Стефан Димитров

ас. д-р Стефан Димитров

shdimitrov(at)gmail(dot)com

09.11.1980 г., гр. Свиленград

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Градове и селища на Балканите през османския период (XV-XVII в.); историческа демография; историческа география; рударство и металодобив на Балканите през XV-XVII в.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2013 г. – Доктор (PhD), след защита на дисертация на тема „Население и селища в Сакар планина и прилежащия й район през XV-XVI в.” в Института за исторически изследвания при БАН.

2009-2013 г., Редовен докторант в Института за исторически изследвания – БАН.

2006-2007 г., Магистър, ПУ „Паисий Хилендарски”.

2002-2006 г., Бакалавър, ПУ „Паисий Хилендарски”.

 • Заемани длъжности

От юли 2013 г. – асистент в Института за исторически изследвания – БАН

 • Научна степен и звание

От април 2013 г. – Доктор (PhD).

От юли 2013 г. – ас. д-р в Института за исторически изследвания – БАН

 • Научни специализации

2014 г. – Османски Архив – Истанбул (Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Istanbul) – 3 месеца (април-юни 2014 г.). American Research Institute in Turkey (ARIT) – Истанбул, със стипендия “Робърт и Нели Гипсън” 2013-2014 г. на Американския Научен Център – София (ARCS) за млади учени с докторска степен в областта на хуманитаристиката.

 • Участие в съвместни научни проекти

2012-2013 г. „Възрожденска Тракия. Документи” с ръководители проф. д.и.н. Илия Тодев и доц. д-р Цветолюб Нушев. Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – МОМН, съфинансирана от Европейски социален фонд 2007-2013, завършил с издаването на сборника „Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Сборник с материали за българската възрожденска история. Ч. I: 1849–1871”. Редакция, увод и коментар Илия Тодев. Състав. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. Предпечат Ст. Димитров. Институт за исторически изследвания – БАН, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2014, 388 с. ISBN 978-954-430-2903-12-3

2013-2014 г. „България – извори и документи” на Института за исторически изследвания – БАН. Проектът BG051PO001-3.3.06-0058 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2013-2014 г. „Брутният вътрешен продукт (1500-1876-2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи”. Договор № ДФНИ-КО-1/15.12.2012 г. Научен ръководител проф. д-р Пламен Митев.

2015-2017 г. „Социални структури и социални отношения в провинция Румелия през XV-XVIII в.” на секция „Българите, Османската империя и Европа” към Института за исторически изследвания – БАН, с научен ръководител доц. д-р Стефка Първева.

2016 г. – Колективен проект „И-ГИС ЮЕ с пилотна фаза Тракия”, с научен ръководител доц. дин Иван Първев, към Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР”, СУ „Св. Климент Охридски”.

 • Езици

Английски, руски, турски, османотурски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 1. Transformation of the Byzantine Adrianople into the Ottoman Edirne. – Etudes balkaniques, 4, 2015, pp. 111-150. ISSN 0324-1654
 2. Преобразуване на византийския Адрианопол в османския Одрин. – ИПр, (предадена за печат, 44 стр.)
 3. Немюсюлманско население в района на Сакар планина XV-XVI век. – В: От регионалното към националното. Велико Търново, 2012, с. 209-217. ISBN 978-954-427-966-0
 4. Немюсюлманско население в град Одрин през XVI век. – В: Град и памет. Пловдив, 2012, с. 366-373.
  ISBN 978-954-91740-9-0
 5. Християнско население в град Одрин през XVI век. – В: Свиленград и регионът от древността до новото време. т. I, Велико Търново, 2013, с. 86-100. ISBN 978-954-92947-2-9
 6. Professional Structure of the Urban Population in Edirne in the XVIth Century. – In: Edirne`nin fethinin 650. Yılı. Edirne, 2012, pp. 57-74. ISBN 978-975-374-154-5.
 7. Jewish communities in the town of Edirne in the XVI century according to Ottoman tax registers data (tapu tahrir defterleri). – In: International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives. Cilt III, Ankara, 2013, pp. 809-819.
 8. Османски документи от края на XIX – началото на XX в. Извори за имущественото състояние на тракийските бежанци. – В: Разорението и прогонването на българското население от Тракия и настаняването на бежанците в Хасковския регион. Хасково, 2014, с. 160-170.
 9. Османски данъчни регистри (тапу тахрир дефтери) от XV-XVI в. Извор за демографската характеристика на населението в района на Сакар планина. – В: Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. 2013, (под печат)
 10. Бежанците като фактор за промяна на етнорелигиозния облик на Свиленград и региона (1913-1923). – В: Свиленград и регионът от древността до новото време. 2014, (под печат)
 11. Поселищна мрежа и население в Сакар планина и прилежащия й район през ХV-ХVІ в. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 53-110. ISBN 978-619-176-088-6
 12. Миграции на население в района на Сакар планина през XV-XVI в. – В: Миграциите и Балканите от древността до наши дни. 2016, (под печат, 24 стр.)
 13. Нови сведения за развитието на църковното и образователно дело в Свиленград и село Левка (кр. XIX-нач. XX в.). – В: Църковно и образователно дело в Тракия (XV-XIX в.). 2016, (17 стр., под печат)
 14. Demographic characteristic of the urban population in Dimetoka during the XV-XVIth centuries. – In: Dünden Bugüne Batı Trakya (Western Thrace from Past to Today). Istanbul, 2016, pp. 335-343. ISBN: 978-975-7739-85-2.
 15. XV.-XVI. Yüzyılları Boyunca Dimetoka`daki Kentsel Nüfusun Demografik Özellikleri. – In: Dünden Bugüne Batı Trakya (Western Thrace from Past to Today), Istanbul, 2016, pp. 34-41.
  ISBN:978-975-7739-85-2.
 16. Приемственост и промени в северната част на хинтерланда на град Адрианопол XIV-XVI в. – В: Тракия през Средновековието и османската епоха: характер и динамика на поселищния живот (XII-XVIII в.). С., 2015 (под печат).
 17. Integration of the Converts within the ulema in Sixteenth-century Edirne. – In: The Ottoman Balkans: Personal Dimensions. Agents of Faith. (forthcoming)
 18. Демографска характеристика на град Елхово и прилежащия район (XV-XVI в.). – В: Докторантски и постдокторантски четения 2015. (27 печатни стр.)

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Левкова-Мучинова, М., Д. Христов, С. Димитров, К. Йорданов – Антони Георгиев, Божидар Алексиев, Галина Лозанова, Димана Трънкова, Доротея Добрева, Иванка Влаева, Йорданка Бибина, Орлин Събев. Турците в България. История, традиции, култура. София, Vagabond Media, 2012. 187 с. (Рецензия). – В: По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Изд. „Тангра ТанНакРа”. С., 2015, с. 55-92. ISBN 978-954-378-124-9.

Д. Съставителство и редакция

 1. Участие в съставянето на Словник към Енциклопедия „Тракия”.
 2. Съставителство и редакция на сборник от национална научна конференция „Църковното и образователна в Тракия XV-XIX в.” (под печат)
 3. Съставителство, предговор и редакция при издаването на извор „Георги Фотев. Миналото на Свиленград” (80 стр., под печат).
 4. Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Сборник с материали за българската възрожденска история. Ч. I: 1849–1871. Редакция, увод и коментар Ил. Тодев. Състав. Р. Иванов, М. Левкова-Мучинова, Б. Минчева. Предпечат: Ст. Димитров. Институт за исторически изследвания – БАН, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2014, 388 с. ISBN 978-954-430-2903-12-3

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Международна конференция “The 650th Anniversary of the Conquest of Edirne”, проведена на 4-6 май 2011 в град Одрин, Република Турция, с доклад на тема „Professional structure of the urban population in Edirne in XVI century”
 2. Международен конгрес „The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives”, проведен на 21-23 ноември 2012 г. в гр. Истанбул, Република Турция, с доклад на тема „Jewish communities in the town of Edirne in the XVI century according to Ottoman tax registers data (tapu tahrir defterleri)”.
 3. Международна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, проведена в гр. София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г., с доклад на тема „Османски данъчни регистри (тапу тахрир дефтери) от XV-XVI в. Извор за демографската характеристика на населението в района на Сакар планина”.
 4. Международна конференция „Western Thrace from Past to Today”, проведена в гр. Истанбул, 23-25 октомври 2014 г., с доклад на тема „Demographic characteristic of the urban population in Dimetoka during the XV-XVIth century”.
 5. Международна конференция „The Ottoman Balkans: Personal Dimensions. Agents of Faith.”, проведена в гр. София, 26-27 юни 2015 г., с доклад на тема „Integration of the Converts within the ulema in Sixteenth-century Edirne.”
 6. Национална конференция „От регионално към национално”, проведена на 5-6 септември 2011 г. в гр. Полски Тръмбеш, с доклад на тема „Немюсюлманско население в района на Сакар планина XV – XVI в.”.
 7. Национална научна конференция „Град и памет”, проведена на 13-14 октомври 2011 г. в гр. Пазарджик, с доклад на тема „Немюсюлманско население в град Одрин през XVI в.”.
 8. Национална конференция „100 години от Балканската война и разорението на българското население от Тракия”, проведена в гр. Хасково, 23 – 25 септември 2013 г., с доклад на тема „Османски документи от края на XIX – началото на XX в. Извори за имущественото състояние на тракийските бежанци”.
 9. Семинар по проект “България – извори и документи”, София, 12 март 2014 г., с доклад на тема „Османски данъчни регистри, като извор за историята на населението и селищата в района на Сакар планина XV-XVI век.”
 10. Национална конференция „Тракия през Средновековието и османската епоха: характер и динамика на поселищния живот (XII-XVIII в.)”, 27-28 ноември 2014 г., гр. София, с доклад на тема „Приемственост и промени в северната част на хинтерланда на град Адрианопол XIV-XVI в.”.
 11. Национална конференция „Докторантски и постдокторантски четения 2015”, 17-18 декември 2015 г., гр. София, с доклад на тема „Демографска характеристика на град Елхово и прилежащия район (XV-XVI в.)”.
 12. Национална конференция „Църковното и образователно дело в Тракия (XV-XIX в.)”, 29.09.2016 г., гр. Свиленград, с доклад на тема „Нови сведения за църковното и образователно дело в Свиленград и село Левка (кр. XIX-нач. XX в.)”.
 13. Пета национална среща по балканистика „Миграциите и Балканите от древността до наши дни”, 17.11-19.11.2016 г., гр. София, с доклад на тема: „Миграции на население в района на Сакар планина през XV-XVI в.”.
 14. Участие в организацията на национална научна конференция „Църковното и образователно дело в Тракия (XV-XIX в.)”, проведена на 29.09.2016 г. в гр. Свиленград, на която Института за исторически изследвания – БАН е съорганизатор.
 15. Регионална конференция „Свиленград и околностите му в писмените извори от древността до новото време”, проведена на 3 октомври 2011 г. в гр. Свиленград, с доклад на тема „Християнско население в град Одрин през XVI в.”.
 16. Регионална конференция “Свиленград – град на бежанците”, проведена в гр. Свиленград, 2-3 октомври 2013 г., с доклад на тема: „Бежанците като фактор за промяна на етнорелигиозния облик на Свиленград и региона (1913-1923)”.
 17. Регионална конференция „Свиленград в периодичния печат от Възраждането до днес”, проведена в гр. Свиленград, 3 октомври 2014 г., с доклад на тема:Развитие на църковното дело в Свиленград и региона според сведения на възрожденския периодичен печат.”

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Научно-популярни статии.

 1. Османски документи от края на XIX – началото на XX в. Извори за имущественото състояние на тракийските бежанци. – Тракия, 5, 13 март 2014, с. 2.
 2. Османски документи от края на XIX – началото на XX в. Извори за имущественото състояние на тракийските бежанци. – Тракия, 6, 29 март 2014, с. 4.
 3. Туристически пътеводител за Свиленград и региона. 2017, (39 стр., под печат)

– Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.

 1. Публична лекция на тема: Demographic characteristics and economic activity of the population in the south-eastern part of the Balkans during the Ottoman period (15th – 16th century), изнесена в Американския Научен Център – София (American Research Center – Sofia), 10 февруари 2015 г.