Илия Тодев

Доктор на историческите науки, професор, Илия Тодев

Електронен адрес – todevilia(at)yahoo(dot)com

Дата, месец, година и месторождение – 09.04.1952, Батак

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Църковна история; Нова история; Руска история; Османска история; Балканска история; Българска история; Източен въпрос; Национална идея; Просвещение; Танзимат

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

1979-83, Докторантура, Институт за история, 1983, Доктор по история

1973-77, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, Магистър

 • Заемани длъжности

2017 – Изследовател, Институт за исторически изследвания

2012-2017 – Директор, Институт за исторически изследвания

1995-2012 – Ръководител секция „Българите, Османската империя и Европа“, Институт за исторически изследвания

1983-1995 – Изследовател, Институт за исторически изследвания

 • Научна степен и звание

Доктор на историческите науки, 2002, Институт за исторически изследвания

Доктор по история, 1983, Институт за исторически изследвания

Професор, 2005, Институт за исторически изследвания

1990-2005 – Доцент, Институт за исторически изследвания

1987-1990 – Главен асистент, Институт за исторически изследвания

1983-1987 – Асистент, Институт за исторически изследвания

 • Членства в научни организации и сдружения

1983, СУБ

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети
 1. сп. Bulgarian Historical Review – гл. редактор (2012-2017); член на редколегията 1998-2012
 2. Член на редколегията на сп. „Историjски часопис” (изд. на Историческия институт при САНУ (Белград).
 3. Гл. редактор на сп. Исторически преглед (2017 – )
 • Научни специализации
 1. 1988, Руска Федерация, РАН, Санкт Петербург, Москва
 2. 1990, Обединено Кралство, Британска академия, Лондон, Оксфорд
 3. 1997, Франция, Национален център за научни изследвания, Париж, Орлеан
 • Участие в съвместни научни проекти
 1. “Ватиканът, католическият свят и България” (публикации и конференция)международен, отворен, участие
 2. „Викторен Галабер – 22 години сред българите” (публикации и изложба), международен, 1994-2000, ръководство и участие
 3. “България и Полша” (публикации и конференции) – международен, отворен, участие
 4. „170 години от рождението на проф. Марин Дринов” (конференция и сборник) – международен, 2008-2009, ръководство и участие
 5. „Граф Игнатиев – дипломатически записки и донесения” (публикации) – национален, 2003-2009, ръководство и участие
 6. „България и Русия – между признателността и прагматизма” (конференции и сборници) международен, участие
 7. “България и Русия (ХVІІІ-ХХІ в.) – утопии, образи, модели” (конференция и сборник) – международен, участие
 8. „Просвета и промяна” (конференция и сборник), международен, 2009-2011, ръководство
 9. „Тракийските българи във възрожденската преса” – рък. Ил. Тодев. Приключен с издаването на сб. Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Част 1-2. Ред. Ил. Тодев. Съст. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. С., 2014, 2015.
 10. „България – извори и документи.” Проект към ОП „Развитие на човешките ресурси“ – МОМН, Европейски социален фонд 2007-2013. Ръководство Ил. Тодев
 11. „Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 -началото на 20 век”. – съвместно с учени от МАНУ, 2014-2016. Ръководство от бълг. страна Ил. Тодев. Приключен с: МОДЕРНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА БАЛКАНИТЕ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ 19 И В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК. С., 2017.
 12. „Българският преход като част от източноевропейския: българската и китайската гледни точки. Проблеми на изворите и интерпретациите” – Българо-китайски, с Института за световна история при Китайската академия за социални науки, 2014-2016; Координатор от бълг. страна Ил. Тодев
 13. „Споделено минало в Централна и Югоизточна Европа: нови извори, нови методи на изследване”, 2013-2015 г. Институтът по история към Изследователския център по хуманитаристика при УАН и Институтът за исторически изследвания при БАН. Ръководители : от бълг. страна проф. д.и.н. И. Тодев, от унг. страна проф. д.и.н. Пал Фодор, директор на Изследователския център по хуманитаристика при УАН.
 • Индивидуален научен проект

БЪЛГАРИТЕ В ТРАКИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (ДО 1878).
ДОКУМЕНТИ, 2017-2020. Изследователските цели на проекта са издирване, научна обработка и публикуване на документи от българските архиви за разпространението, демографската структура, стопанската, културната и политическата активност на българите в Тракия през Възраждането (до 1878).

 • Преподавателска дейност
 1. Нов Български Университет, 1992-93;
  лекционен курс: Източният въпрос и българите 1774-1923
 2. Славянски Университет, 1997-99;
  лекционен курс: Българско национално възраждане 1762-1912
 • Езици – френски, английски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 1. Българското национално движение в Тракия 1800-1878. С., Акад. издателство Марин Дринов,1994, 476 стр. + 1 карта (рец.: Демокрация, 28.12.1994; Абагар, 10.10.1994; Свободен народ, № 5, 2-8.ІІ. 1995; Bulgarian Historical Review, 1995, 3, pp. 146-149; 2. Südost-Forschungen, München, Band 54, 1995, S. 449-455).
 2. Триъгълник на надеждата. Студии и есета по Българско възраждане. s.a.l. [С., 1995], 224 стр. (рец.: Südost-Forschungen, München, Band 55, 1996, S. 458-465).
 3. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело, потомци. Акад. изд. Проф. Марин Дринов, С., 2003, ч. 1 (изследване), 600 стр. + илюст. (рецензии: Архивен преглед, 2003, № 2-3; Родознание, 2003, № 1-2; Тема, 2003, № 21; Сега, 01.04.2003; Азбуки, 2003, № 12; Българско възраждане. Идеи-личности-събития. Годишник на Общобългарския комитет и фондация “Васил Левски”, т. 7, 2005).
 4. Към друго минало или пренебрегвани аспекти на Българското национално възраждане. Сбирка от опити и изследвания. С., 1999, 254 стр.
 5. Българско национал-революционно движение (1853-1878). Нетрадиционни вариации на традиционна тема. С., Изд. Кама. 2005 – рец.: Поппетров, Н. Революционните борби в нов хоризонт. – в: Азбуки, № 32 (726), 10-16 авг. 2005, с. 8.
 6. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893) или как българите стават нация. Изд. “Кама”. С., 2006.
 7. Батак 1876 – мит или история? Актуални текстове по Българско възраждане. Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2013, Второ допълнено изд. ISBN 978-954-378-098-3. 320 стр. (рец. Алекова, Ел. Голготата на Батак. – в: Дума, 20 април 2013, с. 21; Поппетров, Н. – в: Наука, 2014, № 2, с. 78).
 8. Човекът е историческо животно. Рефлексии и саморефлексии. С., 2015, 310 стр. с илюстр. ISBN 954-978-09-0955-4 (рец. Кайчев, Н. – в: Наука, 2016, № 1, с. 77-78; Косик, В. И. – в: Славяноведение, 2016, № 3, 95-97)
 9. Батак в Априлското въстание – и в българската памет. Изд. „Захарий Стянов“, С., 2019, 232 стр. с илюстр. ISBN 954-978-09-1213-4.
 10. Д-р Стоян Чомаков (1819 – 1893) или „Малък Източен въпрос“. Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2019, 288 стр. с илюстр. ISBN 978-954-09-1326-1.

Б. Колективни трудове:

 1. История на българите. т. ІІ. Късно Средновековие и Възраждане. Изд. Знание-Труд. in-4o. С. 2004 – авторство на: гл. ІІІ. Фактори на Възраждането; гл. VІ. В борба за църковна и държавна самостойност.
 2. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. Част 1-2. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. С., 2015, 2017 – редакция, увод, заключение

В. Студии и статии:

 1. Българското просветно- и църковно-национално движение в Одринска Тракия до Кримската война. – в: Исторически преглед, 1982, № 6, с. 68-81.
 2. Отражението на Великденската акция (3 април 1860) върху българското национално движение в Одринска Тракия. – в: Векове, 1983, № 3, с. 19-26.
 3. Новоболгарское просвещение в Адрианопольской Фракии до 1878 г. – in: Bulgarian Historical Review, 1987, № 1, с. 20-37.
 4. Българското духовно-национално движение в Одринска Тракия (до 1878 година). – в: Културно-историческото наследство на Странджа-Сакар. Съст. В. Фол. С., 1987, с. 84-96.
 5. Идеята за смъртта у Ботев. – в: Исторически преглед, 1987, № 5, с. 75-82.
 6. Създаване на българо-католическата гимназия в Одрин. – в: Исторически преглед, 1987, № 1, с. 85-90.
 7. Васил Левски и комитетското дело в Одринска Тракия. – в: Васил Левски 1837-1987. Изследвания. С., 1987, с. 213-233.
 8. Съпротивата срещу решенията на Берлинския конгрес в Одринска Тракия. – в: Военно-исторически сборник, 1988, № 3, с. 34-50.
 9. Българското национално движение и Освобождението на България. – в: Списание на БАН, 1988, № 2, с. 14-22.
 10. О балканской политики России в начале 60-х годов 19 века. – in: Bulgarian Historical Review, 1988, № 3, с. 42-56.
 11. Източният въпрос във възгледите на Маркс и Енгелс. – в: Исторически преглед, 1989, № 4, с. 79-90.
 12. Двеста години Велика френска революция. – в: Научен живот, 1989, № 4, с. 3-6.
 13. Българското просветно движение в Одринска Тракия (до 1878). – в: Втори международен конгрес по Българистика. Доклади. България през XV-XIX век. С., 1989, с. 304-314.
 14. Екзархийското дело в Одринска Тракия. – в: Известия на Института за История, № 30, 1990, с. 5-34.
 15. Нищета и в полемизирането. – в: Исторически преглед, 1991, № 3.
 16. Граф Игнатиев и принципът за единство на православието. – в: Исторически преглед, 1991, № 7, с. 77-90.
 17. Философско-историческата оценка за Априлското въстание в българската книжнина. – в: Наука, 1992, № 1, с. 25-27.
 18. Russia and the Bulgarian Revival. – in: Bulgarian Quarterly, Vol. 2, 1992, Summer, p. 86-97.
 19. Missed Chance. – in: The Insider, 1992, № 2, p. 26-29.
 20. Екзарх Йосиф I или дипломатът в расо. – в: Български държавници (1878-1918). Кн. първа. s.a.l. [С., 1993], с. 83-101.
 21. Бележки към проблема за генезиса и ролята на националната идея в Българското възраждане. – в: Епохи, 1994, № 2, с. 31-42.
 22. Славянофилство, русофилство и европофилство в българската история. – в: Славянската взаимност – минало и съвременност. С. 1994 (= Славянски летописи, том 1), с. 272-279.
 23. Единство на българските възрожденски процеси в Мизия, Тракия и Македония. – в: Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944. т. 1. С., 1994, с. 13-36.
 24. Периоди в развитието на българската национална идея. – в: Родина, 1996, № 3, с. 5-22.
 25. Захари Стоянов и българската книжнина върху националното Възраждане. – в: Летописи, 1993, № 7/8, с. 195-202.
 26. Априлското въстание в българската историография. – в: Тракия, 1995, № 2, с. 19-36.
 27. Митът Македония. – в: Демократически преглед, кн. 34, Зима ‘97/98, с. 554-563.
 28. Освобождението – със или без кавички? – в: 120 години от Освобождението на България и Плевенската епопея. (Съст. М. Грънчаров), Враца, 1998, с. 74-76.
 29. Националната идея у българите. – в: Историческо бъдеще, 1998, № 1, с. 90-102.
 30. Опит за геософия на българската история. – в: Военно-исторически сборник, 1998, № 6, с. 63-71.
 31. Българската историческа книжнина за Д-р Стоян Чомаков. – в: В памет на професор Николай Генчев. Ред. Ел. Дроснева. С., 2002.
 32. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893) – мирски водач на Църковната борба. – в: Духовна култура, 2003, № 11.
 33. Idea narodowa a Bugarzy 1762-1912. – in: Balcerak, W. (ed.) Polska – Bugaria w Europie rodkowej i Poudniowo-Wschodnej w wiekach XVII-XX. Podobiestwa, rónice, uwarunkowania. Warszawa-owicz, 2003.
 34. Idee federacyjne dr. Stojana Czomakowa. – in: Balcerak, W. (ed.) Polska – Bugaria w Europie rodkowej i Poudniowo-Wschodnej w wiekach XVII-XX. Podobiestwa, rónice, uwarunkowania. Warszawa-owicz, 2003.
 35. Генерал Игнатиев и доктор Чомаков. – в: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. Ред. Р. Радкова и др. С., 2004.
 36. Кой е д-р Стоян Чомаков. С., 2004 (електронно изд. на Асоциация Клио-96).
 37. Пътят към Екзархията. – В: Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни. Доклади от научна конференция, проведена на 17-19 юни 2003. София. Институт по Балканистика при БАН. Съст. Агоп Гарабедян. С. 2005.
 38. Екзархията – фактическо начало на модерната българска държавност? – В: Държава & Църква – Църква & държава в българската история. Ред. Г. Ганев, Г. Бакалов, Ил Тодев. Ун. изд. С., 2006. 235-246.
 39. Възрожденознанието днес – предизвикателства и възможности за отговор. – В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. Съст. Ант. Запрянова, Бл. Нягулов, Ил. Марчева. С., 2006. с. 209-218.
 40. Към въпроса за социално-класовите и социално-психологическите измерения на Априлското въстание. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. т. 8, 2006. с. 50-53.
 41. За активите и пасивите на д-р Стоян Чомаков в националните борби. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. т. 8, 2006. с. 391-396
 42. Революционерите на прицел. – в: „Млади” и „Стари” в Българското възраждане. Пловдив, 2006 (= Годишник на РИМ – Пловдив, 2006, кн. 4), с. 8-21.
 43. В търсене на нови измерения: посттоталитарни проблеми в иконографията на българските национал-революционери. – в: ИПр, 2006, № 3-4.
 44. Tosamo narodowa a projekti zjednoczeniowe w okresie bugarskiego odrodzenia. – in: Integracja i tosamo narodowa w Ewropie rodkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejw. Red. El. Znamierowska-Rakk. W., 2007.
 45. Срещал ли се е Васил Левски със Стоян Чомаков? – в: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. т. 9, 2007.
 46. Кой е д-р Стоян Чомаков? – В: Сб. в чест на проф. Николай Жечев. Ред. Ст. Дойнов и др. С., 2007 (= ИПр, 2007, № 3-4, с. 376-388).
 47. “Малък Източен въпрос”. – в: Гранични и етнонационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа. Доклади от [международна] научна конференция, София, 12-13 юли 2007, Институт по Балканистика при БАН) Съст. Агоп Гарабедян. С., 2008, с. 17-25.
 48. Баташкото клане – мит или история? – в: Сп. БАН, 2008, № 1, с. 13-19.
 49. Стоян Чомаков и Петко Славейков в Църковния въпрос. – В: Клио. Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. С., 2008, с. 240-246.
 50. Васил Левски – радетел за общобългарски национално-освободителен фронт (Към проблема за еволюционно-революционната диалектика на възрожденското държавовъзстановително усилие). – в: Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876-1919. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, Плевен, 20-21 септ. 2007. Съст. М. Грънчаров. Плевен, 2008, с. 15-20.
 51. Граф Игнатиев и освобождението на България. – в: Дриновський збiрник. ІІІ. Харкiв -София, 2009, с. 31-35.
 52. Национална идентичност и обединителни проекти през Българското възраждане. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. Ред. Р. Радкова и др. С., 2009, с. 326-330.
 53. Възгледът на Марин Дринов за Българското национално възраждане. – в: Сборник по случай 170 години от рождението на Марин Дринов. С., 2009, с. 135-142.
 54. Стоян Чомаков и Стефан Стамболов. – в: Доклади от Първата научна сесия по проблеми на лидерството, проведена в БАН, 3 февр. 2009. Съст. Д. Иванов. С. 2009, с. 41-46.
 55. Dr Stoyan Tchomakov (1819-1893). La Question d’Orient et les Bulgares. – in: BHR, 2009, N 3-4, p. 33-111.
 56. О “Записках” и “Донесениях” графа Н. П. Игнатьева. – в: Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ-ХІХ вв. Российско-болгарския научные дискуссии. Ред. Р.П. Гришина и др. М., 2010, с. 113-115.
 57. Нова светлина или стари митове (Постмодернистката визия за „Българските ужаси”). – в: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Т. 13, 2011, с. 135-142 (= 12.5 ст.стр.). ISSN 1311-1337
 58. Д-р Стоян Чомаков – русофоб или русофил? – в: България, Балканите и Русия 18-21 век. Българо-руски научни дискусии. Сборник статии под ред. на акад. Г. Марков, Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2011, с. 345-350. ІSBN 978-954-2903-06-2
 59. Бойни полета в историографията. – в: Родознание, 2011, № 1-2, с. 5-10.
 60. „… може би най-гнусното престъпление, опетнило историята на нашия век”. – в: История, 2011, № 3, с. 32-36 (= 6.7 ст.стр.).
 61. “Вий пръв сте поборник по Македония” (Югозападната българска земя във възгледите и делото на д-р Стоян Чомаков). – в: Григор Пърличев и братя Миладинови – нови изследвания и прочити. Съст. Н. Кайчев. Ун. изд. „Св.Кл.Охридски”. С., 2011, с. 119-127.
 62. „Належащи размишления” (Към предисторията на Църковно-народния събор 1871). – в: От регионалното към националното. Юбилеен сборник. Доклади от V национална научна конференция „От регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело“ на ИМ-Полски Тръмбеш. Изд. „Абагар“, Велико Търново, 2012, с. 19-28.
 63. Коя е първата българска република? – в: Наука, 2012, № 3, с. С. 45-48 ISBN 0861 3362.
 64. „Българският проект“ – кръстопътна утопия или пропусната магистрала? – в: Историческо бъдеще, 2011, № 1-2, с. 3-8.
 65. ”Сливане в космополитните сфери на човешката дейност…” (Полското влияние върху д-р Стоян Чомаков). – в: БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ОБЩЕСТВО – ПРОБЛЕМИ, БОРБИ И ПОСТИЖЕНИЯ. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. С., 2012, с. 390-399. ISBN 978-954-322-544-6
 66. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ РЕПУБЛИКАНИЗЪМ. – в: Историята, истината, историкът. Юбилейно издание по случай 80-годишнината на професор Николай Генчев. Съст. Н. Манолова-Николова, Г. Вълчев. С., 2012, с. 221-225. ISBN 978-954-07-3438-5
 67. Батак 1876 – историко-живописни паралели и асоциации. – в: Път, № 18, април 2013, с. 10-17. ISSN: 1312-7233
 68. И НА ШИПКА НЕ ВСИЧКО Е СПОКОЙНО. – в: Наука, 2013, № 5. ISSN 0861 3362, с. 35-37.
 69. „С ПОЛЯЦИТЕ ВИНАГИ СМЕ СЕ РАЗБИРАЛИ …” (Непознати страници от историята на българо-полската взаимност). – в: История, 2013, № 6, с. 457-464. ISSN 0861-3710
 70. „ВСЕКИ НАРОД ПОЧИТА СВОЯТА СТАРИНА И РЕВНОСТНО Я ИЗУЧАВА…” Размисли по случай 175-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. – Наука, 2013, № 6, с. 3-6.
 71. ТРАКИЯ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ИДЕНТИЧНОСТ. – в: Сп.БАН, 2014, № 3, с. 14-17.
 72. Стефан Стамболов – Балканският Ришельо? – в: История, том 22, № 3, 2014, с. 287-292.
 73. „With the Poles We Have Always Got Along …“ (Unknown Pages from the History of Bulgarian-Polish Reciprocity). – In: BHR, 2014, ) 1-2, pp. 3-8.
 74. Коректно за Шумен. 1813 – първото гражданско честване на Кирил и Методий. – В: БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. МАТЕРИАЛИ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ. ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ – ШУМЕН, 17 – 19.05. 2012 г. Ред. В. Гюзелев и др. ШУМЕН, 2014, с. 873-875. ISBN 978-954-577-869-8
 75. «ВЪЗСТАНИ, МОЯ ВОЛЙО». (Любен Каравелов и Стоян Чомаков – родство и отношения, прилики и единодействия). – В: СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.И.Н. СТЕФАН ДОЙНОВ. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2014 (=ИЗВЕСТИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТОМ ХХХІ), с. 410-415.
 76. АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ В СЪЗДАВАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗНАНИЕ, увод към: ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. Първа част. 1869–1947 г. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”. С., 2015; 218 стр. с илюстр. ISBN 978-954-322-791-4, с. 9-18 (електронно издание); Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”. С.; ИК Тангра ТанНакРа. С, 2016 (хартиено издание) (рец. сп. Наука, 2016, № 2, с. 79-80).
 77. Интелектуалци в политиката на Българското Възраждане. – в: ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ И/В ПОЛИТИКАТА. Ред. Р. Генов и др. Нов български университет, 2013. ISBN 978-954-535-839-5 (електронно издание http://ebox.nbu.bg/profesorgenov)
 78. Едно нехаресвано лидерство от времето на Националното възраждане. – в: История, 2015, № 2, с. 179-184. ISSN 1314 – 8524 (Online) ISSN 0861 – 3710 (Print)
 79. АКАД. МИТО ИСУСОВ И ИСТОРИЧЕСКАТА ШКОЛА В ПРИМОРСКО 1978-99. – в: ИПр, 2013, № 5-6. ISSN 0323-9748
 80. Приветствие към Международната научна конференция, проведена на 20–21 март 2014 г. в София. – в: Полша и поляците в новата българска история (средата на 19 – средата на 20 век). С., 2015 (= ИзвИнИстИ, т. 32), с. 15-16. ISSN 2367-5187
 81. 145 ГОДИНИ БАН – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ. – в: История, 2015, № 6, с. 652-660. ISSN 1314 – 8524 (Online) ISSN 0861 – 3710 (Print).
 82. В търсене на истината. – в: Наука, 2016, № 2, с. 28-29 (= 5.5 ст. стр.) ISSN 0861 3362
 83. Батак в Априлското въстание. – в: История на Батак. ІІ изд. Батак, 2016. (50 стр., ISBN 978-954-92204-0-7)
 84. Батак 1876 – 140 години по-късно: истини, полуистини и неистини. – В: ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БАТАК, ТОМ ІV, 2016 (= АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ – БАТАК РАЗМИСЛИ 140 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ – БАТАК, 14-15 МАЙ 2016. Пазарджик, 2016), с. 17-21. ISSN 1314-2909
 85. Високата порта и Българският църковен въпрос. – в: ИСТОРИКЪТ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ И ПОПУЛЯРИЗАТОР. СБОРНИК В ЧЕСТ на 70-ГОДИШНИНАТА НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ МАРКОВ. Съст. Н. Поппетров. Изд. „Захарий Стоянов“. С., 2016, с. 79-83 ISBN 978-954-09-1108-3
 86. Един успешен модернизационен процес (Българският църковен въпрос). – в: МОДЕРНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА БАЛКАНИТЕ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ 19 И В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК. С., 2017, с. 236-255 ISBN 978-954-2903-27-7
 87. Защо не искам да споря за костите от обсадата на Плевен 1877 г. – в: Историческо бъдеще, № 1-2, 2016, с. 104-112 ISSN 1113-0144

Г. Научни информации, отзиви, рецензии, полемики, предговори:

 1. Нова книга (рец. за: Поппетров, Н. История на СУБ. Предг. проф. Д. Дамянов. С., 2004). – в: Сп.БАН, 2005, № 1.
 2. Рец. за: Стефан Дойнов. Българите в Украйна и Молдова през Възраждането 1751-1878. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2005, 361 стр. – в: Bulgarian Studies. Bulgarica. Information Bulletin, 2005, No 11.
 3. Рецензия за “Радкова, Р. Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”. т. 1. С., 2003, 453 стр.” – В: BHR, 2006, № 3-4.
 4. И пак „Бил ли е Левски масон?” (рец. за книгата на: Стоянов, Мл. Масонството, българската революция и Левски. Изд. „Пандора Прим“. С., 2006). – в: История, 2004, № 4.
 5. За една апология на Възраждането или размисли по повод новоизлязла книга (Воалери, П. Между два свята. Българите в Румелия 18-19 в. С., 2005, изд. Кама). – в: Азбуки, № 20 (714), 18-24 май 2005, с. 8-9.
 6. International Conference Description of the Slav Manuscript Heritage. The Role of Monasteries in the Cultural History of the Balkan Peoples – Rila Monastery. – in: BHR, 1985, №, 1, p. 132-133 (съавт., инф.).
 7. Годишник на Националния музей на образованието. т.1, Габрово, 1983, 342 стр. – в: ИПр, 1985, № 3, с. 73-75 (рец.).
 8. Пета национална школа на младите историци. – в: ИПр, 1986, № 1, с. 83-84 (инф.).
 9. Sixth National School of Young Historians (Primorsko, June 91-3, 1986). – in: BHR, 1986, № 4, p. 88-89 (инф.).
 10. Осма национална школа на младите историци. – в: ИПр, 1988, № 12, с. 103-106 (инф.).
 11. Девета национална школа на младите историци. – в: ИПр, 1989, № 10, с. 78-82 (инф.).
 12. Българска тема на страниците на “La Croix”. – в: Зора, № 8, 21.02.1995.
 13. Предговор към: Фльори, А. Един френски колеж в България: Свети Августин, Пловдив 1884-1948. С., 2003.
 14. Предговор към: Сборник по случай 170 години от рождението на Марин Дринов. С., 2009, с. 5-6.
 15. Да живее класиката! – Предговор към ІІІ изд. на Ников, П. Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения. Издателство на БАН. С., 2009, с. 26-32.
 16. Уводни думи към: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл.кор. ст.н.с. І д.ист.н Румяна Радкова и по случай 150-годишнина на Болградската гимназия. Ред. Ил. Тодев и др. С., 2010.
 17. Предговор към „По пътя на труповете от Плевен до Бристол“ (С., 2015), с. 15-17.
 18. Защо не искам да споря за костите от обсадата на Плевен 1877 г. – в: Историческо бъдеще, № 1-2, 2016, с. 104-112

Д. Съставителство и редакция

 1. Кой кой е сред българите 1396-1878 или 501 имена от епохата на османското владичество. С., 2000, 312 стр. (координация, редакция, предговор) (рец. в: Südost-Forschungen, München, Band 59/60, 2000/2001, S. 724-726).
 2. Един от тримата редактори на: Екзархията – фактическо начало на модерната българска държавност? – В: Държава & Църква – Църква & държава в българската история. Ун. изд. С., 2006.
 3. Член на редколегията на: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. Ред. Р. Радкова и др. С., 2009
 4. Водещ редактор на: Сборник по случай 170 години от рождението на Марин Дринов. С., 2009
 5. Член на редколегията на: Sine ira et studio. Сборник в памет на проф. Зина Маркова. Ред. К. Косев и др. С., 2010.
 6. Отг. редактор на: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл.кор. ст.н.с. І д.ист.н Румяна Радкова и по случай 150-годишнина на Болградската гимназия. С., 2010.
 7. Отг. редактор на: БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ОБЩЕСТВО – ПРОБЛЕМИ, БОРБИ И ПОСТИЖЕНИЯ. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2012.
 8. Отг. редактор на: СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.И.Н. СТЕФАН ДОЙНОВ. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2014 (= ИЗВЕСТИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТОМ ХХХІ).
 9. Член на редколегията на енциклопедия „Тракия”
 10. Един от двамата редактори на: МОДЕРНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА БАЛКАНИТЕ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ 19 И В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК. С., 2017
 11. Редактор на: История на БАН. ч. 1-2. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. С., 2015, 2017
 12. Участие в редакцията на ИПр, 2014, № 1-2 (Сборник по случай 110-годишнина от рождението на акад. Димитър Косев)
 13. Редактор на: История на Батак. ІІ изд. Батак, 2016
 14. Ред. на: Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Част 1-2. С., 2014, 2015.
 15. Член на редколегията на сб. Полша и поляците в новата българска история (средата на 19 – средата на 20 век). С., 2015 (= ИзвИнИстИ, т. 32)
 16. Тракия през Възраждането. Спомени. (Съставителство, увод, коментар). С.,1996, 341 стр.
 17. Галабер, В. Дневник. (международно издание на български и френски; координация, увод, коментар, редакция).
  – т. 1 (1862-66). С., 1998, стр. 602 + LXXIX + илюстр. (рец.: 1. Архивен преглед, 1998, № 1-2; 2. Историческо бъдеще, 1998, 1, с. 208-211; 3. Bulgarian Historical Review, 1999, 3-4, pp. 212-215; 4. Исторически преглед, 2000, 5-6, с. 338-342; 4. Südost-Forschungen, München, Band 59/60, 2000/2001, S. 726-728).
  – т. 2 (1867-69). С., 2000, стр. 350 + XI + илюстр. (рец. 1. Исторически преглед, 2000, 5-6, с. 338-342; 2. Bulgarian Historical Review, 2001, № 1-2, p. 221-224).
 18. Русия и Българското национално-освободително движение. 1856-1876. Документи. т. 3. С., 2002, 587 стр. (съставителство в рамките на 4-членен колектив) – рец.: ИПр, 2003, № 5-6.
 19. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело, потомци. Акад. изд. Проф. Марин Дринов, С., 2003, ч. 2 (документи), 640 стр.
 20. Един доклад на генерал Игнатиев за софийския процес от края на 1872 и началото на 1873. – в: Studia in Honorem Professoris Virginiae Paskaleva. Sofia, 2006 (= BHR, 2006, № 1-2). с. 548-551.
 21. Игнатиев, Н. П. Дипломатически записки (1864-74) & донесения (1865-76). Превод, увод и коментар Ил. Тодев. (двуезично издание – оригинал на френски плюс превод на български).
  – т. 1. Записки 1864-1871. С., 2008 (=“Архивите говорят”, № 48), с. 520 (ХХVІІІ + 492);
  – т. 2. Записки (1871-1874) & донесения (1865-76). С., 2009 (=“Архивите говорят”, № 54), с. 608 (492-1100) + 8 ил.
 22. Тракийските българи във възрожденския периодичен печат.
  – Част първа: 1849-1871. Ред., увод, коментар Ил. Тодев. Съст. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. С., 2014, 400 стр. с ил.
  – Част втора: 1871-1877. Ред. Ил. Тодев. Съст. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. С., 2015, 430 стр. ISBN 978-954-430-2903-12-3 (редакция, коментар, показалец).

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. II Международен конгрес по българистика, София, 1986.
 2. VI Международен конгрес по Балканистика, София, 1988.
 3. Международна школа на Младите български историци, Приморско, Международен център – ежегодно от 1980 г. до 1998 г.
 4. Участие в девет от конференциите, организирани от Българо-полската комисия на историците.
 5. Юбилейна Българо-руска научна сесия на тема България – Русия: 125 години от установяване на дипломатически отношения, проведена на 26-27 май 2004 в Централен военен клуб, София; доклад на тема „Няколко думи за граф Игнатиев”.
 6. Конференция, организирана от ИФ-СУ Св. Кл.Охридски и посветена на 125-годишнината от Освобождението. – СУ Св. Кл.Охридски, февр. 2003; доклад на тема „Д-р Чомаков и генерал Игнатиев”.
 7. Основен доклад и ръководство на кръгла маса, посветена на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание, организирана от Регионалния Бургаски Музей – Бургаска община, 29 май 2003
 8. Екзархията – фактическо начало на модерната българска държавност? (доклад на национална конференция “135 години Българска екзархия”, проведена на 10 март 2005 в НДК).
 9. Кой е д-р Чомаков? (доклад на конференцията “Участие на Пловдивската епархия в Църковната борба”, проведена на 18 окт. 2005 в Музея на Възраждането, Пловдив).
 10. Възрожденознанието днес – предизвикателства и възможности за отговор (доклад на кръглата маса “Историческата наука в България – състояние и перспективи”, проведена в ИИ на 23-24 ноем. 2005).
 11. Участие с доклад в националната научна конференция на тема “Национални и международни аспекти на Априлското въстание”, проведена в СУ “Св. Кл. Охридски” на 20 апр. 2006.
 12. Научно ръководство и основен доклад на кръгла маса на тема “Българското мъченичество в Тракия през 1876-77”, проведена в Окръжен музей-Пловдив на 26 апр. 2006.
 13. Участие с доклад в научна конференция, проведена на 28.04.2006 в Копривщица на тема “Копривщица – градът на първата пушка”.
 14. Участие с доклад в научна сесия, проведена на 29.05.2006 във Враца на тема “Четата на Христо Ботев. Организация и участници в нея”.
 15. Участие в учредителна конференция “Енциклопедия “Тракия” – 15 авг. 2006, Бургас.
 16. Научно ръководство и основен доклад на конференция на тема “Млади” и “Стари” в Българското възраждане”, проведена в Окръжен музей-Пловдив на 10-11 окт. 2006.
 17. „Екзархията – фактическо начало на модерната българска държавност?” (доклад на национална конференция “135 години Българска екзархия”, проведена на 10 март 2005 в НДК).
 18. „Малък Източен въпрос“ – Българо-полска конференция на тема: “Гранични и етнонационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа”, 12-13 юни 2007, Институт за Балканистика при БАН.
 19. “Нови възгледи за Възраждането и за Васил Левски” – Национална конференция по случай 170-годишнина от рождението на Левски, Карлово, 16-17 юли 2007
 20. “Васил Левски – радетел за общобългарски национално-освободителен фронт (Към проблема за еволюционно-революционната диалектика на възрожденското държавовъзстановително усилие)” – Конференция на тема “Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876-1919” по случай 170-годишнината от рождението на Левски и 130-годишнината от Освободителната война, Плевен, 20-21 септ. 2007
 21. “Граф Игнатиев и освобождението на България” – доклад на V Дриновски четения, проведени в Харковския университет, 25-27 окт. 2007
 22. Участие с доклад в конференция, посветена на 160-годишнината от рождението на Ботев – 5 ян. 2008, Калофер
 23. Участие с доклад в международна конференция, посветена на 130-годишнината от Освобождението, 28 февр.-1 март 2008, София
 24. Организация, ръководство и доклад на международен симпозиум, посветен на 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов, Панагюрище, 20-21 окт. 2008
 25. Участие с доклад в конференция за Ст. Стамболов – БАН, февр. 2009
 26. Участие с доклад за българо-руска конференция, проведена на 26-30 апр. 2009 в ИСБ РАН, Москва
 27. Участие с доклад в конференция, посветена на 175-годишнината от рождението на Любен Каравелов – 30-31.10.2009, БАН
 28. Организация и ръководство на международна интердисциплинарна кръгла маса за Болградската гимназия, проведена на 23-24 ноемв. 2009 в ЕИМ БАН.
 29. Участие в международна кръгла маса на тема „Братя Миладинови и Григор Пърличев”, проведена в СУ „Св. Кл. Охридски” на 23.03.2011.
 30. Участие с доклад на тема „Нова светлина или стари митове” в националната конференция „Априлското въстание – събития и герои в нова светлина”, Панагюрище, 19.04.2011.
 31. Участие с доклад на тема „Интелектуалци в политиката на Българското възраждане” в международна научна конференция на тема “Интелектуалците и/в политиката”, проведена в Нов български университет, 29-30 април 2011 г.
 32. Научно ръководство на кръгла маса на тема „Брацигово в Априлското въстание”, проведена на 005.05.2011 в гр. Брацигово.
 33. Участие с доклад на тема „Българският проект“ – кръстопътна утопия или пропусната магистрала?“ в МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (ХVІІІ-ХХІ В.) – QUO VADIS? ПЪТИЩА И КРЪСТОПЪТИЩА”, СОФИЯ, 16 МАЙ 2011 Г.
 34. Встъпление към и ръководство на кръгла маса на тема „Коректно за Шумен. 1813 – първото гражданско честване на Кирил и Методий”, 17 юни 2011, Шумен.
 35. Участие с доклад на тема „Належащи размишления” (Към предисторията на Църковно-народния събор 1871)” в научната конференция „От регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело” посветена на 140 години от възстановяване на самостоятелността на Българската православна църква и 135 години от Априлското въстание 1876 г., проведена в на 06.09.2011 в Полски Тръмбеш.
 36. Участие с доклад на тема „Към проблема за възрожденския републиканизъм” в научната конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. Н. Генчев, проведена в на 02.11.2011 в СУ.
 37. Участие с доклад на тема „КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА ВСЕСЛАВЯНСКОТО ЗДАНИЕ” във Втория международен форум „Русия-България”, посветен на 135-годишнината от Освободителната Руско-Турска война 1877-78, Варна, 10-11 септ. 2012.
 38. Участие с доклад на тема „Тракия във възрожденските търсения на съвременна българска идентичност“ в националната научна конференция “ТРАКИЯ В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ”, проведена в СОФИЯ, 27 ОКТОМВРИ 2012 Г., Тракийски научен институт
 39. Участие в организацията и с пленарен доклад („Войната, която не иска да свършва”) в международната конференция „135 години по-късно” – СУ, БАН, 27 февр.-1 март 2013
 40. Участие с доклад („КАКВА БЕШЕ – И ДА Я БЪДЕ ЛИ ОТНОВО? (Историческата школа в Приморско 1978-1999”) и като водещ секция в ІІІ Конгрес по Българстика, 23-26 май 2013.
 41. Организационна работа, ръководство и основен доклад („ВСЕКИ НАРОД ПОЧИТА СВОЯТА СТАРИНА И РЕВНОСТНО Я ИЗУЧАВА…” Размисли по случай 175-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов) на: интердисциплинарната международна конференция: “Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, София 31.10-01.11.2013.
 42. Организационна работа и основен доклад („Поляци и българи”) на международната научна конференция „Ватиканът – Полша – България. 150 години от началото на мисията на Конгрегацията на Възкресенците в България”, проведена на 24.10.2013 в Полското посолство.
 43. Организационна работа, ръководство и доклад („ТРАКИЯ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ИДЕНТИЧНОСТ”) на честването 150-годишнината от рождението на Любомир Милетич – БАН, 04.12.2013
 44. Участие с доклад в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО БАЛКАНИСТИКА на тема „БАЛКАНИСТИКАТА ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАМЕТТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА МИНАЛОТО”, ИнстБалкЦТ 14 ноември 2013 г.
 45. Участие с доклад в Кръгла маса „Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век”, посветена на 85 години от рождението на акад. Мито Исусов (1928 -1997), ИнИстИ, 11.12.2013
 46. Организационна работа по подготовка на българо-полска конференция „150 години от Българската мисия на Конгрегацията на Възкресенците” (24 окт. 2013, научно ръководство и пленарен доклад)
 47. Организационна работа по подготовка на международна конференция „175 години от рождението на Марин Дринов” (31окт-1. ноем. 2013, научно ръководство и пленарен доклад.
 48. Участие с доклад „Стефан Стамболов – Балканският Ришельо?” в VІІІ научна сесия по проблемите на лидерството на тема „Стефан Стамболов – български национален лидер” – 20 януари 2014, Голям салон, БАН
 49. Председател на организационния комитет, научно ръководство и встъпително слово на международната конференция „ПОЛША И ПОЛЯЦИТЕ В НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ (СРЕДАТА НА XIX – СРЕДАТА НА XX ВЕК)” – 20-21 март 2014, Полско посолство – Дом на Европа, София.
 50. Участие с доклад в международна научна конференция на тема „Българите-католици”, посветена на 20-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Малтийския орден – 10 ноември 2014, Рим, Български културен институт.
 51. Участие с доклад „Едно нехаресвано лидерство от времето на Националното възраждане” в ІХ научна сесия по проблемите на лидерството на тема „Лидерството в демократична България: изучаване, преподаване, възпитаване” – 30 януари 2015, Музей за история на София
 52. Уводни думи и медиация в Международна научна конференция, посветена на 200 години от рождението на княз Ото фон Бисмарк, София, 9 април 2015 г., БАН, Голям салон.
 53. Участие с доклад „Българо-полското сътрудничество в историята” в конференция на тема „Роля и място на науката в държавите в период на преход“, проведена на 9 юни 2015 по случай Деня на Полша в БАН в Големия салон на БАН.
 54. Участие с доклад на тема „Антим І” в научната конференция „Екзархията и българското национално движение в Тракия”, 22 август 2015, Петрова нива.
 55. Участие с доклад „Едно научно-историческо разследване” в кръгла маса на тема „Състояние на критиката в научната сфера”, организирана от СУБ – СУ, Нова конферентна зала, 18.11.2015.
 56. Водещо участие в организирането и провеждането на 5TH INTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCE (IBAC – SOFIA) „THE BALKANS-PAST AND PRESENT: MUTUAL INFLUENCES AND INTERACTIONS” (SOFIA (26-28 NOVEMBER 2015) плюс пленарен доклад на тема „The Sublime Porte and the Bulgarian Church Question”– БАН, Голям салон, 26-28 ноемв. 2015
 57. Научно ръководство и думи за откриване на Националната научна конференция „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА В СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“, посветена на 140-годишнината на Априлското въстание, Панагюрище, 14-15 април 2016.
 58. Участие в организацията, научното ръководство и доклад на тема „Батак 1876 –140 години по-късно. Истини, неистини и полуистини“ в кръглата маса „Батак 1876 – размисли 140 години по-късно“, проведена в Батак, 14-15.05.2016
 59. Участие с доклад на тема „Една несбъдната мечта: граф Игнатиев и Санстефанска България“ в международна конференцията „Източната криза и Руско-турската война 1877-1878: памет и съвременни проекции“, София, 28-29 април 2017 г., Централен военен клуб.
 60. Участие с доклад на тема „ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ В ОДРИНСКА ТРАКИЯ (до 1878)“ в кръглата маса „Странджа и Одринска Тракия – погледи в миналото и бъдещето, организирана от сдружение „Черноморска Странджа“ – Ахтопол, 27 май 2017.
 61. Участие с доклад на тема „ДОКТОР СТОЯН ЧОМАКОВ И ИЗТОЧНОРУМЕЛИЙСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ във форума „Пловдивски приноси“– национална научна конференция на тема „ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ и ХХ ВЕК – ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТИ, МЕСТНА ВЛАСТ“ – 8 и 9 юни 2017 г. в зала „Съединение“ на РИМ-Пловдив

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 1. Асомпсионистите и България 1862-2002. Документална изложба, Пловдив, 11 ноемв. – 2 дек. 2002. (каталог на български и френски) С., 2002, 84 стр.
 2. “Априлското въстание е най-яркият и драматичен епизод в националното ни Възраждане” – интервю в “Учителско дело”, № 14/17.04.2006
 3. Интервю в „Български воин“, № 10, 2006.
 4. Участие в предаване по телевизия “Скат” на тема “Васил Левски – герой или масон” – февр. 2006.
 5. Участие в предаване по телевизия “Военен телевизионен канал” на тема “3 март”, март 2006.
 6. Участие в предаване по телевизия “Военен телевизионен канал” на тема “Великден”, апр. 2006.
 7. Участие в предаване по телевизия “Военен телевизионен канал” на тема “22 септември – Денят на Независимостта” – септ. 2006.
 8. Участие в предаване по телевизия „7 дни”, посветено на книгата Тодев, Ил. Българско национал-революционно движение (1853-1878). Нетрадиционни вариации на традиционна тема. Ред. Н. Поппетров. С., Изд. Кама. 2005. – 2006.
 9. Участие в предаване по телевизия „Канал 3”, посветено на книгата Тодев, Ил. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893) или как българите стават нация. Изд. “Кама”. Ред. Н. Поппетров. С., 2006 – 2006.
 10. Сценарий за документален филм на БНТ „Българският европейски девиз”, 2006.
 11. Участие в предаване по телевизия „Европа”, посветено на излизането на сборника Държава & Църква – Църква & държава в българската история. Ред. Г. Ганев, Г. Бакалов, Ил. Тодев. Ун. изд. С., 2006. – 2006.
 12. Участие в предаване по телевизия „7 дни”, посветено на книгата Воалери, П. Между два свята. Българите в Румелия 18-19 в. С., 2005, изд. Кама. – 2006.
 13. Участие в предаване по телевизия „7 дни” на тема „Революция и/или еволюция?” – 2006.
 14. Творецът на Екзархията. – в: Будител, август, 2006. 45-50.
 15. Участие в предаване по БНТ на тема „Априлското въстание и Европа”, апр. 2007.
 16. Участие в предаване по телевизия „Скат” на тема „Българският Великден 1860”, апр. 2007.
 17. Участие в предаване по телевизия „7 дни” на тема „Дискусията”Батак”, 2007.
 18. Сказка във Врачанския музей по повод годишнината от смъртта на Хр. Ботев, 2007.
 19. Сказка за живота и делото на Васил Левски, изнесена на 18 февр. 2007 пред българско събрание при църквата “Св. Иван Рилски”, Чикаго.
 20. Лекция на тема “Баташкото клане – мит или история?” на открито заседание на Научния съвет на Института по история, проведено на 22 май 2007 в рамките на ежегодното в навечерието на 24 май събитие “Отворени врати в БАН, 21-22 май 2007”.
 21. Участие в дебат “Медии, политическа коректност, цензура…”, “Червената къща “Андрей Николов”, 01.06.2007.
 22. Слово на тържествено събрание в НДК по случай 3 март, 2008
 23. Участие в предаване по телевизия“Военен телевизионен канал”, посветено на годишнината от рождението на Георги Раковски, 02.04.2008.
 24. Участие в предаване по телевизия “Военен телевизионен канал” на тема „Кой е Георги Бенковски?”, 12.05.2008.
 25. Участие в предаване по телевизия “Военен телевизионен канал”, посветено на годишнините на четата на х.Димитър и Стефан Караджа и на Илинденското въстание, 18.07.2008.
 26. Презентация на книгата «Игнатиев, Н. П. Дипломатически записки (1864-74) & донесения (1865-76). Превод, увод и коментар Ил. Тодев. т. 1. Записки 1864-1871. С., 2008 (“Архивите говорят”, № 48); т. 2. Записки (1871-1874) & донесения (1865-76). С., 2009 (“Архивите говорят”, № 54)» на събрание в Националния военно- исторически музей по случай 130-годишнина от установяването на дипломатически връзки между България и Русия, юли 2009
 27. Презентация на книгата на Пиер Воалери „Между два свята. Българите в Румелия 18-19 в.” (С., 2005, изд. „Кама”) – Френски културен център в София, май 2005.
 28. Презентация на книгата «Тодев, Ил. Батак 1876 – мит или история? Текстове по Българско възраждане» (Ред. Н. Поппетров. ИК «Кама». С., 2010), РИМ – Пловдив, 10 юни 2010.
 29. Ръководство и лекция на семинар за актуалните проблеми на историята на Българското възраждане -– музей „Шипка-Бузлуджа”, 14-15 май 2010, Казанлък.
 30. Участие в презентация на: Шапкарев, К. Публицистика. Съст. Н. Жечев и Ил. Тодоров. С., 2010 – читалище „Кузман Шапкарев”, Софийска градска библиотека, зала „Вяра”, 03.02.2011.
 31. Водещ на презентация на: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл.кор. ст.н.с. І д.ист.н Румяна Радкова и по случай 150-годишнина на Болградската гимназия. Ред. Ил. Тодев и др. С., 2010 – Етнографски институт, 07.02.2011.
 32. „Просвета и промяна” – интервю, излъчено по радио „Хр. Ботев” на 08.02.2011.
 33. Участие в предаване на тема „Левски и националната идея”, излъчено по телевизия „Скат”, 19.02.2011, 20.10 – 22.10.
 34. Интервю по повод решението за канонизация жертвите на Баташкото клане 1876, излъчено по bTV на 03.03.2011.
 35. Участие в предаването „Памет Българска” на тема „Националното Възраждане, Априлското въстание, Батак”, излъчено по БНТ на 16.04.2011, 14.00-14.40 ч.
 36. Участие в предаването „Урок по България” на тема „Батак 1876”, излъчено по ТВ „Скат” на 29.04.2011, 21.00-22.00 ч.
 37. Презентация на книгите „Стефан Захариев. Живот, дело, род 1810-1871. Ред. Г. Марков и др. Пазарджик, 2011” и „Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик. т. 1. Ред. Кр. Табакова и др. Пазарджик, 2010” – Пазарджик, Къща-музей „К. Величков”, 03.05.2011.
 38. Ръководство на презентация на двутомник с избр. произв. на З. Маркова и на сборник в нейна чест, 10.05.2011.
 39. Участие в предаване на TV7 по повод първото отбелязване Деня на Баташките мъченици, 16.05.2011, 19.30.
 40. Участие в предаване то „За вярата българска” с водещ о. Боян Саръев, ТВ „Скат”, 03.06.2011.
 41. Участие с доклад на тема „Нова светлина или стари митове” в националната конференция „Априлското въстание – събития и герои в нова светлина”, Панагюрище, 19.04.2011
 42. Нови прочити или стари митове. – в: Памет за Априлци. 135 години Априлско въстание. Юбилеен вестник, издаден от Общобългарски комитет и Фондация „Васил Левски” и Сдружение на възрожденските градове и общности „Възраждане за ХХІ век”. София, март 2011.
 43. Научно ръководство на кръгла маса на тема „Брацигово в Априлското въстание”, проведена на 05.05.2011 в гр. Брацигово.
 44. Встъпление към и ръководство на кръгла маса на тема „Коректно за Шумен. 1813 – първото гражданско честване на Кирил и Методий”, 17 юни 2011, Шумен.
 45. Интервю по случай 3-ти март във в. Телеграф, 2 март 2012, с. 28.
 46. Интервю на 15.05.2012 в предаването „България 19:30” на БНТ-2 Пловдив по повод смяната предназначението на църквата „Св.Неделя” в Батак от църква-костница в действащ храм.
 47. Интервю на 17.05.2012 в предаването „Гореща точка” на TV7 по повод смяната предназначението на църквата „Св.Неделя” в Батак от църква-костница в действащ храм.
 48. Интервю по случай 3-ти март във в. Телеграф, 2 март 2012, с. 28.
 49. Интервю за програма „Христо Ботев” на БНР по повод 250-годишнина на „История Славянобългарска”, 19 юни 2012.
 50. Представяне на том ІХ от многотомната „История на България” (МИБ), 26.06.2012, НБКМ.
 51. Слово на тържество, организирано от Столична община по случай 175-годишнината от рождението на Левски, Борисова градина, 18.07.2012.
 52. Интервю по случай 6-ти септември в телевизия „Европа”, 06.09.2012, 17.30, „Под лупа” .
 53. Интервю за Втория обществен форум „Русия-България” – в: Русия днес, 14-20 септ. 2012, с. 20.
 54. Участие в създаването на сайта за Паисий Хилендарски, посветен на 250-годишнина от създаването на „История Славянобългарска”http://isb.noavis-dev.eu/home.html
 55. „Османската империя не е дала нищо на света”. – Интервю за „ Жълт труд”, г. ХХІІ, бр. 42, 17-23 окт. 2012, с. 8-9.
 56. „Историята е част от националната сигурност” – интервю във в. Тракия, № 21, 8 ноември 2012, с. 3.
 57. Историците – жреци на Клио или нейни господари? – в: Път, № 18, април 2013, с. 2-9. 1312-7233
 58. Интервю пред TV „СКАТ” по случай презентацията на книгата Батак 1876 – мит или история? Актуални текстове по Българско възраждане. Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2013, Второ допълнено изд. ISBN 978-954-378-098-3. 320 стр.
 59. Интервю пред БНТ по случай презентацията на книгата Батак 1876 – мит или история? Актуални текстове по Българско възраждане. Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2013, Второ допълнено изд. ISBN 978-954-378-098-3. 320 стр.
 60. „Васил Левски е обесен на 18 февруари”, интервю във в-к „24 часа“
 61. Презентация на книгата Батак 1876 – мит или история? Актуални текстове по Българско възраждане. Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2013, Второ допълнено изд. ISBN 978-954-378-098-3. 320 стр. – 1 март 2013 (в рамките на международната конференция „135 години по-късно”, Голям салон, БАН)
 62. Презентация на книгата Батак 1876 – мит или история? Актуални текстове по Българско възраждане. Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2013, Второ допълнено изд. ISBN 978-954-378-098-3. 320 стр – Батак, Велинград, Ракитово, 15-16 май 2013.
 63. Интервю пред БНР по случай годишнината от Априлското въстание.
 64. Интервю по случай 3 март за радио „България“
 65. Интервю пред в. Телеграф относно изданието ,,Житие и Акатист на светите баташки мъченици,, – 16 май 2013.
 66. Интервю за агенция „Фокус” относно изданието ,,Житие и Акатист на светите баташки мъченици,, – 17 май 2013.
 67. Презентации на книгата „Батак 1876 – мит или история? Актуални текстове по Българско възраждане” (Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2013) пред обществеността в Смолян, Батак, Ракитово, Велинград, както и пред Ротарианския клуб-Смолян и Ротарианския клуб-София (Витоша).
 68. Участие в предаването „Под лупа” на ТВ „Европа”, посветено на Съединението 1885 – 06.09.2013, 17.30-18.00.
 69. Слово на тържеството по случай 4 януари – Ден на освобождението на София от турско робство. – 4 януари 2014, Паметник на Опълченците, София.
 70. В многовековната история на София датата 4 януари 1878 заема много важно място. – Интервю в. Земя, 6. януари 2014
 71. Ще има ново възраждане и ще трябва да сме в кондиция, за да не пропуснем шанса. – интервю в. 168 часа, г. ХХІV, № 1, 3-9 януари 2014, с. 16.
 72. Човекът е историческо животно. – интервю в: АзБуки, № 1, 3 – 8. I. 2014, с. 18.
 73. Стамболов не приемал хомосексуализма на Фердинанд. – в: 168 часа, г. ХХІV, № 6, 7-13 февр. 2014.
 74. Интервю по случай 141-годишнина от гибелта на Левски. – 19 февруари 2014, БНТ-2, 18.30.
 75. Участие в „Часът на Милен Цветков” на тема „Чиста и свята република ли е България 141 години след смъртта на Левски?!”, посветен на 141-годишнина от гибелта на Левски.
  Нова телевизия, 19.02.2014, 16.15-17.15.
 76. Да имаш „голям брат” е добре, но не е достатъчно. – интервю в: Трета възраст, бр. 8, 26.02.-4.03.2014, с. 1, 10.
 77. Санстефанският мир беше едно многообещаващо начало. Интервю на Аделина Делийска. – в: в. Новинар, № 52, 03.03.2014, с. 6-7.
 78. Слово по случай 3-ти март, ч-ще „Д-р Петър Берон”, 03.03.2014
 79. Участие в презентацията на книгата на Ганчо Ценов „Произход на българите и начало на българската държава и на българска църква”, април 2014.
 80. Приветствие към Българо-унгарската научна конференция, май 2012. – В: Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe 17th–21st century. Eds.: Peykovska, P. – Demeter, G. Sofia-Budapest, 2013, p. 11-12.
 81. Ръководство на честването 110-годишнината на акад. Д. Косев. – 11 юни 2014, ИБЦТ-СУ-ДАА
 82. Интервю по случай годишнината от Априлското въстание – В: http://news.bgnes.com/view/1159781
 83. Презентация в Общоинститутаския семинар на: Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Част първа: 1849-1871. Ред. Ил. Тодев. Съст. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. С., 2014.
 84. 08.09.2014 – участие в пресконференция в БТА за учебниците по история, 12.00 ч.
 85. 09.09.2014 – участие в предаване в ТV „Алфа” за учебниците по история – 08.30 ч.
 86. 10.09.2014 – участие в предаване в ТV „News 7” за учебниците по история – 11.00 ч.
 87. ЦАР САМУИЛ – ГЕРОЙСТВО И ТРАГИЗЪМ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ – в: ЗА БУКВИТЕ, № 43, октомври 2014, с. 5.
 88. Независимостта е достойнство. – интервю за БГНЕС (http://bulgarski.pogled.info/news/58211/Nezavisimostta-e-dostoinstvo)
 89. Независимост е да браним интересите си. – Интервю в: Преса, 22.09.2014, с. 10-11.
 90. Участие в предаване по bTV на 19.02.2015, 08.05, за новия игрален филм „Дякон Левски”.
 91. От някои учебници не е ясно, че в Османската империя е имало дискриминация. – интервю с Яна Иванова за Уеб-издателството Академика БГ.
 92. Участие в предаване по телевизия „Bulgaria on air” по случай 3-и март – 03.03.2015.
 93. Слово при презентацията на нова книга на Кузман Шапкарев, 18.03.2015, Градска библиотека, Мраморно фоайе
 94. Участие в предаването „История.bg” на БНТ, посветено на учебниците по история, 11 май 2015.
 95. Участие в презентация на книгата „Пътят на труповете” в Народното събрание, 12 май 2015.
 96. Участие в презентация на книгата „Пътят на труповете” в Плевен, 8 юни 2015.
 97. Митове, равни на неоосманизъм, интервю в: Дума, 26.06.2015, с. 1 (анонс), с. 11; препечатано в: в. Тракия, № 15-16/28 авг. 2015, с. 16.
 98. Участие в предаване за Съединението, 04.09.2015, ТВ „Скат”
 99. Презентация на книгата „Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Част втора: 1871-1877.” (Ред. Ил. Тодев. Съст. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. С., 2015), 13.09.2015, ТВ „Скат”
 100. Участие в презентация на книгата „Пътят на труповете” в Свиленград, 30 септември 2015.
 101. Слово на Националното тракийско поклонение „Ден на тракийската памет“, Маджарово, 03 октомври 2015 г.
 102. Интервю за предаването „История и политика” на Радио „Бинар” – 30.10.2015
 103. Участие в презентацията на книгата на Бистра Цветкова „Село Смилево в национално-революционното движение”, ІІ изд. С., 2015 – Централен военен клуб, 02.11.2015
 104. Участие в предаването „Делници”, ТV „Евроком” – 12.11.2015
 105. Лекция пред обществеността в Ловеч по повод 143-годишнина от гибелта на Васил Левски – 18.02.2016, Ловеч
 106. Интервю пред БНТ („Денят започва с култура”) по повод 143-годишнина от гибелта на Васил Левски – 19.02.2016
 107. Интервю пред телевизия „Европа” по повод 143-годишнина от гибелта на Васил Левски – 19.02.2016
 108. Интервю пред „Нова телевизия” по повод 143-годишнина от гибелта на Васил Левски – 19.02.2016
 109. Интервю „Има стремеж за реабилитиране на Османската империя” – в: KMETA.Bg (Порталът на българските общини), 07.03.2016
 110. Участие в предаването „История.Бг” на БНТ, 04.04.2016, посветено на Г.С.Раковски.
 111. Участие в предаването „Исторически графити” на Военния телевизионен канал, 10.04.2016, посветено на Г.С.Раковски.
 112. Интервю за новоизлязлата част І-ва от „История на БАН” за предаването „Лабиринти на знанието” – програма „Христо Ботев”, БНР, 21.04.2016.
 113. Консултант на музейна изложба в Метоха в Цариград, открита на 24.05.2016.
 114. Лекция за Априлското въстание пред клуб „Спектър”, Стопански факултет, СУ – 12.05.2016
 115. Участие в предаването „Делници” на ТВ „Евроком”, посветено на 140-годишнина от Априлското въстание – 18 май 2016.
 116. Участие в предаване по БНР, програма „Христо Ботев”, по случай 2 юни (Ден на Ботев и на падналите за свободата на България) – 02.06.2016
 117. Участие в предаване по ТV „Скат” за Ботевата чета – 03.06.2016
 118. Участие в предаването „История.Бг” на БНТ, 13.03.2017, посветено на Паисий.
 119. Участие в документален филм на БНТ за Кольо Фичето – премиера 10.05. 2017
 120. Участие в предаването „Още от деня“ на БНТ, 02.05.2017.