Мария Левкова-Мучинова

асистент д-р Мария Левкова-Мучинова

m_levkova(at)abv(dot)bg

1.  НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

история на българските земи през възраждането, генеалогия, просопография

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

  • Образование

2008–2011 – редовна докторантура към секция „Българите, Османската империя и Европа“ в Института за исторически изследвания при БАН

1991–1996 – висше образование, специалност „История“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  • Заемани длъжности

2012–2017 – асистент в секция „Българите, Османската империя и Европа“ в Института за исторически изследвания при БАН

1997–2008 – уредник в Регионален исторически музей – Шумен

  • Научна степен и звание

от 2012г. – доктор по история

  • Участие в съвместни научни проекти

2012–2017 – колективен научен проект „Епистоларното наследство на Марин Дринов” (Проучване, събиране, описание и изработване на електронен каталог). Ръководител: доц. д-р Пламен Божинов.

  • Езици

български, руски, английски, турски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

Левкова, М. Унгарските емигранти и българската общност в Шумен. – В: 1848–1850. Студии за унгарската война за независимост и нейния български контекст. С., 1999, 54–63.

Левкова, М. Благодетелят Маринчо Бенли. – В: Известия на Историческия музей Шумен, кн. X, 2002, 206-230.

Левкова, М. Търговските връзки между Шумен и Габрово през третата четвърт на XIX век. – В: Из документалното наследство на Габровския край. Т. 2: Документални свидетелства за връзки на Габрово с други градове. Материали от научна конференция, посветена на 40-годишния юбилей на Държавен архив – Габрово. Габрово, 2002, 29-34.

Левкова, М. Бронзов печат с надпис на османотурски език [от с. Хърсово, Шуменска област]. – Известия на Историческия музей – Шумен. Кн. 12, 2004, 158-161.

Левкова, М. Ризница с арабографичен надпис. – Известия на Историческия музей – Шумен. Кн. 13, 2006, 127-132.

Левкова, М., Ж. Жекова. Монети от Селджушкия иконийски султанат от XIII век от Шуменско. – Известия на Историческия музей – Шумен. Кн. 14, 2008, 65-76.

Левкова, М. Иван П. Кепов и неговото изследване на рода Чалъковци. – Родознание, год. XIII, кн. 4. С., 2008, 51-54.

Левкова, М. „Мъж деятелен, патриот чувствителен…” – възрожденският деец Маринчо Бенли. – В: Шумен и шуменци в националната история. Велико Търново, 2009, 78-86.

Салим, М., М. Левкова. Османската калиграфска школа в Шумен през ХІХ век. – В: Шумен и шуменци в националната история. Велико Търново, 2009, 213-216.

Левкова, М. Възрожденецът Георги Стоянов Чалъков. – В: Доклади от научен форум „Пловдивски приноси 2009” на тема „Род, семейство, отечество” (Пловдивските фамилии в националната история на България). Годишник на Регионален исторически музей–Пловдив. Кн. VI. Пловдив, 2009, 31-34.

Левкова, М. Родът Чалъковци и българското учебно дело в Пловдив през Възраждането. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст. н. с. I ст. д. ист. Н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. С., 2010, 300-313.

Левкова, М. Българският род Чалъковци през Възраждането. – Родознание, год. XV, бр. 2, юли 2010, 46-50.

Левкова, М. Традиция и модерност в житейския път на Стоян Тодоров Чалъков (1768-1850). – В: Известия на Старозагорския исторически музей. Том IV: Личността в историята. Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов (22–23 април 2010 г., Стара Загора). Стара Загора, 2011, 394-401.

Левкова, М. Родът Чалъковци – първенците на град Пловдив през ХІХ век. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Национална научна конференция с научен ръководител акад. Георги Марков (Пазарджик, 13–14 октомври 2011 г.). Пазарджик, 2012, 207–216.

Левкова-Мучинова, М. Легендата и история в литературния образ на една българка от XIX век – Рада Чалъкова. – Родознание/Genealogia, 2012, № 3-4, 215–220.

Мучинов, В., М. Левкова-Мучинова. Демографска характеристика на един български възрожденски род (родът Чалъковци през втората половина на XVIII и през XIX век). – В: Семейство и солидарност между поколенията. Научна конференция (София, 17–18 октомври 2012 г.). С., 2013, 27–34.

Левкова-Мучинова, М. Родовите изследвания като източник за проучване на историко-демографското развитие на българското население през Възраждането (по примера на рода Чалъковци). – В: Демографската ситуация и развитието на България. Форум (София, 26–27 февруари 2014 г.). С., 2014, 607–613.

Левкова-Мучинова, М. За легендите в историята на възрожденския род Чалъковци. – Родознание/Genealogia. Год. XIX, бр. 1-2, 2014, 163–170.

Левкова-Мучинова, М. Българските жени пред прага на модерността (из историята на възрожденския род Чалъковци). – В: Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. Кн. 21: Секция „История и археология“. Подсекция „Българските земи и българите XV–XIX в.“ Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2014, 220–239.

Левкова-Мучинова, М. Житието на Рада Пловдивска и националното еманципиране на българите през Възраждането. – Исторически преглед, кн. 1-2, 2014, 189–199.

Левкова-Мучинова, М. Чалъковият род в историята на Пловдив през XIX в. – В: Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив. Кн. 9, 2014 г. Научен форум „Пловдивски приноси 2014”. Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Пловдив, 2014, 227–238.

Левкова-Мучинова, М. Приносът на рода Чалъковци за развитието на медицината в Османската империя и следосвобожденска България през втората половина на XIX век. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част 2. Материали от четвъртата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България” (Шумен, 14–16 май 2014 г.). Шумен, 2015, 86–95.

Левкова-Мучинова, М. По пътеките на беглика (из стопанските практики на Чалъковия род). – В: „Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”. Сборник с материали от семинар, проведен на 14 октомври 2015 г. в УЦ „Бачиново” на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Благоевград, 2015, 216–229.

Левкова-Мучинова, М. Към биографията и обществената дейност на двама пловдивски българи – възпитаници на Ришельовския лицей в Русия. – В: Дриновски сборник. Т. VIII. Харков–София, 2015, 178-183.

Левкова-Мучинова, М. Изследвания за историята на български възрожденски родове. – Родознание/Genealogia, бр. 1-2, 2016, 36–50.

Левкова-Мучинова, М. Априлското въстание в родословната литература. – В: Известия на Исторически музей – Батак. Том IV. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно. Национален научен форум Батак, 14-15 май 2016. Пазарджик, 2016, 130–136.

Левкова-Мучинова, М. Модернизация на милет системата в Османската империя през XIX в. и съдбата на българите. – В: Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и в началото на 20 век. София–Скопје, 2017, 75–95.

Левкова-Мучинова, М. Априлското въстание в кореспонденцията на Георги и Стоян Чалъкови. – В: Град и памет. Априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта. Сборник с доклади от Трета национална научна конференция, проведена в Пазарджик, 6-7 октомври 2016 г. Пазарджик, 2017, 324–335.

Левкова-Мучинова, М. Родът Чалъковци и българската книжовност през Възраждането. – Исторически преглед (под печат).

Muchinov, V., M. Levkova-Muchinova. Policy of the Ottoman authorities in modernization and urbanization of towns in the Danube Vilayet in the 60-ies and 70-ies of the XIX century. – In: Papers from the 5th International Balkan Annual Conference. The Balkans – Past and Present: Mutual Influences and Interactions. 26–28 November 2015, Sofia (in print).

Мучинов, В., Левкова-Мучинова, М. Демографско развитие през Възраждането на Панагюрище, Копривщица и Клисура – средища на Априлското въстание от 1876 г. в Средногорието. – В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ” (14-15 април 2016 г., гр. Панагюрище (под печат).

Левкова-Мучинова, М. Дарителската традиция и възрожденската книжнина. – В: Сборник с доклади от Пета национална конференция „Пътуване към България” по история, археология и културен туризъм „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа” (26-28 април 2016, гр. Шумен) (под печат).

Левкова-Мучинова, М. Формиране на български стопански елит през Възраждането (по примера на Чалъковия род). – В: Модерните нации и ролята на елитите за тяхното формиране и развитие (под печат).

Левкова-Мучинова, М. Догановият род от Копривщица. – Родознание/Genealogia (под печат).

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

Левкова, М. Зина Маркова. Избрани съчинения. В два тома, С., Акад. изд. Проф. Марин Дринов, Т. 1. 2007, Т. 2, 2008. – Исторически преглед, 3-4, 2009, 208-211.

Левкова, М., А. Стрезова. Национальный научный форум „Пловдивский вклад – 2009: Род, семья, отечество“. Пловдив, 7 – 8 октября 2009 г. – BHR, 2009, кн. 3-4, 218-220.

Левкова, М. Достойно родово проучване. – Родознание, бр. 3-4, 2010, 108-109.

Левкова-Мучинова, М., Д. Христов, Ст. Димитров, Кр. Йорданов. „Ако изключим свободната игра на въображението”. – В: По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Състав. Ел. Алекова. С., 2015, 55–92.

Д. Съставителство и редакция

Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Сборник с материали за българската възрожденска история. Редакция, увод и коментар Илия Тодев. Състав. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. Институт за исторически изследвания – БАН, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Ч. I–II. С., 2014–2015.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

Участие в Научен форум „Пловдивски приноси 2009” на тема „Род, семейство, отечество” (Пловдивските фамилии в националната история на България) (7-8 октомври 2009, Пловдив) с доклад на тема „Възрожденецът Георги Стоянов Чалъков“.

Участие в Кръгла маса „Просвета и промяна“, организирана в чест на чл. кор. ст. н. с. I ст. д. ист. н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия (23-24 ноември 2009, София) с доклад на тема „Родът Чалъковци и българското учебно дело в Пловдив през Възраждането“.

Участие в Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов (22–23 април 2010 г., Стара Загора) с доклад на тема „Традиция и модерност в житейския път на Стоян Тодоров Чалъков (1768-1850)“.

Участие в Национална научна конференция с научен ръководител акад. Георги Марков (Пазарджик, 13–14 октомври 2011 г.) с доклад на тема „Родът Чалъковци – първенците на град Пловдив през ХІХ век“.

Участие в Научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията” (София, 17–18 октомври 2012 г.), организирана от Институт за изследване на населението и човека при БАН с доклад на тема „Демографска характеристика на един български възрожденски род (родът Чалъковци през втората половина на XVIII–XIX век)” (съвместен с В. Мучинов).

Участие в Национална научна конференция „Легендите като исторически извор” (София, 18 октомври 2012 г.), организирана от Българското генеалогично дружество „Родознание” и секция „Помощни исторически науки” при Института по история при БАН с доклад на тема „Легенда и история в литературния образ на една българка от XIX век – Рада Чалъкова“.

Участие в Трети международен конгрес по българистика, организиран от СУ „Св. Климент Охридски” (София, 23–26 май 2013 г.) с доклад на тема: „Българските жени пред прага на модерността (из историята на възрожденския род Чалъковци)”.

Участие в Международна научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, организирана от Института за исторически изследвания при БАН и посветена на 175-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов (София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г.), с доклад на тема: „Родът Чалъковци и българската книжовност през Възраждането”.

Участие в Национална научна конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор. 2” (София, 24 октомври 2013 г.), организирана от Българска генеалогична федерация „Родознание” и Институт за исторически изследвания при БАН, с доклад на тема: „Легендите в историята на възрожденския род Чалъковци”.

Участие в организирания от Института за изследване на населението и човека при БАН Форум „Демографската ситуация и развитието на България” (София, 26–27 февруари 2014 г.) с доклад на тема „Родовите изследвания като източник за проучване на историко-демографското развитие на българското население през Възраждането (по примера на рода Чалъковци)“.

Участие в организираната от Съюза на учените в България, Община Шумен, Национален археологически институт с музей при БАН, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” и Регионален исторически музей – Шумен Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България” на тема: „България в европейската култура, наука, образование, религия” (Шумен, 14–16 май 2014 г.), с доклад на тема „Приносът на рода Чалъковци за развитието на медицината в Османската империя и следосвобожденска България през втората половина на XIX век“.

Участие в семинара „България – извори и документи”, организиран от Института за исторически изследвания – БАН (София, 12-14 март 2014 г.) по проект BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с доклад на тема „Възрожденският род Чалъковци – извори и историография“.

Участие в Кръглата маса „Българското общество между реформизма и революциите (XIX – началото на XX век): исторически и историографски аспекти”, посветена на 110 години от рождението на академик Димитър Косев (София, 11 юни 2014 г.), организирана от Института за исторически изследвания – БАН и Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, с доклад на тема „Житието на Рада Пловдивска и националното еманципиране на българите през Възраждането“.

Участие в семинар „Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”, проведен на 14 октомври 2015 г. в УЦ „Бачиново” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, с доклад на тема: „По пътеките на беглика (из стопанските практики на Чалъковия род)”.

Участие в национална научна конференция „Родословия – за нас, за обществото. 2”, организирана от Българската генеалогична федерация и Института за исторически изследвания при БАН (София, 19 ноември 2015 г.), с доклад на тема „”Изследвания за историята на български възрожденски родове”.

Участие в 5th International Balkan Annual Conference. The Balkans – Past and Present: Mutual Influences and Interactions. 26–28 November 2015, Sofia с доклад на тема „Policy of the Ottoman authorities in modernization and urbanization of towns in the Danube Vilayet in the 60-ies and 70-ies of the XIX century“ (съвместен с В. Мучинов).

Участие в национална научна конференция с международно участие „Генеалогията – минало, настояще и бъдеще”, организирана от Българската генеалогична федерация и Института за исторически изследвания при БАН (София, 17 ноември 2016 г.), с доклад на тема ”Догановият род от Копривщица”.

Участие в Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ” (14-15 април 2016 г., гр. Панагюрище), организирана от Община Панагюрище, Национален комитет за честване на Априлското въстание, Институт за исторически изследвания при БАН, Фондация „Васил Левски” и Исторически музей – Панагюрище, с доклад на тема „Демографско развитие през Възраждането на Панагюрище, Копривщица и Клисура – средища на Априлското въстание от 1876 г. в Средногорието” (съвместен с В. Мучинов).

Участие в Пета национална конференция „Пътуване към България” по история, археология и културен туризъм „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа” (26-28 април 2016, гр. Шумен) с доклад на тема „Дарителската традиция и възрожденската книжнина”.

Участие в кръгла маса „Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно (14–15 май 2016 г., гр. Батак) с доклад на тема „Априлското въстание в родословната литература”.

Участие в Трета национална научна конференция „Град и памет. Априлското въстание през призмата на паметта” (6–7 октомври 2016 г., гр. Пазарджик), организирана от РИМ – Пазарджик, Община Пазарджик и Института за исторически изследвания при БАН, с доклад на тема „Априлското въстание в кореспонденцията на Георги Чалъков”.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Левкова-Мучинова, М. – Рецензия на реферат на тема „Жизненият път на Панайот Волов”, представен за участие в Ученическия институт на БАН през 2015 г.

Рецензия на реферат на тема „Иван Хадживълков – забравеният дарител на Добрич”, представен за участие в Ученическия институт на БАН през 2016 г.