Научна конференция по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241)

„Цар на българи и гърци“

На 29 и 30 ноември 2018 г. в Института за исторически изследвания към БАН се проведе научна конференция с международно участие под надслов „Цар на българи и гърци“, посветена на 800-годишнината от възшествието на един от най-бележитите средновековни български владетели – Йоан Асен ІІ (1218-1241). Главен организатор на научния форум беше Секцията по средновековна история, с подкрепата на Историческия факултет на СУ и Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. В работата на форума участваха учени от БАН, Софийския университет, Пловдивския университет, както и гости от Сърбия, Италия и Гърция.

Конференцията беше открита с приветствени думи от проф. Илия Илиев, ръководител на Секцията по средновековна история. Научната част започна с изнасянето на пленарни доклади от акад. Васил Гюзелев, проф. Ани Данчева-Василева, проф. Илия Илиев, проф. Анисава Милтенова и проф. Влада Станкович (Белград).

В програмата на конференцията бяха включени 30 доклада, разделени тематично на три групи – „Политика и идеология“, „Църква и религия и „Култура и общество“. Бяха представени редица нови и интересни наблюдения върху личността и управлението на Йоан Асен ІІ. След всяко от трите заседания се проведоха оживени дискусии, в които бяха направени полезни допълнения и корекции към някои от изнесените доклади.

С провеждането на конференцията беше поставено едно добро начало, което само може да стимулира Института за исторически изследвания и по-специално Секцията по средновековна история и за в бъдеще да организират подобни научни прояви.