Сия Никифорова

ГЛ. АС. Д-Р СИЯ ИВАНОВА НИКИФОРОВА

e-mail: sianikiforova(at)gmail(dot)com, nikiforova_s(at)ihist(dot)bas.(dot)bg

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова и Съвременна история, Социално-икономическа история, България, Балкани

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2009. Доктор по история (PhD). Дисертация на тема „Българската политика във Вардарска Македония 1941–1944“, с научен ръководител проф. д.ист.н. Георги Даскалов

2005–2008. Докторантура. Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1997–2002. Магистър по история. Специалност – Съвременна балканска история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Научна степен и звание

2022. Досега, Главен асистент в Института за исторически изследвания БАН

2018. Асистент в Института за исторически изследвания БАН

2009. Доктор (PhD)

 • Заемани длъжности

2022. Досега, Главен асистент в Института за исторически изследвания – БАН

2018. Асистент в Института за исторически изследвания – БАН

2014. Досега, преподавател в 9ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

 • Членства

2007. Досега, член на Македонския научен институт

 • Езици

Английски, руски, френски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии

 • Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941–1944). С., 2018, 295 с. ISBN 978-619-7377-02-6

Б. Колективни трудове

 • История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. С., 2015, 387–414. ISBN 978-954-8187-94-7

В. Студии и статии

 • Икономически проблеми на Кралството на сърби, хървати и словенци/Югославия (1919–1939). Исторически преглед 79 (2023) 3, 77–103. ISSN 0323-9748.
 • Социално-икономическата криза и зараждане на комунистическата власт в България (1944–1947). – В: Известия на Регионален исторически музей – Габрово, VIII, 2023. Изд. Фабер. Велико Търново, 2023, 211–236. ISSN 2367-783X.
 • Административно устройство и местна власт (1919–1941). – В: История на Кюстендил. Т. II. Кюстендил в Новото време (1878–1944). Изд. Фабер. София–Кюстендил, 2023, 277–308. ISBN 978-954-2903-40-6.
 • Българското управление във Вардарска Македония от социално-икономическа гледна точка. – В: България и Македония – история и политика. Втора част. По нов път. Тангра ИК. С., 2023, 203–224. ISBN 978-619-91801-2-9.
 • Македония в югославските статистики (1919–1939). – В: Историк, общественик, родолюбец. Сб. в чест на 85-тата годишнина на доц. Стоян Германов. Благоевград, 2023, 186–199. ISBN 978-619-7661-13-2.
 • България и Югославия (1944–1965). Икономически проблеми. – В: История, памет, промяна. Сб. в чест на проф. Александър Димитров. Принтинг Хаус. С., 2022, 519–554. ISBN 978-954-2903-48-2.
 • Изграждане на социално-икономическата структура на българското временно управление във Вардарска Македония (1941–1944). [Building the socio-economic structure of the Bulgarian interim government in Vardar Macedonia (1941-1944)] Македонски преглед, 44/2 (2021), 9–42. ISSN 0861-2277.
 • Южният фронт през погледа на британски и френски военни. – В: Първата световна война и излизането на България от нея (1918 г.). Изд. „Симолини 94“. С., 2021, 227–241. ISBN 978-954-2903-44-4.
 • Problèmes économiques des Balkans à la veille des guerres Bulgarian Historical Review, 3-4 (2019), 153-202, ISSN 0204-8906.
 • Отражение на Ньойския договор върху социално-икономическото състояние на България след Голямата война. Македонски преглед, 3 (2019), 95–108. ISSN 0861-2277.
 • „Черното злато“ и войната. – В: Първата световна война на Балканите и участието на България в нея през 1917 г. Сборник с материали от Националната научна конференция с международно участие, 6/7 декември 2017 г. Кюстендил. С., 2019, 311–325. ISBN: 978-954-2903-35-2.
 • Няма българска окупация в Македония. – Бюлетин Българите на Балканите и по света, 7 (2019), 15–18.
 • Сръбската стопанска политика във Вардарска Македония (1919–1939). Македонски преглед, 1 (2017), 43–66. ISSN 0861-2277.
 • История на Дупница и Дупнишко. Стопанството между двете световни войни (1919–1944). С., 2015, 387–414. ISBN 978-954-8187-94-7.
 • Съавт. с проф. Петър Петров Български научни експедиции в Света гора през 1943 г. Македонски преглед, 1 (2015), 109–119. ISSN 0861-2277.
 • Икономика и война. Балканите 1912–1913 г. [Economy and War. The Balkans in 1912–1913]. – In: 100th Anniversary of the Balkan Wars, Sources and Documents, Sofia, 2015, 131–140. ISBN 978-954-2903-17-8.
 • Чужди финанси и инвестиции – примери от икономическия живот на Балканите (1878–1913). – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). С., 2014, 343–355. ISBN 978-954-2903-11-6.
 • The effectiveness of Southeast European economic institutions. – https://www.academia.edu.
 • Аспекти на българската социално-икономическа политика във Вардарска Македония (1941–1944). – В: Националното обединение на България (1940–1944). С., 2012, 285–296. ISBN 978-954-8187-86-2.
 • Ефективността на икономическите институции в Югоизточна Европа на примера на Югославия и България (1918–1944). – http://www.anamnesis.info/anamneza/, 12 (2011).
 • The Image of the Balkan neighbor on the pages of a Bulgarian paper from the beginning of the 20-th century. – In: Ethnic and religious tolerance (civil society in Southeast Europe), Conference papers. Sofia, 2011, 226–233. ISBN 978-954-2946-02-1.
 • Обществено подпомагане и социални грижи във Вардарска Македония (1941–1944). – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет: Докторантски четения – март 2006. С., 2011, 107–128.
 • Фискалната политика във Вардарска Македония (1941–1944). – Македонски преглед, 1 (2007), 13–42. ISSN 0861-2277.
 • Здравна политика във Вардарска Македония (1941–1944 г.). – Македонски преглед, 2 (2006), 39–70. ISSN 0861-2277.

Г. Съставителство и редакция

 • История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. София, 2015, 624 с., ISBN 978-954-8187-94-7
 • Рубаха. Яр. Полското списание „Славянски свят“ за обществено-политическото развитие на България от кр. на XIX и нач. на XX в. Том 1. С., 2018, 268 с. с ил., ISBN 978-619-7377-05-7

Е. Участие в научни форуми

 • Научна конференция „Национално обединение на България 1939–1944 г.“. – 14-15 април 2011 г., Благоевград, Регионален исторически музей. Доклад: Аспекти на българската социално-икономическа политика във Вардарска Македония (1941–1944).
 • Международна историческа конференция „100 години от Балканските войни. Ретроспекции и проекции“. – 3-8 октомври 2012, София, ВА „Г. С. Раковски“. Доклад: Икономически проблеми на Балканите в навечерието на Балканските войни.
 • 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). София – Благоевград, 02-04 октомври 2013. Доклад: Чужди финанси и инвестиции – примери от икономическия живот на Балканите (1878–1913).
 • Международна конференция, посветена на Стогодишнината от Балканските войни. – 10-12 ноември 2013, София и Рилски манастир. Доклад: Икономика и война. Балканите 1912–1913 г.
 • Научна конференция „Курортното дело в България“, Институт за исторически изследвания, БАН. – октомври 2015, Кюстендил. Доклад: Начало на модерната балнеология в Сапарева баня.
 • Кръгла маса, посветена на българското управление във Вардарска Македония през 1941–1944 г. – 25 декември 2015 г., Струмица-Дойран. Доклад: Няколко стопански аспекта.
 • Научна конференция „Курортното дело в България“, Институт за исторически изследвания, БАН. – 2016, Кюстендил. Доклад: 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и френско-българските контакти през 60-те и 70-те години на XX век.
 • Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и участието на България (1917 г.)“, 6-8 декември 2017 г., Кюстендил. Доклад: „Черното злато“ и войната – румънският петрол.
 • Международна научна конференция „Първата световна война и излизането на България от нея през 1918 г.“ – 15-16 септември 2018 г., Дойран. Доклад: Южният фронт в очите на британски военни.