СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“

На 2 ноември 2021 г.  Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на гл. ас. д-р Стефан Димитров на тема Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom.
Виж видео от лекцията.