Сашка Георгиева

доц. д-р Сашка Георгиева

1. Научни интереси

Средновековна история, история на пола, политическа история, дипломация, християнска религия, книжнина, просопография

2. Академична кариера

 • Образование

Магистър по история, СУ „Св. Кл. Охридски“, 1984

Английска филология, СУ „Св. Климент Охридски“, 1982-1984

 • Заемани длъжности

Проучвател в Института за исторически изследвания, БАН, 1989-1990

 • Научна степен и звание

1993 – н. с. І ст.

1989 – д-р по история

 • Научни специализации

1993-1994 – Рим, Италия – двумесечна специализация по ЕБР по тема „Сравнително проучване на средновековната история на жената в православна и католическа Европа“; стипендия на МВнР на Италия (7.11.1993 – 17.01.1994).

2002 – Централноевропейски университет в Будапеща, Унгария – едномесечна специализация, спонсорирана от Фондация „Отворено общество“ и ЦЕУ (ноември 2002).

 • Участие в съвместни научни проекти
 1. Просопография на средновековна България (1996-2000) – проект в рамките на Института по история.
 2. Project „Turk” (2001) – международен проект, предложен от Yeni Turkiye Research Center.
 3. Българската литература през XIV век (2001-2004) – проект в рамките на Института по история.
 • Преподавателска дейност

2001-2002 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по „Философия и социология“. Лекции и упражнения като част от магистърски курс „Социални проучвания на пола“.

2003 – Нов български университет, Департамент по средновековна култура. Курс лекции „Жените в средновековния свят“.м

март 2003 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Лекция „Идеята за жената в Библията и нейната интерпретация в старобългарската литература“, изнесена по покана на Историческия факултет.

Ноември 2002 – Централен Европейски университет, Будапеща. Лекция „Medieval Clerical Notion Of Women In Bulgaria And West Europe“, изнесена в Департамента за средновековна история.

 • Езици

английски; руски, френски и италиански

ПУБЛИКАЦИИ

Книги и монографии

Жената в Българското Средновековие. Пловдив 2011, 409 с.

Студии и статии

 1. Многобрачието в средновековното българско царство. – Исторически преглед, 1990, 10, 3-16.
 2. Женското ктиторство в средновековна България. – Исторически преглед, 1991, Nо 8, 44-52.
 3. Diplomatic Marriages in Medieval Bulgarian Foreign Policy. – Bulgarian Historical Review, 1993, 1, 116-126.
 4. Byzantine Princesses in Bulgaria. – Byzantinobulgarica, vol. IX, Sofia, 1994, 163-201.
 5. Модел и действителност в аскетичния живот на жените в средновековна България. – Ricerche slavistiche, Roma, 1994, vol. XLI, 105-120.
 6. Le mariage aristocratique dans la politique intérieure bulgare a l’époque du Moyen Age. – Bulgarian Historical Review, 1994, 1, 12-21.
 7. Жената през погледа на западноевропейските и българските книжовници от средновековието. – Минало, кн. 3, 1996, 48-55.
 8. The Political Activity of Women during the Period of the First Bulgarian Kingdom. – Bulgarian Historical Review, 1997, 1, 109-114.
 9. Влияние на византийското законодателство върху старобългарското брачно право. – Исторически преглед, 1997, 1, 50-66.
 10. Черно море като географски фактор в историята на Първото българско царство. – В: „Средновековните Балкани – политика, религия и култура“, С. 1999, 28-32.
 11. Извънбрачните сексуални отношения в средновековното българско право. – Историческо бъдеще, 1999, 1-2, 206-213.
 12. Езическите имотноправни отношения и жената. – В: Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността, съст. Кр. Даскалова, Р. Гаврилова, София, 2001, 9-16.
 13. Женският митологичен образ – мит и реалност в езическите вярвания на славяни и българи. – Историческо бъдеще, 2001, 1, 119-128.
 14. Имуществените права на жените в средновековното българско законодателство. – В: Полихрония – Сборник в чест на проф. Иван Божилов, София 2002, 78-96.
 15. Междуполовите отношения в брачното и бракоразводно право, действало в средновековна България. – В: Историческо бъдеще, 2002, 1-2, 208-229.
 16. Marital Infidelity in Christian Western European and Bulgarian Mediaeval Lаw (A comparative study). – BHR, 3-4, 2003, 113-126.
 17. За ролята на сексуалните отношения в брака – паралели между средновековния Изток и Запад. – Епохи, № 1-2, Велико Търново, 2005, 59-68.
 18. Морското господство като атрибут на средиземноморските империи и имперските претенции на второто българско царство. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Велико Търново, 2005, 484-489.
 19. Средновековните християнски мислители за качествата на брачния партньор като гаранция за съвършен брак. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. София 2006, 755-771.
 20. Реалното приложение на имуществените права на жените в средновековна България. – Исторически преглед, № 1-2, 2010, 3-22.
 21. Пол, брак и съпружески отношения според Библията и Отците на църквата. – Исторически преглед, № 3-4 , 2010, 3-32.
 22. Female politicians in the Second Bulgarian Tsardom. – Bulgaria Mediaevalis, 1, 2010, Sofia, 113-136.
 23. The first Hungarian princess in mediaeval Bulgaria. – Bulgaria Mediaеvalis, 2, 2011, Sofia, 467-480.
 24. Раннохристиянската представа за любовта и секса в брака. – Оттука започва България. Материали от втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14-16 май 2010 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2011, с. 86-100.
 25. Българо-византийската брачна дипломация по време на Първото българско царство. – Исторически преглед, № 5-6, 2011, 170-175.
 26. Anna Called Anisia – Facts and Interpretations, Bulgarian Historical Review, 3-4/2011, 132-138.
 27. Петър Делян – самозванец, принц или царски син – Сборник с материали от Третата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България“ „България в световното културно наследство“, Шумен, 17 – 19 май 2012, Шумен 2014, 365-370.
 28. Bulgarian-Byzantine Marital Diplomacy from 1185 to 1280, Bulgaria Mediaevalis, vol. 3, Sofia 2012, 431-452.
 29. Брачният живот на Гаврил Радомир – любов или политика, Исторически преглед, 2013, 1/2, 3-19.
 30. Marital Unions as a tool of diplomacy between Bulgaria and Byzantium from 1280 to 1396, Bulgaria Mediaevalis, vol. 4/5, 2014-2915, 453-478.
 31. Bulgarian-Latin marriages during the first half of the thirteenth century, BHR, 3-4/2014, 3-28.
 32. Българската царица Анна (1221-1237). Един различен поглед към две десетилетия от средновековната ни история, 29 ст. маш. стр. – В: Исторически преглед, 2014, кн. 3-4, 31-46.
 33. First Bulgarian tsardom and the lands along Via Adriatica. – International scientific conference Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries, 15.10 2015 – 19.10.2015, Trogir, Croatia, 157-166.
 34. Първият междудинастичен брак, свързал Асеневци и Неманичи. – В: Великите Асеневци, Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия, 26-28 октомври 2015, Велико Търново 2016, 187-192.