Олга Тодорова

Доц. д-р Олга тодорова

olgat(at)abv(dot)bg

13.05. 1957 г., София

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Етно-религиозни отношения през ХV-ХVІІІ век

История на жената, брака, семейството и eжедневието през първите столетия на османското владичество

Социални категории и структури на Балканите през ХV ХVІІІ в.

История на православната църква и култура в българските и балканските провинции на Османската империя

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

1987 – К.и.н. (д-р) след защита на дисертационен труд на тема ”Православната църква и българският народ през XIV – третата четвърт на XIX век”.

1983-1986 – Редовна аспирантура към Института по история

1977-1981 – Висше образование, завършено в Историческия факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”.

 • Заемани длъжности

1999 – Старши научен сътрудник в Института по история, БАН.

1988-1999 – Научен сътрудник в Института по история, БАН.

1987 – Проучвател в Института по история, БАН.

 • Научна степен и звание

от 1999 г. – Старши научен сътрудник (доцент) в Института за история (Институт за исторически изследвания) при БАН

1987 – Кандидат на историческите (д-р/PhD)

 • Членства в научни организации и сдружения

от 2004 – Българска асоциация на университетските жени.

от 1994 – Българско дружество за изучаване на ХVІІІ век.

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети

от 2012 – Член на редколегията на сп. „История”.

от 2000 – Член на редколегията на сп. „Bulgarian Historical Review”.

 • Научни специализации

1999 – Башбаканлък Аршиви, Истанбул, Турция, със стипендия по програмата „Рисърч съпорт ским“ на Фондация „Отворено общество“.

1995 – Център по османистични изследвания „Скилитър“ към Нюнам колидж, Кеймбридж, Великобритания.

1989-1990 – Институт славяноведения и балканистики, АН СССР, Москва.

 • Участие в съвместни научни проекти

2015 (и продължава) – „Социални структури и социални отношения в провинция Румелия през ХV-ХVІІІ век”. Научен ръководител доц. д-р Ст. Първева.

2015 (и продължава) – „Зографска кондика”. Научен ръководител проф. д.и.н. Н. Данова. Предвижда се проектът да завърши с научно издание (увод, наборен текст, факсимиле, осъвременен текст и справочен апарат) на ръкопис № 231 (1734-1816 г.) от библиотеката на Светогорската Зографска обител „Св. Георги”.

2011-2014 – „Сборник в памет на проф. Елена Грозданова”. Научни ръководители доц. д-р Стефка Първева и доц. д-р Олга Тодорова. Завършил с издаването на сборник.

2008-2010 –„Голямата история и „малкият” човек: колективни и индивидуални измерения на идентичността в българското пространство през ХV-ХVІІІ век”. Научен ръководител проф. д.и.н. Е. Грозданова.

 • Преподавателска дейност

2017 – Магистърски курс „Новомъченическите култове през османската епоха – репрезентации в изворите и исторически контекст” (СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет).

2009 – 2013 – Научно ръководство на редовния докторант Кръстьо Йорданов (дисертация на тема „Войнушката институтция в българските земи през XV-XVI вeк”, защитена в Института за исторически изследвания).

2008-2009 – Курс лекции на тема „Жени и междуполови отношения на Османските Балкани, ХV-ХVІІ век” (СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет; в рамките на европейската магистърска програма „МАТИЛДА: История на жените и пола”).

2001 – Лекционен курс по „Методология на историята на жените: Проблеми на женската история на българските земи през първите векове на османското владичество” (СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра по културология).

1998-1999 – Лекционни курсове по “История на балканските народи под османска власт” (СУ „Св. Климент Охридски“, Център за източни езици и култури, пред студенти от ІV и V курс на специалност „Тюркология”).

 • Езици

Английски, руски, френски, сръбски, османотурски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • Православната църква и българите ХV-ХVІІІ век. Академично издателство “Проф. М. Дринов”. С., 1997, 298 с.
 • Жените от Централните Балкани през османската епоха (ХV-ХVІІ в.). Изд. къща “Гутенберг”. С., 2004, 515 с.

Б. Колективни трудове:

 • Кой кой е сред българите ХV-ХІХ в. 501 имена от епохата на османското владичество. Координатор на екипа и редактор на текста д-р И. Тодев. С., 2000, 312 с. (в съавторство с П. Божинов, Е. Давидова, М. Георгиева, Ж. Колева, К. Мирчева, Св. Янева).
 • История на българите. Т.ІІ. Късно средновековие и Възраждане. Под ред. на чл.кор. на БАН проф. Г. Марков. Изд. „Знание” – Книгоиздателска къща „Труд”. С., 2004, 14-18 (в съавторство с Е. Грозданова частта ”С лице към разноликото ХVІІ столетие”), 122-134 (самостоятелно авторство на частта „Семейството, бракът, жената”), 197-237 (самостоятелство авторство на частта “Един народ в три патриаршии. Православната църква и българите”).

В. Студии и статии:

 • Статут и функции на енорийското духовенство в България (ХV-ХVІІІ в.) – Исторически преглед, 1987, 10, 18-33.
 • Православието в българските земи през ХVІІ в. – В: 300 години Чипровско въстание (Принос към историята на българите през ХVІІ в.). С., 1988, 137-151.
 • Някои славянски ръкописи като извор за юридическите функции на православната църква в българските земи от довъзрожденската епоха. – Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 7. С., 1989, 165-170.
 • Эволюция християнских взглядов на смешанные браки (христиан с мусульманами) в ХV-ХVIII вв. – Bulgarian Historical Review, 1991, №1, 46-62.
 • О противоречиях между православными и католиками в Болгарии в ХVII веке. – Bulgarian Historical Review, 1992, №3, 9-31.
 • Особености на енорийската организация на българските земи през периода ХV-ХVІІ век. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІ век. Международна научна конференция. Велико Търново, 20-22 май 1987 г. Велико Търново, 1992, 213-218.
 • Българката християнка през ХV-ХVIII век. – Исторически преглед, 1992, № 4, 3-27.
 • Една хипотеза за причините за ликвидирането на Търновската патриаршия. – В: Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската културна история през ХV век. С., 1993, 75-83.
 • Образът на “нечестивия” евреин в българската книжнина от ХVІІІ-началото на ХІХ век и във фолклора. – Български фолклор, 1994, № 3, 10-22.
 • Nineteenth-Century Bulgarians’ Perception of the Jews.- Études Balkaniques, 1995, № 3-4, 30-51.
 • Образът на евреите в представите на възрожденските българи (някои пренебрегвани аспекти). – Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. С., s.a. (1995), 257-264.
 • Някои въпроси на женския статут през ХVI век (Върху материал от българските земи). – В: Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХVI век. С., 1996, 103-127.
 • Жените в София през 70-те години на ХVII век (По данни от един регистър с наследствени описи). – Исторически преглед, 1996, № 3, 3-40.
 • Traditions of Bulgarian Orthodoxy from Medieval to Modern Times. – Balkanistica, Vol. 99 (1996). Special Edition “Bulgaria Past & Present”. General Editor D.L. Dyer, 166-177.
 • Православният брак през първите векове на османското владичество и предизвикателствата на исляма. – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения на православието и неговата специфика в българските земи. С., 1999, 330-346.
 • Средства за стимулиране на християнската благотворителност в българските земи през Късното средновековие. – В: Европа и България. Сборник в памет на проф. Христо Гандев. Съст. М. Семков. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С., 2000, 75-84.
 • Между стереотипа и действителността: Евреите в българската словесност от началото на ХІХ в. до Освобождението. – Литературна мисъл, 2000, № 1, 73- 90.
 • Проституцията в българските земи през ранните векове на османското владичество. – В: Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността. Съст. Кр. Даскалова и Р. Гаврилова. С., 2001, 63-78.
 • Евреите в българската словесност от началото на ХІХ в. до Освобождението. – В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХІХ –ХХ в.). С., 2001, 88-111.
 • Прислужници и конкубини: робините – една неизследвана социална категория от епохата на османското владичество (ХV-ХVІІ в.). – Историческо бъдеще, 2002, № 1-2, 230- 269.
 • “Мъжки” времена? (Жената в публичното пространство през първите столетия на османското владичество). – В: Контрасти и конфликти “зад кадър” в българското общество през ХV-ХVІІІ век. Изд. къща “Гутенберг”. С., 2003, 63-153.
 • Детето в света на възрастните през ХV-ХVІІІ в. (по материали от българските земи). – В: Контрасти и конфликти “зад кадър” в българското общество през ХV-ХVІІІ век. Изд. къща “Гутенберг”. С., 2003, 154-225.
 • Православната църква в българското социално пространство през ранните столетия на османското владичество. – В: Българската църква през вековете. Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”. С., 2003, 114-136.
 • Консумацията на алкохол като част от историята на нравите през довъзрожденската епоха. – Исторически преглед, 2004, № 5-6, 137-157.
 • Другият хаджилък: Към историята на мюсюлманския хадж от българските земи през XV-ХVІІ век. – Историческо бъдеще, 2006, № 1-2, 220-277.
 • Джендърни аспекти на ислямизацията: устната традиция срещу историята. – Български фолклор, 2008, № 3-4, 79-100.
 • Eдин епизод от историята на Видин през 1689/1690 г. като повод за размишление върху теорията на Христо Гандев за т.нар. „побългаряване” на градовете. – В: Балканите – език, история, култура (Международна конференция, В. Търново 13-15 април 2007 г.). Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2008, 104-114.
 • Робската институция в България в периода на нейния залез. – Историческо бъдеще, 2008-2009, № 1-2, 85- 141.
 • Немюсюлманският вакъф по време на османското владичество: някои правни аспекти. – В: Sine Ira et Studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. С., 2010, 433-454.
 • Тhe Ottoman state and its Orthodox Christian subjects: the legitimistic discourse in the seventeenth-century “Chronicle of Serres” in a new perspective. – Turkish Historical Review (Leiden: Brill), 1 (2010), 86-110.
 • Между фолклора и историята: Силният Склав. – Исторически преглед, 2010, № 1-2, 34-66.
 • Към проблема за православния легитимизъм по време на османското владичество: Случаят Синадин. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст.н.с. І ст. д. ист. н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. С., 2010, 512- 536.
 • Die österreihische Okkupation der Stadt Vidin hinsichtlich der Theorie für “Bulgarisierung” der Städte. – Bulgarian Historical Review, 2010, № 1-2, 3-15.
 • „Сексуализацията” на една религия: към проблема за българските възрожденски визии за исляма. – В: Балканите: модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. Институт по балканистика с Център по тракология, БАН. Печат: Фабер, В. Търново, 2011, 250-277.
 • Същият текст на гръцки език: Η «σεξουαλικοποίηση» μιας θρησκείας: συμβολή στη μελέτη των απόψεων των Βουλγάρων για το Ισλάμ την περίοδο της εθνικής αναγέννησης. – In: Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΤΕ, Ηράκλειο, 2014, 259-288.
 • Неизвестни страници от биографията на един международен авантюрист от ХІХ век: Балкански визии и български контакти на Фредерик Миллинген (Осман бей) до 1878 г. – В: Българското възрожденско общество: Проблеми, борби и постижения. Сборник в чест на доц. д-р Огняна Маждракова. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2012, 411- 446 (в съавторство с Кета Мирчева).
 • Същият текст на гръцки език: Βαλκανικά ὁράματα καί βουλγαρικές ἐπαφες τοῦ Φρέντερικ Μίλλινγκεν (Όσμάν μπέη): ἄγνωστες σελίδες ἀπό τή βιογραφία ἑνός διεθνοῦς τυχοδιώκτη τοῦ 19ου αιώνα. – ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Τ. 56, 2012, 37-80.
 • Софроний за другите религии: някои наблюдения върху ислямския раздел на „Книга за трите вери”. – В: Софроний Врачански – книжовник и политик на Новото време. Съст. и научна редакция Пл. Митев, В. Рачева. Универс. издателство „Св. Климент Охридски”. С., 2013, 234-250.
 • Роби-пленници по време на войната между Османската империя и Свещената лига от края на ХVІІ век: християно-мюсюлмански паралели. – В: Личност, народ, история. Националноосвободителните борби през периода ХV-ХІХ в. Институт „Балаши”, Унгарски културен институт, София, Исторически музей-Чипровци, С., Гера-Арт, 2014, 150-167.
 • Две неизвестни гръцки приписки с подписите на търновски митрополити от първата половина на ХVІІІ век и техният исторически контекст. – Библиотека, 2014, № 6, 32 – 44 (в съавторство с Доротей Гетов).
 • За т.нар. берати на българските католически епископи от ХVІІ век. – Известия на Историческия музей – Чипровци. Т.1, 2014, 25 – 32.
 • Енорията на Централните Балкани през османската епоха – поглед „отвътре”: православният свещеник и неговото паство през призмата на един свещенически разказ от средата на ХVІІ век. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 636-676.
 • „И тези формули на успеха ми тежат като чужда износена дреха”: Професор Елена Александрова Грозданова (1941-2011). – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 11-19.
 • „Нищо друго освен правото на покровителство”: Робската интеграция в Османската империя в светлината на отношенията между господари и роби (по материали от Централните Балкани, средата на ХVI – началото на XVIII век). – Исторически преглед (под печат).
 • Един Бачковски ръкопис с летописни бележки за кърджалийски нападения над Станимака и Пловдив от края на ХVІІІ – началото на ХІХ век. – Годишник на Софийския Университет, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” (в съавторство с Доротей гетов; под печат).
 • “Virgin in a Dungeon”: Female Neomartyrdom under Ottoman Rule. Historical Realia, Literary and Folklore Fictions (The Case of St Zlata of Meglen). – In: R. Gradeva etc. (eds).The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: Тhe Personal Dimension. I. The Agents of Faith (под печат).

Г. Научни информации, отзиви, рецензии и др.:

 • Раждането на модерната приватност (Тимотиjевић, Мирослав. Рађане модерне приватности: Приватни живот Срба у Хабзбуршкоj монархиjи од краjа 17. до почетка 19. века. – Београд: Clio, 2006. Суботица: Ротографика. 687 стр.). Рец.- Проблеми на изкуството, 2007, №3, 55-62.
 • Maria N. Todorova. Balkan Family Structure and the European Pattern. Demographic Developments in Ottoman Bulgaria. Budapest & New York: Central European University Press, 2006 (Book Review). – Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Vol. 2, 2008, 258-260.
 • Lucienne Thys-Şenocak. Ottoman Women Builders. The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan. Ashgate, 2006 (Book Review). – Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Vol. 3, 2009, 273-275.
 • Professor Elena Grozdanova, Doctor of Historical Sciences (1941- 2011). – Bulgarian Historical Review, 2011, № 3-4, 230-233.
 • Haim Gerber. State and Society in the Ottoman Empire (Variorum Collected Studies Series; 944), Farnham-Burlington: Ashgate, 2010 (Book Review). – Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Vol. 6, 2012, 195-196.
 • New Contributions to Women’s History of the Ottoman Empire and the Eastern Mediterranean. (Eleni Gara – M. Erdem Kabadayı, Christoph K. Neumann, eds. Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire. Studies in Honor of Suraiya Faroqhi, Istanbul: Istanbul Bilgi University Press, 2011, 364 pp.; Eric R Dursteler. Renegade Women: Gender, Identity, and Boundaries in the Early Modern Mediterranean, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011, 222 pp.). Review Essay. – Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, Vol. 7, 2013, 214-217.
 • Професионализъм, максимализъм и етика в документалния сборник за депортацията на евреите от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот. – сп. „Обектив”, бр. 212, юли 2013.
 • Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. – История, Vol. 23, № 1, 2015, 97-99.
 • Библиография на д.и.н. проф. Елена Александрова Грозданова. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 20-44.

Д. Съставителство и редакция

 • 300 години Чипровско въстание (Принос към историята на българите през ХVІІ в.). Ред. колегия: В. Паскалева (отг. ред.), Е. Вечева, Г. Нешев, Й. Списаревска, Св. Станимиров, О. Тодорова (секр.). С., 1988, 347 с.
 • Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. Ред. колегия: К. Косев (отг. ред.), И. Тодев, Е. Стателова, О. Тодорова, Пл. Божинов (научен секр). Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. С., 2010, 469 с.
  ISBN 978-954-322-344-2
 • Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст.н.с. І ст. д. ист. н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. Под ред. на И. Тодев (отг. ред.), Н. Данова, А. Димитров, О. Тодорова, Ж. Колева (секр.), л. Соленкова (секр.). С., 2010, 551 с.
  ISBN 978-954-2903-01-7
 • Българското възрожденско общество: Проблеми, борби и постижения. Сборник в чест на доц. д-р Огняна Маждракова. Ред. колегия: И. Тодев (отг. ред.), О. Тодорова, А. Кирилова, Пл. Божинов (научен секр). Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2012, 526 с.
  ISBN 978-954-322-544-6
 • Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 731 с.
  ISBN 978-619-176-088-6