Стефка Първева

проф. д-р СТЕФКА ПЪРВЕВА

13 април 1960 г.

sparveva(at)hotmail(dot)com

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 • Земята и хората на Балканите през османския период преди Танзимата: овладяване и организация на аграрното пространство в селото и града; производство, излишъци, пазари; социални структури и групови професионални и социални портрети на селското население (рая и аскери).
 • Мирът и войната в ежедневието на градското население: военни структури в османската провинция и включване на българи в тях.
 • Религиозни институции и културни взаимоотношения между етническите и религиозните групи в османското общество на Балканите.
 • Историческа демография.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

1989 – К.и.н. ((PhD) след защита на дисертация на тема “Българското население в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. Демографски и социално-икономически аспекти” под научното ръководство на ст. н. с. І ст. дин Елена Грозданова.

1984 – 1987 – Редовен аспирант в Института по история – БАН.

1982 – Магистър по история, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

 • Заемани длъжности

2022 – Професор

2006 – Старши научен сътрудник / доцент в Института по история / Институт за исторически изследвания, БАН.

1989 – 2006 Научен сътрудник в Института по история, БАН.

1988 – Проучвател в Института по история, БАН.

 • Научна степен и звание

2022 – Професор в Института за исторически изследвания, БАН

2006 – Старши научен сътрудник II ст. / доцент в Института по история / Института за исторически изследвания, БАН.

1992 – Научен сътрудник I ст. в Института по история, БАН.

1989 –  Научен сътрудник II ст. в Института по история, БАН.

1989 – Доктор (PhD).

 • Членства в научни организации и сдружения

1994 – Българско дружество за изучаване на ХVІІІ век.

 • Научни специализации и индивидуални проекти, финансирани от международни източници

2006 – American School of Classical Studies at Athens (3 месеца)

2000 –  Skilliter Center for Ottoman Studies, Newnham College, Cambridge (2 месеца)

1999 – Rikkyo University, Tokyo (3 месеца)

1996 – 1998 – „Балканският град през ХVІІ век – население и икономика: случаят с българските земи“, финансиран с изследователски грант по схемата за подпомагане на научните изследвания на Институт „Отворено общество“, Прага, Чехия. Номер на договора: 1211/1996.

1994, 1997, 2005 –  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Istanbul (3 месеца)

1993 – 1994 – „Населението на Балканите през ХVІІ – средата на ХVІІІ век. Модели на демографско развитие“, финансиран с изследователска стипендия „Жан Моне“ на Европейския университетски институт, Флоренция, Италия, (ID: HES 61864).

1992 – Laboratoire de Démographie Historique, École des Hautes Études en Sciences; Sociales, Paris (1 месец)

1992 – International Society for Eighteenth-Century Studies, Naples (1 месец)

 • Участие в съвместни научни проекти:

2016 – 2018 Българо-унгарски проект по ЕБР: Connected Histories: Sources for Building History in Central and Southeast Europe, 17th – 21st Centuries.

2019-2021 Българо-унгарски проект по ЕБР на тема: „Перифериите на империите и националните държави в Централна и Югоизточна Европа, ХVІІ–ХХ в.: власт, институции, общество, адаптация.“

2022 – 2023 Българо-унгарски проект: „Интеграционни и дезинтеграционни процеси в Централна и Югоизточна Европа, 17-21 в. (икономика, политика, култура)“, грантова схема БАН

2019-2021 Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН

2015 – 2017 Социални структури и социални отношения в провинция Румелия през ХV-ХVІІІ век. Институт за исторически изследвания (бюджетно финансиране)

2018 – 2021 Социални и социално-професионални групи в провинция Румелия през ХV-ХVІІІ век. Институт за исторически изследвания (бюджетно финансиране)

2022 – 2025 Войната и нейното ехо в живота на османската провинция ХV-ХVІІІ в., Институт за исторически изследвания, (бюджетно финансиране)

2022 – 2025 Към корените на Българското възраждане в Тракия (ХV-ХVІІІ в.). Финансиран от ФНИ, договор: КП-06-Н70/3 от 13 декември 2022 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Преподавателска дейност

2016/2017; 2020/2021 – магистърски курс на тема: “Богатство и бедност в селските общности на Балканите през ХVІ – средата на ХVІІІ в.”. Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

2009 – 2013 – научно ръководство на докторант към секция “История на българския народ през ХV-ХІХ в.”, Институт за исторически изследвания

2000 – 2008 – СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултете, специалност “Етнология”,  II курс. Лекционен курс: “Историческа демография. Население и селища по българските земи през ХV-ХVІІІ в.”.

2001 г. – СУ “Св. Климент Охридски”, Център за източни езици и култури. Лекционен курс: “Етнокултурни процеси и реалности на Балканите (ХIV-ХХ век)” към магистърска програма на специалност “Тюркология”.

1998 – 1999 – СУ “Св. Климент Охридски”, Център за източни езици и култури. Лекционен курс: “Етнокултурни процеси и реалности на Балканите ХIV-ХХ век” пред студенти от ІV и V курс от специалност “Тюркология”.

1994 – 1997 –  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Исторически факултет. Лекционен курс: “История на българските земи през ХV-ХVII век”

Изнесени отделни лекции

Лекции, изнесени в рамките на семинар в чуждестранен университет или институт

 • Лекция на тема: „Les villages des Balkans au XVIIe – milieu du XVIIIe siècle“, изнесена в Департамента по история и цивилизации на Европейския университетски институт във Флоренция, 04.1994.
 • Лекция на тема: „The Sofia Oriental Archives: History, Structure and Organisation, Cataloges, and Publication of Documents”, изнесена в рамките на: Islamic Area Studies Project на Токийския университет, 12 ноември 1999 г.
 • Лекция на тема: „Intercultural Contact and Interaction in the Ottoman Period: the Zaviye Kavak Baba and the Church of the Holy Forty Martyrs in the Real and Imaginary World of Christians and Moslems in the Town of Veliko Tarnovo“, изнесена в Центъра за османистични изследвания „Скилитър“, Кеймбриджки университет, 17 ноември 2000 г.

 Лекции, изнесени в рамките на научни и образователни семинари в България

 • Лекция на тема: „Intercultural Contact and Interaction in the Ottoman Period: the Zaviye Kavak Baba and the Church of the Holy Forty Martyrs in the Real and Imaginary World of Christians and Moslems in the Town of Veliko Tarnovo“,, изнесена в Американския изследователски институт в София, 21 януари 2010 г.
 • Лекция на тема: „Reclamation and Organization of the Agrarian and Social Space in the Central and Southern Balkans under the Ottoman Rule in 17th – First Decades of 18th Century“, изнесена в Американския изследователски институт в София, 12 февруари 2011 г.
 • Лекция на тема: „История на институциите в Османската империя“ в рамките на образователен семинар в Асоциация на екскурзоводите в България – 2011 г.
 • Лекция на тема: „Ислямизацията в Османската империя на Балканите: форми, методи, резултати“ в рамките на образователен семинар в Асоциация на екскурзоводите в България – 2011 г.
 • Лекция на тема: „Бедни и богати в балканското село през ХVІІ-ХVІІІ в.“ в рамките на семинар „Стопанска (социална) България: бъдещето през културата на миналото”. Център за култура и дебат – Червената къща. 13 октомври 2012 г.
 • Лекция на тема: „Щрихи към икономическия и социалния профил на обръщенците в исляма в Одринско през ХVІІ в.“ – СУ, „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет – Студентски клуб 28, април 2012 г.
 • Лекция на тема: „Професионални превозвачи на хора и стоки по пътищата на Румелия през ХVІІ–ХVІІІ век в рамките на научната програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“. 26.10.2021 г. (онлайн)
 • Езици

английски, френски, руски, османотурски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии

People and Stories of Everyday Life in Rumeli, 17th – 18th Century. Analecta Isisiana CLV.  Istanbul: The Isis Press 2023, 284 p. ISBN: 978-975-428-704-2

Богатство и бедност сред селските общности в провинция Румелия през ХVІІ – ХVІІІ век. Изследване и документи. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, С., 2022, 568 с. ISBN 978-619-245-187-5

Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство на Централните и Южните Балкани под османска власт, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2011, 484 с. ISBN 978-954-322-422-7

Village, Town and People in the Ottoman Balkans 16th – Mid – 19th Century, Analecta Isisiana CVIII, First Edition: The Isis Press, Istanbul, 2009, 240 p.: ill., tables, ISBN 9789754283860.
Second Edition: The Isis Press & Gorgias Press, Istanbul – Piscataway, 2010, 240 p.: ill., tables, ISBN 9781617190988.

Рецензии и отзиви за монографиите:

Gabor Demeter, Sztefka Parveva: a Balkán társadalmának hétköznapjai a XVIII. században – megélhetési stratégiák és életszínvonal az ottomán vidéken és a városokban. [The Balkan Society of everyday life in the 18th century –subsistence strategies and quality of life in the Ottoman rural areas and cities], KLIÓ,  2012/4, pp. 13-23.(ISSN: 1216-2965)

S. Kenderova, Stefka Parveva. Land and People during 17th – First Decades of 18th Century. Reclamation and Organization of the Agrarian and Social Space in the Central and Southern Balkans under the Ottoman Rule. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. Sofia, 2011. 484 p – Bulgarian Historical Review, 3-4, 2012, 210-212.

Gabor Demeter, Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство на Централните и Южните Балкани под османска власт, Академично издателство “Проф. Марин Дринов” [Land and People – in the Seventeenth Century and the First Decades of the Eighteenth Century. Reclamation and Organization of the Agrarian and Social Space in the Central and Southern Balkans under Ottoman Rule]. By Stefka Parveva. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011. 484 p. Hungarian Historical Review, no. 3 (2014): 712–726.

G. Georgieva, A New Study of the Seventeenth – Eighteenth Century Balkan Rural Society (Стефка Първева, Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, АИ “Проф. Марин Дринов”, 2011, Études balkaniques, 2, 2016, pp. 365-374. ISSN 03241645

Студии и статии

 1. Полски пътепис за българските земи от 1640 г., Юбилеен сборник на възпитаниците от Исторически факултет на ВТУ “Кирил и Методий”. ХI Пролетен колоквиум, В. Търново, 1985, 234-240.
 2. Демографският облик на гр. Никопол през 1693 г., 300 години Чипровско въстание. Принос към историята на българите през ХVII век, С., 1988, 25-41
 3. Migrations à l’intérieur du pays de la population bulgare à partir de la fin du XVIIe – jusqu’au milieu du XVIIIe s., Bulgarian Historical Review, 3, 1991, 19-37
 4. La colonia judia de Nikopol en el siglo XVII. (The Jewish Community in the Town of Nikopol during the 17th century), Anuario; Organizacion de los judios en Bulgaria “Shalom”, XXVI, 1991, 326-330.
 5. За вакъфите в Североизточна Тракия през първата половина на ХVIII в., Исторически преглед, 5, 1992, 44-54.
 6. Поселищна мрежа и гъстота на населението в части от Северна България и подбалканските полета в края на ХVII и началото на ХVIII в., Исторически преглед, 8-9, 1992, 32-50.
 7. Търновската каза в края на ХVII и началото на ХVIII век, Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII в.,В. Търново, 1992, 240-247.
 8. Представители на мюсюлманската религиозна институция в града по българските земи през ХVII в., Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. София, 1998, 127-211.
 9. Urban representatives of the Ulema in Bulgarian Lands in the Seventeenth Century, Islamic Studies, Vol. 38:1, 1999, 3-43.
 10. The Structure of Rural Agrarian Space in the Balkans during the Second Half of the Seventeenth Century: the Edirne Region in 1669, Acta Viennensia Ottomanica. Acten des 13. CIEPO –Symposiums, Wien 1999, 279-287.
 11. Структура на аграрното и социалното пространство в селото на Балканите през втората половина на ХVII в.: районът на Одрин в 1669 г., Исторически преглед, 1-2, 2000, 22-82.
 12. Rural Agrarian and Social Structure in the Edirne Region during the Second Half of the Seventeenth Century, Études balkaniques, 3, 2000, 55-90.
 13. Завието “Кавак Баба” и църквата “Св. Четиридесет мъченици” в реалния и въображаемия свят на търновци в периода на османското владичество, История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. С., 2001, 324-405.
 14. The Sofia Oriental Archives: History, Structure and Organisation, Catalogues, and Publication of Documents, Islamic Area Studies. Working Paper, Series N 21, Tokyo, 2001, 1-9.
 15. Intercultural Contact and Interaction in the Ottoman Period: the Zaviye Kavak Baba and the Church of the Holy Forty Martyrs in the Real and Imaginary World of Christians and Moslems in the Town of Veliko Tarnovo, Bulgarian Historical Review, 1-2, 2002, 13-54.
 16. Българи на служба в османската армия: военни и военнопомощни задължения на градското население в Никопол и Силистра през ХVII в., Контрасти и конфликти “зад кадър” в българското общество през ХV-ХVIII век, С., 2003, 226-254.
 17. Овладяване и организация на аграрното пространство в града през ХVII в., Контрасти и конфликти “зад кадър” в българското общество през ХV-ХVIII век, С., 2003, 255-337.
 18. Agrarian Land and Harvest in South-west Peloponnese in the Early 18th Century, Études balkaniques, 1, 2003, 83-123.
 19. Human Mobility and Transmission of Information in the Ottoman Empire from the Seventeenth to the Early Nineteenth Century. In: The Influence of Human Mobility in Muslim Societies, Ed. by Kuroki, Hidemitsu, Kegan Paul: London, New York, Bahrain, 2003, 101-116. 2nd edition: Routledge, 2013
 20. Село Добри дял, Търновска каза през ранните векове на османското владичество (ХVI-средата на ХVIII век), Епохи, 1-2, 2003, 254-264.
 21. The Influence of the Market on the Urban Agrarian Space: the Case of the Town of Arcadia in 1716, Oriente Moderno, The Ottomans and Trade. Ed. By Boyar, E., K. Fleet, 1, 2006, 21-49.
 22. Поселищна мрежа на населението от Разградска, Търговищка и Омурташка кази в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век, Град Омуртаг и Омуртагският край, история и култура, т. 4, В. Търново, 2006, 247-258.
 23. Сливен през ХVI в., Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на М. Лачев. С., 2007, 125-146.
 24. Rural Markets and Fairs: the Village of Sliven in the Sixteenth Century, Études balkaniques, 1, 2008, 117-136.
 25. Щрихи от историята на Сливенския панаир през първата половина на ХVІІІ век, В: Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева. Част 1. Миналото – исторически ракурси. С., 2008, 401-409.
 26. Никопол и Никополско по време на войната на Османската империя със Свещената лига от края на ХVІІ в. – В: Националноосвободителните движения в българските земи ХV-ХІХ век и тяхното отразяване в музеите. Сборник с доклади и научни съобщения, посветени на 320 години Чипровско въстание и 40 години музейно дело в Чипровци, Чипровци, 2009, 61-63.
 27. Land Surveys of Villages from the Edirne Region in the Second Half of the Seventeenth Century – In: International Symposium “Edirne in the Archival Resources of the Balkan Countries”, Edirne: Trakya University, 2010, 89-106.
 28. Османски “поземлени” регистрации през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ в. като извор за историята на аграрните структури и социалните отношения – В: Из практиката на османската канцелария. Сборник материали от международната конференция “Османските регистри – извор за историята на Балканите през ХV-ХІХ в.” София 23 октомври 2009, С., 2011, 106-116.
 29. Villages, Peasants and Landholdings in the Edirne Region in the Second Half of the 17th Century, in: Region, Borders, Societies, Identities in Central and Southest Europe, 17th – 21st Centuries. Bulgarian – Hungarian History Conference, 16-17 May 2012. Papers. P. Peykovska, G. Demeter (eds), Sofia – Budapest, 2013, 15-34. ISBN 9789542903-10-9 (ИИИ); ISBN 978-9639627-61-1 (Institute of History, RCH, HAS).
 30. Deli Orman, in: The Encyclopaedia of Islam, Three. Ed.byKate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, and Everett Rowson. Brill: Leiden • Boston, 2014, 72-73. ISSN: 1873-9830; ISBN: 978-90-04-26963-7
 31. On Some Features of the Portrait of Çiftlik Hired Workers in the 17th – mid -18th Century, Еtudes Balkaniques, 4, 2015, pp. 23-74, ISSN 0324-1645
 32. Agrarian Surplus and Agrarian Strategies in the Village Micro Economy in South-West Peloponnese in the Early Eighteenth Century, In: Ottoman Rural Societies and Economies, Halcyon Days in Crete VIII, A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012,Rethymno: Crete University Press, 2015, pp. 65-94. ISBN – 13: 978-960-524-455-2
 33. Държавата и хората в процеса на съхраняване на паметта за военни конфликти: гражданите на Силистра в края на ХVІ – ХVІІ век, In: P. Peykovska, G. Demeter (Eds), Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches, Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VIII, , Sofia–Budapest, 2015, pp. 19-44. ISBN 978-954-2903-20-8
 34. Inheritance inventories (tereke defters) in the kadı court records in the 17th – 18th century: opportunities for a new reading – In:P. Peykovska, G. Demeter (Eds), (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History, Auxiliary Historical Disciplines, Vol. IX,  Sofia–Budapest, 2015, pp. 13-21. ISBN 978-954-2903-22-2
 35. Creating and preserving the collective memory of war conflicts in the Ottoman border periphery: the battles of Michael Viteazul with the Ottoman Empire during the war of the Holy League (1593-1606), Études Balkaniques, 2, 2016, pp. 313-350. ISSN 03241645;
 36. Създаване и запазване на колективната памет за военни конфликти в османската погранична периферия: битките на Михай Витязул с Османската империя по време на войната със Свещената лига (1593-1606), Исторически преглед, кн. 3-4, 2015 (излязла от печат през 2017 г.), 5-35.
 37. Щрихи от портрета на чифлишките наемни работници от ХVІІ – средата на ХVІІІ век. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 285-336. ISBN 978-619-176-088-6
 38. L’idée de la richesse et de la pauvreté que se faisaient les paysans non musulmans, sujets du Sultan, reflétée dans la Chronique de Papasynadinos de la première moitié du 17e siècle, Bulgarian Historical Review, 1-2, 2016, 24-43. ISSN 0204-8906
 39. Щрихи към портрета на селския свещеник от ХVІІ век – В: Стожери на духовността. Религиозните и образователните институции на тракийските българи. Сборник с научни доклади от Четвъртата национална конференция. Свиленград, 2016, 45-74. ISBN-978-954-92947-4-3
 40. Стандартите за богатството и бедност на османските поданиеци, отразени в законодателните актове и данъчните регистрации (ХV-ХVІІв.) В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий „, Година І (ХХХІІІ), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Университетско издателство „ Св. св. Кирил и Методий „, Велико Търново, 2018, с. 400-416. ISSN 2603-3534
 41. Social Profile and Professional Mobility of Rural Pedlars in Rumeli at the End of the 17th and Mid – 18th Études balkaniques, 2020, 1, 51-103. ISSN 0324-1654.
 42. Les paysans et la pauvreté dans le kaza d’Edirne durant le XVIIe et les preumières décennies du XVIIIe siè Bulgarian Historical Review, 2019, 1-2, 29-79. ISSN 0204-8906.
 43. Странстващи и уседнали селски търговци в провинция Румелия в края на ХVІІ – ХVІІІ в. Исторически преглед, 2019, №4, 32-115. ISSN 0323-9748
 44. Портрет на базовия селянин в провинция Румелия през ХVІІ-ХVІІІ век. – В: Ежедневието на империите – Средни векове – ХХ век. Известия на Института за исторически изследвания, т. 36, 2021, 77-105. ISSN 2367-5187.
 45. Социален профил и професионална мобилност на селските кираджии и арабаджии/колари в провинция Румелия през ХVІІ-ХVІІІ в. – В: Миграции, общности и културноисторическо наследство. Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, София, 2021, 51-97. ISBN: 978-619-245-131-6
 46. The Farm and Family of a Well-To-Do Peasant from the Province of Rumeli in the Early Seventeenth Century, Bulgarian Historical Review, 3-4, 2022, pp. 35-86. ISSN 0204-8906
 47. Престъпността и насилието по пътищата на Румелия и политиката на османската власт за обезпечаване на сигурността на придвижване през ХVІІ-ХVІІІ век. В: Миграция и обществено развитие. Материали от национален научен проект на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Том 1, С., 2022, 54-94. ISBN (print) 978-954-2903-52-9 ( Институт за исторически изследвания – БАН); ISBN (online) 978-954-2903-53-6 (Институт за исторически изследвания – БАН); ISBN (print) 978-619-7582-21-5 (Издателство „Принтинг хаус“ ЕООД)

Научни информации, отзиви, рецензии

 1. Българо-чехословашка конференция по етнокултурните процеси, Исторически приглед, 12, 1989, 87-88.
 2. E. Balta. L’Eubée à la fin du XVe s. Économie et population. Les registres de l’année 1474. Athènes, 1989, Исторически преглед, 1991, 2, 91-94.
 3. Иван Тютюнджиев, История на българския народ ХV – XVII в. Издателство „Ровита”, В. Търново, 2017, 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0 – Отзив под печат в Исторически преглед, 2018, кн. 1, ISSN 0323-9748

Съставителство и редакция

Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 285-336. ISBN 978-619-176-088-6

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • International Conference: Peripheries of Empires and Nation-States in the 15th–20th Century Central and Southeast Europe: Power, Institutions, Society, Adaptation, organized by the Bulgarian-Hungarian History Commission, the Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, the Institute of History at the Research Centre for the Humanities. 14 септември 2021, София (Zoom). Paper: „17th–18th-century Travels from the Borders to the Interior of the Ottoman Empire: Following the Example of Professional Carriers of People and Goods in the Province of Rumelia“
 • Научна конференция: „Миграция и обществено развитие“, в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансиран от МОН, организирана от Институт за исторически изследвания – БАН, 6 декември, 2021 г. Доклад: „Престъпността и насилието по пътищата на Румелия и политиката на османската власт за гарантиране на сигурността на придвижване през ХVІІ-ХVІІІ век“
 • Научна конференция: „Миграцията и културноисторическото наследство“ в рамките на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“. 15. 09. 2020 г. Доклад: „Социален портрет и професионална мобилност на селските кираджии и арабаджии / колари през ХVІІ-ХVІІІ в.“
 • Научна конференция: „Миграцията и културноисторическото наследство“ в рамките на националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансиран от Министерството на образованието и науката, 25 септември 2019 г., София, организиран от Института за исторически изследвания, БАН. Доклад: „Социален профил и професионална мобилност на пътуващите селски търговци от провинция Румелия в края на ХVІІ – средата на ХVІІІ в.“
 • Научна конференция: „Ежедневието на империите от Средновековието до ХХ век“, 27-28 ноември 2019 г., организирана от Института за исторически изследвания, БАН. Доклад: „За модата и традициите при оформяне на външния вид и облеклото на селяните в провинция Румелия през ХVІІ-ХVІІІ век“
 • 23rd Symposium of the Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes 11-15. 09. 2018, Sofia. Paper: „The village traders in the rural society and economy in the central part of the Ottoman Balkans at the end of the 17th and the middle of the 18th century”.
 • International conference, organized by Institute of History at the Research Center for the Humanities – HAS, Institute for Historical Studies – BAS, Bulgarian-Hungarian Commission: „Sources for Analyzing History in Central and Southeast Europe in Modern and Contemporary Times”, 9. 10. 2018, Budapest. Paper: ”Commercial activities and social life of village traders in Rumeli in the 17th -mid – 18th centuries”.
 • International workshop: The Rich and the Poor in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire (17th – 19th Centuries), Ankara ( Middle East Technical University), 27-28 May 2016. Paper: “The idea of wealth and poverty in the Balkan villages under the Ottoman rule”
 • Anniversary International Conference: Hungary and Bulgaria – Connected Histories in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries, Sofia, 31 May 2016. Paper: “The Chronicle of Papasynadinos and his Ideas of Wealth and Poverty in the First Half the 17th Century”
 • Национална конференция на тема: “Църковното и образователното дело в Тракия ХV-ХІХ в.”; доклад на тема: “Щрихи към портрета на селския свещеник от ХVІІ в.” 29.09.2016 г., гр. Свиленград
 • Международна конференция: The Ottoman Balkans: Personal Dimentions: Agents of Faith, София, 26-27 юни, 2015. Доклад: “Economic Aspects of the Portrait of the 17th Century Village Priest”
 • Българо-унгарска конференция, организирана от Института за исторически изследвания, БАН и Института по история, УАН – “Old Topics – New Approaches: Rediscovering the Sources” – София, 25 май 2015. Доклад: “Inheritance Inventories (tereke defters) in the Kadi Court Records in the 17th-18th Centuries: Opportunities for a New Reading”
 • Contacts and Conflicts in Central and Southeast Europe: Hungarian and Bulgarian Approaches, May 13-14, 1214, Budapest (International conference organized by Institute of History (Hungary), Institute for Historical Studies, Bulgarian – Hungarian Joint Academic Commission of Historians. Доклад: “People and the Memory of Military Conflicts in the Ottoman Periphery on the Lower Danube: the Case with the Holy League (1593-1606)”
 • Eighth International Symposium: Halcyon Days in Crete VIII, ‘Ottoman Rural Societies and Economies’, 13-15 January 2012, Rethymno, Crete, Greece. Доклад: “Agrarian Surplus and Agrarian Strategies in the Village Micro Economy in South-West Peloponnese in the Early 18th Century”
 • Българо-унгарска конференция: Regions, Borders, Societies and Identities in Central and South-East Europe, 16-17 .05. 2012 г. София Доклад: “Land and People in the Ottoman Balkans: Rural Societies during 17th –mid 18th Century”
 • Международна конференция – Edirne in the Archival Resources of the Balkan Countries, 21-23. 10. 2010, Edirne: Trakya University. Тема на доклада: “Land Surveys of Villages from the Edirne Region in the Second Half of the Seventeenth Century”
 • Международна конференция на тема: “Османските регистри – извор за историята на Балканите през ХV-ХІХ в.” 23.Х.2009, София. Доклад: “Османските “поземлени” регистрации от ХVІІ-първите десетилетия на ХVІІІ век. извор за историята на аграрните структури и социалните отношения”
 • Национална конференция в чест на 320 години от избухване на Чипровското въстание – септември 2008, гр. Чипровци. Доклад: “Населението на град Никопол и областта по време на войната на Османската империя със Свещената Лига 1683-1699 г.”
 • Национална конференция, посветена на д-р Иван Селимински, организирана от Историческия музей, гр. Сливен – октомври, 2005. Доклад: “Население и икономика на Сливен през ХVІ век”
 • Българо-унгарска конференция: “Българската и унгарската историография в края на ХХ и началото на ХХІ в.”, организирана от Института по история – ноември, 2005, София. Доклад: “Аграрната история на Османската империя на Балканите в светлината на новооткрити османски документи”.
 • Международна конференция на тема: “Дефтерите като извор за демографската история в Османската империя през ХVII-ХVIII век.” Холандски институт за история и археология, Май 2004, Истанбул, Доклад: “Дефтерите, съставяни извън установените правила, като извор за историята на България и Балканите през ХVII век.”
 • Българо-турски семинар на тема: “Българската и турската историография по проблемите на османското управление в Централните Балкани: състояние и тенденции на развитие на изследванията.” Юни 2004, Истанбул, Университета Сабанджъ. Доклад: “Българската историография и аграрната проблематика за периода ХV-ХVIII век.”
 • Национална конференция “Средновековна Европа и Балканите” – 14-15 ХI, 2003, Университета “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново. Доклад: “Търново като военен и културен център през ХV-ХVII в.”
 • Международен семинар в Централно-европейския университет в Будапеща; тема: “Културната география на Европа”. Юли 2002. Доклад: “Културна микроструктура на града през османската епоха: случаят с Търново (ХV-ХIХ в.)”
 • Българо-турска конференция, организирана от ИФ на СУ “Св. Кл. Охридски” в чест на присъждането на проф. Х. Иналджък почитното звание “Доктор ХК”, София, Септември 2002. Доклад: “Усвояване и организация на градското аграрно пространство през ХVII в.: случаят със София и Аркадия”
 • International conference at the Skilliter Center for Ottoman Studies, at Newnham College, Cambridge University: “The Ottomans and Trade”, Март 2001. Доклад: The Influence of the Market on the Urban Agrarian Space: the Case of the Town of Arcadia in 1716
 • International Symposium: Beyond the Border: A New Framework for Understanding the Dynamism of Muslim Societies. October 1999, Kyoto. Paper: “Human Mobility and Transmission of Information in the Ottoman Empire from the Seventeenth to the Early Nineteenth Century”
 • XIIIe Symposium de Comité International des Etudes Pre-Ottomans et Ottomans, 21-25 September 1998, Vienna. Paper: ”The Structure of Rural Agrarian Space in the Balkans during the Second Half of the Seventeenth Century: the Edirne Region in 1669”
 • Международна конференция “Мюсюлманската култура по българските земи” – София, април 1998 г. Доклад: “Завието “Кавак Баба” и църквата “Св. Четиридесет мъченици” в реалния и въображаемия свят на търновци в периода на османското владичество”
 • VII. International Congress on the Economic and Social History of the Ottoman Empire (1300-1920), 1995, Heidelberg. Paper: “Urban representatives of the Ulema in Bulgarian Lands in the Seventeenth Century”
 • Международен семинар “Мюсюлманската култура по българските земи: минало и настояще” – София, декември 1994 г. Доклад: “Представители на мюсюлманската религиозна институция в града по българските земи през ХVII в.”
 • East-West Seminar of the International Society of Eighteenth-Century Studies, June 1992, Naples. Paper: “The everyday life of Bulgarians under Ottoman rule in the XVIIIth century”
 • Българо-чехословашка конференция по етнокултурните и етнодемографските процеси – Смолян, 1989
 • Международна конференция “ Турските завоевания и борбата на балканските народи против нашествениците. Извори и изследвания” – В. Търново, 20-22 май, 1987 г. Доклад: “Търновската каза в края на ХVII и началото на ХVIII век”