Пенка Пейковска

Доктор на историческите науки,
професор ПЕНКА ПЕЙКОВСКА

e-mail: pykvsk@yahoo.com

НАЦИД: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/15595

Web Site: http://www.penkapeykovska.blogspot.com

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Историческа демография, изворознание, нова и най-нова история на Унгария, българо-унгарски взаимоотношения ХІХ-ХХ в., българска общност в Унгария, миграции, руска емиграция, унгарска емиграция

АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1992–1993, Централноевропейски университет Будапеща, Исторически факултет, специализация

1990–1994, докторантура, Институт за исторически изследвания

1986, Будапещенски университет „Лоранд Йотвьош“, Магистър по история и етнология

Заемани длъжности

1998, изследовател в Института за исторически изследвания (продължава)

1994–1998, експерт, Държавна агенция „Архиви“

1987–1990, специалист, Държавна агенция „Архиви“

Научна степен и звание

2020, професор, Институт за исторически изследвания – БАН

2015, доктор на историческите науки, ИИстИ–БАН, дисертационен труд: „Миграции от Австро-Унгария и Русия към България (средата на 60-те години на ХІХ в. – средата на 30-те години на ХХ в.). Историко-демографски аспекти“, 405 с.

2014, доцент, ИИстИ–БАН

2001, главен асистент, ИИстИ–БАН

1998, асистент, ИИстИ–БАН

1995, доктор по история (кандидат на историческите науки, PhD), ИИстИ–БАН, дисертационен труд: „Документи от личен произход за българо-унгарските културни взаимоотношения, 1879–1941 г. Извороведски анализ”, 230 с. (н. рък. проф. д.и.н. Кънчо Георгиев)

Членства в научни организации и сдружения

1987–1992, Българско историческо дружество

1994, Международно унгарско филологическо дружество (продължава)

2003, Българско генеалогическо дружество „Родознание“ (продължава)

2006, Българо-унгарска историческа комисия, секретар (продължава)

2009, A member of the public body of the Hungarian Academy of Sciences  (продължава)

2019, Унгарско етнографско дружество (продължава)

2020, Съвет за чуждестранна българистика (продължава)

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2003, сп. „Родознание“ (продължава)

2017, сп. „Bulgarian Historical Review“ (продължава)

2017, Series Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission (продължава)

Преподавателска дейност

2001, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФКНФ, специалност „Унгарска филология” (продължава):

Унгарска цивилизация, 2001–2006

Странознание на Унгария (бакалавърска програма), 2004–2016

История и култура на Унгария, ХVIII–ХХ в., 2006 – продължава

Унгарска традиционна материална култура, 2001–2014

Унгарски фолклор, 2001 – продължава

Историческа география на Унгария, 2004 – продължава

Превод и обнародване на унгароезични документални извори, 2004 – продължава

Практически унгарски език, 2010 – продължава

2016, УниБИТ/ФБКН, специалност „Архивистика и документалистика”:

Изворознание и помощни исторически дисциплини 

Езици

Английски, унгарски, руски, френски

ПУБЛИКАЦИИ

Вж. също: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/15595

Индивидуални монографии:

 1. Българо-унгарски научни взаимоотношения (ХІХ-средата на ХХ век). С.: Акад. изд. „М. Дринов”, 2005, 288 с.
 2. Българските общности в Унгария през ХІХ–ХХ век. Миграции и историко-демографска характеристика. С.: ИИстИ–БАН, 2011, 400 с.
 3. Демографски аспекти на миграциите в България, 1912–1944 г. С.: ИИстИ–БАН, 2019, 350 с.
 4. Руската емиграция в България през междувоенния период. Демографско изследване. С., 310 с. (под печат)

Колективни монографии:

 1. 50 години Институт по история при БАН, 1947–1997. С.: ИК „Гутенберг“, 1999, 405 с. (Съавтор, съсъставител)
 2. Вкус на балканска трапеза. С.: ИА „Лакрима“, 2004, 294 с. (Съавтор)
 3. Българистиката по света. С.: Акад. Изд. „Проф. М. Дринов“, 2009, 194 с. (Съавтор)
 4. Мерки за преодоляване на демографската криза Република България. ТОМ IV. Мерки за преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1879–1989 г. Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, 2018, 398 с. (Съавтор) 

Справочници

 1. Чуждестранна българистика през ХХ в. Енциклопедичен справочник. С.: Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2008, 798 с. (Съавтор)
 2. Экономический потенциал Болгарии. Путеводитель инвестора. Москва, 2008, 160 с. (Съавтор, съред.)
 3. Региональное развитие Республики Болгария. Компакт-диск. Москва: 2008. (Съ-съставител, отг. ред.).
 4. Balkán-kronológia (1878–2007). Budapest, 2012 (Съавтор)
  Елекронно издание https://www.academia.edu/1887483/Balkan-kronologia_1878-2007
 5. Balkán-kronológia I. Birodalmak szorításában, 1700–1878. Budapest–Szófia, 2020, 226 p. (Съавтор, отг. ред.)

Съставителство, редакция, преводи

 1. Кирай, П. Истинна повест за Кирил и Методий. С.: Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, Изд. „Пенсофт“, 2001, 222 с. (Съст., превод)
 2. Унгарски учени за България (ХІХ – средата на ХХ век). С.: УКИ–София, Изд. „Отечество“, 2003, 455 с. (Автор, съст., н. ред., показалци, тематична библиогр.)
 3. Българско участие в католически мисии из Унгария и Трансилвания през ХVІІ-ХVІІІ в. Документи от Архива на Светата конгрегация за разпространение на вярата – Ватикана 1637–1716 г. Съст. Ищван Дьорд Тот. С.: Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2008, 450 с. (Н. ред., археографско оформление, автор на археографски увод, показалци)
 4. Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum II. Sofia, May 16-18, 2007. Papers. Sofia–Budapest, 2008, p. 328. On-line издание. (Сo-Editor A. Seres). Електронно издание http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/DemeterGabor/BulHunSF-II_Proceedings.pdf
 5. Political, Social, Economic and Cultural Elites in Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14–15, 2009. Papers. Sofia–Budapest: IHS–BAS, IH–RCH, 2010, 408 p. (Сo-Editor G. Demeter)
 6. Borders and Societies in the History of the Central- and East-Europe. Papers. Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum III. Sofia-Budapest: IHS–BAS, IH–RCH, 2011, 372 p. (Сo-Editor G. Demeter). Електронно издание http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/BHSF-I_Borders_in_the_History_and_Societies_of_CEE.pdf
 7. Vaszil Levszki a bolgár szabadság aposztola. Szerzők:  Dojnov, D., Iv. Sztojanov, D. Csauseva. Sofia, 2011, 138 p. (Преводач)
 8. Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Collected Studies. Sofia–Budapest: IH–RCH, IHS–BAS, 2013, 160 p. (Сo-editor G. Demeter)
 9. Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries. Collected Studies. Sofia-Budapest: IH–RCH, IHS–BAS, 2013, 275 p. (Сo-Editor G. Demeter)
 10. (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Sofia–Budapest: IHS–BAS, IH–RCH, 2015, 376 p. (Сo-Editor G. Demeter)
 11. Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Sofia-Budapest: IH–RCH, IHS–BAS, 2015, 440 p. (Сo-Editor G. Demeter)
 12. Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство/The Role of Elites in the Processes of National Consolidation and National Construction. С.: ИИстИ–БАН, 2017, с. 170–182. (Съ-съст., н. съред.)
 13. Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ–ХХІ в.) / Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. С.: Изд. „Парадигма”, 2018, 458 с. (Съ-съст., н. съред.)
 14. Bulgaria and Hungary in the First World War: A View from the 21st Century. Budapest-Sofia: IH–RCH, HIS–BAS, 2020, 468 p. (Съ-съст.)

Награди

2014, Унгарски златен кръст за заслуги (Magyar arany érdemkereszt)