Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 4 април 2023 г., вторник, от 15:00 ч.
Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на
Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“,
финансирана от Министерство на образованието и науката

организира

П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я

на гл. ас. д-р Ивайло Найденов
на тема
„Изследванията на проф. Виржиния Паскалева, посветени на Средна Европа и българските търговци през XVIII–XIX в.“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН
и виртуално чрез платформа Zoom – виж запис от събитието: https://youtu.be/Um6fYuFj2iE