Евгений Кандиларов

Доктор по история, доцент

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2003-2007 – Доктор по история, специалност Съвременна българска история, Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, тема на дисертацията: „Българо-японски отношения 1959-1989 г.“;

2002-2003 – Магистър по история, специалност Нова и съвременна българска история, Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, тема на магистърската теза: „Държавната политика за създаване и развитие на електронна промишленост в България през 60-те и 80-те години на ХХ век (електронно-изчислителна техника)“;

1998-2002 – Бакалавър по история с професионална квалификация: учител по история, специалност История, специализация: Нова и съвременна история, Исторически фекултет при СУ “Св. Климент Охридски”; втора специализация: Арабско обществознание, ЦИЕК – ФКНФ, СУ.

1994 – 1998 – 32 СОУ с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”, гр. София; профилирана подготовка: английски език, руски език, история.

 • Допълнителни квалификации:

2007-2009 – Следдипломна квалификация по “Японски език и култура”, Факултет по класически и нови филологии при СУ “Св. Климент Охридски”.

 • Заемани длъжности

2017 ~ Доцент, Българска академия на науките (БАН), Институт за исторически изследвания (ИИстИ), Секция „История на България след Втората световна война”.

2016 ~ Доцент, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ), Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Катедра „Езици и култури на Източна Азия“.

2013 ~ Асистент, Българска академия на науките (БАН), Институт за исторически изследвания (ИИстИ), Секция „История на България след Втората световна война”.

2012 ~ Академичен координатор и административно обслужване на магистърска програма “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)”, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

2007-2016 Хоноруван преподавател, СУ “Св. Климент Охридски” – Исторически факултет, катедра “История на България”, катедра “Нова и съвременна история”; Факултет по класически и нови филологии, катедра “Езици и култури на Източна Азия”.

2007-2013 Преподавател по история, Център за професионално обучение “ТАРА”

2006-2016 Завеждащ секция „Архив и библиотека“, Център за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ);

2006 – 2007 Преподавател по история, ЧГЕХП “Проф. д-р Васил Златарски” / International Baccalaoreate School – София.

 • Научна степен и звание

2017 ~ Доцент, Българска академия на науките (БАН), Институт за исторически изследвания (ИИстИ), Секция „История на България след Втората световна война”.

2016 ~ Доцент, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ), Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Катедра „Езици и култури на Източна Азия“.

2013 ~ Асистент, Българска академия на науките (БАН), Институт за исторически изследвания (ИИстИ), Секция „История на България след Втората световна война”.

2007 Доктор по история, специалност Съвременна българска история, Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”, тема на дисертацията: „Българо-японски отношения 1959-1989 г.“;

 • Членства в научни организации и сдружения

2009 ~ Асоцииран член на “Асоциацията на преподавателите по японски език в България – Кирил Радев”

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети

2017 ~ Член на Редакционната колегия на сп. Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire, избран от НС на ИИстИ, БАН.

2010-2016 – Член на Редакционната колегия на сп. “Ново време”

 • Научни специализации

2016 октомври – Институт за световна история на Китайската академия за социални науки (CASS), Пекин, КНР.

2015 септември – Централно бюро за преводи и издания, Пекин, Китай (Central Compilation and Translation Bureau, Beijing, China). Участие в програмата: „Young and Middle Aged Leaders from Central and Eastern Europe. Academic Exchange and Study Visit. (Beijing-Liaoning-Shandung).

2015 май – Институт за световна история на Китайската академия за социални науки (CASS), Пекин, КНР.

2011 зимен семестър – специализация в “Технологичен университет Нагаока” (Япония), Катедра по управление и информационни технологии, със стипендия на Японската фондация (Japan Foundation).

2009-2010 – постдокторантура към Института за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа“ на СУ „Св. Климент Охридски“;

2009 юни-август – специализация в “Японският езиков институт, Кансай” (Япония) със стипендия на Японската фондация (Japan Foundation).

2005 зимен семестър – специализация в Университет “Мейджи” (Япония, Токио), Факултет по политически науки и икономика.

 • Участие в съвместни научни проекти

2017 – съвместен научноизследователски проект на фондация „Солидарно общество“ и фондация „Фридрих Еберт“ на тема „Националните приоритети в контекста на Българското председателство на ЕС“. Ръководител на проекта: д-р Александър Димитров. Координатори по проекта: доц. д-р Евгений Кандиларов и Невена Алексиева, главен експерт (представителство на ПЕС в България).

2016 – международен научно-изследователски проект на Central Compilation & Translation Bureau (CCTB) , Китай, с участието на 12 академични институции от 11 държави от Централна и Източна Европа, на тема: Opportunities and Challenges of One Belt One Road: Perspective from China and Central and Eastern European Countries. Ръководител на проекта: LAI Hairong, заместник ръководител: LIU Minru. Продължителност на проекта: Февруари 2016 – септември 2016.

2015 ~ международен научно-изследователски проект на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Кореистика“, ФКНФ, Министерството на образованието на Република Корея и Академията за корейски изследвания. Тема на проекта: “Establishment of a Combined Education and Research System for Root-taking and Spreading of Korean Studies in Eastern Europe“. Ръководител на проекта от българска страна: доц. Ким Со Йънг, заместник ръководител: проф. дфн. Александър Федотов.

2014-2016 Документален изследователски проект на МВнР на Република България и Министерството на външните работи на Япония за проучване на датата на установяване на дипломатическите отношения между България и Япония. Председател на експертната група от българска страна: д-р Боряна Бужашка, директор на дирекция „Административно и информационно обслужване” в МВнР; Членове: Наталия Мишева, началник на отдел „Източна Азия, Австралия и Океания” на дирекция „ААО”; Вера Стефанова, старши дипломатически служител I степен в дирекция „ААО”; Антоанета Григорова, втори секретар в посолството на Република България в Токио, лице за контакт от посолството с японската страна; Петър Николаев, дипломатически служител III степен в дирекция „ААО”,  референт за Япония;

2013-2016 Съвместен изследователски проект между Института за исторически изследвания при БАН и Института за световна история на Китайската академия за социални науки (CASS) на тема: „The Bulgarian Transition as Part of the East European One at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries: Bulgarian and Chinese Points of View. Problems of Sources and Interpretations“. Координатори на проекта от българска и китайска страна: проф. дин. Илия Тодев и Prof. Wang Xiaoju and Prof. Li Rui

2012-2013 – съвместен международен проект на MEIJI UNIVERSITY (Япония), Research Institute of World History (Япония), УКХ “АЛМА МАТЕР” и Евразийския център VIA EVRASIA към Историческия факултет на СУ на тема: “The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. Emergence of new society through destructions with a perspective of the World History“, координатор на проекта от българска страна и член на научния колектив.

2012 ~ Научноизследователски проект на ИИИ на БАН “История на България Том Х. История на България 1944-1989 г.”. Главен редактор: акад. Георги Марков. Отговорен редактор: доц. Илияна Марчева, член на научния колектив.

2011-2012 – Научноизследователски проект на НС на Отечествения съюз, ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”, ИИИ на БАН и Центъра за исторически и политологически изследвания на тема: “История на Отечествения фронт/съюз в България”, научен редактор проф. д-р Искра Баева, участник в авторския колектив и член на редакционната колегия на публикуваните издания.

2011 ~ Научноизследователски проект на Катедра “Езици и култури на Източна Азия” към ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски” на тема: Енциклопедия “Нипоника”, член на научния колектив и на редакционния съвет.

2007-2011 – Международен изследователски проект на Фондация “Фридрих Еберт” и Центъра за исторически и политологически изследвания на тема: “История на социализма в България”, координатор на проекта, член на научния колектив и съставител на публикуваните издания.

 • Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

2016 ~ България и Китай – политически икономически и културни взаимоотношения след Втората световна война – бакалавърска програма на специалност „Китаистика“ към ФКНФ, катедра „Езици и култури на Източна Азия“, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

2016 ~ Япония след Втората световна война – дипломация и международни отношения – бакалавърска програма на специалност “Японистика” към ФКНФ, катедра “Езици и култури на Източна Азия”, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

2016 ~ Япония и съвременния свят – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 45 ч.

2016 ~ България и Корея (КНДР и Република Корея) през призмата на българските архиви. – за бакалавърските програми на специалностите „Кореистика“ и „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

2015 ~ Култура на Япония – традиции и съвременност – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 45 ч.

2015 ~ Технологично и иновационно развитие на Япония – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 45 ч.

2014 ~ Международни отношения в Южна и Източна Азия – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

2011-2016 Семинарни упражнения по Съвременна българска история в бакалавърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на специалности: „История“, “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”, “Архивистика и документалистика” и “История и география”

2009 ~ България и Япония (Политически, икономически и културни отношения). – специалност “Японистика” към ФКНФ, катедра “Езици и култури на Източна Азия”, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

ОКС Магистър

2016 ~ Съвременна история на Южна и Северна Корея (през призмата на мългарските архиви от Студената война) – магистърска програма на катедра „Кореистика“, ФКНФ, Св. „Климент Охридски“, 30 ч.

2015 ~ Българските архиви свързани с отношенията между България и Корея (Bulgarian Archives regarding Bulgarian-Korean Relationship) – магистърска програма на катедра „Кореистика“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

2013 ~ Технологично и иновационно развитие на страните от Източна Азия – магистърска програма “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)”, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”, 45 ч., (съвместно с проф. дфн Нако Стефанов)

2012 ~ Кризи конфликти и отношения между Япония и страните от Източна Азия – магистърска програма “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)”, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”, 30 ч.

2011 ~ СССР и Източна Азия – магистърска програма по „История на Евразия, Русия и Източна Европа“, към катедра Нова и съвременна история на Историческия факултет, 30 ч. (съвместно с доц. д-р Александър Сивилов).

2008-2013 – Българската дипломация след Втората световна война – с поглед на Запад и на Изток. (съвместно с проф. д-р Евгения Калинова). – магистърска програма по “Нова и съвременна история на България” към катедра “История на България” на Историческия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 30 ч.

2007-2008 – България и Япония след Втората световна война (политически, икономически и културни отношения). – магистърска програма по “Нова и съвременна история на България” към катедра “История на България” на Историческия факултет, СУ „Св. Климент Охрдиски“, 30 ч.

СДК към СУ „Св. Климент Охридски“

2010 ~ България и Япония (Политически и културни отношения) – следдипломна квалификация “Японски език и култура”, Факултет по класически и нови филологии при СУ “Св. Климент Охридски, 30 ч.

 • Езици

Английски, руски, японски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • Източна Азия и България. Изд. „Изток-Запад“. С., 2016, 319 с., ISBN 978-619-152-829-5.
 • България и Япония. От Студената война към ХХІ век. Изд. „Дамян Яков“. С., 2009, ISBN 978 954 527 435 0.

Б. Колективни трудове:

 • История на Българската академия на науките. Втора част. 1947-2014 г. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. С., 2017 г. (в съавторство с проф. Искра Баева, проф. Илияна Марчева и проф. Илия Тодев).
 • Япония. Икономика, технологии, иновации и управление. Изд. „Изток-Запад“. С., 2012, ISBN 987-619-152-130-2 (съвместно с проф. дфн Нако Стефанов)
 • История на Отечествения фронт/съюз в България. Съст. и ред. проф. Искра Баева. С., 2012 (съвместно с проф. Искра Баева, проф. Евгения Калинова, проф. Илияна Марчева и доц. Сашка Миланова).

В. Студии и статии:

 • Bulgarian Policy toward Korean Peninsula in the Context of the Gorbachev’s “New Thinking” toward East Asia in the Second Half of 80s of the 20th century. – In: Korea and Eastern Europe. Exploring the Past. Editors: Alexander Fedotov, Kim So Young. Sofia, 2017.
 • Bulgaria And The Rapproachment Between Dprk And The Soviet Bloc In The Face Of The Geopolitical Shift In East Asia During 70s On The Xx Century (съвместно с Kim Soyoung и Gwon Jin Choi) – Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire, 2016 1-2 (2017).
 • Японската публична дипломация – еволюция, стратегия и развитие – В: Духовност и морални ценности на Изтока. Сборник с доклади от научна конференция проведена от специалност Японистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 24 март 2017 г. Съставители: проф. дфн Бойка Цигова , д-р Вяра Николова, Людмила Кирилова, С. 2017, 162-178.
 • Япония и китайският геополитически проект „Един пояс, един път“ – В: Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2016. Сборник с материали от V Национална научна конференция с международно участие – декември, 2016 година. Съст. Проф. дфн Н. Стефанов. С., 2017.
 • The Economic Relations Between Bulgaria аnd China In The Context Of “One Belt, One Road” Initiative – Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire, 2015, № 3-4 (2016).
 • Bulgaria and Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) During 1960s and the Beginning of 70S of the XX century – Between Beijing and Moscow – Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire, 2015, № 1-2 (2016). ISSN 0204-8906 (съвместно с доц. Kim So Young)
 • България и КНДР през 80-те години на ХХ век – В: Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2015. Сборник с материали от ІV Национална научна конференция с международно участие – 17-18 декември, четвъртък-петък 2015 година. Съст. Проф. дфн Н. Стефанов. С., 2016, 153-159. ISBN: 978-954-392-409-7
 • „Новият път на коприната“ и глобалната промяна на геополитическия баланс към Евразия. – Ново време, ноември-декември 2016, №5-6, 107-130, ISSN 0323-9055
 • Япония и мирът след Първата световна война. – В: Първата световна война век по-късно. Съставител проф. Искра Баева. С., 2016, 153-161, ISBN 978-954-07-4205-2
 • Bulgaria and the Issue about Korean Unification during the Cold War Period (Through the Prism of the Bulgarian Archives) – In: Korean Historical and Cultural Trends. Edited by Alexander Fedotoff and Kim So Young. Sofia, 2016, 104-112, ISBN 978-954-07-4098-0.
 • Конфуцианството и етиката на солидарността в Япония – В: Морал и етика на солидарността в съвременното общество.Съст. Доц. Емилия Маринова, проф. Максим Мизов. С., 2016, 370-378., ISBN 978-619-160-604-7.
 • Bulgaria and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) during the Cold War Period (a Look from Bulgarian Archives). – In: Outlining the Korean Society. Edited by: Prof. Dr. Habil Alexander Fedotov and Prof.Dr. Svetla Karteva-Dancheva. Sofia 2015.
 • Bulgaria and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) – political, Economic, Scientific and Technical Relations during 70s and 80s (Analysis based on Documents from the Archive of the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) and the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs – In: Деколонизация и развитие на обществото (Сравнително изследване между България и Корея). София, 2015, с. 200-210; ISBN 978-619-7084-16-0
 • Културната революция в КНР и отношението на България – В: „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия“. Сборник с материали от национална научна конференция с международно участие проведена на 11 декември 2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Съставител – проф. Нако Стефанов. С., 2015, 76-89, ISBN 978-954-07-3933-5.
 • Датата 9 септември 1944 г. и променящата се оценка на БСП в годините на прехода. – В: Научна конференция „70 години от поврата на 9 септември 1944 г. – исторически предпоставки и последици”. Съставител и научен редактор – проф. Искра Баева. С., 2015,197-204, ISBN: 978-619-90379-2-8.
 • Събитията на площад „Тянанмън“ през юни 1989 г. и съдбата на „Петата модернизация“ в КНР – Левицата – истории, реалности, перспективи. С., 2015, 338-352, ISBN 978-619-160-513-2.
 • Научната политика в България през втората половина на ХХ век (политико-идеологически аспекти) – В: Исторически преглед, 2013, кн. 5-6, ISSN 0323-9748.
 • Отношенията между България и Китай в контекста на “перестройката” в СССР – В: „Страните от Източна, Южна и Югоизточна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“, София 2013. Сборник с материали от национална научна конференция с международно участие проведена на 29 ноември 2013, посветена на 125 годишнината от създаването на СУ „Св.Климент Охридски. Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, С. 2015, 104-120, ISBN 978-954-07-3932-8.
 • Датата 9 септември 1944 г. и противоречивите оценки на БСП – Ново време, март 2015, №3, 57-66, ISSN 0323-9055.
 • Създаване и развитие на национална иновационна система в България през втората половина на ХХ век. – В: Известия на РИМ-Габрово, т1, 2013, Фабер, 2015, с.56-80. ISSN2367-783X
 • Тодор Живков: Между перестройката на Горбачов и реформите на Дън Сяопин? – В: Социални идеи, движения и политики. С., 2014, 510-568.
 • Bulgaria and Japan: From the Cold War to the Twenty-first Century – Voices from Sylff Community. The Tokyo Foundation. 2013.
 • “Преустройството“ в социалистическа България и отношенията ù с Китайската народна ре-публика (80-те години на ХХ в.) – В: Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г. С., 2014. (под печат).
 • Political and Economic Relations Between Bulgaria and Republic of Korea after the end of the Cold War – In: Общество, икономика и култура в България и Корея след освобождението. Международна научна конференция 2013. Доклади и съобщения. Ред. проф. дфн Александър Федотов и доц. д-р Ким Со Йънг. С., 2013.
 • Превръща ли се Япония в “Страна на залязващото слънце”? (Предизвикателства пред икономическото, индустриалното, технологичното и социално развитие в края на ХХ и началото на ХХІ век). – В: Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие 2012. Доклади и Съобщения. С., 2013, 380-388.
 • Интеграционните процеси в Източна Азия в края на ХХ и началото на ХХІ век. – предизвикателства и перспективи – В: Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие 2012. Доклади и съобщения. С., 2013, 13-22.
 • Екология и иновации – примерът на Япония – В: Екология и хуманизъм, Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми. Съст. Проф. д.п.н. Любен Димитров и доц. д.с.н. Максим Мизов. С., 2013, 128-137.
 • СИВ VS. ЕИО. Политически и икономически отношения между Социалистическата общност и “Общия пазар” – В: Интеграционните процеси през 60-те години на ХХ век. Съст. Искра Баева. С., 2013, 123-179.
 • Людмила Живкова и културната дипломация към Япония – В: Културното отваряне към света. Материали от международна научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова. Съст. Искра Баева. С., 2013, 63-77.
 • Подготовка за външно оценяване по История и цивилизация за 7 клас по новия изпитен формат. Изд. Педагог 6. С., 2013 (съвместно с Магдалена Андреева, Николай Димитров и Валентина Караджова)
 • Превъплащенията на принципа “Вакон йо:сай” (和魂洋才) в технологичното развитие на Япония (края на ХІХ-ХХ век). – В: Япония – времена, духовност и перспективи. Сборник доклади от научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова. С., 2012.
 • Людмила Живкова и културната дипломация към Япония – Ново време, ноември 2012, №11, 89-102.
 • Санира ли се историческата памет?! (Съдбата на Националния музей “Георги Димитров”) – В: Георги Димитров в обществената и научната памет. Съст. доц. д.с.н. Максим Мизов. С., 2012, 200-211. (в съавторство със Стефанка Савова).
 • Отечественият фронт – от коалиция към единна общественополитическа организация – В: История на Отечествения фронт/съюз в България. Съст. и ред. проф. Искра Баева. С., 2012, 173-204.
 • Липсата на българска национална иновационна система в условията на глобалната икономическа криза от началото на ХХІ век. – В: Глобалната криза и България. С., 2012, 182-195.
 • Отношението на БСП към социалистическото минало – В: Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Т. 3. С., 2011, 338-376.
 • Идеите на Роза Люксембург и програмното развитие на БКП/БСП – Понеделник, 2011, №11/12, 48-52.
 • Как Япония се превърна в световна икономическа сила. – Ново време, септември-октомври 2011, № 9-10, 77-100.
 • Националната иновационна система на Япония – развитие, параметри и перспективи. – Икономическа мисъл. (в съавторство с проф. Нако Стефанов). (под печат)
 • “Георги Найденов и “ТЕКСИМ” в контекста на модернизацията на българската икономика през 60-те години на ХХ век”. (под печат).
 • “Малкото е хубаво” или идеите за задоволяване на потреблението в България през 80-те години на ХХ век – В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. д-р Искра Баева. С., 2011, 338-349.
 • Международният военен трибунал за Далечния Изток – Ново време, 2010, №12.
 • Иновации и иновационна политика в България през годините на държавния социализъм. – В: Изследвания по история на социализма в България. 1944-1989. Т. 2, С., 2010, 225-306. (в съавторство с проф. дфн Нако Стефанов).
 • От “реален” към “демократичен” социализъм. Из зиг-загите на идейното и програмното развитие на БКП след Втората световна война. – В: Изследвания по история на социализма в България. 1944-1989. Т.2, С., 2010, 64-157.
 • В търсене на нов модел на социализъм или планиран преход към капитализъм? (България през втората половина на 80-те години на ХХ век). – В: България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Димитър Сирков. С., 2010, 250-270.
 • “Японската Фондация” и нейната роля в отношенията между България и Япония. – В: България, Япония, Свътът. Сборник доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика проведена н Софийския университет “Св. Климент Охридски”. С., 2013.
 • Българското преустройство, Япония и кризата в българо-съветските отношения през втората половина на 80-те години – В: Призвание и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. дин Витка Тошкова. С., 2010, 402-417.
 • Възможен ли беше алтернативен модел на българския преход? – Понеделник, 2009, №11/12.
 • Конфликтът между СССР и Китай и отражението му в България (60-те години на ХХ в.). – В: Русия, Европа и Светът. Сборник с материали от международна научна конференция, София, 28-29 септември 2009. С., 2012.
 • Държавният комитет за наука и технически прогрес – иновационни стратегии и политики в годините на държавния социализъм – В: ИБИД, Т. 41, С., 2011, 437-449.
 • Диалог и толерантност по време на Студената война (България и развитите капиталистически държави) – В: Диалог и толерантност в политиката, С., 2007, 107-127.
 • От императора Бог към човека монарх – въпросът за новия образ на император Хирохито след Втората световна война – ИБИД, Т. 40, С., 2008, 143-154.
 • Българистиката в Япония – минало, настояще, перспективи – В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. С., 2008, 681-694.
 • 70-те години на ХХ век – апогей на българо-японските отношения – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, С. 2006, 753-769; 2. Участието на България в Експо` 70 – българо-японските отношения и формирането на българската икономическа политика. – ИДА, 20/2005, 64-90;
 • Електрониката в икономическата политика на България през 60те – 80те години на ХХ век – ГСУ-ИФ, Т. 96/97, 2003/2004, 431-503.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Социализмът в огледалото на прехода – Ново време, декември 2011, №12, 141-143;

Д. Съставителство и редакция

 • Социални идеи, движения и политики. С., 2014. (съвместно с Лиляна Канева и Максим Мизов).
 • Изследвания по история на социализма в България. Преходът ІІ. Т. 4, С., 2013. (съвместно с Лиляна Канева и Максим Мизов).
 • Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Т. 3, С., 2011. (съвместно с Лиляна Канева и Максим Мизов).
 • Христоматия с извори за българската история. Изд. Педагог 6. С., 2010. (съвместно с Магдалена Андреева и Николай Димитров)
 • Изследвания по история на социализма в България. 1944-1989. Т. 2, С., 2010.
 • Изследвания по история на социализма в България 1891-1944. Т. 1, С., 2008.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Март, 2017 г. международна конференция на тема „“Modern Korea –Challenges and Outcomes”, Център за кореистични изследвания, СУ „Св. Климемт Охридски“ София, 24 март 2017 г. Доклад: „Bulgarian Policy toward Korean Peninsula in the Context of the Gorbachev’s “New Thinking” toward East Asia in the Second Half of 80s of the 20th century.“
 • Март, 2017 г. – Научна конференция организирана от специалност „Японистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Духовност и морални ценности на Изтока. 24.03.2017 г. СУ „Св. Климент Охридски“, София. Доклад: Японската публична дипломация – еволюция, стратегия и развитие
 • Февруари 2017 г. – Научната конференция, посветена на 70-годишнината от подписването на Парижкия мирен договор на 10 февруари 1947 г.„НОВА БЪЛГАРИЯ И МИРЪТ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“ 28 февруари 2017 г., зала „Тържествена” на ЦВК. Доклад: Нова България пред нови шансове за технологичен и социално-икономически прогрес
 • Декември 2016 г. – Национална научна конференция за азиатски изследвания с международно участие, СУ „Св. Климент Охридски“. „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия-2016“, 15 декември 2016, Център за източни езици и култури. Доклад: „Япония и китайският геополитически проект „Един пояс, един път“
 • Ноември, 2016 г. – Дванадесета национална конференция по етика “МОРАЛ И ЕТИКА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО 18 ноември, 2016 г. София. Доклад: Идеята за социална справедливост в Япония.
 • Октомври 21-22, 2016. – The 7th World Socialist Forum. Developing and Innovating Marxism in 21st Century. Chinese Academy of Social Sciences and World Socialism Research Center. Beijing, China. Доклад: The colapse of the Social Stability after the end of the State socialism in Eastern Europe during the Transition Period in Bulgaria
 • Февруари, 2016 г. – Международна конференция по кореистични изследвания: “Korean Historical and Cultural Trends”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център по Кореистика, Доклад: „Bulgaria and the Issue about Korean Unification during the Cold War Period (Through the Prism of the Bulgarian Archives)“, 22 февруари 2016 г.
 • Декември, 2015 г. – Национална научна конференция за азиатски изследвания с международно участие, 11 декември 2014 г. , СУ „Св. Климент Охридски“. „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия-2015“ Доклад: „България и КНДР през 80-те години на ХХ век.“
 • Ноември 2015 г. – Единадесета национална конференция по етика на тема:“МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“, 20 ноември, 2015 г., София. Доклад: Конфуцианството и етиката на солидарността в източно-азиатските общества.
 • Ноември, 2015 г. – Международна българо-китайска научна конференция на тема: „ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ – БЪЛГАРСКИТЕ И КИТАЙСКИТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ“, Институт за исторически изследвания – БАН, Институт за световна история – КАОН, София, 18 ноември 2015 г. Доклад: The Relations between Bulgaria and China within the Context of the “One Belt, One Road” (OBOR) Initiative
 • Октомври, 2015 г. – 25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ „СВ. Кл. Охридски“ ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ“, 30.10.2015 г., СУ „Св. Климент Охридски“ Доклад: Pan-asianism in the Japanese foreign policy strategy from the Meiji era until the end of the WWII
 • Септември, 2015 г. – публична лекция на тема: „Социализмът с китайска специфика като модел на „пазарен социализъм“ – в семинар от цикъла „Спорни точки“, организиран от Института по социология „Иван Хаджийски“, 30 септември 2015 г.
 • Май, 2015 г. – Научна конференция на тема: „Втората световна война – 70 години по-късно“, организирана от Магистърската програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, ХVІ – ХХІ век”, ИФ на СУ „Климент Охридски“ 8 май 2015 г. Доклад: Концепцията за Велика източноазиатска сфера на съвместен просперитет (дай-то:а кьо:еикен – 大東亜共栄圏) и политическата (зло)употреба на паназиатската идея.
 • Април, 2015 г. – Междунорадна конференция на тема: „DECOLONIZATION AND DEVELOPMENT OF THE SOCIETY (COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA AND KOREA), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 24 април 2015. Доклад: Bulgaria and Democratic People’s Republic of Korea(DPRK) – political, economic, scientific and technical relations during 70s and 80s
 • Декември 2014 г. – Национална научна конференция за азиатски изследвания с международно участие, 11 декември 2014 г. , СУ „Св. Климент Охридски“. „Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия-2014“. Доклад: Културната революция в КНР и отношението на България
 • Ноември, 2014 г. – Международна конференция по кореистични изследвания на тема: “Outlining The Korean Society”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център по Кореистика, 28 ноември 2014 г. Доклад: Bulgaria and Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) during the Cold War Period (a Look from Bulgarian Archives).
 • Ноември 2014 г. – Десета национална конференция по Етика на тема: „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“. 20-21 ноември, 2014 г., София. Доклад: Япония след Фукушима – социално-екологични проблеми.
 • Ноември, 2014 г. – Кръгла маса на тема: „Поколението на промяната. Новото поколение политически изследователи в дискусия за 25-годишния период от началото на промените“. Организатор: „Галъп интернешънъл”, 10 ноември 2014 г, София. Доклад: „Левицата и битките за историята в годините на прехода“
 • Октомври, 2014 г. – Научна конференция на тема: „Първата световна война век по-късно: кризи, конфликти и дипломация в голямата война“, организирана от Магистърската програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, ХVІ – ХХІ век”, ИФ на СУ „Климент Охридски“17 октомври 2014 г. Доклад: Мирът след Първата световна война и пътят на Япония.
 • Септември, 2014 г. – Научно-теоретична конференция на тема: „Лявата идея – минало, настояще, бъдеще”. София, 18 септември, 2014 г. Доклад: 9 септември 1944 г. в програмните документи на БСП – интерпретации и оценки.
 • Септември, 2014 г. – Научната конференция на тема: „70 години от поврата на 9 септември 1944 г. – исторически предпоставки и последици”, София, 8 септември 2014 г. Доклад: Датата 9 септември 1944 г. и променящата се оценка на БСП в годините на прехода.
 • Май, 2014 г. – Конференция на тема: „Философии на социализмите“. 22 май 2014 г., СУ „Св. Климент Охридски“. Доклад: „Китайският модел на социализъм – от Дън Сяопин до днес“
 • Април, 2014 г. – Научна конференция на тема: „Интеграционни процеси през 70-те години на ХХ в.“. 23 април 2014 г. СУ „Св. Климент Охридски“. Доклад: „Програмата „Интеркосмос“: социалистическата интеграция в космическата надпревара.“
 • Декември 2013 г. – Кръгла маса на тема: „Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век”, посветена на 85 години от рождението на акад. Мито Исусов (1928 -1997) в рамките на семинара на ИИИ-БАН „Актуални проблеми на историята и историографията”. Доклад: Научната политика в България през втората половина на ХХ век (политико-идеологически аспекти).
 • Септември 2013 – Международна научна конференция на тема “The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. Emergence of new society through destructions with a perspective of the World History“, СУ “Св. Климент Охридски”, организирана от Research Institute of World History (Япония), УКХ “АЛМА МАТЕР” и Евразийския център VIA EVRASIA към Историческия факултет на СУ. Доклад: “Japan in the First World War – political, economic and international dimensions” (съвместно с проф. дфн. Нако Стефанов).
 • Септември 2013 – Национална конференция на тема „Индустрия, технологии и иновации: историческият опит на българите и приносът на габровци”, организирана от РИМ-Габрово и ИИИ-БАН. Пленарен доклад: „Създаване и развитие на българска национална иновационна система през втората половина на ХХ век.”
 • Май 2013 – Трети международен конгрес по Българистика, СУ “Св. Климент Охридски”, доклад: “Преустройството” в социалистическа България и отношенията й с Китайската народна република (80-те години на ХХ век).
 • Февруари 2013 – Дискусионен семинар “АГОРА” при Института за икономически изследвания на БАН, доклад: “Проблеми, предизвикателства и перспективи пред икономическия растеж на Япония” (съвместно с проф. Нако Стефанов).
 • Февруари 2013 – кръгла маса на тема „Българо-японски бизнес отношения – преодоляване на предизвикателствата. Шансове за малкия и средния бизнес” организирана от ДЖАЙКА Алумни в България в партньорство с Токай Алумни в България, доклад: “България и Япония – традиции и съвременност”
 • Февруари 2013 – Международна научна конференция организирана от СУ “Св. Климент Охридски” и Университета Сонгюнгуан (Р. Корея) на тема: “Общество, Икономика и Култура в България и Корея след Освобождението”, доклад: “Political and Economic Relations Between Bulgaria and Republic of Korea after the end of the Cold War”
 • Януари 2013 – Научно-теоретична конференция организирана от Фондация “Човещина” и Балканския институт по труда и социалната политика на тема: “Хуманитарни измерения и аспекти на екологичните проблеми”, доклад: “Екология и иновации (японо-български паралели)”.
 • Ноември 2012 – Национална научна конференция с международно участие организиран от СУ “Св. Климент Охридски”, ЦИЕК, Център по кореистика и Институт “Конфуций” на тема: “Страните от Източна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия”, доклади: Интеграционните процеси в Източна Азия в края на ХХ и началото на ХХІ век – предизвикателства и перспективи”; “Превръща ли се Япония в “Страна на залязващото слънце?” (Предизвикателствата пред икономическото, индустриалното, технологичното и социално развитие в края на ХХ и началото на ХХІ век).
 • Октомври 2012 – Научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова на тема: “Япония – времена, духовност и перспективи”, доклад: “Превъплащенията на принципа “Вакон йо:сай” (和魂洋才) в технологичното развитие на Япония (края на ХІХ-ХХ век).
 • Юни 2012 – Научно-теоретична конференция по повод 130 години от рождението на Георги Димитров на тема „Георги Димитров в обществената и научната памет”, доклад: “Съдбата на Националния музей “Георги Димитров” (в съавторство със Стефанка Савова).
 • Януари 2012 – Научно-теоретична конференция на тема: “Глобалната криза и България – социално-икономически и демографски проблеми и хуманитарни аспекти”, доклад: “Глобалната криза и липсата на българска национална иновационна система”.
 • Ноември 2011 – Икономически форум, организиран от ДЖАЙКА Алумни в България. Семинар-дискусия на тема: “Иновациите в Япония. Трансфер на иновации за малките и средните предприятия”, доклад: “Transfer of good Japanese innovation practices in Bulgaria (Japan Innovation system and Development – Lessons for Bulgaria?)” (в съавторство с проф. д.ф.н. Нако Стефанов).
 • Ноември 2011 – Седма национална конференция по етика на тема: “Етиката в българската наука”, доклад: “За отношението на българските управляващи и обществото към науката като двигaтел на социално-икономическия прогрес в индустриалната и постиндустриалната епоха”.
 • Юли, 2011 – Научна конференция „Георги Найденов – време и личност, 50 години ТЕКСИМ”, Стрелча, доклад: “Георги Найденов и “ТЕКСИМ” в контекста на модернизацията на българската икономика през 60-те години на ХХ век”.
 • Май, 2011 – Научна конференция “Личности и идеи в глобализиращия се свят”, София, доклад: “Малкото е хубаво” или идеите за задоволяване на потреблението в България през 80-те години на ХХ век”.
 • Юни, 2010 – Final ESF Inventing Europe Conference & 4th Tensions of Europe Conference, Sofia, paper: “Economic Relations and Technological Transfer Between COMECON and EEC”.
 • Юни, 2010 – Ежегодна конференция с международно участие “Кюстендилски четения” на тема “Провалите в историята”, доклад: “Провалът на конфликта в Азия (Защо Япония не нападна СССР)” (в съавторство с д-р Александър Сивилов).
 • Юни, 2010 – Юбилейна научна конференция “България – Япония – Светът” посветена на 20 годишнината от основаването на специалност Японистика в СУ “Св. Климент Охридски”, доклад: “Японската фондация” и нейната роля в отношенията между България и Япония”.
 • Ноември, 2009 – Ежегодна конференция на Историческия факултет, “Гьолечица” 2009, “Маргиналното в историята”, доклад: “Един маргинален проект за извършване на българските реформи от началото на прехода”.
 • Ноември, 2009 – Конференция организирана от ИФИ към БАН “Българският преход – 20 години по-късно: философският поглед за това което стана”, доклад: “Алтернативният модел на българския преход през погледа на Япония”.
 • Септември, 2009 – Международна конференция “Русия, Европа и Светът”, София, доклад: “Конфликтът между СССР и Китай и отражението му в България (60-те години на ХХ в.)”.
 • Ноември, 2008 – Ежегодна конференция на Историческия факултет, Гьолечица, “Слухове, интриги и недоразумения в историята”, доклад: “Не били компютри, а компоти” – недоразумения на българската търговия в капиталистическите страни”.
 • Ноември 2008 – Национална научна конференция на Българското историческо дружество, “Българските институции през вековете”, София, доклад: „Държавният комитет за наука и технически прогрес – стратегии и политики”.
 • Септември, 2008 – Български изследователски институт в Австрия, “Лекторикум Булгарикум”, Виена, лекция: Пражката пролет 1968 – кризата в Източния блок. Поглед от България”.
 • Декември, 2007 – “The study of America and American studies in the 21st century”. Annual Conference of the Bulgarian American Studies Association (BASA), Sofia, paper: “USA and the relations between Japan and the Eastern bloc during the Cold War”
 • Ноември, 2007 – Ежегодна научна конференция Гьолечица 2007, “Изборът…”, доклад: ”Стратегическият избор на Т. Живков (стратегии и политики за интензифициране на българската икономика през 60-те – 80-те години на ХХ век)”.
 • Март, 2007 – Семинар на Центъра за либерални стратегии – Стопанска (социална) история на България: Бъдещето през културата на миналото, София, лекция: “Българо-японските отношения и влиянието им върху икономическата и научно-техническата политика на България през 60-те – 80-те години на ХХ век”.
 • Декември, 2006 – национална научна конференция “Историческата наука и раждането на героите”, София, доклад: “От императора Бог към човека монарх – въпросът за новия образ на император Хирохито след Втората световна война”.
 • Май, 2006 – ІV международен семинар Университетски четения и изследвания по българска история гр. Смолян, доклад: “Българистиката в Япония – минало, настояще, перспективи”.
 • Юни, 2004 – научната конференция “Общество и култура” гр. Китен, доклад: “От възход към падение на българската електроника. Началото на края на един обществено значим отрасъл от българската икономика /80-те години на ХХ в./”
 • Май, 2004 – Научна конференция “Националното и регионалното в историята” гр. Кюстендил, доклад: “Далекоизточния регион – приближаването към България (70-те години на ХХ век)”.
 • Ноември, 2003 – Научна конференция “Власт и история” Гьолечица, доклад: “Отварянето на българската власт към “Страната на изгряващото слънце”.
 • Май, 2002 – “Видински Четения 2002” гр. Видин, доклад: “Шуменският род Кандиларови”.
 • Май, 2002 – Исторически музей Кюстендил, доклад: ”България между СИВ и ЕИО”.

5. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

2015 – Почетна грамота на посланика на Япония в Република България за подпомагане изпълнението на мисията на японското дипломатическо представителство в страната.

2007 – Първо място в ХІV национален конкурс по ораторско майсторство на японски език, България, категория начинаещи.

2003 стипендия за редовна докторантура на японската фондация “Рйоичи Сасакава” – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program, Nippon Foundation.