Мирена Митова

Асистент, доктор

1988 г. (Лом, България)

е-mail: mirena(dot)mitova(at)gmail(dot)com

1. Научни интереси

История на България след Втората световна война. История на Студената война. Външноикономически отношения на България по време на Студената война.

2. Академична кариера

Образование

2016–2020 – Задочна докторантура към Института за исторически изследвания, БАН с тема на дисертационен труд „Международен панаир–Пловдив във външнотърговската политика на България по време на Студената война“

2012–2013 – ОКС „магистър“, Софийски университет „Климент Охридски“ – „Модерна България: Държава и общество (края на 19-ти началото на 21 век).

2008–2012 – ОКС „бакалавър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – специалност „История“.

Заемани длъжности

2022 – досега – асистент в Института за исторически изследвания, БАН

Научна степен и звания

2022 – досега – Доктор (PhD) по: област на висше образование: 2 Хуманитарни науки; професионално направление: 2.2. История и археология; научна специалност: „История на България“

Участия в научни проекти

2021–2022 Bulgaria-Slovakia encounters: social, economic and political transformations, integrational challenges (19th–20th centuries) „Срещи България–Словакия“: социални, икономически и политически трансформации, интеграционни предизвикателства (ХIХ – ХХ в.) – член.

2017–2019 – Проект по програмата на българската академия на науките за подпомагане на млади учени и докторанти 2017 г. Проект: по Договор №ДФНП-17-82/28.07.2017 г. Тема на проекта: „Пловдивският панаир като място за транснационални културно-икономически контакти на България по време на студената война”, ръководител на проекта.

Езици

Английски език

3. Публикации

Индивидуални монографии

Международният панаир – Пловдив във външнотърговската политика на България по време на Студената война. Коала Прес, Пловдив, 2022, с. 456. ISBN 978-619-261-014-2

Студии и статии

 • (Не)обикновеното приятелство – България и ФРГ в сянката на Студената война. Установяване на трайни външнополитически и икономически отношения през 70-те години на XX в. – Studenckie Zeszyty Naukowe, Instytutu filologii Slowianskiej UJ, ISSN 2299-2545, number 2(6)/2014, 91-103.
 • Диалогът между България и ФРГ – мост между Изтока и Запада – Времена, ISSN 2367-5527, бр.5/ януари 2015 г., 16 – 28.
 • Сътрудничество между България и ФРГ в областта на транспорта, туризма и науката през 80-те години на XX в. – Studenckie Zeszyty Naukowe, Instytutu filologii Slowianskiej UJ, number 1(7)/2015, 81-87; ISSN 2299-2545
 • Динамично промишлено коопериране между България и ФРГ през 80-те на XX в. – Международен научен журнал „Перспективи“, ISSN 2367-7708, бр. 1(7)/2016 г., 25 – 31.
 • Развитие на стокообмена между България и ФРГ през 80-те г. и трудностите пред българския износ – Журнал за исторически и археологически изследвания, ISSN 1314-748X, бр. 3/2016, 116 – 129.
 • „Едно всенародно дело“ – приносът на пловдивските деятели за възстановяване на Международния панаир–Пловдив след Втората световна война. – В: Пловдив през втората половина на XIX и XX век – общество, личности, местна власт. Годишник. Пловдив: РИМ-Пловдив: 2017, 237–245. ISSN-1311-9133.
 • Ролята на Международния панаир–Пловдив за осъществяването на търговските отношения между България и ФРГ по време на Студената война. – Пловдивски исторически форум, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2017, кн. 2, 71–80, ISSN 2535-0935, ISSN 2535-0951 (Online).
 • Реформите във външната търговия на България през 60-те години на XX век и ролята на Международния панаир–Пловдив. – В: Реформи и реформени инициативи в България и света през XX в. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 116–128. ISBN 978-954-07-4487-2.
 • Институционално устройство на Международния панаир – Пловдив в периода 1936–1948 г. – е-сп. Дзяло, 2018, бр. 12, 1–20, ISSN 1314-9067.
 • Международният панаир–Пловдив между пропагандата и търговията в периода 1944–1948 г. – Исторически преглед, 2018, кн. 2, 113–136. ISSN 0323-9748.
 • Международният панаир – Пловдив между пропагандата и икономиката в периода 1948–1953 г. – В: Известия на Регионален исторически музей Габрово. Том 6, 2018. Велико Търново: Фабер: 2019, 153–170. ISSN 2367-783Х.
 • Забравената роля на Международния панаир–Пловдив в търговската политика на България във втората половина на 50-те години на XX век. – В: Памет и забрава в историята. Кюстендилски четения. Т. 24 (2018). София: УИ „Климент Охридски“, 2020, 219–233. ISBN: 9789540749563.
 • „Социалистически панаир на новата родина“ – пропаганда и култура по време на Международния панаир–Пловдив в периода 1947–1989 г. – Пловдивски исторически форум, 2018, кн. 2 (4), Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 48–72. ISSN:2535-0935, ISSN 2535-0951 (Online).
 • Международният панаир–Пловдив във външнотърговската политика на България по време на Студената война – В: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Т. 2. Ново време и съвремие. Пловдив: Фондация „Българско историческо наследство“, 2019, 385–402. ISBN 978-954-8536-33-2.
 • Международният панаир – Пловдив в българо-чехословашките търговски отношения от средата на 40-те до края на 50-те години на XX век. Исторически преглед, 2022, кн. 2, 22–42. ISSN 0323-9748.

4. Участия в научни форуми

 • Национална научна конференция „Пловдив през втората половина на XIX и XX век – общество, личности, местна власт” от 8 и 9 юни 2017 г в гр. Пловдив с доклад „Едно всенародно дело“- приносът на пловдивските дейци за възстановяване на Международния панаир–Пловдив след Втората световна война.
 • Научна конференция „Реформи и реформени инициативи в България и света през XX в.“, организирана от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 02.10.2017 г. С доклад – „Реформите във външната търговия на България през 60-те години на XX век и ролята на Международния панаир – Пловдив“.
 • Конференция „Развитие на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово“ от 26-27 април 2018 г. с доклад „Международният панаир–Пловдив между пропагандата и икономиката в периода 1948 – 1953 г.“
 • Международна научна конференция „Памет и забрава в историята“, организирана от СУ и РИМ – Кюстендил от 01.06.2018 г. до 03.06.2018 г. С доклад „Забравената роля на Международния панаир–Пловдив в търговската политика на България във втората половина на 50-те години на XX век.“
 • Научни четения „Пловдивски исторически форум“ на катедра „История и археология“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведени на 19.12.2018 г. С доклад на тема „Социалистически панаир на новата родина“ – пропаганда и култура по време на Международния панаир–Пловдив в периода 1947 – 1989 г.“
 • Международна научна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов „Империи и имперско наследство на Балканите“, организирана от ФИФ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, провела се на 15.11.2019 г. до 17.11.2019 г. С доклад на тема: Международният панаир – Пловдив във външнотърговската политика на България по време на Студената война“
 • Международна научна конференция „Ползата от историята“. Посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260-годишнината от написването на „История славянобългарска“, проведена на 23 – 25 септември 2022 г. Пловдив. С доклад на тема „Ползата от Международния панаир – Пловдив за външнотърговската политика на България през 60-те години на XX в.“

5. Научно-приложна дейност

Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения

Статия „Борис Чобанов и първият следвоенен Международен панаир – Пловдив“, публикувана в сайта “Българска история“.

Страница във в. Марица – Уикенд, бр. 28, събота-неделя, 2-3 февруари 2019, с. 22.

По случай 150 години Българска академия на наукатаизнесена публична лекция на тема “Международният панаир – Пловдив във външната търговия на България по време на Студената война“ на 16.05.2019 г. в Института за исторически изследвания, БАН.

6. Награди и отличия

2019 – Грамота за успешно изпълнен проект по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН по Договор №ДФНП-17-82/28.07.2017 г. Тема на проекта: „Пловдивският панаир като място за транснационални културно-икономически контакти на България по време на студената война”, по случай 150-ата годишнина на Българската академия на науките.