Кръстьо Йорданов

асистент д-р Кръстьо Йорданов

k.yordanov1975(at)abv(dot)bg

6 декември 1975 г.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Категории население със специални задължения в Османската империя, селищна мрежа и административно деление, османска социално-икономическа история

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

16 декември 2013 – продължава – асистент в Институт за исторически изследвания – БАН

27 юни 2013 г. – защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен доктор по история

 • Заемани длъжности

Асистент в Институт за исторически изследвания – от 2013 г.

 • Научна степен и звание

2013г. – доктор по история

 • Участие в съвместни научни проекти
 1. 2015-2018 г. – Колективен проект «Социални структури и социални отношения в провинция Румелия през XV-XVIII век». Ръководител доц. д-р Стефка Първева
 2. 2012-2014 г. Проект BG051PO001-3.3.06-0058 “България – извори и документи”. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Езици

английски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 1. Нови сведения за войнуците в Панагюрище и Панагюрския край през ХV-ХVІ век. – В: Българското възрожденско общество – Проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. Съст.: Пл. Божинов, А. Кирилова. С., 2012, с. 259-280. ISBN 978-954-322-544-6.
 2. Селищата с войнушко население от казата Филибе в края на ХV и първата половина на ХVІ век. – В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник. Доклади и научни съобщения от V национална научна конференция „От регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело” на Исторически музей – Полски Тръмбеш, посветен на 140-годишнината от възстановяването на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание. Издателство „Абагар”. Велико Търново, 2012, 217- 228. ISBN 978-954-427-966-0.
 3. Командно-управленски апарат на войнушката институция в българските земи под османска власт през ХV-ХVІ век: йерархична структура, функции и кадрови състав. – Исторически преглед, 2012, № 3-4. ISSN 0323-9748
 4. Войнушката институция и селищата с войнушко население в ливата (санджака) София през XV-XVI век. – Историческо бъдеще. ХVІІ, 2013 (отпечатана дек. 2014), бр. 1-2, с. 108-165. ISSN 1311-0144
 5. Дервентджийството в казата Татар Пазарджик през XVI в. – Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик. Т. 5. Пазарджик, 2014, с. 61-75. ISSN: 1314-2038
 6. Демографското състояние на селищата с войнушко население от казата Ловеч според данните на османските войнушки и данъчни регистри от XVI век. – В: Демографската ситуация и развитието на България. Форум. София, 26-27 февруари, 2014 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. С., 2014, с. 549-567. ISBN 978-954-322-793-8
 7. Общи наблюдения за устройството на войнушката институция в Румелия и естеството на войнушката служба в Държавните конюшни през XVI век според информацията на един османски войнушки регистър от 1529 г. – В: Дриновски сборник, Т. VIII. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ Харков-София, 2016, 111-123. ISBN 978-954-322-848-5.
 8. Дервентджийството в района на Стара планина и Предбалкана през ХVI в. – Известия на Регионален исторически музей – Габрово, том II, 2014.  Фабер. 2015. ISSN 2367-783X, 174-193.
 9. Към демографската история на две войнушки селища в Пловдивско през османската епоха: Перущица и Пастуша в края на ХV – 70-те години на ХVІ век – В: Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Том 11. Пловдив, 2016, 36-56. ISBN 978-954-317-188-0.
 10. Бащината като основа на социално-икономическото положение на войнушкото домакинство в Румелия през XV-XVI век. – В: Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Семинар в учебен център „Бачиново” на Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград. 14 октомври 2015 г. ISBN 978-954-00-0019-0. УИ „Неофит Рилски“, 2015, 131-152.
 11. Войнушкото население и общата демографска ситуация в западните и в югозападните български земи през първата половина на XVI в. (според османски регистри от 1529-1530). Македонски преглед, 2016, 1, стр. 31-58. ISSN 0861-2277
 12. За най-ранната история на главните средища на Априлското въстание в северните склонове на Родопите (XV-началото на XVII век). – Известия на Исторически музей. Т. 4 – Батак. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно. 2016, стр. 22-36. ISSN 1314-2909
 13. The voynuk institution in Roumelia and the nature of the voynuk service in the State Stables in XVI century according to the information of an Ottoman voynuk register from 1528/29 (1528/29 Tarihli Osmanlı Voynuk Kütüğüne Göre XVI. Yüzyıl Rumeli Voynuk Teşkilâtı ve Istabl-ı Âmire’deki Voynuk Hizmetinin Yapısı ) Journal of New Turkey. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. № 66. Istanbul, 2015, 1221-1227. ISSN 1300-4174. (http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0661)

Статии под печат

 1. Селищата с войнушко население в Севлиевския край през първата половина на ХVІ век. – В: Материали от националната научна конференция „430 години град Севлиево”, 26 ноември 2010 г. (под печат).
 2. Нахията Чепино и селищата с войнушко население в подножието на Западните Родопи според османските войнушки, тимарски и вакъфски регистри от ХVІ век. – В: Материали от международната научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, посветена на 175-годишния юбилей на проф. М. Дринов и на Деня на народните будители, 31 октомври- 1 ноември 2013 г. (под печат)
 3. Дълбоките корени на Априлското въстание – нови щрихи върху най-ранната история на главните въстанически средища в Северозападна Тракия (XV- XVII в.) – В: Сборник с материали от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА В СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД”. Исторически музей – Панагюрище 14 – 15. 04. 2016 г. (20 стр. Под печат)
 4. Някои наблюдения върху соколарството и соколарските бащини в селищата от нахията Чепино през XVI в. – В: Сборник с материали от Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове” Исторически музей – Велинград. 12 и 13 октомври 2016 г. (20 страници, Под печат)
 5. Организационно устройство на соколарската институция, числен състав и географско разпределение на соколарите от Централните Балкани през XV-XVI в. – Исторически преглед (Под печат)
 6. The Falconers in the Central Balkans and the Bashtinas of Falconers Christians in XVI Century According to the Information of two Ottoman Registers from 1560. В: Сборник с материали от: 5th International Balkan Annual Conference (IBAC-Sofia): “The Balkans – past and present: Mutual influences and interactions” – Sofia (26-28 november 2015). Под печат.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Участие с доклад и презентация на тема: „Дълбоките корени на Априлското въстание – нови щрихи върху най-ранната история на главните селища от бъдещия IV революционен окръг според османски регистри от XV-XVII в.“ на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА В СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД”. Исторически музей – Панагюрище 14-15 април 2016 г
 • Участие с доклад и презентация на тема: „За най-ранната история на главните средища на Априлското въстание в северните склонове на Родопите (XV-началото на XVII век)“ на кръгла маса „Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно.“ – Исторически музей – Батак 14-15 май 2016 г.
 • Участие с доклад и презентация на тема: „Някои наблюдения върху соколарството и соколарските бащини в селищата от нахията Чепино през XVI в.” на Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове” Исторически музей – Велинград. Парк хотел „Олимп. 12 и 13 октомври 2016 г.
 • Участие с доклад и презентация: “Данъчен и социално-правен статус на войнушкото население в Централните Балкани през XVI век: норма и действителност” на Юбилейната национална научна конференция по случай 20 години департамент „История”- „Под знака на музата Клио”. София, Нов български университет. 29-30 май 2015 г.
 • Участие с доклад и презентация: „Бащината като основа на социално-икономическото положение на войнушкото домакинство в Румелия през XV-XVI век” в семинар „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”. Учебен център „Бачиново” на Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград. 14 октомври 2015 г.
 • Участие с доклад и презентация: „Някои наблюдения и сравнения върху статута и служебното земевладение (бащини и чифлици) на войнуци, доганджии и мюселеми според османското законодателство и специализираните войнушки, доганджийски и мюселемски регистри от XVI век” – Докторантски и постдокторантски четения, Софийски университет, 17-18 декември 2015 г.
 • Участие с доклад и презентация: „The Falconers in the Central Balkans and the Bashtinas of Falconers Christians in XVI Century According to the Information of an Ottoman Register from 1560” – 5th International Balkan Annual Conference (IBAC-Sofia): “The Balkans – past and present: Mutual influences and interactions” – Sofia (26-28 november 2015)
 • Участие с доклад на тема: „Дервентджийството и дервентджийските селища в района на Стара планина и Предбалкана през XVI в.” на Националната научна конференция с международно участие „Старопланинският регион в историята на българските земи”, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Регионален исторически музей – Габрово. Габрово, 2-3 октомври 2014 г.
 • Участие с доклад на тема: „Демографското състояние на селищата с войнушко население от казата Ловеч според данните на османските войнушки и данъчни регистри от XVI век” на Форум „Демографската ситуация и развитието на България”, организиран от Институт за изследване на населението и човека при БАН. София, 26-27 февруари, 2014 г.
 • Участие с доклад на тема: „Войнушки и дервентджийски селища в Централния и Източния дял на Горнотракийската низина през XVI в. (казите Филибе, Стара Загора, Хасково и Ямбол)” на Националната научна конференция „Тракия през Средновековието и османската епоха. Характер и динамика на поселищния живот”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 27-28 ноември 2014 г.
 • Участие с доклад на тема: „Общи наблюдения за устройството на войнушката институция в Румелия и естеството на войнушката служба в Държавните конюшни през XVI век според информацията на един османски войнушки регистър от 1529 г. ” на Семинар по проект „България – извори и документи”. София, хотел „Вега”, 12 март 2014 г.
 • Участие с доклад на тема „Нахията Чепино и селищата с войнушко население в подножието на Западните Родопи според османските войнушки, тимарски и вакъфски регистри от ХVІ век” на Mеждународната научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, посветена на 175-годишния юбилей на проф. М. Дринов и на Деня на народните будители, 31 октомври- 1 ноември 2013 г.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Научно-популярни статии.

Героите на антиосманската съпротива в Европейския югоизток през XV-XVI век. – за Вечен календар на българите 2018 г. Издателство Тангра ТанНакРа (Под печат)

 • Преводи

Превод на извлечения от два войнушки и един соколарски регистър (Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), TD 151; BOA, TD 916; BOA, TD 317) – Сборник с документи за Севлиевския край. Под редакцията на Хр. Темелски и Ст. Андреев (Под печат)

 • Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации.

Изработване на справка за селищата на гагаузите в българските земи под османска власт в отговор на препратено от МВнР до Директора на Института за исторически изследвания при БАН проф. И. Тодев писмо (Bх. №328 от 08.05.2015 г.) от Петър М. Пашалъ, Директор на Научно-изследователския център «М. В. Маруневич» в Гагагузия, Република Молдова, с молба за предоставяне на кратка информация относно населените места на територията на Република България, които през периода ХVІІ-ХVІІІ в. са били обитавани от гагаузко население.