Селища с рударско население в района на Сакар планина (XV-XVI в.)

Институтът за исторически изследвания – БАН организира на 25 април 2019 г. лекция на гл. ас. д-р Стефан Димитров – „Селища с рударско население в района на Сакар планина (XV-XVI в.)“. Лекцията се проведе в Конферентната зала на Общинска библиотека – гр. Свиленград.


Развитието на рудодобива и обработката на руда, като стопански отрасъл са от голямо значение за занаятите, монетосеченето, войската и финансовото състояние на Османската империя. Със завладяването на Балканите новата османска власт полага усилия да продължи експлоатацията на заварените рудни находища и да разработи нови такива. Постепенно някои от многобройните средища за добив, преработка на руда и обработка на различни видове метали се превръщат в населени места със специфична етнорелигиозна и социална структура, административен и данъчен статут.

В настоящата лекция въз основа на непубликувани османски данъчни регистри от периода XV-XVI в., съхранявани във фондовете на Ориенталския отдел към НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. София, Централен държавен архив – гр. София и Османския архив в гр. Истанбул, ще бъдат представени нови сведения за основните рударски селища в района на Сакар планина, етнорелигиозната принадлежност на населението, ангажирано с добива на руда и металообработване, неговите данъчни задължения и стопанска активност.