Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира

Л Е К Ц И Я

На проф. Георги Минчев на тема:
„Историографски митове около „Босненската църква““

Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на литургиката, средновековната агиография и ересите. Ръководи няколко проекта за изучаване на апокрифите и дуалистичните ереси на Балканите.

Лекцията се проведе в Заседателната зала на Института за исторически изследвания, на 18 февруари 2020 г.