Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 5 декември 2023 г.Институтът за исторически изследвания – БАН, в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката

организира

П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я

на ас. д-р Александър Златанов на тема „Полската емиграция по българските земи през XIX век“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в Заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН и виртуално чрез платформата Zoom.