Сия Никифорова

АС. Д-Р СИЯ ИВАНОВА НИКИФОРОВА

e-mail: sianikiforova(at)gmail(dot)com

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова и Съвременна история, Социално-икономическа история, България, Балкани

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2009. Доктор по история (PhD). Дисертация на тема „Българската политика във Вардарска Македония 1941–1944“, с научен ръководител проф. д.ист.н. Георги Даскалов

2005–2008. Докторантура. Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1997–2002. Магистър по история. Специалност – Съвременна балканска история, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Научна степен и звание

2018. Досега, асистент в Института за исторически изследвания БАН

2009. Доктор (PhD)

 • Заемани длъжности

2018. Досега, асистент в Института за исторически изследвания – БАН

2014. Досега, преподавател в 9ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

 • Членства

2007. Досега, член на Македонския научен институт

 • Езици

Английски, руски, френски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии

 • Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941–1944). С., 2018, 295 с. ISBN 978-619-7377-02-6

Б. Колективни трудове

 • История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. С., 2015, 387–414. ISBN 978-954-8187-94-7

В. Студии и статии

 • Сръбската стопанска политика във Вардарска Македония (1919–1939). – Македонски преглед. 2017, №1, 43–66. ISSN 0861-2277
 • Съавт. с проф. П. Петров, Български научни експедиции в Света гора през 1943 г. – Македонски преглед. 2015, №1, 109–119. ISSN 0861-2277
 • Икономика и война. Балканите 1912–1913 г. (Economy and War. The Balkans in 1912–1913). – В: 100th Anniversary of the Balkan Wars, Sources and Documents, Sofia, 2015, 131–140. ISBN 978-954-2903-17-8
 • Чужди финанси и инвестиции – примери от икономическия живот на Балканите (1878–1913). – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). С., 2014, 343–355. ISBN 978-954-2903-11-6
 • Аспекти на българската социално-икономическа политика във Вардарска Македония (1941–1944). – В: Националното обединение на България 1940–1944. Сборник доклади от Националната научна конференция. Благоевград, 14-15 април 2011 г. Македонски научен институт. С., 2012, 319–344. ISBN 978-954-8187-86-2
 • The Image of the Balkan neighbor on the pages of a Bulgarian paper from the beginning of the 20-th century. – Ethnic and religious tolerance (Сivil society in South-East Europe), Conference papers. Sofia, 2011, 226–233. ISBN 978-954-2946-02-1
 • Обществено подпомагане и социални грижи във Вардарска Македония (1941–1944). – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет: Докторантски четения – март 2006. С., 2011, 107–128. ISSN за ГСУ, ИФ 0204-4005
 • Фискалната политика във Вардарска Македония (1941–1944 г.). – Македонски преглед, 2007, №1, 13–42. ISSN 0861-2277
 • Здравна политика във Вардарска Македония (1941–1944 г.). – Македонски преглед, 2006, №2, 39–70. ISSN 0861-2277

Г. Съставителство и редакция

 • История на Дупница и Дупнишко. Община Дупница, Институт за исторически изследвания – БАН, Македонски научен институт, Исторически музей – Дупница. София, 2015, 624 с., ISBN 978-954-8187-94-7
 • Рубаха. Яр. Полското списание „Славянски свят“ за обществено-политическото развитие на България от кр. на XIX и нач. на XX в. Том 1. С., 2018, 268 с. с ил., ISBN 978-619-7377-05-7

Е. Участие в научни форуми

 • Научна конференция „Национално обединение на България 1939–1944 г.“. – 14-15 април 2011 г., Благоевград, Регионален исторически музей. Доклад: Аспекти на българската социално-икономическа политика във Вардарска Македония (1941–1944).
 • Международна историческа конференция „100 години от Балканските войни. Ретроспекции и проекции“. – 3-8 октомври 2012, София, ВА „Г. С. Раковски“. Доклад: Икономически проблеми на Балканите в навечерието на Балканските войни.
 • 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). София – Благоевград, 02-04 октомври 2013. Доклад: Чужди финанси и инвестиции – примери от икономическия живот на Балканите (1878–1913).
 • Международна конференция, посветена на Стогодишнината от Балканските войни. – 10-12 ноември 2013, София и Рилски манастир. Доклад: Икономика и война. Балканите 1912–1913 г.
 • Научна конференция „Курортното дело в България“, Институт за исторически изследвания, БАН. – октомври 2015, Кюстендил. Доклад: Начало на модерната балнеология в Сапарева баня.
 • Кръгла маса, посветена на българското управление във Вардарска Македония през 1941–1944 г. – 25 декември 2015 г., Струмица-Дойран. Доклад: Няколко стопански аспекта.
 • Научна конференция „Курортното дело в България“, Институт за исторически изследвания, БАН. – 2016, Кюстендил. Доклад: 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и френско-българските контакти през 60-те и 70-те години на XX век.
 • Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и участието на България (1917 г.)“, 6-8 декември 2017 г., Кюстендил. Доклад: „Черното злато“ и войната – румънският петрол.
 • Международна научна конференция „Първата световна война и излизането на България от нея през 1918 г.“ – 15-16 септември 2018 г., Дойран. Доклад: Южният фронт в очите на британски военни.