Петър Добрев

Гл. ас. д-р Петър З. Добрев

peterzad(at)gmail(dot)com

Роден на 19.12.1985 г. във Варна

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Българска и балканска социална история на XIX и XX век. История на аграрния въпрос, история на Добруджа, история на революционните движения на Балканите.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

2019 – доктор по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2013 – Магистър по история при Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Заемани длъжности

2023 – Главен асистент в Института за исторически изследвания при БАН

2020 – Главен асистент в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2016 – Асистент в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Членства в научни организации сдружения

2024 – Член на Добруджанския научен институт

2022 – Член на Института за стопанско-исторически изследвания

Участие в съвместни научни проекти

2023 – „Институции и личности в международните отношения в Югоизточна Европа през ХІХ-ХХ в.“, Meждународно научно сътрудничество на БАН, Румънската академия и Института за югоизточноевропейски изследвания

2020-2023 – „Добруджа като гранична област в късната Османска империя, България и Румъния: История и памет“, Meждународно научно сътрудничество на БАН, Румънската академия и Института за югоизточноевропейски изследвания

2018-2021 – Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2019 – „Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2018 – „България и Балканите през ХХ век: Външна политика и публична дипломация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици

Английски, сръбски, албански, румънски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии

 1. „Dopóki nie odrzucimy wszystkich śladów niewolnictwa”. Repetycyjność polityki państwa bułgarskiego wobec Pomaków, В: Prace Historyczne, vol:2, issue:150, p.337-353, 2023 , ISSN 0083-4351
 2. Земята като фактор за икономическия растеж: преплетени траектории на едрото земевладение в България през XIX и ХХ в. (съавторство с Николай Тодоров), В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том:VIII, , стр. 93-104, 2023, ISSN (print):ISSN 2534-9244 , ISSN (online):ISSN 2603-3526
 3. Търговците и чифлиците: аграрните дилеми на Димитър Бракалов през 60-те и 70-те години на XIX в. (съавторство с Николай Тодоров), В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания,, том:VII, с. 320-332, 2022, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526
 4. Добруджа през 1940 – между освобождението и преселението, В: Форум, брой:6, стр.:26-32, 2021, ISSN:2367-9271
 5. Другото лице на националноотговорния предприемач: опиумните търговци на Балканите в края на XIX и началото на XX в. (съавторство с Димитър Григоров), В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том:VI, стр.:363-374, 2021, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526
 6. Крайовският договор и българските чифлици в Добруджа, В: Добруджа, том:34, стр.:446-454, 2021, ISSN:0205-2210
 7. Opium, Bonito and Olive Agents: States and Drugs in the Balkans (Beginning of the 19th Century — 1940s) (съавторство с Димитър Григоров), В: Humanističke studije, issue:7, pages:109-132, 2020, ISSN (online):2337–0718
 8. „Най-важните двигатели на развитието на една страна“ – ролята на Окръжните съвети като институция в Севроизточна България (до 1912 г.), В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том III, стр. 312-321, 2018, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526
 9. Международните връзки на българските чифликчии – случаят Холевич и Вакаро, В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том II, стр. 447-455, 2017, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526
 10. Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие, В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том I, стр. 308-327, 2016, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):ISSN 2603-3526
 11. The Georgievi Brothers as moșieri. Large-Scale Agriculture in Wallachia and the Ottoman Empire in the 19th Century, В: Regional Networks in Context. Economy and Trade in the Lower Danube Balkans of the 19th Century, Lit Verlag Berlin , pages:169-179, 2023, ISBN:978-3-643-91439
 12. Колективизацията и краят на чифликчийството в Добруджа (1946–1951 г.): по примери от архива на Холевич, В: Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи, редактори, Тендрил, Ямбол, стр.:227-251, 2023, ISSN (print):978-619-92218-2-2, ISSN (online):978-619-92218-3-9
 13. Българските чифликчии в Добруджа като посредници в дипломатическите конфликти между България и Румъния (1918–1940 г.), В: България и Балканите през ХХ в. Външна политика и публична дипломация, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, стр.:127-136, 2021, ISBN 978-954-07-5317-1
 14. Котленски мрежи на влияние в края на XIX в., В: Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, стр.:105-119, 2020, ISBN:978-954-07-5009-5
 15. Сходни модели, различни мащаби – икономически мрежи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX в., В: Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, стр.:93-103, 2020, ISBN:9789540750385
 16. „Ямма“ – промени в аграрната собственост в Добруджа в първите години след 1878 г., В: Балканите и Европа в източната криза 1875-1881 г., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, ISBN 978-954-07-4653-1
 17. „Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа, В: Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (XIX- XX в.) Сборник с изследвания, Издателство Ковачев-Силистра, Тутракан, стр. 338-350, 2015, ISBN 978-954-8198-82-82-0

Съставителство и научна редакция

 • Конфликтите в историята. Сборник с доклади от студентските четения „Конфликтите в историята“ (5 април 2017), Университетско издателство „Неофит Рилски“ – Благоевград, Благоевград, 2018
 • Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2020
 • Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи, Тендрил, Ямбол, 2023

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • „Аграрният капитализъм през XIX в. – наемната работна ръка и чифлиците“ (съвместно с Николай Тодоров): Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология (26-28 октомври 2023, София)
 • „Земята като фактор за икономическия растеж. Преплетени траектории на едрото земевладение в България от XIX и XX век“ (съвместно с Николай Тодоров): Международна конференция „Фактори на икономическия растеж в икономическа перспектива“ (29-30 септември 2023, Велико Търново)
 • „Личните архиви като ресурс в изследването на стопанската и социална история: примерът Холевич“: Международна конференция „Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи“ (06 – 08 юли 2023, Добрич)
 • “Йордан Йовков в научното творчество на Йорданка Холевич”, VIII Международен форум „Българско наследство “ (24-26 август 2022, Балчик)
 • “Братя Георгиеви като „мошиери“ – търговска мрежа и икономически практики”, Национална конференция „Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура“ (19 май 2022, София)
 • „Are we Bulgarians or Romanians now?“ Ways of adapting to the new regime in Southern Dobrudja after 1913.”, Online Round table II, “Dobrudja as a border area in the late Ottoman Empire, Bulgaria and Romania: history and memory” (10 ноември 2022)
 • “Търговците и чифлиците: аграрните дилеми на Димитър Бракалов през 60-те и 70-те години на XIX в.”(съвместно с Николай Тодоров), Международна конференция „Дилеми на развитието“ (23-24 септември 2022, Карлово)
 • “Дебатът за чифлиците и българската историография”, Национална конференция „Между центъра и периферията – регионални връзки и стопански мрежи в българската история (XV-XX в.)“ (12-13 ноември 2021. Силистра)
 • “Другото лице на националноотговорния предприемач: опиумните търговци на Балканите в края на XIX и началото на ХХ в.”(съвместно с Димитър Григоров): Международна конференция „Предприемачеството в историческа перспектива“ (24-25 септември 2021, Велико Търново)
 • “Bulgarian landowners and the Romanian administration (1918-1940)”: Online Round Table „Dobrudja as a border area in the late Ottoman Empire, Bulgaria and Romania: history and memory“ ( 4 ноември 2021)
 • “Крайовският договор и българските чифлици в Добруджа”: Национална конференция „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“ (29-30 септември 2020, Добрич)
 • „Търговските мрежи на братя Евлоги и Христо Георгиеви 1837-1878 г. по документи от НА-БАН“ : Онлайн семинар „Стопански предпоставки за формирането на българския елит“ (08 юли 2020)
 • „Котленски мрежи на влияние в края на XIX в.“: Национална конференция „Котел и Старопланинският регион – икономика, миграции, общество“ (15-16 ноември 2019, Котел)
 • „Сходни модели, различни мащаби – икономически мрежи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX в.“: Национална конференция „Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“ (4 октомври 2019, София)
 • „Българските чифликчии в Добруджа като посредници в дипломатическия възел между България и Румъния (1918–1940 г.)“: Национална конференция „България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация“ (26 октомври 2018, София)
 • „Най-важните двигатели на развитието на една страна“ – ролята на Окръжните съвети като институция в Североизточна България (до 1912 г.), Национална конференция „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“ (28-29 септември 2018, Велико Търново)
 • „Ямма“ – Промени в аграрната собственост в Добруджа в първите години след 1878 г.“: Международна конференция „Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)“ (02 -04 март 2018, София)
 • „Bulgarian agriculture in 21st century – the road towards a new “feudalization”: Международна конференция „New Extractivism, Peasantries and Social Dynamics: Critical Perspectives and Debates“ (13 октомври 2017, Москва)
 • „Opium, Bonito And Olives Agents: States And Drugs On The Balkans (Beginning Of 19th Century – 1940s)“(съвместно с Димитър Григоров): Международна конференция „Държавата и икономиката на Балканите в края на XIX и началото на XX век“ (07 октомври 2017, София)
 • „Международните връзки на българските чифликчии – случаят Холевич и Вакаро.“: Национална конференция „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“ ( 29 септември 2017, Варна)
 • „Никола Холевич и зараждането на земеделското движение в България.“: Докторантски и постдокторантски четения (09 ноември 2016, София)
 • „From Traders to Politicians: the Holevich Family (1834-1950)“: Международна конференция „Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans (18th-20th c.)“ (06 октомври 2016, Солун)
 • „Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие“: Национална конференция „Градското стопанство в българските земи през вековете“ (30 септември 2016, Варна)
 • „Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа“: Национална конференция „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХІХ-ХХ в.)“ (17-18 септември 2015, Добрич)
 • „The city of Dimitrovgrad: from utopia to ‘inconvenient heritage“: Международна конференция „SIEF2015: Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st century“ (21 юни 2015, Загреб)