Инна Манасиева

Гл. ас. д-р ИННА МАНАСИЕВА

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова и най-нова история на България;
Нова и най-нова история на Украйна;
Историческа демография.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

2000-2003 – Редовен докторант в Института по история – БАН

1999 – Магистър по история, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по българска филология, история и богословие

Заемани длъжности

2010 – главен асистент в Институт за исторически изследвания, БАН (продължава)

2005 – научен сътрудник II ст. в Институт по история, БАН

Научна степен и звание

2010 – главен асистент

2004 – доктор (PhD) след защита на дисертация „Украинската народна република и България, 1918–1920 г.“ под научното ръководство на ст.н.с. ІІ ст. д.и.н. Луиза Ревякина

Участие в съвместни научни проекти

2018-2020 – Bulgaria and China: Historical Parallels at the Attempts of Modernisation from the End of World War II to the Beginning of XXI Century. Съвместен проект с Института за световна история – Китайска академия за обществени науки.

2015-2018 – Външни миграции в България, XIX–XXI в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти. Изследователски проект с международно участие.

2015-2017 – Модерните нации и ролята на елитите за тяхното формиране и развитие. Изследователски проект на Института за исторически изследвания с международно участие.

2014-2016 – Българският преход от края на ХХ и началото на ХХІ век като част от източноевропейския преход: българската и китайската гледни точки. Проблеми на изворите и интерпретациите.. Съвместен проект с Института за световна история – Китайска академия за обществени науки.

2012-2014 – България и Русия: диалог в историко-културното пространство на Югоизточна Европа. ХVIII–ХХI век. Съвместен проект с Института по славянознание – РАН.

Езици

Руски, украински, английски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии

 • Влиянието на теорията на Хегел за „исторически“ и „неисторически“ народи върху украинското национално движение в края на XIX–ХХ век. – В: Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство [= Известия на Института за исторически изследвания. Т. XXXIV]. С., 2017, с. 135-149.
 • Образът на Сърбия в антируската пропаганда на Съюза за освобождението на Украйна в България в началото на Първата световна война. – В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915). Сборник доклади от международната научна конференция 13-16 октомври 2015. С., 2017. с. 406-412.
 • България и идеята за украинската независимост в годините на Първата световна война. – В: Първата световна война век по-късно. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 264-270.
 • Образ Польши и «украинский вопрос» в Болгарии накануне вхождения Болгарии в Первую мировую войну. – Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований, № 1(7), 2016, с. 80-93. ISSN 2409-1413
 • A Book on Bulgarian Naval Officers Training in the Russian Empire and Western Europe. – Былые годы. Российский исторический журнал, № 41(3), 2016, с. 839-842.
 • Obraz Polski w prowojennej propagandzie Związku Wyzwolenia Ukrainy w Bułgarii w przededniu jej przystąpienia do pierwszej wojny światowej. – In: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej. Warszawa. 2016, s. 549-571.
 • Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. Интердисциплинарна международна конференция, София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. – Дриновски сборник (Харкiв-Софiя), т. 7 (2014), с. 418-422. ISBN 978-954-322-812-6.
 • Аспекти от демографската характеристика на българските общности в Новорусия в края на XIX в. – В: Демографската ситуация и развитието на България. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, с. 625-635.
 • Славянская идея как элемент антирусской агитации Союза освобождения Украины в Болгарии в начале Первой мировой войны. – В: Балканы в европейских политических проектах XIX–XXI вв. Москва, 2014, с. 117-132.
 • Интелектуалци или политици: историците и украинската държавност през XIX–XX век. – Историческо бъдеще, 2013, кн. 1-2, с. 26-36.
 • Гуманитаристика в контексте европейского научного поиска. Интердисциплинарная международная научная конференция. София, 31 октября – 1 ноября 2013 г. – Bulgarian Historical Review, 2013, № 1-2, с. 179-182.
 • Грамотность болгар Российской империи по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года. – В: Regions, Borders, Societies, Identites in Central and Southeast Europe 17th – 21st Centuries. Collected Studies. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2013, p. 96-102.
 • Грамотность болгар Российской империи по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года. – В: Славянский мир в третьем тысячелетии. К 1150-летию славянской письменности. Книга I. Москва, 2013, с. 249-257.
 • Аспекти от демографската характеристика на българското население в Таврийска губерния в края на ХІХ век. – В: Болгари Північного Причорномор’я”: історія, мова та культура. Книга ІV. Матеріали міжнародної наукової конференції (IV Приазовський болгаристичний семінар), Мелітополь-Велико Тирново, 2012, с. 73-79.
 • Галина Докашенко. Болгарська школа повоєнного періоду: історичний аспект. Горлівка 2008, Видавництво ГДПІМ, 287 с. – Исторически преглед, 2012, кн. 5-6, с. 232-237.
 • Антируската пропаганда на Съюза за освобождението на Украйна в България и балканските държави в началото на Първата световна война. – В: България и Балканите в сферата на европейските влияния през XIX–XXI в. Ред. Р. Мишев и кол. Търново, „Ивис“, 2012, с. 191-201
 • Иван Шишманов – пълномощен министър на Царство България в Украинската народна република и Украинската държава (1918–1919). – В: Призвание и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. дин Витка Тошкова. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 51-60.
 • Иван Шишманов и българите от Украйна. – В: Личността в историята. Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов [= Известия на старозагорския исторически музей, т. ІV]. Ст. Загора, 2011, с. 430-436.
 • Болгарія та Українська Народна Республіка на Брест-Литовській мирній конференції: відстоювання національних інтересів. – Дриновський збірник (Харкiв-Софiя), т. IV (2011), с. 230-238.
 • Болгаро-советские отношения в конце 1917–1918 гг. в контексте „украинского вопроса“. – В: Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско-болгарские научные дискуссии. Москва, 2010, с. 389-404.
 • Украинската народна република и България (дипломатически аспекти). 1918-1920 г. – В: 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. С., 2010. с. 198-209.
 • Принципите на националната политика на независима Украйна и отражението й върху българската общност там. – В: Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование. С. 2009, с. 125-130.
 • Скромное обаяние киевской буржуазии: Болгаро-советские отношения на фоне украинского вопроса (1917–1918). – Родина, 2009, № 6, с. 60-63.
 • Украинският аспект във външната политика на Германия и Австро-Унгария преди и по време на Първата световна война. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. С., 2009, с. 173-185.
 • Варшава или Москва. Обществено-политически концепции за избора на Украйна между Изтока и Запада. – Историческо бъдеще, 2008-2009, кн. 1-2, с. 154-163.
 • Михайло Драгоманов – федералист или автономист (историографски преглед). – Известия на БИД (София), т. 40 (2008), с. 227-237.
 • Украинската национална идея – модели и концепции. (ХІХ – началото на ХХ в.). – В: Научни приноси (език, литература, история). Доклади и научни съобщения, изнесени на Първата национална конференция на тема: „Славянските народи: вчера, днес, утре“. 14-15 април 2006 г., София. С., 2006, с. 226-230.
 • Търговски отношения между Украинската народна република и България (1918-1919): възможности и проблеми. – История, 2005, № 2-3, с. 72-90.
 • Украинската народна република и великите сили (1917–1920). – В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София, 2003, с. 518-525.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • The Danube River – An Ancient Thoroughfare of Influences and Exchange. – International Colloquium of Historians: The XXIIIrd International Congress of Historical Sciences Poznan 2020 – Chances and Challenges for East-Central Europe. Naleczow, Poland, 23-24 September 2016.
 • Миграциите на българите към Руската империя през XIX век – историко-демографски аспекти. – Външни миграции в България, XIX–XXI в. Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти. Международна научна конференция. 1 юни 2016 г., София.
 • Украина между Москвой и Вашингтоном: экономические аспекты (начало 90-х гг. ХХ в.). – The Transition in Bulgaria: Bulgarian and Chinese Points of View, Институт за исторически изследвания, БАН, 18 ноември 2015 г., София.
 • Образът на Сърбия в антируската пропаганда на Съюза за освобождението на Украйна в България в началото на Първата световна война. – Международна научна конференция: „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915 г.)“, 13-16 октомври 2015 г., София.
 • България и идеята за украинската независимост в годините на Първата световна война. – Научна конференция „Първата световна война век по-късно: кризи, конфликти и дипломация в голямата война“, СУ, 17 октомври 2014 г., София.
 • Аспекти от демографската характеристика на българските общности в Новорусия в края на XIX в. – Демографски форум „Демографската ситуация и развитието на България“, 26-27 февруари 2014 г., София.
 • Вторая мировая война: трансформация видений (новый проект болгарских ученых). – Международна научна конференция „Освободительные канны 44-го: Ясско-Кишиневская операция и крушение гитлеровского господства в Европе (военные, политические, историко-культурные измерения), 31 август – 2 септ. 2014 г., Тираспол–Кишинев (в съавторство с П. Димитрова).
 • Източници, позволяващи проучването на демографското състояние на българските общности в Руската империя в края на XIX – началото на ХХ в. – Интердисциплинарна международна конференция, посветена на 175-годишния юбилей на проф. М. Дринов под надслов „Българската хуманитаристика в европейското научно дирене“, 31 октомври – 1 ноември 2013, София.
 • Отражението на Руско-турската война (1877–1878) върху демографското състояние на българските общности в Руската империя. –135 години по-късно: България-Русия-Евразия, 27 февруари – 1 март 2013, София.
 • Славянская идея как элемент антирусской агитации Союза освобождения Украины в Болгарии в начале Первой мировой войны. – Международна научна конференция „Балканы в европейских политических проектах ХIХ–ХХI вв.“, 23-24 април 2013 г., Москва.
 • Грамотность болгар Русской империи по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года. – Regions, Borders, Societies and Identities in Central and South-East Europe. Hungarian-Bulgarian History Conference, 16-17 май 2012 г., София.
 • Аспекты демографической характеристики болгарского населения Таврической губернии конца ХIХ в. – „Болгари Північного Причорномор’я“: історія, мова та культура. Міжнародна наукова конференція (IV Приазовський болгаристичний семінар)“, 16-17 ноември 2012 г., Мелитопол.
 • Антируската пропаганда на Съюза за освобождението на Украйна в България и балканските държави в началото на Първата световна война. – Международна научна конференция „България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХIХ–ХХI в.“. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 11-13 ноември 2011 г., Велико Търново.
 • Минало и настояще: Историци в изграждането на украинската държавност. – Научна конференция с международно участие „Интелектуалците и/в политиката“, Нов български университет, 29-30 април 2011 г., София.
 • Украинските сечеви стрелци през Първата световна война (1914–1916). – Седемнадесета международна научна конференция по военна история на тема „Военни традиции и национална идентичност  на европейските армии през ХІХ и ХХ век“. 26-27 октомври 2010 г., София.
 • Иван  Шишманов и българите от Украйна. – Национална научна конференция „Личността в историята“, 22-23 април 2010 г., Стара Загора.
 • Болгарія та Українська Народна Республіка на Брест-Литовській мирній конференції: відстоювання національних інтересів. – Международна научна конференция „VІ Дриновски четения“, 8-9 април 2010, Харковски национален университет „Н. В. Каразин“.
 • Българо-съветските отношения в края на 1917–1918 г. в контекста на украинския въпрос. – Международна научна конференция „Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ–ХХІ вв.“, Москва, 27-28 април 2009.
 • Принципи на националната политика на независима Украйна и отражението й върху българската общност там. – Международна научно-практическа конференция на тема: „Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование“. 26-27 септември 2008 г. ДИУУ, София.
 • Михайло Драгоманов – федералист или автономист (историографски преглед). – Национална научна конференция „Историческата наука и раждането на героите“. София, 14-15 декември 2006 г.
 • Украинската национална идея – модели и концепции. (ХІХ – началото на ХХ в.). – Първа национална конференция на тема „Славянските народи: вчера, днес, утре“. София, 14-15 април 2006 г.