Национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“.

На 5 и 6 октомври 2023 г. в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките се проведе национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“.

Научният форум бе организиран в рамките на проект „Проблеми на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ и представлява съвместна инициатива на учени от Института за исторически изследвания и Историческия музей в гр. Панагюрище. Участие в конференцията заявиха 35 учени от институти на Академията, от университети и научни центрове в столицата и страната, които ще представят резултатите от своите изследвания и наблюдения върху проблеми на модернизацията в различни области на социалния, стопанския, политическия и културно-просветния живот, демографското развитие, дарителството, всекидневието и бита на българите за времето от последните десетилетия на XVIII в. до началото на Балканската война през 1912 г. Сравнително дългият исторически период, който е поставен на фокуса на вниманието на учените, им позволява сложните проблеми на навлизането на новото и модерното в живата на българина да бъдат разгледани в техния генезис, развитие, получени резултати и последствията от тях. Предвижда се материалите от конференцията да бъдат обнародвани в отделен тематичен сборник. Виж Програма на конференцията.