Публична лекция „Измеренията на американската публична дипломация в България след края на Студената война“

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“
На 20 юни 2023 г., вторник, от 14:00 ч.
Институтът за исторически изследвания – БАН
в рамките на
Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“,
финансирана от Министерство на образованието и науката
организира
П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я
на гл. ас. д-р Симона Самуилова на тема
„Измеренията на американската публична дипломация в България
след края на Студената война“

Лекцията се проведе в хибриден формат, в заседателната зала на Института за исторически изследвания и виртуално, чрез платформата Zoom.