Симона Самуилова

Д-р, гл. асистент СИМОНА САМУИЛОВА

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Най-нова история
Международни отношения през Студената война
Публичната дипломация на Съединените щати през XX–XXI век

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1995-2000 – средно образование, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

2000-2004 – бакалавър, Исторически факултет на Софийски университет

2005-2007 – магистър, Исторически факултет на Софийски университет

Заемани длъжности

2016- 2020 – асистент в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при БАН

2020- (продължава) – главен асистент в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при БАН

Научна степен и звание

2016 – доктор (PHD) по история след защита на дисертация на тема: „Образователните обменни програми в публичната дипломация на САЩ към ФРГ и НРБ (1969–1975): цели и резултати“, научен ръководител проф. д.и.н. Витка Тошкова

Членства в научни организации и сдружения

2017 – Съюз на учените в България/СУБ

Участие в съвместни научни проекти

2012–2014 – проект „България – Извори и документи“ на Института за исторически изследвания при БАН, финансиран от Европейски социален фонд, Министерство на образованието, младежта и науката и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

2019-2022 – проект „Изучаването на световната история и българската историческа наука“ на Института за исторически изследвания при БАН.

2022-2025 – Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на Българистиката в чужбина“ (ННП Българистика), финансирана от МОН.

Индивидуален научен проект

2017-2020 – Американската публична дипломация спрямо страните от бившия Източен блок след края на Студената война

Езици

английски, руски, френски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии

 • Пробиви в Студената война: образователните обменни програми на САЩ във ФРГ и НРБ. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017. ISBN 978-954-322-893-5.

Студии и статии

 • Проблеми и перспективи пред развитието на историческата американистика в България. В: Известия на Института за исторически изследвания, Т. 38, София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2022, ISSN 23675187, 181-195.
 • U.S.-Bulgarian Exchange of Scientists and State Security: Cold War Case Study. In: International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 35, No. 2, Routledge, 2022, ISSN 08850607, DOI:10.1080/08850607.2021.2022428, 339-352.
 • Disinformation and Myth-Making during the Cold War. In: Bulgarian Historical Review, кн. 1-2/2022, ISSN 02048906, 188-207.
 • Българите в ГУЛАГ: случаите на политическите емигранти Недю Саков и Петър Маринов. В: История, кн. 6/2022, ISSN 08613710, DOI:https://doi.org/10.53656/his2022-6-1-bul, 571-586.
 • Пътят към Израел: емиграция и адаптация на евреите от България в новата държава. В:  Миграция и обществено развитие. Т. 2. Институт за исторически изследвания – БАН, 2022, ISBN 9789542903543, 135-168.
 • Българо-американски контакти в сферата на образованието и науката след края на Студената война. В: История, кн. 2/2021, ISSN 08613710, 177-188.
 • „Експанзията“ на Корпуса на мира в Източна Европа след края на Студената война. В: История, Vol. 28, кн. 1/2020, ISSN 08613710, 48-59.
 • Влиянието на философията за „сатяграха“ на Махатма Ганди върху движението за граждански права в САЩ (30-те – 60-те години на XX век). В: Наука, кн. 4/2020, 15-19.
 • Корпусът на мира: от идеята за доброволчеството за мир и разбирателство до оръжие на Студената война. В: Идеи, идеали, възход и крушение. Сборник с доклади от международна научна конференция, Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2019, ISBN 9786197404081, 417-425.
 • „Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век“. В: Дриновски сборник  XI том. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ 2018 (2019). София – Харков. ISSN 2218-0567. стр.  402-411.
 • „Програмите за демократизация на САЩ в Източна Европа: случаите на България и Украйна“. В: „България и Украйна в историята на Европа“ Сборник научни трудове, Киев-София 2019. ISBN 978-966-02-8813-3; ISBN 978-954-2903-34-5, 523-539.
 • “Disinformation in the Ideological Race During the Cold War and Its Heritage”. In: Bulgarian Historical Review, No: 1-2/2018 г. (2019). 155-178. ISSN 0204-8906.
 • „Пътят към демокрация: Българо-американски отношения в периода ноември 1989-1992  г.“. В: „Историческо бъдеще“, кн. 1-2/2018, (2019) с. 94-117. ISSN 1311-0144.
 • „Американската публична дипломация и войната срещу фалшивите новини“, в: „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, сборник с доклади от Международна научна конференция, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, ISBN 978-619-740404-3, с. 245-253.
 • „Развитие на американистиката: от „национална“ към „транснационална“. В: „Исторически преглед“, кн. 5-6/2017, (2018). 194- 218. ISSN 0323-9748.
 • „Американската помощ за Източна Европа: между очакванията и реалността”. В: „Историческо бъдеще“ 1-2/2017, (2018), 61-79. ISSN 1311-0144.
 • „Establishment and Spread of the US Cultural and Information Spaces“. In: Bulgarian Historical Review, No: 1-2/2016 г. (2017), 109-121. ISSN 0204-8906.
 • Научно-образователните отношения между САЩ и НРБ през погледа на Държавна сигурност. – В: Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието традиции и бъдеще“. Научни трудове. Том V. Кърджали, 2014, с. 72-77. ISSN 1314-3425.
 • Scientific and Educational Programs between the US and the Eastern Bloc during the Cold War. – Bulgarian Historical Review, 2014, 1-2, p. 142-183. ISSN 0204-8906.
 • The international scientific cooperation between the United States and the People’s Republic of Bulgaria during the Cold War. – In: Educational Alternatives, Vol. 12, 2014, p. 203-211. ISSN 1314-7277.
 • Формиране и развитие на международните образователни обменни програми на САЩ през 30-те – 60-те години на XX век: цели на културната дипломация. – Исторически преглед, 2013, кн. 3-4, с. 159-186. ISSN 0323-9748.

Учебници и учебни помагала

 • История и цивилизация, Профилирана подготовка, 12 клас. Модул 1 Власт и Институции. Клет България, 2021, ISBN: 9789543446384 (в съавторство).
 • История и цивилизации, Профилирана подготовка, 12. клас. Модул 2 Култура и духовност. Клет България, 2021, ISBN: 9789543446322 (в съавторство).

Рецензии и отзиви:

 • Ново изследване за американското разузнаване и България (1941-1991). В: История, кн. 4/2022, 442-448.
 • Научна конференция „Изучаването на световната история и българската историческа наука“. В: ДЗЯЛО, XX, издание на Института за български език – БАН, 2021, ISSN:1314-9067.
 • Nadya Filipova. Bulgaria and Syria in the Assad Era. Sofia, “Iztok-Zapad” Publishing House, 2017. 522 p. (Надя Филипова. България и Сирия в „Ерата Асад“. София, Изд. „Изток-Запад“, 2017. 522 с.). In: Bulgarian Historical Review, кн. 3-4/2019, 289-292.
 • Призвание „историк“ – проф. д.и.н. Витка Тошкова на 80 години. В: Исторически преглед, кн. 4/2019, 213-220.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • „Историческата наука в съвременния свят“ – тържествена конференция, посветена на 75-годишнина от създаването на Института за исторически изследвания при БАН, проведена на 16.12. 2022 г. Доклад на тема: Историческата наука в дигиталната епоха“.
 • Научна конференция „Миграция и обществено развитие“ в рамките на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН, проведена на 06 декември 2021 г. Доклад на тема: Пътят към Израел: емиграция и адаптация на евреите от България в новата държава“.
 • „Изучаването на световната история и българската историческа наука“ – научна конференция с международно участие по случай 40-годишнината от основаването на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ към ИИстИ, проведена на  5-6 октомври 2021 г. Доклад на тема: Проблеми и перспективи пред развитието на историческата американистика в България“.
 • Семинар „Махатма Ганди: глобални измерения“, посветен на 150 години от основаването на БАН и 150 години от рождението на Махатма Ганди, 22 октомври 2019 г, ИИстИ – гр. София. Доклад на тема: „Влиянието на Ганди върху движението за граждански права в САЩ“.
 • Международна кръгла маса по проекта на Института за исторически изследвания: „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира XVIII-XXI (митове и действителност)“, проведена на 1 юли 2019 г. в гр. София. Доклад на тема: „Дезинформация и създаване  на митове през Студената война“.
 • Международна научна конференция: „Идеи, идеали – възход и крушение“, проведена на 23 април 2019 г. в гр. Русе 2019 г. Доклад на тема: Корпусът на мира: от идеята за доброволчеството за мир и разбирателство до оръжие на Студената война“.
 • Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, проведена на 18-19 юни 2018 г. в гр. София. Доклад на тема: „Програмите за демократизация на САЩ в Източна Европа: случаите на България и Украйна“.
 • Международна научна конференция: „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, проведена на 24-25 април 2018 г. в гр. Русе. Доклад на тема: „Американската публична дипломация и войната срещу фалшивите новини“.
 • International Conference: Education, Research and Development 4-8 September 2014 Elenite, Bulgaria. Paper Title: International Scientific cooperation between the U.S. and Eastern Europe during the Cold War.
 • Научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“. Кърджали, 02-03.10.2014 г. Доклад на тема: Научно-образователните отношения между САЩ и НРБ през погледа на Държавна сигурност“.

Открита лекция:

 •  „Фалшивите новини“ в идеологическата конфронтация между САЩ и СССР през Студената война“ като част от цикъла „Лекции на младите учени от БАН“ по повод 150 години от създаването на Академията, проведена на 28 март 2019 г. в ИИстИ, София.

5. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Грамота за най-добра статия в „Секция хуманитарни науки“ на тема: „Научно-образователните отношения между САЩ и НРБ през погледа на държавна сигурност“ на Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието традиции и бъдеще“, Кърджали 02-03.10.2014 г.