Връзки

Българска академия на науките

Институт за балканистика с Център по тракология

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Национален археологически институт с музей

Кирило-Методиевски научен център

Център за обучение към БАН

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

Министерство на образованието и науката

Наука и образование за интелигентен растеж

UNESCO

Фонд „Научни изследвания“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Исторически факултет

Великотърновски университет „Св. Кв. Кирил и Методий“ – Исторически факултет

Нов български университет – департамент „История“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Философско-исторически факултет

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Факултет по хуманитарни науки

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Правно-исторически факултет

Университет за национално и световно стопанство – Катедра „Политическа икономия“, секция „Стопанска история“

Университет по библиотекознание и информационни технологии – Факултет по библиотекознание и културно наследство

Висше военно училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

American University in Bulgaria – History and Civilizations Department

Китайска академия на социалните и хуманитарни науки / Chinese Academy of Social Sciences, Институт за световна история

Македонска академия на науките и изкуствата / Македонската академија на науките и уметностите, Институт за национална история

Полска академия на науките / Polska Akademia Nauk

Румънска академия / Academia Română – Институт по археология и история на изкуството Клуж – Напока.

Румънска академия / Academia Română – Институт по история на Югоизточна Европа

Руска академия на науките / Российская академия на наук – Институт по славянознание

Руска академия на науките / Российская академия на наук, Институт за руска история

Словашка академия на науките / Slovenská akadémia vied – Исторически институт

Унгарска академия на науките / Magyar Tudományos Akadémia – Института по история при Изследователския център по хуманитаристика

Чешка академия на науките / Akademie věd České Republice – Славянски институт

Фондация Pro Oriente Виена

Харковски национален университет

Национален Исторически Музей

Национален музей „Васил Левски“

Исторически музей Панагюрище

Регионален исторически музей Пазарджик

Исторически музей Чипровци

Регионален исторически музей – Кюстендил

Македонски научен институт

Българско общество за проучване на 18 век

Програма Еразъм +