Публична лекция „Въздействието на парижката мирна конференция върху изграждането на албанската и българската национална държава: транснационален и деколониален подход“

СЕМИНАР
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

На 19 септември 2023 г., Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина, финансирана от Министерство на образованието и науката, организира публична лекция на д-р Фабио Бего, специализант на ИИстИ от първия етап на конкурса за млади учени българисти от чужбина в изпълнение на програмата, на тема

Въздействието на Парижката мирна конференция върху изграждането на албанската и българската национална държава: транснационален и деколониален подход

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН и виртуално чрез платформа Zoom.

Д-р Фабио Бего е учен, историк, специалист по балканска история и политика, журналист и филмов програмист. Неговите научни дирения се отнасят до връзките между изграждането на национална държава и (пост)колониалната политика на Балканите от края на XIX в. до днес. След получаване на докторска степен по международни и европейски изследвания в Университета на Рома Тре с дисертация върху албанско-славянските отношения през 2017 г., той си сътрудничи с Департамента по политически науки на Рома Тре до 2020 г. През 2018 г. получава стипендия за пребиваване в Американския изследователски център в София. Статиите му са публикувани в няколко международни списания като „Исторически преглед“, Studies on Eastern European Cinema, Eastern Europeans Politics, Society: And Cultures и Nationalities Papers. Той също така засяга въпроси, свързани с разпространението на крайната десница в Европа чрез журналистически статии, публикувани в съответните международни медии като Balkan Insight, Hope Note Hate и RighNow!. Академичните изследвания на д-р Бего му помагат в неговата практика като филмов програмист, работещ между Италия, Белгия и Албания, където той организира прожекции, фестивали беседи.

По време на специализацията си в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките д-р Фабио Бего ще работи върху бъдещата си монография за албано-българските отношения след Първата световна война. Книгата се занимава с начина, по който мирните споразумения и събитията, последвали обусловените взаимодействия между албанци и българи и техните взаимни държавоустройствени усилия. По-специално, той анализира как следвоенната ситуация и политиката, разгърната от Великите сили и балканските държави, се отразява на изграждането на граници и лоялност между албанци, българи и други общности от регионите. Той ще работи в Централния държавен архив, Националната библиотека и в частност Български исторически архив, за да събере материал, който заедно с документите, събрани в албанските архиви и библиотеки, ще предостави многопластова гледна точка върху събитията от двете страни. Целта на изследването на д-р Бего е да подобри знанията по доста пренебрегваната тема за албано-българските отношения, за да се справи с по-общи въпроси, свързани с начина, по който идеологиите след Първата световна война, колониалната и имперска политика и изграждането на държавата са допринесли за преформулирането физически и символични граници.