Румяна Чукова

доц. д-р Румяна Андреева Чукова

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Съвременна световна история;
История на България през ХХ век;
Съвременна история на Централна Азия;
Историография;
Теория на нацията и национализма;
Български национален въпрос;
Етнически малцинства и диаспори в Централна Азия и на Балканите;
Политическа употреба на религиите;
Исторически персоналии.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1996 – Доктор (PhD) след защита на дисертация върху „Българският национален въпрос (1878–1912) като теоретичен проблем в българската историография (1878–1944)“ под научното ръководство на проф. д.и.н. Добрин Мичев.

1990-1993 – Редовен аспирант (докторант) в Института за исторически изследвания при БАН

1979-1984 – Магистър по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Втора специалност „Философия“. Специализация „История на балканските народи“.

Заемани длъжности

2009 – продължава – Старши научен сътрудник ІІ ст. (доцент-изследовател) и Института за исторически изследвания при БАН

2012 – продължава – Член на Научния съвет на Института за исторически изследвания при БАН

2012-2016 – Ръководител на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ в Института за исторически изследвания при БАН

2002-2009 – Научен сътрудник І ст. в Института по история, БАН

1999-2002 – Научен сътрудник ІІ ст. в Института по история, БАН

Научна степен и звание

2009 – продължава – Старши научен сътрудник ІІ ст. (доцент) по научна специалност 05.03.04 „Нова и най-нова обща история“, присъдена от ВАК

1996 – доктор по история (PhD), присъдена от ВАК

Членства в научни организации и сдружения

2000 – продължава – Central Eurasian Studies Society (CESS)

2013-2015 – Секция „История“ на Съюза на учените в България

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2012–2016 – Член на редколегията на сп. „Исторически преглед“

Участие в съвместни научни проекти

2014 – продължава – Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, МОН, съфинансиран от Европейски социален фонд на ЕС – юни – ноември 2015 г.

2013-2016 – Съвместен проект с Румънската академия на науките по ЕБР на тема „Историография и публични употреби на историята в Югоизточна Европа през ХІХ–ХХІ век (Historiographies and Public Uses of History in South-Eastern Europe in 19th–21st centuries), ръководител доц. д-р Благовест Нягулов.

2013-2015 – Проект „Българите и Голямата война. (Паметта за Първата световна война – спомени, дневници, бележки)“ на ИИстИ, БАН

2010-2013 – Проект „Кюстендилският регион и културно-цивилизационните контактни коридори на Балканите през ХІХ и ХХ в. Проект за научно сътрудничество между РИМ – Кюстендил и работна група от Института по история, БАН

2003-2005 – Проект „Необходимият Изток“

Индивидуален научен проект

2017-2020 – „Европейският съюз и страните от Централна Азия: регионално сътрудничество в контекста на геополитически трансформации“

2007-2010 – България и българите в Централна Азия (ХХ – началото на ХХІ век)

Преподавателска дейност

2014 – продължава – Ментор на студенти-практиканти в Института за исторически изследвания по ОП „Студентски практики“ на МОН.

2013-2015 – Научен ръководител на д-р Веселина Узунова, защитила успешно докторска дисертация (2015) на тема: „Американо-иранските отношения между две кризи – национализацията на петрола (1951) и кризата със заложниците (1979)“.

1998-1999 – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
– Бакалавърска програма: „История на българския политически живот 1878-1944“.
– Магистърска програма: „Политическите партии на третата българска държава“.

1998-2003 – Нов български университет. Лекционен курс по „Проблеми на историографията. Историографски школи“.

1997-2001 – Нов български университет. Лекционен курс по „Българска историография“.

Езици

английски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии:

 • Централна Азия. Трансформация на идентичността. „Изток – Запад“, София, 2007, ISBN 978-954-321-379-5, 455 с.
 • Нация и национализъм в българската история. „Парадигма“, София, 1998, ISBN 954-9536-06-8, 181 с.

Колективни трудове:

Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика: Съвременни проблеми, ИК „Стопанство“, УНСС, София 2017, съавтор, параграф: 5.3. „Централноазиатският поглед към китайската стратегическа програма „Един пояс, един път“ с. 319-340.

Студии и статии:

 • Историографските приноси на Недко Каблешков. – В: Живот, посветен на родината и обществото. Издание на Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, ISBN 978-954-9546-97-2, Пловдив, 2017, с. 87-109.
 • Уроците на древния и съвременния „Път на коприната“: Свободата да се движим и общуваме въпреки границите, политиката и религията. – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Издание на регионална библиотека „Л. Каравелов“ – Русе, ISBN 978-619-7404-01-2, Русе, 2017, с. 172-180.
 • Христо Калфов през Първата световна война: Спомени и дневник (5 октомври 1915 – 13 август 1916). – В: Българите и Голямата война. Документален сборник. София, 2016, с. 205-234.
 • Тома Попвърбанов. Спомени за участието му в Първата световна война. – В: Българите и Голямата война. Документален сборник. София, 2016, с. 355-367.
 • Проблеми на насилствената „депортация“ на кримските българи през Втората световна война (документи и изследвания). – В: Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. София, 2016, ISBN 978-954-2903-26-0, с. 565-581.
 • Приносът на генерал Георги Вазов за историческата география и мемоаристиката. – В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). „Гутенберг“ Т. 1. С., 2016, ISBN: 9786191760794, с. 325-340.
 • Ислямският религиозен радикализъм в съвременна Централна Азия. Реалност и тенденции. – В: Религии: култури и политики. Балканите 20-21 век. Издателство „Ан-Ди“. София, 2015, ISBN 978-619-7221-04-6, с. 241-259.
 • Болгарская санитарная миссия на Дальнем Востоке в 1904–1905 гг. как выражение милосердия и благодарности к русскому народу и Дому Романовых. – В: У истоков Российской государственности. Роль женщин в истории династии Романовых. Материалы ІV Международной научно-практической конференции к 400-летию Дома Романовых, гр. Калуга – Санкт-Петербург, с. 465-484, ISBN 978-5-94201-644-9, 2012.
 • Индоктринацията на култа към Тимур в съвременната узбекска идеология. – В: Евразийски хоризонти: минало и настояще. Сборник в чест на проф. дин Валери Стоянов. С., 2011, ISSN025-2504, с. 328-338.
 • Хуманизъм и славянско милосърдие: Благотворителността на българските обществени организации и личности по време на Руско-японската война (1904–1905). – Известия на исторически музей Кюстендил (сборник с доклади от Националната научна конференция „Благотворителността в България – традиции, исторически измерения и аспекти“, организирана от Института по история при БАН и Регионалния исторически музей – Кюстендил и проведена от 8–10 октомври 2009 в Кюстендил), т. ХVІІ. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2011, с. 357-368, ISSN 0861-4342
 • Специфичният ислям на постсъветска Централна Азия. – В: 30 години секция История на света и международните отношения в ново и най-ново време. София, 2010, с. 285-301.
 • Под сянката на съюза между петолъчката и полумесеца (Съветската религиозна политика в Централна Азия до 70-те години на ХХ в.). – В: Призвание и всеотдайност. Сборник в чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. дин Витка Тошкова. София, 2010, ISBN 978-954-322-455-5, с. 338-354.
 • Българо-узбекски отношения (1991–2009). Договорености и перспективи. – Исторически преглед, 2010, кн. 3-4, с. 182-196.
 • Сблъсъкът между старите и новите исторически митове в националната идентичност на постсъветска Централна Азия. – Известия на БИД, т. 40, Институт по история на БАН, София, 2008, ISBN 0081-1112, с. 411-425.
 • Президентът „Слънце“. Персонификация на властта „по централноазиатски“. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2009, ISBN 978-954-322-277-3, с. 346-359.
 • Национальная идентичность в постсоветской Центральной Азии: реалии и перспективы. – Bulgarian Historical Review2008, № 3-4, с. 70-99.
 • България и Казахстан: Петнадесет години от установяването на дипломатически отношения. – Исторически преглед, 2007, кн. 1-2, с. 191-220.
 • Установяване и развитие на отношенията между България и републиките от Централна Азия. – В: Проблемът Изток–Запад. България и Балканите. С., Асоциация „Клио-96“, 2006, с. 380-414.
 • Националната идентичност и политическата легитимация в Централна Азия през 90-те години на ХХ век. Проблеми и тенденции. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски“, т. 1, кн. 1 (2006), с. 589-596.
 • Геостратегия, война и национален геноцид. Съдбата на малките нации в Крим и Кавказ през Втората световна война. Проблеми в историографията. – В: Втората световна война. България и следвоенният свят. София, 2005, с. 213-226.
 • Генерал Георги Вазов за историята на Централна Азия. – В: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. София, Военно издателство, 2005, с. 251-260.
 • Централноазиатският „Път на петрола“ между Изтока и Запада. – В: Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2005, с. 192-217.
 • Ролята на ислямския ренесанс за държавнополитическата легитимация в бившите съветски републики от Централна Азия. – В: Религия и политика. Международна конференция. Десет години от създаването на специалност „Социология“. Благоевград, 2005, с. 78-86.
 • Възраждащият се ислям и новата национална идентичност: две лица на геополитическите промени в бившите съветски републики от Централна Азия. – В: Проблемът Изток–Запад. Съвременни измерения. С., 2004, с. 57-68.
 • Балканският „Път на петрола“ като мост между Изтока и Запада. – В: Проблемът Изток–Запад. Историческа перспектива. София, Парадигма, 2003, с. 606-614.
 • Chukova, Rumyana. Central Asian Studies in Bulgaria: Historical Background and Perspectives. – Central Asian Studies Review. Harvard Forum for Central Asian Studies, 2002, vol. 2, p. 1-10.
 • Македонский вопрос в творчестве П.Н. Милюкова. – Bulgarian Historical Rewiew, 2000, № 3-4, с. 180-187.
 • Сравнительное исследование взаимоотношений между христианскими и мусульманскими сообществами в Центральной Азии и на Балканах. –Central Asia and Culture of Peace (Bishkek, Kyrgyzstan), 2000, № 1-2.
 • Българските етнически територии в контекста на глобалната история на Арнолд Тойнби. – Македонски преглед, 1999, № 3, с. 55-65.
 • Влиянието на териториалния императив върху външнополитическата доктрина. – Международни отношения, 1997, кн. 2, с. 61-70.

Научни информации, отзиви, рецензии:

Рецензии за мен:

Чукова, Р. Национальная идентичность в постсоветской Центральной Азии: Реалии и перспективы. – В: РЖ, Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам, Востоковедение и африканистика, 2010, № 2, с.5 6-61.

Roger D. Petersen. Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe. Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 298 pp., ISBN 0-521-80986-X (hbk). E-Extreme Newsletter (2003, 7 с.)

ADYGE (CIRCASSIÀ/CIRCASSIAN), BULGÀRIA/BULGARIA – Bulgarian Gagaouzes. Ethnic and Social Enigma, by Dr. Roumiana Chukova In: http://www.ciemen.org/mercator/ll127.htm.

Рецензии от мен:

Сравнително изследване на взаимоотношенията между християнските и мюсюлманските общности в Централна Азия и на Балканите. – Историческо бъдеще, 2000, № 1-2, с. 194-205.

Проблема Восток–Запад. Историческая перспектива. Международная конференция, состоявшаяся в Софии, 17-19 октабря 2002 года. – Bulgarian Historical Review, 2003, № 1-2, p. 242-249.

Съставителство и редакция

Документален сборник „Българите и Голямата война“. София, 2016, ISBN:978-954-2903-24-6, 491 с.

Проблемът Изток–Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2006.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Национална конференция „Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело – град Хасково, 16-17.11.2017. Доклад: „Политика и приоритети на ЕС спрямо страните от Централна Азия“.
 • Национална научна конференция „Пловдив през втората половина на ХІХ и ХХ век – общество, личности, местна власт“, Пловдив – 8-9 юни 2017. Доклад: „Голямата война и мирът през погледа на Недко Каблешков (Vae victis: Горко на победения)“.
 • Международна научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“, Русе, 25-26 април 2017. Доклад: „Уроците на древния и съвременния „Път на коприната“: Свободата да се движим и общуваме въпреки границите, политиката и религията“.
 • Юбилейна научна конференция „Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика“, УНСС, катедра „Международни отношения“, 27 май 2016. Доклад: „Централноазиатският поглед към китайската стратегическа програма „Един пояс, един път“.
 • Кръгла маса „Новият път на коприната“ и Черноморският регион – рискове и възможности“, УНСС, катедра „Международни отношения“, 04.11.2016 г. Доклад: „ Отношенията между Китай и централноазиатските държави в контекста на геополитическата стратегическа програма „Нов път на коприната“.
 • Round table “History and Politics in Bulgaria and Romania”, Organized by the Institute for Historical Studies in Sofia and Institute for South-East European Studies in Bucharest, Sofia 30 Sept. 2016. Доклад: „The Balkan Nationalism in 1999: How Bulgarian Historians Create Public Opinion (Балканският национализъм през 1999. Как българските историци формират обществените нагласи)“.
 • Международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, София 21-23 април 2015, Военна академия „Г.С. Раковски“. Доклад: „Проблеми на насилствената „депортация“ на кримските българи през Втората световна война (документи и изследвания)“.
 • Международна научна конференция „Религии и политики на Балканите“, УНИБИТ, София, 16.04.2015 г. Доклад: „Ислямският религиозен радикализъм в съвременна Централна Азия. Реалност и тенденции“.
 • Кръгла маса: „Кризата в Сирия: Пренареждане на глобалната матрица, мястото на България и ЕС“, УНСС, катедра „Международни отношения“, 27.11.2015 г. Доклад: „Централноазиатският принос към Ислямска държава: предистория, реалности и перспективи“.
 • „Кюстендилската афера на ген. Виктор Покровский“, участие в кръгла маса по съвместен проект на ИИИ, БАН с РИМ – гр. Кюстендил, 6-7 ноември 2014 г.
 • Трета национална конференция на БИД „Глобализация, историческа памет и национална идентичност“, София, 17-18. 03. 2012 г. Доклад: „Глобализацията в Централна Азия: Шанс или заплаха за националната идентичност“.
 • Международна интердисциплинарна конференция „Религии и религиозни политики: История, съвременност, перспективи“, организирана от НБУ, София, 11-12 май 2012 г. Доклад: „Походът на ислямските религиозни екстремисти в Централна Азия (края на ХХ – началото на ХХІ век)“.
 • Национална конференция на Съюза на учените в България, София, 30-31 май 2012 г. Доклад: „Новите национални символи на постсъветска Централна Азия в контекста на концепцията за „възродената“ идентичност“.
 • Конференция „Комитет „Цар Освободител Александър ІІ“, Цар Фердинанд и българската признателност“, Плевен, 27.09.2011 г. Доклад: „Царица Елеонора и руското императорско семейство (1903 – 1905 г.)“.
 • Научна конференция с международно участие „Християнство, Църква и култура през вековете“, Пловдив, 19-21 октомври 2010. Доклад: „Болшевизъм Vs. Православие: Канонизацията на мъчениците-страстотерпци Романови“.
 • Civil Society in Central Asia: The Problems of Modernization and Islamic Revival. Bishkek, Kyrghystan, 06-09.06.2000 (organized by Soros Fondation). Paper: Comparative Studies of Christian-Muslim Communities Relationships: Central Asian and Bulgarian cases.
 • Международен научен форум „Модерният национализъм: Балкански и европейски измерения“, организиран от департамент „История“ на НБУ и Институт по история при БАН, НБУ, 23-24 ноември 2007. Доклад: „Етнонационализъм след федерация. Балканите и постсъветска Централна Азия – два модела на един процес“.
 • Международна научна конференция „Война и милосърдие“, София, 30 ноем. 2007. Доклад: Санитарните мисии на международния Червен кръст в Руско-японската война (1904–1905) и участието на принцеса Елеонора Ройс-Кьостриц“.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Интервю по БНР, Програма „Христо Ботев“, Предаване „Радиоенциклопедия“, Тема: „Цариците на третото българско царство“, 19.10.2016 г.

Научен редактор на монография: Узунова, В. САЩ и Иран. Партньорство и противопоставяне в Студената война. София, 2016, ISBN 978-619-90666-0-7, 415 с.

Лекция и презентация на тема: „Транзитните региони от Пътя на джихада: Балканите, Кавказ и Централна Азия“, изнесена на 17.02.2015 г., Семинар на Института за исторически изследвания

Участие в предаването „История.Бг“ на БНТ – 03.03.2014 г.

Интервю за БНР Радио Пловдив – 28.02.2014 г.

Интервю за БНР Радио Благоевград – 10. 04. 2014 г.

Киргизстан на кръстопът след референдума, 28. 06. 2010, Ориентбг.инфо, препечатана от Cross Online Bulgarian Network, 28 юни 2010.

Интервю на върху историята и съвременните събития в Киргизстан, Всеки ден, сряда, 23 юни 2010.

2008-2012 – Редактиране, публикуване и поддръжка на научно-популярния сайт „ОриентБг.инфо”: http://www.orientbg.info

Лекции за обществеността:

„Европейски измерения на българската национална идентичност”, лекция и презентация, изнесена по покана на Община Димитровград, гр. Димитровград, 29.04.2011 г.

„Две видни интелектуалки, прославили България: Елисавета Консулова-Вазова и Недялка Симеонова“, лекция и презентация по покана на и БЖС „Баба Ганка Хаджипетрова“ и Ротари клуб, гр. Бургас, 01.06.2011 г.

„В земята на „становете“, една по-малко позната част от планетата, цял нов свят“, лекция и презентация по покана на автора на фотоизложбата Димо Калайджиев и Арт-център Photosynthesis, София, 23.06.2011 г.

Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации

2016-2017 – Bulgaria on the Silk Road, Министерство на туризма, Консултант по програмата: UNWTO/EU Western Sill Raod Tourism Development Initiative (програмата за Европа на Световната организация по туризъм към UNESCO).

2016-2017 Рецензент на проект „Централна Азия. Регионално развитие и геополитически трансформации“, УНСС, катедра „Международни отношения“, ръководител доц. А. Георгиев.

Рецензии и становища по процедури за научни степени и академични длъжности

2016 – рецензент в конкурс за „доцент“ за нуждите на секция „Помощни исторически дисциплини“ в ИИстИ, БАН с кандидат Мариана Малинова-Тиен.

2015 – становище ОНС „доктор“ на дисертационния труд на Веселина Узунова: „Американо-иранските отношения между две кризи – национализацията на петрола (1951) и кризата със заложниците (1979)“.

2015 – становище в конкурс за „доцент“ за нуждите на секция „История на света и МО в ново и най-ново време“, кандидат Христо Милков.

2014 – становище по конкурс за гл. асистент за нуждите на катедра „Международни отношения“, УНСС.

2013 – становище в конкурс за „доцент“ за нуждите на катедра „История и археология“ на ПУ „П. Хилендарски“.

2013 – становище ОНС „доктор“ на дисертационния труд на Елизабет Йонева на тема „Черноморският регион и енергийната сигурност на Европейския съюз (Еволюция на стратегии и политики)“.