Чавдар Ветов

Ас. д-р Чавдар Ветов

29. 07. 1977 гр. София.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Фотографиите като документи за българската история;
Политически и обществени движения в България ХІХ – ХХ в.;
Национализъм;
Историографски проблеми.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

 • 2015 – продължава – асистент към секция „Помощни исторически науки и информатика“, Институт за Исторически Изследвания (ИИстИ) към БАН.
 • 2015 – защитена образователна и научна степен „доктор“. Тема: Фотодокументите (ХІХ – средата на ХХ в.) като исторически извори и тяхното съхранение в архивните институции.
 • 2012 – 2015 – докторант към Институт за Исторически Изследвания (ИИИ) към БАН; Секция „Помощни исторически науки и информатика“
 • 2003 – 2005 – магистърска степен – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Исторически факултет; специалност история; катедра „Нова и съвременна история“;
 • 1999 – 2003 – бакалавърска степен – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Исторически факултет; специалност История;

Участие в съвместни научни проекти

 • Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в. : историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти / International Migration in Bulgaria, 19th – 21st Centuries : Historical-Demographic, Social-Anthropological and Ethno-Cultural Aspects. Продължителност на проекта: 2015 – 2017г.

Езици

 • Английски език (удостоверение от учебен център към БАН, ниво intermediate), Френски (четене и писмено), руски (четене)

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 • Фотографските документи като исторически извор“. Родознание/Genealogia , бр. 3/4, 2012 г. стр. 21-33
 • „The road of photography from Paris to the Bulgarian lands: from the daguerreotype invention to the liberation”. Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17-21 centuries. Collected studies.Sofia – Budapest 2013. Pages 178-182.
 • „Фотографски материали за живота и дейността на полк. Петър Дървингов, съхранявани в научния архив на БАН“. В съавторство с доц. Ружа Симеонова. 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878 – 1913). Сборник доклади от международна научна конференция София – Благоевград, 2-4 октомври 2013 г. С. 2014. Стр. 695-713.
 • Легендата «Повесть о белом клобуке» и концепцията „Москва – Трети Рим“. Родознание/Genealogia, бр. 1-2/2014 г., година ХІХ . стр. 188-193.
 • Фотографските документи като извор за изследване на миналото. Наука, 3/2014; стр. 73-76
 • Фотографските извори – евристичност и архивиране. Исторически преглед, 28 к.с., приета за печат.
 • Фотографията и нейното място в българското общество (утвърждаване и разпространение – края на XIX – 30-те години на XX в.). – Bulgarian historical review, , 33 к.с., приета за печат.
 • „Фотографски ателиета и фотографи по българските земи ХІХ – средата на ХХ век“. Родознание/Genealogia, 3-4 / 2015 г., година ХХ. Стр. 53-70.
 • „Образът на българите в Балканските войни според един пропаганден документ от епохата“. 100 години от Балканските войни. Извори и документи. С. 2015 г. Стр. 338-343.
 • „Bulgarians through the Eyes of Hungarian Photographers – Hungarians in Bulgaria through the Eyes of Bulgarian Photographers (1850 – 1940)“. (Re)discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Sofia – Budapest 2015. Pages 140-147.
 • „Фотографски материали за Съединението“. Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. Пловдив 2015. Стр. 130-139.
 • „История и фотографии за Врачанския революционен комитет“. Родознание Genealogia, бр. 1-2 / 2016 г. година ХХІ. Стр. 81-101.
 • „Фотографски материали за Ботевата чета. По данни от Български исторически архив към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ . Известия на исторически музей – Батак, том ІV. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно. Пазарджик 2016 г. стр. 154-168.

Научни информации, отзиви, рецензии:

 • „Проф. Кирил Богданов с поглед към миналото, настоящето и бъдещето.“ Отзив за книгите „Старите вещи разказват.“ С. 2013. и „Живот между два свята. Времена. Поколения. Полюси.“ С. 2012. В: сп. Родознание/Genealogia, бр. 1-2/2013 г., година ХVІІІ. Стр. 154-160.
 • Фотографска колекция онлайн от историческа гледна точкa.“ Прес релийз публикуван в бюлетин към своден каталог на НАБИС (Национално академична библиотечно-информационна система)
 • Участие в подготовката на материали за сборник „Нови извори и документи за Балканските войни“. С. 2015 г.
 • Отзив за сборник Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17 – 21 Centuries. Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. G. Demeter, P. Peykovska. Sofia – Budapest, 440 p. [Серия Помощни исторически дисциплини / Auxiliary Historical Disciplines, VIII]. В сп. Наука – кн. 4/2016, том ХХVІ стр. 80.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • „The road of photography from Paris to the Bulgarian lands: from the daguerreotype invention to the liberation”. Международна научна конференция „Региони, граници, общества и идентичности в Централна и Югоизточна Европа“, София, 2012 г.;
 • „Легендарни художествени елементи в някои писмени паметници отразяващи падането на България под османска власт”. Конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор“, София, 2012 г.
 • „Фотографски материали за живота и дейността на полк. Петър Дървингов, съхранявани в научния архив на БАН” (доклад в съавторство с доц. д-р Ружа Симеонова) . Международна конференция „Националната идея от Сан – Стефано до Букурещ 1878 – 1913 г.“ Благоевград, 2013 г.
 • „Легендата «Повесть о белом клобуке» и концепцията „Москва – Трети Рим“. Конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор ІІ“. София, 2013 г.
 • „Образът на българите в Балканските войни според един пропаганден документ от епохата“. Международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи.“ София, 2013 г.
 • „Фотографиите на братя Карастоянови – извор за изследване на миналото“ в съавторство с доц. Ружа Симеонова. Националната научна конференция: „Родословие – за нас, за обществото.София, 2014 г.
 • „Bulgarians through the Eyes of Hungarian Photographers – Hungarians in Bulgaria through the Eyes of Bulgarian Photographers (1850 – 1940)“. Международна научна конференция „Old topics – New Approaches: Rediscovering the Sources“. София, 25 май, 2015 г.
 • „Фотографски материали за Съединението“. Национална научна конференция – „Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно“ проведена на 25 и 26 юни 2015 г., Пловдив.
 • „Photographs of WWI in the Documentary Heritage of Petar Darvingov – a prominent Activist for National Unification“ (в съавторство с доц. д-р Р. Симеонова). Конференция „Political, Military and Ethnical Relationships in the Balkans during World War One“. София, 29 септември 2015 г.
 • „Фотоматериали за Врачанския революционен комитет като извори на историческа и генеалогична информация“. Национална научна конференция „Родословия – за нас, за обществото“. 2; София, 19 ноември 2015 г.
 • „Фотографски материали за Ботевата чета. По данни от Български исторически архив към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Кръгла маса „Априлска епопея-Батак. Размисли 140 години по-късно“.Батак, 14-15.05.2016 г.
 • „Ботевите четници през погледа на фотографите“. Национална научна сесия „Христо Ботев и неговата чета“ Враца, 27 май, 2016 г.
 • „Рецензия на книга „Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17 – 21 Centuries. Hungarian and Bulgarian Approaches“. Eds. G. Demeter, P. Peykovska. Sofia – Budapest, 440 p. [Серия Помощни исторически дисциплини / Auxiliary Historical Disciplines, VIII]. 10 години Българо – унгарска историческа комисия. Юбилейна международна конференция Унгария и България – Свързани истории в Централна и Югоизточна Европа, ХVІІ – ХХІ век. Конференцията е проведена на 31.05.2016 г. София.
 • „Фотографски свидетелства за българската революционна емиграция“. Международна конференция „Външни миграции в България, ХІХ – ХХІ в. Историко – демографски, социално – антропологически и етнокултурни аспекти“. София, 01.06.2016 г.
 • „Фотографии за четническото движение по българските земи през 60-те години на ХІХ век“. Национална научна конференцияГенеалогията – минало, настояще и бъдеще“ проведена на 17.11.2016 г. София.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Откриване на фотодокументална изложба „100 години от Балканските войни“, в рамките на международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи.“ София, 2013 г.
 • Българската владетелска династия в образи (картини и фотографии публикувани в български печатни издания от края на ХІХ – 30 те години на ХХв.)“ Семинар „България – извори и документи“, София, 2014 г.
 • Фотографиите като исторически извор. Публична лекция и презентация организирана от Научен архив на БАН пред служители на БАН и студенти – стажанти от Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 2015 г.
 • Презентация във връзка с представяне на книга „История на българската академия на науките“. Част първа. 1869–1947. С., 2015. Автори: Илия Тодев, Йорданка Гешева, Димитър Христов, Николай Поппетров. Представянето се е състояло на 8 март 2016 (вторник) от 15:00 часа в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“, № 1).