Войн Божинов

ГЛ. АС. Д-Р ВОЙН БОЖИНОВ

I. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на България след Освобождението; българско национално-освободително движение; история на Балканите след Берлинския конгрес.

II. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 1. Магистър по история (2001 година), СУ „Свети Климент Охридски“;
 2. Доктор по история/PhD (2005 година), СУ „Свети Климент Охридски“.

III. ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

 1. Научен сътрудник II степен (2005-2006 година);
 2. Научен сътрудник I степен/главен асистент (2006 – продължава).

IV. ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЕ

 1. Македонски научен институт.

V. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии:

 1. Земното кълбо не престава да се върти, ако и ние да спим. Разказ за живота на Андрей Ляпчев. ИК „ЛИК. С., 2005, 242 стр. ISBN 954-607-679-1;
 2. Андрей Ляпчев. ИК „Кама“. С., 2006, 126 стр. ISBN 978-954-989-085-3;
 3. Управлението на деветнадесетомайците 19 май 1934 – 22 януари 1935 година. ИК „Арка”. С., 2017, 247 стр. ISBN 978-954-8356-62-6;
 4. Република Македония в съвременната геополитика. ИК „Гутенберг“. С., 2017, 314 стр. ISBN 978-619-176-106-7;

Колективни трудове:

 1. България – историческа памет и национална идентичност. ИИИ-БАН. С., 2010, 129 стр. (авторство стр. 58-69, 78-81, 86-93). ISBN 978-954-2903-03-1;
 2. Национално могъща и обединена България. Формациите на радикалната десница и националният въпрос. ИК „Гутенберг“. С., 2014 (в съавторство с Николай Поппетров), 273 стр. (авторство стр. 31-45, 64-121, 156-181). ISBN 978-619-176-023-7;
 3. Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на българския национален интерес там. С., 2018 (в съавторство с Йорданка Стоянова-Тонева), 246 стр. (авторство стр. 7-106). ISBN 978-619-7200-11-9.

Трудове, публикувани в научни сборници и в научни периодични издания:

 1. Политикът Константин Муравиев. – В: Земеделското движение в България. Пазарджик, 2004, стр. 255-257. ISBN 954-684-124-2.
 2. Един епизод от българо-американските отношения. Доминик Мърфи и Андрей Ляпчев. – В: Българо-американски културни и политически връзки през XIX – първата половина на XX век. С., 2004, стр. 232-242. ISBN 954-072-111-3.
 3. Андрей Ляпчев и ВМРО на Иван Михайлов. Минало, 2005, № 2, стр. 24-32. ISSN 1310-3415.
 4. Абдикацията на цар Фердинанд и Андрей Ляпчев. Исторически преглед, 2005, № 3-4, стр. 26-33. ISSN 0323-9748.
 5. Как София се поучи от Белград. Минало, 2006, № 2, стр. 82-87. ISSN 1310-34156.
 6. Доминик Мърфи – един приятел на българите. Македонски преглед, 2006, № 4, стр. 117-128. ISSN 0861-2277.
 7. „Царят-отец“ или „народният цар“ – кратки размисли върху битието на двама български монарси. – В: Преломни времена. Сборник в чест на проф. Любомир Огнянов. С., 2006, стр. 261-266. ISBN 978-954-07-2429-4.
 8. Андрей Ляпчев и семейство Каравелови. – В: Андрей Ляпчев. Изкуство, култура, политика. С., 2006, стр. 72-77. ISBN 954-91697-8-2.
 9. Иван Михайлов и ВМРО през погледа на съвременната българска историография. – В: Предизвикателствата на промяната. С., 2006, стр. 232-237. ISBN 954-07-2439-2.
 10. Народно-социално движение (Сговор). Исторически преглед, 2007, № 1-2, стр. 114-133. ISSN 0323-9748.
 11. Посегателствата върху височайшата особа. – В: Военни съюзи и коалиции през XX век. С., 2007, стр. 197-203. ISBN 978-954-509-403-3.
 12. Пактът за „Вечно приятелство“ в контекста на българския национален въпрос. Списание на Българската академия на науките, 2008, № 1, стр. 33-42. ISSN 0007-3989.
 13. Деветнадесетомайците, ВМРО и българо-югославското сближение. – В: Историята – професия и съдба. Сб. в чест на чл.-кор. Георги Марков. С., 2008, стр. 375-395. ISBN 978-954-378-025-9.
 14. Андрей Ляпчев и българската независимост. Известия на държавните архиви, 2008, том 95-96, стр. 18-25. ISSN 0323-9780.
 15. Свещеният огън – 1941 г. – В: Култура и културна политика в България 1879-1944 г. Пазарджик, 2008, стр. 118-120. ISBN 978-954-91740-3-8.
 16. За грузино-осетинския конфликт. Ново време, 2008, № 11, стр. 83-88. ISSN 0323-9055-20660.
 17. Лявата политическа идея през погледа на проф. Александър Цанков. – В: Изследвания по история на социализма в България 1891-1944. Том I. С., 2008, стр. 308-323. ISBN 978-954-92194-6-3.
 18. Пактът за „Вечно приятелство“, или осъществили се българо-югославското сближение? Токови Историjе, 2008, № 1-2, стр. 38-54. YU ISSN 0354-6497 (Република Сърбия).
 19. Щрихи към портрета на Кирил Дрангов. Библиотека, 2010, № 2-3, стр. 52-61. ISSN 0861-847X.
 20. За българската независимост, ковачът и неговата ръка, нажеженото желязо и клещите. – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХI в. С., 2010, стр. 234-239. ISBN 978-954-2903-02-4.
 21. Почему распалась Югославия? Краткий обзор событий и причин от Тито до Милошевича. – В: Imagines Mundi. Альманах исследований всеобщей истории XVI-XX вв. Балканика. Выпуск 2. Екатеринбург, 2010, стр. 248-257. ISBN 978-5-7741-0145-0 (Руска федерация).
 22. Как завърши Първата световна война за България. – В: Първата световна война и събитията на добруджанския фронт. Тутракан, 2011, стр. 160-164. ISBN 978-954-9971-56-9.
 23. Съюзът „Българска родна защита“ в светлината на българския национален въпрос. Военно-исторически сборник, 2011, № 4, стр. 129-139. ISSN 0204-4080.
 24. България и младотурската революция (11 юни 1908 – 6 април 1909).– В: Collegium Historicum. Том II. С., 2012, стр. 27-37. ISBN 978-954-617-115-3.
 25. Why did Yugoslavia Break Up? A View From Outside. Токови историjе, 2012, №2, стр. 265-271. YU ISSN 0354-6497 (Република Сърбия).
 26. Съюзът на българите-фашисти и отношението му към националния въпрос. Македонски преглед, 2012, № 2, стр. 57-68. ISSN 0861-2277.
 27. Bulgaria and the Young Turk Revolution. The Beginning of the End of the Ottoman Empire. – В: Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, № 2, pp. 81-90. ISSN 2146-4936(Република Турция).
 28. Кръпките по дрехите на македонизма. Македонски преглед, 2013, № 3, стр. 101-106. ISSN 0861-2277.
 29. Итоги Первой мировой войны для Болгарии и судьба Балкан. – В: Первая мировая война – Пролог XX века. Москва, 2014, стр. 319-323. ISBN 978-5-94067-422-1 (Руска федерация).
 30. Bulgaria and Yugoslavia on the eve of the April War.– В: Срби и рат Jугославиjи 1941 година. Београд, 2014, стр. 189-194. ISBN: 978-86-7005-114-0 (Република Сърбия).
 31. Българската историческа книжнина за Охридското въстание. – В: 100 години от Охридско-Дебърското въстание. С., 2014, стр. 103-109. ISBN: 978-954-290-314-7.
 32. The Balkan Wars in the Bulgarian Art: Artists and Paintings. – В: The Centenaty of the Balkans Wars 1912-1913. Contested Stances. Vol. II. Ankara, 2014, pp. 1233-1242. ISBN978-975-162-942-5 (Република Турция).
 33. Political Circle “Zveno” between Sofia and Belgrade 1934-1935. Токови историjе, 2014, №3, стр. 89-98. ISSN 0354-6497 (Република Сърбия).
 34. The Administrative Division of Bitolya (Monastir) Vilayet.– В: Историjа и географиjа. Сусрети и прожимања. Београд, 2014, стр. 41-51. ISBN 978–86–80029–62–7 (Република Сърбия);
 35. From Enemies to Allies. Bulgaria and the Ottoman Empire on the Eve of the First World War 1914-1915.– В: Understanding the First World War at its Centenary. Istanbul, 2015, pp. 85-90. ISSN 978-975-409-702-3 (Република Турция).
 36. Балканский гамбит. Присоединение Болгариии и Югославии к Тройственому союзу. – В: Вторая мировая война в истории человечества 1939-1945 гг. Москва, 2016, стр. 250-262. ISBN 978-5-901882-60-3 (Руска федерация).
 37. За Скопие и за новата му премяна. Македонски преглед, 2016, № 1, стр. 91-102. ISSN 0861-2277.
 38. Bulgarian Fascism and the Intellectuals 1927-1941. – В: Intelectualii politicii si politica intelectualilor. Bucuresti, 2016, p. 322-332. ISBN 978-606-537-300-6 (Република Румъния).
 39. Бегъл поглед върху развитието на монархическия институт в Третата българска държава (до 19 май 1934 година). – В: Историкът – изследовател и популяризатор. Сб. в чест на акад. Георги Марков. С., 2017, стр. 93-103. ISBN 978-954-09-1108-3.
 40. Фашизъм – националсоциализъм. История, 2019, № 1 стр. 50-57.

Отзиви и рецензии:

 1. An International Conference on the 140th Anniversary of Robert College. Bulgarian Historical Review, 2003, № 3-4, pp. 235-237. ISSN 0204-8906.
 2. Алманах на българските освободителни движения след 1878 г. Исторически преглед, 2007, № 5-6, стр. 240-243. ISSN 0323-9748.
 3. Международна научна конференция „България и Русия – между признателността и прагматизма“ – София 2008. Bulgarian Historical Review, 2008, № 1-2, стр. 237-245 (в съавторство с д-р Росица Лельова). ISSN 0204-8906.
 4. По повод една книга (отзив за книгата на Евг. Дайнов „Три лица на тиранията“). Ново време, 2009, № 4, стр. 70-75. ISSN 0323-9055-20660.
 5. Стоян Германов. Македонският въпрос 1944-1989. С., 2012. Исторически преглед, 2012, № 3-4, стр. 303-307. ISSN 0323-9748.
 6. Как отново бяхме дамгосани за тъмни балкански субекти. Размишления върху една английска главоблъсканица. – В: Двувековния път на едно понятие „Балканският полуостров 1808-2008. С., 2014, стр. 223-226. ISBN 978-954-073-290-9.

VI. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 1. „Земеделското движение в България. История, развитие, личности“. Пазарджик, 22-24 април 2004 година (Национална научна конференция);
 2. „Предизвикателствата на промяната“. София, 10-11 ноември 2004 година (Национална научна конференция);
 3. „Андрей Ляпчев – 1866-1933 година“. София, 29 ноември 2006 година (Национална научна конференция);
 4. „България и Русия между признателността и прагматизма“. София, 28 февруари-1 март 2008 година (Международна научна конференция);
 5. „Култура и културна политика в България 1879-1944. Пазарджик, 29-30 май 2008 година (Национална научна конференция);
 6. „130 години от установяването на българската държавност“. Москва, 28-29 април 2008 година (Международна научна конференция);
 7. „Независимостта на България 1908 година – поглед от XXI век. София, 19-20 септември 2008 година (Международна научна конференция);
 8. „Русия, Европа и светът“. София, 28-29 септември 2009 година (Международна научна конференция);
 9. „Власт и влияние в Югоизточна Европа през XVI–XIX век“. София, 8-9 октомври 2010 година (Международна научна конференция);
 10. „95 години Тутраканска епопея“. Тутракан, 5 септември 2011 година (Международна научна конференция);
 11. “Scrambling for Power in the Balkans 1940’s. Thessaloniki, May 31st – June 3rd, 2012. University of Macedonia (Международна научна конференция);
 12. „100 години от Балканските войни – ретроспекции и проекции“. Благоевград, 3-8 октомври 2012 година (Международна научна конференция);
 13. „The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913). Contested Stances“. Ankara, 23-24 май 2013 година (Международна научна конференция);
 14. Кръгла маса по повод 110-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в гр. Гоце Делчев. 27 септември 2013 година;
 15. „100 години от Охридското въстание“. Струга, 28 септември 2013 година (Международна научна конференция);
 16. „Русия, Турция и Балканите“. София, 11-12 септември 2013 година (Международна научна конференция);
 17. „Централна Европа и Балканите 19-20 век. Конференция в памет на проф. Милчо Лалков“. София, 10-11 октомври 2014 година (Национална научна конференция);
 18. „Кризи, конфликти и дипломация през Първата световна война“. София, 17 октомври 2014 година (Национална конференция);
 19. „Understanding the First World War at its Centenary 1914-2014“. Istanbul, 18-22 ноември 2014 година (Международна научна конференция);
 20. „Первая мировая война — пролог XX века“ Москва, 8-10 септември 2014 година (Международна научна конференция);
 21. „Цар Борис ІІІ и неговото време”. София, 31 януари 2014 година (Национална научна конференция);
 22. „Вторая мировая война в истории человечества 1939-1945“. Москва, 10-11 септември 2015 година (Международна научна конференция);
 23. „Национализмите в Източна и Централна Европа през Първата световна война“. Конференция посветена на историческите връзки между България и Унгария. София, 29 септември 2015 година (Международна научна конференция);
 24. „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея 1914-1915 г.“. София, 13-16 октомври 2015 година (Международна научна конференция);
 25. „Руско-турската освободителна война (1877-1878) и възстановяване на българската държавност. Балканите и Русия – 140 години по-късно“. София, 27-28 февруари 2018 година (Международна научна конференция);
 26. „The Treaty of Bucharest (April 24/May 7, 1918) and Romania’s reentry into the war (October 28/November 10, 1918)“. Букурещ, 6-8 юни, 2018 година (Международна научна конференция);
 27. „Първата световна война и излизането на България от нея (1918 година)“. Дойран, 15-16 септември 2018 година (Международна научна конференция);
 28. „Мюнхенский сговор: уроки для современного мира“. Москва, 26 септември 2018 година (Международна научна конференция);
 29. “The End of the First World War and the Beginning of a New European Order”. Букурещ, 5-9 ноември 2018. (Международна научна конференция);
 30. Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova”. Белград, 21-23 ноември 2018 година (Международна научна конференция);
 31. Балканский диалог – 2019. 15-20 април 2019, София, фонд „Горчаков“ – Русия.

VII. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 1. „България – историческа памет и национална идентичност“. Проект реализиран със съдействието на фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката. Бенефициент Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките;
 2. „Collegium Historicum“. Проект за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
 3. „Срби и Србиjа у jугословенском и међународном контуксту“. Проектът се финансира от Министерството на просветата, науката и технологическото развитие на Република Сърбия;
 4. „Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на българския интерес там“. Проект към Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България.