Ивайло Найденов

АВТОБИОГРАФИЯ

Ивайло Валентинов Найденов

1. Дата и място на раждане:

14.02.1987 г.; гр. София

Телефон: 0888398636

E-mail: ivo_ngdek(at)abv(dot)bg

2. Трудов стаж:

 1. Април 2018 – януари 2021 г. – асистент в секция „Българите, Османската империя и Европа“, Институт за исторически изследвания към Българска академия на науките
 2. Февруари 2021 – до момента – главен асистент в секция „Българите, Османската империя и Европа“, Институт за исторически изследвания към Българска академия на науките
 3. Септември 2010 – до момента
 • Учител по история и цивилизация в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, гр. София
 • Преподавателски опит в прогимназиален и гимназиален курс; преподаване на история (вкл. на английски език) в 9, 10, 11, 12. клас – задължителна и профилирана подготовка.

3. Образование

– Февруари 2013 – февруари 2017 г. задочен докторант в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 • Тема на дисертационния труд: „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането“).
 • Научен ръководител: проф. д-р Пламен Митев.
 • Успешна защита на дисертационния труд – юни 2017 г.

– Септември 2010 – септември 2012

 • Обучаваща организация: Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Придобита квалификация: магистър по история (Възраждане и памет). Тема на магистърската теза: „Търговската и обществено-политическа дейност на братя Кръстич от Свищов като пример за модернизацията на Балканите през „дългия“ XIX в.“
 • Научен ръководител: доц. д-р Пламен Митев

– Октомври 2006 – септември 2010

 • Обучаваща организация: Софийски университет, Исторически факултет
 • Придобита квалификация: бакалавър по история и учител по история

– Септември 2001– май 2006

 • Средно образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“

4. Курсове и сертификати:

 1. 2006-2007 Британика – Elementary level of the New Headway with grade 93%.
 2. 2007-2008 Британика – Headway Pre-Intermediate with Final Grade 87%.
 3. 2007-2008 Британика − New English File Intermediate with Final Grade 87%.
 4. 2008-2009 Езикова школа Академия − New Headway Upper-Intermediate.
 5. 31.01.2011 г. – еднодневен курс „Подготовка за Държавен зрелостен изпит по история и цивилизация“ с ръководител ст. ас. Бистра Стоименова в Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“.
 6. Август-септември 2011 – интензивен курс по английски език в AVO-BELL Language and Examination Centre (Eaquals Certificate of achievement in English).
 7. Юни-август 2012 – езикова школа „Екатерина“ – курс по новогръцки език за начинаещи
 8. Юли 2013 – Едноседмичен престой във Великобритания по проект „Без граници“.
 9. Юни 2014 – завършен курс по новогръцки език в езиков център „Екатерина“, ниво B2
 10. Февруари 2015 г. – участие в проект, свързан с усъвършенстване на компетенции за преподаване на история и цивилизация на английски език в Tabor College, Werenfridus, гр. Hoorn, Холандия
 11. Септември 2015 – The Lower Danube University of Galati, International conference The Economic and Social Development of South-Eastern Europe presented a paper: “Making money along the Lower Danube: the Puliev-Georgiev merchant house”.
 12. Юни 2018 Erasmus + KA1 Course under the title “21St Century Teaching Strategies: Using Digital Tools in Education and Anti-Bullying Prevention Techniques”, Amsterdam, the Netherlands

5. Езици: английски език – ниво C 1; новогръцки език – ниво B 2; немски език – B 1; старогръцки, старобългарски език

6. Членство в научни организации: от октомври 2016 г. – член на Центъра за Стопанско-Исторически изследвания. Вж. http://csii.bg/portfolio-single-naydenov.html. Събиране на библиографски данни за изготвянето на Стопанско-историческа Библиография. Става дума за библиографски сведения, касаещи: извори, селищни истории, търговски дружества и стопански дейци през възрожденската епоха. За повече информация – проф. д.и.н. Иван Русев, Икономически университет – Варна.

7. Област на научни интереси: Българско възраждане – икономическа и социална история (търговия, търговци, търговски къщи, търговски мрежи; теория и история на предприемачеството; социокултурни аспекти на българското предприемачество (търговците като спомоществователи на книги и настоятели на периодични издания); история на всекидневния живот – храна и хранене в периода XV-XIX в.; историография.

8. Работа по научни проекти

– Индивидуален проект в секцията „Българите, Османската империя и Европа“ на тема: „В света на възрожденските търговци: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“, юни 2018 – юни 2021 г

– Индивидуален проект на тема „Българската стопанска емиграция в Румъния (XIX в.)“. Проектът е финансиран по модул „Млади учени“ (Национална програма „Млади учени и постдокторанти“) на МОН, 2018-2021 г.

– Член на екипа по проект на тема „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“, 2018-2022 г. СУ „Св. Климент Охридски“. Реализира се с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ според договор № КН-06 ОПР 05/02 ОТ 17.12.2018 г. Ръководител проф. Иван Първев. Вж. https://projectgeorgievi.wixsite.com/uni-sofia/proekt.

– Член на екипа по проект на тема „Скритият“ архив: Необработеният архив на Евлоги и Христо Георгиеви като неизползван ресурс за реконструкция на стопанското и политическото минало“. Проектът е финансиран по Националната програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

-Член на екипа по проект на тема “Bulgarian agriculture between subsistence and world market integration – a quantitative analysis for the period c. 1840-1912.”, 2020-2021 г. Финансиран от The Leibniz-Institute of Agriculture Development in Transition Economies (IAMO). Ръководители: prof. Dr. Michael Kopsidis, доц. д.и.н. Мартин Иванов.

– Участие в колективен научен проект на Института за исторически изследвания „Особености на модернизицията на българското общество през „дългия“ ХІХ век“, 2021 – 2024 г. Ръководител доц. д-р Пламен Божинов.

– Член на екипа по проект на тема „Да се погрижим за бъдещето им“. Семейството и наследяването на имота в Югоизточна Европа (XV-XIX в.)“, 2023-2026. Съвместен проект с Института за история „Николае Йорга“ към Румънска академия на науките. Ръководител от българска страна: проф. д-р Пенка Данова. Ръководител от румънска страна: проф. д-р Георге Лазар.

– Участие в ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, 2022-2025 г., МОН, ДО 01-205/13.09.2022 г.

9. Участия в научни (вкл. онлайн) форуми (конгреси, конференции, семинари) и публични представяния

 1. Кюстендилски четения“ (14 -16. 06. 2013 г.). Тема на доклада: „В сянката на „тежките” търговци: фаталната обреченост на братя Пулиеви”.
 2. Докторантски четения на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (20. 12. 2013 г.). Тема на съобщението: „Създаване и първоначална дейност на търговската къща „Пулиеви-Георгиеви”(1839 г.)“.
 3. Семинар Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”, проведен през октомври 2014 г. в Благоевград. Тема на доклада: „Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853)“.
 4. Ежегодна конференция на Българска генеалогична федерация ”Родознание(20. 11. 2014 г.). Тема на съобщението: „Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност“.
 5. Докторантски и постдокторантски четения (18 и 19.12. 2014 г.) на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на доклада: „Традиционното и модерното в предприемаческите практики на Пулиеви (20-те – 70-те год. на XIX в.)“
 6. Доклад под надслов: „ Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те ―60-те год. на XIX в.)“, бе представен на конференцията „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“(8-9 октомври 2015г.).
 7. Съобщението „Социални мрежи и търговски контакти: примерът на Пулиеви (30-те ― 60-те год. на XIX в.)“, представих на втория форум „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ (14 октомври 2015 г.)
 8. На семинара за хуманитаристи към СУ „Св. Климент Охридски“ представих доклад със заглавие: „Предприемаческата дейност на Пулиеви между традицията и модерността (30-те ― 60-те год. на XIX в.)“ (26.10. 2015 г.).
 9. На 14 ноември 2015 г. взех участие на българо-румънския колоквиум „AU NORD ET AU SUD DU DANUBE:MARCHANDS, MISSIONAIRES ET VOYAGEURS (ХVe–ХVІІІe SIÈCLES)”, организиран от ИБЦТ-БАН и Институт по история „Николае Йорга“ при Румънската академия на науките. На въпросния форум представих текст под заглавие: „The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century“.
 10. Текст под надслов „В света на възрожденските търговци Пулиеви: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“, представихна семинара за хуманитаристи в СУ (13.06.2016 г.)
 11. По отношение участието в научни форуми бих посочил, участието си на конференцията на стопанските историци под надслов „Градското стопанство в българските земи през вековете“(30.09.- 01.10. 2016 г.) във Варна. Темата на съобщението ми бе следната: „Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.)“.
 12. Представяне на доклад на тема: „Предприемаческата активност на Пулиеви в периода 1825-1838 г.“ на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ, 9-10 ноември 2016 г.
 13. Доклад на тема „Търговското предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868)“ представих на научната конференция на тема „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“, проведена в Икономически университет – Варна, 29-30.09.2017 г.
 14. Доклад на тема „ Документалното наследство на братя Пулиеви като източник на информация за стопанския живот на българите през XIX в.“ представих на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ, 14-15.12.2017 г.
 15. Доклад на тема „РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА БРАТЯ ПУЛИЕВИ (1839 – 1868)“представих нагодишната конференция на ЦСИИ на тема: „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“, Велико Търново, 28-29.09. 2018 г.
 16. Изнесен доклад: „Business Practices and Strategies in the Central part of the Balkans during the 19th century: the case of the Pulievi Brothers“ на 12-я Конгрес по югоизточно-европейски проучвания в Букурещ/ 12th International Congress of South-East European Studies (Political, Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe), Bucharest, 2-6 September 2019. Вж.http://congresaiesee2019.acadsudest.ro/sites/default/files/Abstracts%20AIESEE%20Congress_22.08.2019.pdf.
  Наличен е сертификат за участие.
 17. Изнесен доклад: „Сезонната трудова миграция между българските земи и Румъния през втората половина на XIX в. (според документи от архивите на Евлоги и Христо Георгиеви) на международната конференция „Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. По примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“, София, СУ „Св. Климент Охридски“, 4 октомври 2019. Вж.https://crsa.uni-sofia.bg/bg/subitiya/konferencii/mezhdunarodna-nauchna-konferenciya-daritelstvo-i-predpriemachestvo-na-balkanite.
 18. Изнесена лекция: „Patterns of migration and trade in Southeastern Europe during the 18th and 19th century (Bulgarian and Greek entrepreneurial experience in comparative perspective)“ в Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Regensburg, Germany, 19 септември 2019 г. Вж. https://www.ios-regensburg.de/personen/gastwissenschaftlerinnen/gastwissenschaftlerinnen-2019.html. Наличен е сертификат за участие.
 19. Изнесен доклад, посветен на предприемаческата мрежа на братя Евлоги и Христо Георгиеви и техните сродници братя Пулиеви през 40-те години на XIX век на уебинар „Стопански предпоставки за формирането на българския политически елит (по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви)“, 9 юли 2020 г.
  (Вж. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=567512557266723).
  Уебинарът е организиран във връзка с осъществяване на проекта „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“.
 20. Изнесен доклад „Отново за предпоставките, довели до появата на Георги Раковски – патриархът на българската националноосвободителна революция“ на онлайн конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, 12 – 13 април 2021 г., организирана от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ Вж. представянето на: https://www.facebook.com/voennaakademiageorgistoikovrakovski/videos/1064437780709532.
 21. Изнесена лекция: „Предприемаческият дух в епохата на Българското възраждане“. Лекцията се състоя на 10 юни 2021 г. Лекцията е изнесена по покана на сътрудниците от проекта „Моята българска история“, който е част от платформата „MOVE. BG“. Вж. цялата лекция: https://www.facebook.com/myhistorybg.
 22. Изнесен доклад: „Bulgarian migrants as labour force in the Danubian Principalities/Romania during the 19th century“ на онлайн конференция: the WORCK Conference 2 / ELHN Conference 4, 31 August, 2021. See: https://www.worck.eu/wp-content/uploads/2021/05/WORCK-ELHN-Conference-2021_Programme.pdf. Наличен е сертификат за участие.
 23. Изнесен доклад: „Commercial entrepreneurship in the Central part of the Balkans (second half of the 19th century) between economic theory and business history“ на онлайн конгрес: 2nd World Congress of Business History „Business in a Changing World“, 9-11 September, 2021. See: https://ebha.org/public/C10:pdf. Наличен е сертификат за участие.
 24. Изнесен доклад: „Kinship relations and entrepreneurial activities in the 19th Century Ottoman Bulgaria: the case of the Pulievi merchant family“ на онлайн конференция: Kinship and Business. Law, Gender and Generational Perspectives (16th–20th Centuries), 17 Септември 2021 г. Отзив за конференцията и за представянето ми вж: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-9101. Наличен е сертификат за участие.
 25. Изнесен доклад: „ Архивни материали, посветени на възрожденските търговци във фонда на Атанас Шопов в Научен Архив на БАН (ф. 41 К)“ на онлайн конференция: „Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция“, 29.10.2021 г., София.
 26. Изнесен доклад: „Bulgarian Migrant-entrepreneurs between Ottoman Bulgaria and the Danubian Principalities/Romania during the 19th Century „ на онлайн конференция: International conference ʽBetween the Worlds: Migrants, Margins, and Social Environmentʼ, 1st and 2nd of December 2021, Sofia, Bulgaria.
 27. Изнесен доклад: „Предприемаческите мрежи на възрожденските търговци между българските земи и Дунавските княжества/Румъния през XIX век“ на научна конференция на тема: „Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура“, 19 май 2022 г., СУ „Св. Климент Охрдски“ и Център за регионални изследвания и анализи (ЦРИА). Вж. https://crsa.uni-sofia.bg/bg/subitiya/konferencii/nauchna-konferenciya-mrezhi-i-mehanizmi-na-vliyanie-v-regionalnata-politika
 28. Изнесен доклад: „Къде и защо не се появява предприемаческо съсловие през възрожденската епоха“ на научна конференция на тема: „Дилеми на развитието“, 23-24 септември 2022 г., гр. Карлово. Организатори: ЦСИИ, Фондация „Елогий и Христо Георгиеви“, Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
  Вж. https://csii.bg/2022/09/20/plakat-i-programa-2022/; https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Prof.PetkoStPetkov&set=a.557782042831992.
 29. Изнесен доклад: „Търговското предприемачество в научното творчество на проф. Виржиния Паскалева: достижения и насоки за бъдещи изследователски дирения“ на научна конференция на тема: „Историческата наука в съвременния свят“, посветена на 75-годишнината от основаването на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, София, БАН, 16 декември 2022 г.
  Вж. https://ihist.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-75-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-16122022/.
 30. Изнесен доклад: „Къде в българските земи и защо липсва икономически растеж през епохата на Възраждането“ на научна конференция на тема: „Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива“, организирана от ЦСИИ, Велико Търново, 29-30 септември 2023г.
  Вж. https://csii.bg/wp-content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%A6%D0%A1%D0%98%D0%98-2023.pdf.
 31. Изнесен доклад: „Промяната в менталността и стопанското поведение на свищовските търговци предприемачи през „дългия XIX век“ на научна конференция на тема: „Традиции и модерност: българското общество през „дългия ХІХ век“, организирана от Института за исторически изследвания при Българска академия на науките, 5-6 октомври 2023 г.
  Вж. https://ihist.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-0506102023/.
 32. Изнесен доклад: „Търговската и лична кореспонденция на свищовските предприемачи като извор за човешки взаимоотношения и емоции през Възраждането“ на научна конференция „Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, организирана от Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 26-28 октомври 2023 г.
  Вж. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/nauchna_konferenciya_cheteniya_v_pamet_na_prof_din_cvetana_georgieva_istoriya_i_antropologiya.
 33. Изнесена публична лекция на тема „Изследванията на проф. Виржиния Паскалева, посветени на Средна Европа и българските търговци през XVIII–XIX в.“ по Национална програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН, 4 април 2023 г., Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.
  Вж. https://ihist.bas.bg/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-02042023/?fbclid=IwAR3Hgj42OHd0fJ08yhE2Lcb4PCHXGBtB6w928HMja8wTUhmrHcgq59dOcXU.

10. Списък на публикациите:

 1. Ролята на евреите в стопанския живот на българските земи през първата половина на XIX в.: случаят с фамилията Арие.– Анамнеза, 2011, 12, 207-236. (Вж.:http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi12-I.Naydenov/I_Naydenov_statiya_br_1-2_2011.pdf)
 2. Оризът като земеделска култура и хранителен продукт в българските земи през ранните столетия на османското владичество (XV-XVII в.). – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси: Жеравна 12-13 май 2009 г., Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, 2012, 33-46. ISBN: 978-954-400-721-8
 3. Спомоществователната активност на Пулиеви през епохата на Възраждането. – История, 2014,6, 626-647. ISSN 1314–8524 (Online); ISSN 0861–3710 (Print).
 4. Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853).– В: „ Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”. Благоевград. 2014, Съставители: Гл. ас. д-р Петър Първанов, докт. Боряна Димитрова. Под общата редакция на доц. д-р Мария Кичева, 228-249. ISBN 978-954-680-963-6
 5. Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност. – Родознание/Genealogia, 2015, 1-2, 182-204.
 6. Търговски мрежи и контакти: примерът на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.).– В: „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“. Сборникът съдържа материали от Семинар по проект „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен на 14 октомври 2015 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2015 г., 230-253. ISBN 978-954-00-0019-0 (print)
 7. Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.). Известия на Регионален исторически музей – Габрово, Т.3, 2015, 130-146. ISSN 2367-783X (print)
 8. Иван Тодоров Пулиев (Горан) между историографската недостатъчност, подценяването и стигматизирането. История, 2016, 3, 231-252. ISSN 1314–8524 (Online); ISSN 0861–3710 (Print).
 9. The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century). – Etudes balkaniques, 2016, 2, 265-281. Вж. също: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=444734; http://etudesbalk.org/%D0%B0bstracting-indexing/25-ivaylo-naydenov.html.
  ISSN 0324-1645 (print)
 10. Мобилността като фактор в предприемаческата дейност на Пулиеви през епохата на Възраждането. – Във: „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“. Сборникът съдържа материали от Конференция по проект „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“, проведен на 12 октомври 2016 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград, 2016, 108-123. ISBN 978-954-00-0083-1
 11. Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.). Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. 1. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, 235-253. Вж. сборника онлайн: http://csii.bg/tom-prvi/. (ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online)
 12. Търговското предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, 343-355.Вж. сборника онлайн: http://csii.bg/tom-ii-raznoobrazieto-v-blgarskoto-stopansko-istorichesko-razvitie/. (ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online)
 13. Карловският род Пулиеви в българската историография: между синдрома на историографската недостатъчност и подценяването“. – В: Рачева, В. (съст. и научна ред.) Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности“. С., 2017, 77-105. http://www.anamnesis.info/sites/default/files/Bg-vOI_2017_gotov.pdf ISBN:978-954-07-4352-3
 14. Ролята на институциите в предприемаческата дейност на братя Пулиеви (1839 – 1868). Известия на ЦСИИ, Vol. III, 2018, 258-269. Вж. http://csii.bg/issues.html (ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online)
 15. Commercial entrepreneurship during the Bulgarian National Revival Period: the case of Pulievi brothers (1839-1868). Au Nord et au Sud du Danube/North and South of the Danube: Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le passé / Political, social and religious aspects of the past. Sous la direction de / edited by Snezhana Rakova et Gheorghe Lazăr. Muzeul Brăilei „Carol I” / Editura Istros. Brăila, 2018, 133-150. ISBN 978-606-654-334-7.
 16. Стопанският живот на българите през XIX в., отразен в документалното наследство на братя Пулиеви и техните сродници Георгиеви.Исторически преглед, 2018, 2, 35-65. ISSN 0323-9748
 17. Предпоставки за възникването и фактори за дейността на предприемаческия елит през епохата на Българското възраждане (начални бележки). История, 2019, 2, 134-150. ISSN 1314–8524 (Online); ISSN 0861–3710 (Print).
 18. Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от архива на свищовските предприемачи братя Кръстич. – В: Известия на ЦСИИ (ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online) ), Vol. IV, Варна, 2019, 334-344.
  Вж. https://csii.bg/wpcontent/uploads/2019/11/27_IZV_CEHR_tom4_2019.pdf.
 19. В света на свищовските търговци братя Кръстич: предприемаческа култура, бизнес практики, етика и манталитет.Исторически преглед, 2019, 1, 56-83. ISSN 0323-9748
 20. Условия за появата на предприемаческо съсловие в Сопот, Карлово и Калофер през Възраждането. История, 2020, 2, 134-150. ISSN 1314–8524 (Online); ISSN 0861-3710 (Print).
 21. Review of From Kebab to Ćevapčići Foodways in (Post-) Ottoman Europe. Edited by Arkadiusz Blaszczyk and Stefan Rohdewald. Harrassowitz Werlag, Wiesbaden, 2018, 305 p. – Bulgarian Historical Review, 2019, 1-2, 259-263. ISSN 0204-8906 (печатно); ISSN 2815-2905 (онлайн). Вж. http://bhr.ihist.bas.bg/BHR_Archive/bhr_2019_12.html.
 22. Буржоазният манталитет от средата на XIX век, отразен в епистоларното наследство на свищовските предприемачи братя Кръстич. – В: Събев, О., Атанасов, Х. (съст. и науч. ред.) Българският XIX век. Нови архиви и прочити. София: Академично издателство „За буквите – О писменехъ“, 2019, стр. 153-164. ISBN 978-619-185-382-3. Вж. https://www.academia.edu/42318562/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D0%B4_%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%9E_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%8C_2019.
 23. Сезонната трудова миграция между българските земи и Румъния през втората половина на XIX в. (според документи от архивите на Евлоги и Христо Георгиеви). – В: Митев, П. (съст.) Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 103-111. ISBN 978-954-07-5038-5
 24. Предпоставки за появата на предприемаческо съсловие в селищата от Старопланинския регион през Възраждането. – В: Русев, И (гл. ред.) Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество. Сборник с изследвания. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 139-154. ISBN 978-954-07-5009-5
 25. Между предприемаческата кариера и интелектуалната дейност: щрихи към живота и делата на Алеко Ангелов Кръстич от Свищов (втората половина на XIX в.). – Дзяло, година VIII, 2020, бр. 16. ISSN 1314-9067 (online). pp. 104-122.
  Вж. http://www.abcdar.com/magazine/XVI/04_Ivaylo%20Naydenov.pdf.
 26. Между икономическата теория и стопанската история: бележки за властта, пазарите и предприемачите през Възраждането. – Известия на ЦСИИ, Том V. Пазари, общество, власт, Варна, 2020, 104-122. (ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online)
  Вж. https://csii.bg/2020/11/20/%d1%82%d0%be%d0%bc-v/.
 27. Търговското предприемачество през епохата на Възраждането (по примера на братя Димитър, Петър и Алеко А. Кръстич от Свищов през 50-те – 70-те години на 19 в.). – АНАМНЕЗА, Год. XV, 2020, кн. 1, стр. 1-37. ISSN 1312-9295.
  Вж. http://www.anamnesis.info/sites/default/files/Naydenov_I_Anamneza_statiya_br_1_2020.pdf.
 28. Отново за предпоставките, довели до появата на Георги Раковски – патриархът на българската националноосвободителна революция. – В: Крачунова, З. (отг. ред.) Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие. Сборник доклади от научна конференция с международно участие 12 – 13 април 2021 г. София: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2021, стр. 212-219. ISBN 978-619-7478-66-2
 29. Свищовските търговци предприемачи през Възраждането – опит за просопографски портрет. – История, 2021, 1, стр. 28-46. ISSN 1314–8524 (Online); ISSN 0861–3710 (Print). Вж. текста: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2021/02/History_1_21_Ivailo-Naidenov.pdf.
 30. Възрожденското търговско предприемачество в светлината на новата икономическа социология. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том VI. Предприемачеството в историческа перспектива. Варна: ЦСИИ, 2021, стр. 59-69. Вж. https://csii.bg/2021/11/22/volume6/. ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online).
 31. Commercial Entrepreneurship in South-Eastern Europe (18th – 19th Centuries) in the Light of Economic Theory: a Possible Research Approach. – Тасева, Л., Данова, П. (Съст. и ред.) Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти. Studia Balkanica 35. София: Институт за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките, 2021, стр. 101-117. ISBN 978-619-7179-17-0
 32. Един документ, свидетелстващ за християнската етика и обществената ангажираност на българите в Отечеството и в емиграция (Румъния) през 60-те год. на XIX век. – Исторически преглед, 2021, книжка 4, стр. 192-209.  ISSN 0323-9748.
  Вж. http://ipr.ihist.bas.bg/resumees/2021_4/IPr_2021_4_192.pdf.
 33. Найденов, И. Къде и защо не се появява предприемаческо съсловие през възрожденската епоха. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания.Том VII. Дилеми на развитието. Варна: ЦСИИ, 2022, стр. 79-89. Вж. http://csii.bg/series/2022-7/pdf/Izv_CHER-7-79-89-Ivaylo-Naydenov.pdf. ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online).
 34. Найденов, И. Търговското предприемачество в научното творчество на проф. Виржиния Паскалева: достижения и насоки за бъдещи изследователски дирения. – Исторически преглед, 2022, книжка 3, стр. 16-45.  ISSN 0323-9748. Вж. http://ipr.ihist.bas.bg/last.html.
 35. Найденов, И. Архивни материали, посветени на възрожденските търговци, във фонда на Атанас Шопов в Научния архив на БАН (ф. 41 К). – В: Атанасов, Хр., Събев, О. (съст.) Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: модерност и традиция. София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022, стр. 266-285. ISBN 978-619-185-584-1 (print) ISBN 978-619-185-585-8 (online).
 36. Naydenov, I. Bulgarian Migrants as Labour Force in the Danubian Principalities/Romania during the 19th century. – Bulgarian Historical Review, 2022, 3-4, pp. 87-113. ISSN 0204-8906 (печатно); ISSN 2815-2905 (онлайн). Вж. http://bhr.ihist.bas.bg/actual.html.
 37. Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Naidenov, Ivaylo. Regional Networks in Context: Introduction. – In: Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev (Eds.). Regional Networks in Context. Economy and Trade in the Lower Danube Balkans of the 19th. LiT Verlag: Münster / Berlin 2023. ISBN: 978-3-643-91439-2, pp. 9-19.
 38. Naydenov, I. The entrepreneurial networks between the central part of the Balkans and the Danubian Principalities / Romania during the 19th century. – In: Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev (Eds.). Regional Networks in Context. Economy and Trade in the Lower Danube Balkans of the 19th. LiT Verlag: Münster / Berlin 2023. ISBN: 978-3-643-91439-2, pp. 151-168.
 39. Найденов, И. Къде и защо в българските земи липсва икономически растеж през епохата на Възраждането. – Известия на ЦСИИ. Том 8. Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива. Варна: ЦСИИ, 2023, ISSN:2534-9244; 26033526, DOI: 10.61836/HGZP2758, с. 72-81. Вж. https://csii.bg/wp-content/uploads/2023/11/07-Naydenov-72-81_DOI.pdf.