Томаш Будай

Ас. д-р ТОМАШ БУДАЙ

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова и най-нова история. Балканска политика на Австро-Унгария 1871-1918 г.; История на Хабсбургската империя и нейните народи; История на балканските народи XVIII-XX в. Международни отношения XIX и XX в. Историческа памет, генеалогия и родословие; Краеведски изследвания;

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1992-1998 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специалност: История, Профил: Нова и най-нова обща история. Магистър след защита на дипломна работа на тема „Балканската политика на Австро-Унгария 1887-1897 г.: Втора специалност – Основи на дипломацията. Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2000-2003 – Редовен докторант в Института по история – БАН

2017-2020 – Свободен докторант в Института по история – БАН

Научна степен и звание

2022 – доктор (PhD) по история след защита на дисертация на тема: „Балканската политика на Австро-Унгария 1897-1906 г.“, научен ръководител акад. Георги Марков.

Заемани длъжности

2023 – асистент в Институтa за исторически изследвания, БАН (продължава)

Участие в съвместни научни проекти

Участие в групов проект „Малцинства и малцинствени групи – предизвикателства и адаптация в рамките на международната система (XX-XXI в.)“ на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ към Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Проектът е одобрен на Заседание на НС от 7 март 2023 г. с протокол №3, т. 5. Срок: 2023 – 2025 г.

Индивидуален научен проект

Индивидуален проект на тема „Австро-унгарски кроежи на Балканите – нации и граници. Стари въжделения, нови похвати“. Срок на изпълнение: 3 години (март 2023 – февруари 2026 г.)

Езици

Унгарски, немски, английски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии

 • Балканската политика на Австро-Унгария в навечерието и по време на Илинденско-Преображенското въстание. За професионализма в историческата наука. Сборник в чест на проф. д.и.н. Тамара Стоилова. Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 2024 г. Под печат.
 • Австро-руско споразумение за Балканите (1897 г.). – In: Current Issues in Law and Beyond on EU Level Annual Volumes, V. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2023, pp. 144–189.
 • Албанският фактор в балканската политика на Австро-Унгария в края на XIX и началото на XX век. – В: Историкии, том 16. Юбилеен сборник, посветен на 75-годишнината на проф. д.и.н. Радослав Мишев. Велико Търново, 2022, с. 152–185.
 • Клокотница – хвърлен камък. Хемус, 2, 83, 2/2023, год. XXXII, Budapest, 2023, с. 5–19.
 • 200 години от рождението на Ференц Деак, унгарски политик, инициатор на Съглашението от 1867 г. Исторически преглед, София 2006 г., кн. 3-4, с.177-183.
 • Балканската политика на Австро-Унгария в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание февруари-август 1903 г. 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.): сборник доклади от международната научна конференция, София, 26-27 септември 2003 г., с.189-201.
 • Една западна империя с поглед към Югоизток. Балканската политика на Австро-Унгария 1897-1903. Необходимият Изток, поредица сборници „Проблемът Изток-Запад”, София 2002 г., с. 501-510.
 • Bulgária csatlakozása a NATO-hoz A Közép-Balkán stabilitásának megőrzése a NATO szerepvállalásának tükrében, Budapest 2004, 17-25 old.

Научни информации, отзиви, рецензии

 • The 1868 Croatian-Hungarian Settlement: Origin and Reality. Zagreb-Budapest 2021. Сборник посветен на 150 годишнината от Унгарско-хърватското споразумение от 1868 г.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Международна конференция „Проблемът Изток – Запад. Историческа перспектива“, организирана от секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време, проведена на 17-19 октомври 2002 в София. Конференцията бе част от научния план на Института по история – БАН и първи етап от проекта „Необходимият Изток“ към Националния съвет „Научни изследвания“ – МОН. Тема на изнесената лекция: Една западна империя с поглед към югоизток. Балканската политика на Австро-Унгария 1897-1903. Лекцията е включена като статия в научния сборник за конференцията, издадена през 2003 г.
 • Ференц Деак (Шьойтор, 17 октомври 1803 г. – Будапеща, 28 януари 1876 г.). Изнесена самостоятелна лекция на 23 септември 2003 г. в Унгарски Културен Институт на тема: „200 години от рождението на Ференц Деак, унгарски политик, инициатор на Съглашението от 1867 г. (Шьойтор, 17 октомври 1803 г. – Будапеща, 28 януари 1876 г.). Лекцията е включена като статия в списание „Исторически преглед“ през 2004 г.
 • Участие на международна научна конференция по случай 100 години от Илинденско-Преображенското въстание, проведена на 26 и 27 септември 2003 г, в София. Тема на изнесената лекция „Балканската политика на Австро-Унгария в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание“ февруари-август 1903 г.“ . Лекцията е включена като статия в научния сборник за конференцията, издадена през 2005 г.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ