г.).

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Научно-популярни статии.
 1. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.1/2008.
 2. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.2/2008.
 3. Статия „Хан Аспарух”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр. 2/2008.
 4. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.3/2008.
 5. Статия „Ичиргу-боил Мостич”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр. 3/2008.
 6. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.4/2009.
 7. Статия „Мадарският конник?!”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр. 4/2009.
 8. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.5/2009.
 9. Статия „Ханът – кесар”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.5/2009.
 10. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.6/2009.
 11. Статия „Хан Крум край Сердика! Защо?!”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.6/2009.
 12. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.7/2009.
 13. Статия „Хан Омуртаг”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.7/2009.
 14. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.8/2009.
 15. Статия „Празничен календар”, в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.9/2009.
 16. Статия „Борис І Михаил”, в рубриката „Кой и къде е размахвал меча на българите?”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.9/2009.
 17. Статия в „Празничен календар“- в рубриката „Инфо”, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр.52/2014.
 18. Статия в рубриката „От скрина на баба и дисагите на дядо“, Списание за деца и юноши „Аз съм Българче”, бр. 50/2014.
 19. „Българската нация има своите „свети места” – едно от тях е Самуиловата крепост!” Мемориалът „Самуилова крепост” при с. Ключ – живият спомен за цар Самуил едно хилядолетие след неговата смърт Интервю на д-р Елена Костова с арх. Елизабет Бугарчева-Шаркова, София, България – Лос Анжелис, Калифорния, САЩ,В: http://www.historyseminar.swu.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=121.
 • Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви
 1. Изложба с постери „СЛЕДИ ОТ МИНАЛОТО” по проект “Градските тържища – микромодел на етнически контакти (Кюстендилски и Софийски санджак)”, откриване 19.05.2010 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 2. Изложба с постери „СЛЕДИ ОТ МИНАЛОТО” по проект “Градските тържища – микромодел на етнически контакти (Кюстендилски и Софийски санджак)”, откриване 18.06.2010 г. Р. Македония, гр. Скопие, Дом на армията.
 3. Изложба с постери „СЛЕДИ ОТ МИНАЛОТО” по проект “Градските тържища – микромодел на етнически контакти (Кюстендилски и Софийски санджак)”, откриване 14.10.2010 г. РИМ-Перник.

6. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

 • 2011 – Спечелен конкурс на Американския научен център в София (АНЦС) за превод на английски език и издаване на книга с дисертационния труд на кандидата. Конкурсът и издаването на монографията са спонсорирани от фондация „Тианадера” на Роберт и Нели Гибсън.
 • 2014 – Bulgarian Studies Association (BSA) САЩ, обявява труда на д-р Е. Костова Medieval Melnik from the Late Twelfth to the Late Fourteenth Centuries: Historical Vicissitudes of a Small Balkan Town, Sofia: ARCS, 2013, за победител и връчва на автора годишната награда John D. Bell 2014 Memorial Book Prize. (Наградата е насочена към изследвания с разнообразна българистична тематика, издадени на английски език.)