МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

На 26 и 27 май 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „ХХ Кирило-Методиевски четения, посветени на 175-годишнината на харковската българистика“. Дългогодишният интерес към българския език, история и култура в Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, чието начало поставя филологът славист и историк Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), намира своя съвременен израз в разностранната дейност на Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ при същия университет, който беше инициатор и главен организатор на научния форум. Институтът за исторически изследвания беше съорганизатор на научната конференция. Бяха изнесени и дискутирани около 50 доклада на участници от Украйна, България, Република Молдова и Русия в рамките на следните тематични направления: „История на България и българите от Средновековието до началото на XXI век“, „Духовна и материална култура на българите“ и „История и съвремие на българистиката и славистиката“. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в поредния том на „Дриновски сборник“, издаван от Харковския център по българистика и балкански изследвания. Виж програмата на конференцията.