Димитър Христов

C:\Users\Dimiter Christov\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\600.jpg

ас. д-р Димитър Христов

dimiterchristov(at)gmail(dot)com

Роден на 7 февруари 1971 г. в гр. Плевен.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Църковна история, история на българското възраждане, историография

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2005-2009
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „История на България“, докторантура, специалност: историография. Придобита степен: доктор.

2001-2006
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет Класически и нови филологии, следдипломна квалификация, специалност: английски език и литература. Придобита степен: учител по английски език и литература, приравнена на бакалавър.

1994-2000
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, висше образование, специалност: история. Придобита степен: магистър.

1985-1989
Средно образование, ЕСПУ „Иван Вазов” – Плевен, с разширено изучаване на английски език.

 • Заемани длъжности

От 2012 г.
Асистент по история на Българското възраждане, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките.

2008-2011
Асистент по историография; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „История на България“.

2010-2017
Старши учител по история и английски език; 18. СОУ „Уилям Гладстон” – София.

2008-2010
Преподавател по английски език; Образователен център „Британика”, София.

2000-2007
Учител по история и английски език; 18. СОУ „Уилям Гладстон”, София; 32. СОУ „Св. Климент Охридски”, София; Частно бизнес училище „Евростандарт”, София.

 • Научна степен и звание

2009 г. Доктор (PhD).

От 2012 г.
Асистент, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките.

2008-2011
Хоноруван асистент; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „История на България“, направление: историография.

 • Участие в съвместни научни проекти

2012-2018
Епистоларното наследство на проф. Марин Дринов. (Колективен, ръководител доц. Пл. Божинов, без външно финансиране)

2014-2016
Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през XIX – началото на ХХ в. Съвместен проект на БАН и Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ) (2014-2016).

2012-2014
Проект „България – извори и документи” BG051PO001-3.3.06-0058 Ръководители: проф. дин Илия Илиев, проф. дин Илия Тодев, доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Володя Милачков.

2006
Билингвалното обучение по история; Департамент за и усъвършенстване на учителите – СУ “Св.Климент Охридски” и Регионален инспекторат на МОН – София.

1999 -2009
Initial Training for History Teachers in Europe (Начално обучение на учителите по история в Европа); поредица от 3 международни научни проекта на Съвета на Европа и изследователски центрове в различни европейски страни.

1995 –1999
Интердисциплинарно изследване на долината на р. Места и региона на гр. Гоце Делчев; Археологическа експедиция „Копривлен”; съвместен проект на СУ „Св. Климент Охридски” и Археологически институт и музей – БАН.

 • Преподавателска дейност

2010-2017
Учител по история и английски език; 18. СОУ „Уилям Гладстон” – София.

2008-2011
Историография – семинарни упражнения за студенти от специалност „История“; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „История на България“.

2008-2010
Преподавател по английски език; Образователен център „Британика”, София.

2000-2007
Учител по история и английски език; 18. СОУ „Уилям Гладстон”, София; 32. СОУ „Св. Климент Охридски”, София; Частно бизнес училище „Евростандарт”, София.

 • Езици:

Английски, Руски, Гръцки.

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • Иван Снегаров – жизнен път и историописно творчество. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, София, 2009, 32 с.

Б. Колективни трудове:

 • История на Българската академия на науките. Първа част 1869–1947 г. (в съавторство с И. Тодев, Й. Гешева, Н. Поппетров). Гл. 1. Началото: Българското книжовно дружество в Браила 1869-1878, 19-61. Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките. Издателство на БАН „проф. Марин Дринов“, изд. „Тангра ТанНакРа” С., 2015. ISBN 978-954-322-850-8, ISBN 978-954-378-137-9.

В. Студии и статии:

 • Батак и въпросът за съжителството – Известия на Исторически музей – Батак. Том IV. Национален научен форум „Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно.“, Батак, 14-15 май 2016 г. изд. Беллопринт, Пазарджик, 2016, 47-55. ISSN 1314-2909.
 • Градското стопанство на Охрид през XIX–XX в. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. 1. Градското стопанство в българските земи през вековете. Proceedings of Centre for Economic History Research. Vol. 1. The Urban Economy in the Bulgarian Lands through the Ages. Варна / Varna, 2016, ISSN 2534-9244, 405-419.
 • Черти от стопанския живот на Карлово през XIX–XX век – В: Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм. Сборник доклади от научна конференция, гр. Габрово, 6-7 октомври 2016 г. (под печат).
 • Православна църква и вяра на Балканите през XIX и началото на XX в. – В: Тодев, И. & Георгиев, Др. (съст.), Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през XIX и в началото на ХХ в. Институт за исторически изследвания, БАН; Македонска академия на науките и изкуствата (МАНУ), Скопие – София, 2017, 298-326. ISBN 978-954-2903-27-7; 978-608-203-182-8.
 • Ще се изучава ли Априлското въстание в бъдещето българско училище? – В: Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ. Сборник доклади от национална научна конференция, гр. Панагюрище, 14 – 15. април 2016 г. (под печат).
 • Охридски дамаскин от 1870 г. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013, Секция „История и археология“, Подсекция „Българските земи и българите XV – XIX в.“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014 (2016), ISBN 978-954-07-3864-2.
 • Освобождението, българо-руските връзки и историкът Иван Снегаров – В: Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 11. Сдружение „Петър Бонев Тошев“, Исторически музей – Перущица, изд. ИМН – Пловдив, Пловдив, 2016, ISBN 978-954-317-188-0, 161-165.
 • Стопански възход на Бургас през възрожденската епоха – Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Семинар, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 14 октомври 2015 г. Сборник научни статии, Университетско изд. „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015, 254-268.
 • The Rise of a Port: Socio-economic development of Burgas in the 19th c. – In: C.Ardeleanu & A. Lyberatos, Port-cities of the Western Black Sea Coast (18th-early 20th c.), 2015 (forthcoming).
 • Димитър Косев като директор на Института за история – Исторически преглед, 2014, 1-2, 35-52. ISSN 0323-9748.
 • Социално-икономическа характеристика на възрожденския Мелник – Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Благоевград, 2014, 147-176. ISBN 978-954-680-963-6.
 • О признательности: Михаил Дмитриевич Скобелев и Болгария – В: Генерал М. Д. Скобелев и его время (к 170-летию со дня его рождения); Материалы международной научно-практической конфернци „М. Д. Скобелев и современность”, Рязань, 27-28 сентября 2013 г. – Рязань: Изд-во РИАМЗ, 2014, 33-44. ISBN 978-5-902096-50-4. Публикувано и в: http://zapadrus.su/slavm/ispubsm/863-o-priznatelnosti-mikhail-dmitrievich-skobelev-i-bolgariya.html
 • Историографски корени на Дриновото творчество – В: Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. Международна научна конференция, посветена на 175-годишния юбилей на проф. Марин Дринов и Деня на народните будители. София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Сборник доклади (под печат)
 • Календарната промяна от 1916 г. – В: http://bulgarian-orthodox-church.org/rr/lode/DimitarHristov/c_reform.html
 • Константин Балмонт и неговият принос за България – В: Енциклопедия „Приятели на България” (под печат)
 • Перипетиите на военното време: Иван Снегаров и Балканските войни – В: 100 години от Балканските войни. Извори и документи, София – Рилски манастир, 10–12 ноември 2013 г. Сборник доклади.
 • Перущенският манастир „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” (Кратка история) – В: https://www.academia.edu/3520998/_._._ XXI Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, 22–23 ноември 2012, София.
 • В. И. Григорович в Охриде – В: Bulgarian, Ottoman and Caucasian Studies: Сборник статей, посвященный 65-летию С.И. Муртузалиева, Москва, 2012, 388-396. ISBN 978-5-902445-87-6.
 • Втората световна война и съвременните крайнодесни течения – В: Поуките от Втората световна война за европейската сигурност, Сборник доклади от конференция, София, 2012 (под печат).
 • Развитие на уменията за създаване на аргументативен текст в обучението по роден и чужд език (в съавторство с Р. Игнатова-Василева). – В: Педагогически практики, основани на взаимодействието между езиковите дисциплини в средното училище, изд. Парадигма, София, 2012, 38-51.
 • Иван Снегаров – жизнен път и историописно творчество – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, София, Т.101.
 • Един малко известен труд на Иван Снегаров за българи – киевски възпитаници – В: ІV Международен семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 2006 г.; Сборник доклади, София, 2008, 444-454. ISBN 978-954-07-2768-4.
 • Положение мусульман в Болгарии в период с 1989 по 2006 годы (в соавторстве с С. И. Муртузалиевым) – В: Состояние, проблемы и перспективы межкофесиональных отношений на современном этапе, Махачкала, 2007, 37-40.
 • Освещение болгарской истории раннего средневековья (VI-XI в.) в работах Ивана Снегарова – В: VІ Международние Дзагуровские чтения, Сборник материалы; Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, 2007, 112-115.
 • Перущенският манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в българската историческа книжнина – В: Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето, Т.7, Пловдив, 2006, 137-154.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Нова книга по история на българистиката: Рецензия за монографията: Сергей Муртузалиев. „Болгария в тени полумесяца. Изучение истории Болгарии и Османской империи в России (XV – первая половина XIX в.)”, – Москва: Издательство „Таус“, Издательская группа „Мамонт“, 2013. – 408 с. – ISBN 978-5-903011-95-7. – В: Дриновски сборник 7, 2014, 405-410. ISBN 978-954-322-812-6.
 • „Ако изключим свободната игра на въображението…” (в съавторство с М. Левкова-Мучинова, С. Димитров и К. Йорданов). Рецензия на: Георгиев, А., Трънкова, Д. (съст.) Турците в България. История, традиции, култура. София, Vagabond Media, 2012. 186 с. – В: Алекова, Елена (съставител), По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Изд. „Тангра ТанНакРа”, С., 2015, 55-92. ISBN 978-954-378-124-9.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

А. Международни:

 • Reading Architecture Across the Arts and Humanities, International Conference of the Arts and Humanities Research Council, University of Stirling, Стърлинг, Великобритания, 5-6 декември 2015 г. Доклад: The Favourite Architecture of the Bulgarian Urban Landscape Art.
 • Международна научно-практическа конференция „Михаил Дмитриевич Скобелев и современность”, посветена на 170-годишнината от рождението на ген. М.Д. Скобелев, Рязански държавен университет „Сергей Есенин“, гр. Рязан, Русия, 27-28 септември 2013 г. Доклад: О признательности: М. Д. Скобелев и Болгария.
 • Трети международен конгрес по българистика, София, 23-26 май 2013 г. Доклад: Късен охридски дамаскин от 1870 г.
 • VІ Международние Дзагуровские чтения; Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Република Дагестан, Руска федерация, април 2007. Доклад: Освещение болгарской истории раннего средневековья (VI-XI в.) в работах Ивана Снегарова.
 • ІV Международен семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 2006 г. Доклад: Един малко известен труд на Иван Снегаров за българи – киевски възпитаници.

Б. Национални с международно участие:

 • 100 години от Балканските войни. Извори и документи, София – Рилски манастир, 10–12 ноември 2013 г. организатор: ИИИ. Доклад: Перипетиите на военното време: Иван Снегаров и Балканските войни.
 • Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. Международна научна конференция, посветена на 175-годишния юбилей на проф. Марин Дринов и Деня на народните будители. София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Организатор: ИИИ. Доклад: Историографски корени на Дриновото творчество.

В. Национални:

 • Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ. Национална научна конференция, Исторически музей – гр. Панагюрище, 14 – 15 април 2016 г. Доклад: „Ще се изучава ли Априлското въстание в бъдещето българско училище?“.
 • Кръгла маса „Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно.“, Исторически музей – гр. Батак, 14-15 май 2016 г. Доклад: „Батак и въпросът за съжителството“.
 • Градското стопанство в българските земи през вековете. Научна конференция, Център за стопанско-исторически изследвания, Икономически университет – Варна, 30 септември – 1 октомври 2016 г. Доклад: „Градското стопанство на Охрид през XIX–XX в.“
 • Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм. Национална научна конференция, Исторически музей – гр. Габрово, 6-7 октомври 2016 г. Доклад: „Черти от стопанския живот на Карлово през XIX – XX век“.
 • Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Семинар, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”, УЦ „Бачиново”, Благоевград, 14 октомври 2015 г. Доклад: Стопански възход на Бургас през възрожденската епоха.
 • Тържествена сесия на семинара „Aктуални проблеми на историята и историографията“ по случай 185 години от рождението на Григор Пърличев и 155 години от присъждането му на „Омиров лавров венец“ за поемата „Сердарят“; ИИстИ съвместно с Института за литература и Института за български език. София, 23 юни 2015 г. Доклад: Григор Пърличев и духът на романтизма.
 • България – извори и документи. Семинар, организиран от ИИИ, София, х-л „Вега”, 12-14 март 2014 г. Доклад: Митрополит Симеон Варненски и Преславски (1840-1937): извори за живота и делото му.
 • Духовност и книжовност през вековете. Кръгла маса, посветена на празника на св. св. Кирил и Методий. ИИИ, София, 20-27 май 2014 г. Доклад: Двата юбилея на БАН: 170 години от идеята за българска академия (изнесен на 27 май 2014 г.).
 • Българското общество между реформизма и революциите (XIX – нач. XX в.). Кръгла маса, посветена на 110 години от рождението на акад. Димитър Константинов Косев, организирана от ИИИ и ИФ-СУ, 11 юни 2014 г. Доклад: Димитър Косев като директор на Института за история.
 • Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Семинар, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”, УЦ „Бачиново”, Благоевград, 15 октомври 2014 г. Доклад: Социално-икономическа характеристика на възрожденския Мелник.
 • XXI Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, 22–23 ноември 2012, София. Доклад: „Перущенският манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”.
 • Национална конференция „Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето”, 20 април 2012, гр. Перущица, доклад: „Освобождението, българо-руските връзки и историкът Иван Снегаров”.
 • Национална конференция „Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето”, май 2005 г., гр. Перущица. Доклад: „Перущенският манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в българската историческа книжнина.“

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Научно-популярни статии:

 • Мотивацията на българския учител от Възраждането до днес (в съавторство с Росица Василева-Игнатова) – В: http://www.academia.edu/4198683/_

– Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения:

 • Телевизия Евроком, интервю на тема „Освобождението на България”, 24 февруари 2017 г.
 • Българска национална телевизия 2, интервю на тема „Освобождението на България”, 27 февруари 2017 г.
 • TV+, интервю на тема „Освобождението на България”, 3 март 2016 г.
 • Документална филмова продукция с работно заглавие „Българското книжовно дружество (1869-1911)“, интервю на тема „Българското книжовно дружество в Браила (1869-1878)”, Българска академия на науките, 17 ноември 2016 г.
 • Българско национално радио, Програма „България”, радио-интервю на тема „Освобождението на България”, 3 март 2015 г.
 • Народно събрание на Република България, Представяне на книгата „По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Лъжа”, (ред. Е. Алекова) изд. Тангра ТанНаКра, С., 2015, 13 май 2015 г.
 • Пресконференция в гр. Плевен, Областна администрация, по повод книгата „Турците в България”, изд. Вагабонд Медия, С., 2012, и подготвената от ИИИ рецензия върху книгата, 6 февруари 2014 г.
 • Телевизионно интервю пред по повод книгата „Турците в България” (изд. Вагабонд Медия, С., 2012) и подготвената от ИИИ рецензия върху книгата, телевизия Алфа, 14 ноември 2013 г.
 • Пресконференция в БТА по повод книгата „Турците в България” (изд. Вагабонд Медия, С., 2012) и подготвената от ИИИ рецензия върху книгата, 14 ноември 2013 г.
 • Телевизионно интервю по повод 176-годишнината от рождението на Васил Левски, телевизия bTV, за предаването bTV Новините, 18 юли 2013 г.
 • Публична лекция „Ведомое и неведомое о Второй Мировой войне“, Руски културно-информационен център в София, юни 2012.
 • Публична лекция „History of the Bulgarian Orthodox Church: An Outline“; American Research Centre in Sofia, Bulgaria, март 2012
 • Публична лекция „Пути русской истории, пути болгарского Освобождения“; Руски културно-информационен център, София, март 2012.
 • Официално представяне на българското издание на книгата: Хрушчов, Н. С. „Хора, години, власт. Т. 1.“ Под ред. С. Н. Хрушчов. Изд. Прозорец, С., 2011. Интервю със Сергей Никитич Хрушчов, 18. СОУ „Уилям Гладстон” – София, Май 2011.

– Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви

 • БАН – духовен център на България. Изложба, посветена на 145-годишнината на БАН, София, градинката пред «Кристал», открита на 6 юни 2014 г.
 • Участие в подготовка за създаване на Център „Васил Левски” в София, съвместна инициатива на Общобългарски комитет „Васил Левски” и БАН, 2014 г.

– Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации:

 • Подготвено предложение относно темите за възпоминателни монети, предстоящи за емитиране от Българска народна банка през 2017, 2018 и 2019 г., по искане от страна на БНБ, 31 март 2016 г.
 • Подготвено експертно мнение по въпроси относно съдържанието на отделни учебници по „История и цивилизация” и „Човекът и обществото”, използвани в българските средни училища, в отговор на Писмо до Министъра на образованието и науката (МОН вх. №94-22541/ 18. 11. 2014 г.), Копие до Директора на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките (ИИИ вх. № 09-532/ 4.12.2014 г.), 31 март 2015 г.
 • Становище и оценка на реферат „Добри Чинтулов“, за сесия на Ученическия институт към БАН, 24 октомври 2015 г.
 • Подготвено експертно мнение по повод родното място на отец Паисий Хилендарски, предоставено по искане на граждански комитет от гр. Перник, 2014 г.