Илия Илиев

Проф. дин Илия Илиев

1. Научни интереси

Средновековна история, християнска църква, книжнина, писмени извори (гръцки и латински), просопография

2. Академична кариера

 • Образование

Висше – класическа филология, СУ, 1975-1980

 • Заемани длъжности

Ръквдител секция „Средновековна история“ – от 2000 г. (продължава)
Председател на НС на Института – от 2012 г. (продължава)

 • Научна степен и звание

2010 – професор
2009 – д.и.н.
1994 – ст.н.с. ІІ ст.
1985 – нс. І ст.
1984 – д-р по история

 • Членства в научни организации и сдружения

Асоциация на медиевистите и византинистите в България – от 2008 г. (продължава)

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети

ЕСИД (2000-2014); ИПр (2000 – продължава); PAPERS OF BAS: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (от 2014 – продължава)

 • Научни специализации

1988 – Прага, „Бизантинославика“; 1987 – Будапеща, Институт по история на УАН; 1985/6 – Вашингтон, „Дъмбартън Оукс“; 1977 – Солунски университет

 • Участие в съвместни научни проекти

Кирило-Методиевски извори (съвместно с КМНЦ при БАН и Византоложкия институт при САНУ); 2017-2020 г.; р-л от българска страна доц. д-р Славия Бърлиева; проектът предвижда подбор, превод, коментар и издание на основните византийски, латински, старобългарски, славянски и западни извори за живота и делото на светите братя Кирил и Методий; в два етапа – първи подготвителен и втори (до 2025 г.) – реализация на хартиено и дигитално издание.

 • Индивидуален научен проект

„Св. Климент Охридски и българите“ – 2014-2017 г.; монографично изследване, снабдено с критично издание на най-важните извори за живота и делото на българския първоучител; планирано да излезе от печат (в издателството на БАН) във връзка с 1100-годишнината от кончината на св. Климент.

 • Преподавателска дейност

2004-2006 г. НБУ, Департамент „История“ („Църква и ереси“)

2007-2008 г. СУ – Исторически факултет, („Писмени извори за средновековната българска история на гръцки и латински език“ – спецкурс за бакалаври)

 • Езици

Английски, руски, гръцки, старогръцки, латински

3. ПУБЛИКАЦИИ

Книги и монографии

 1. Паметни битки и сражения (Българска история 2), София 1993, 207 с.
  Съавтори: Свилен Стоименов, Николай Янакиев и Николай Стоименов
 2. Произведения на Теофилакт Охридски, архиепископ български, отнасящи се до българската история (ГИБИ 9/2), София 1994, 240 с.
  Рец. А. Данчева-Василева, Родина 1/2 (1996) 169–172.
 3. Византийските василевси, София 1997, 419 с.
  Съавтори: И. Божилов, И. Билярски и Х. Димитров
 4. Унгарски латиноезични извори. Наративни извори (ЛИБИ 5/1) София 2001, 194 с.
  Съавтори: К. Гагова и Х. Димитров
 5. Охридският архиепископ Димитър Хоматиан и българите, София 2010, 335 с.
  Рец. П. Ангелов, ИП 66/3–4 (2010) 232–237.
  V. Gjuzelev, BM 3 (2012) 577–579.
 6. Св. Климент Охридски – живот и дейност (СБ 4), Пловдив 2010, VI+262 с.
  Рец. А. Николов, СЛ 35–36 (2006) 219–220.
  D. Cheshmedhziev, BM 3 (2012) 596–599.
 7. (ed.) Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, I. Plenary Papers, Sofia 2011, XI + 615 p.
 8. (ed.) Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, II. Abstracts of Round Table Communications, Sofia 2011, IX + 303 p. 2.
 9. ГИБИ, т. 12, ISBN ISBN 978-954-2903-15-4 (научна редакция)
 10. „Българският златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927)“. Пловдив, 2016 (съставителство)

Студии и статии

 1. Бележки върху биографията на Климент Охридски, ИПр 40/1 (1984) 97–105.
 2. La mission de Clément d’Ohrid dans les terres sud-ouest de la Bulgarie médiévale, EH 13 (1985) 53–72.
 3. Notizien zur literarischen Tätigkeit von Kliment Ochridski, MBFÖ 9/1 (1987) 67–77.
 4. „Унгарската хроника“ на Йоан Туроци от ХV в. като извор за средновековната история на България [Res. Chronica Hunagorum of Johannes de Thurocz from the XVth century as a source for the history of Bulgaria of the Middle Ages], ИПр 44/6 (1988) 75–88.
  Съавтор: Х. Димитров
 5. Новото критично издание на Пространното житие на Климент Охридски, във Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май–3юни 1986 г. Доклади. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум, София 1989, 329-333.
 6. Narratio Athonensis ad Annum MCCXXXV, BHR 19/1 (1991) 74-81.
 7. Бележки върху творчеството на Теофилакт Охридски [Res. Some notes on the works of Theophylact of Ohrid], ИПр 47/3 (1991) 67-91.
 8. The Manuscript Tradition and the Authorship of the Long Life of St. Clement of Ohrid, BSl 53 (1992) 68-73.
 9. Кирило-Методиевски традиции в творчеството на Теофилакт Охридски, в Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски, София 1993, 140-142.
 10. The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition, BBg IХ, (1995), 62–120.
 11. [Lemma] Логотет, 553-554
 12. [Lemma] Мисии византийски през IХ век, КМЕ 2 (1995) 691-699.
 13. [Lemma] Йоан VII Граматик, КМЕ 2 (1995) 154-157.
 14. [Lemma] Лиутпранд, КМЕ 2 (1995) 545-547.
 15. [Lemma] Петър Мутафчиев, КМЕ 2 (1995) 775-777.
 16. Теофилакт Охридски, архиепископ български, История 5/1 (1996) 28-33.
 17. Проблеми при изучаването на българската средновековна история в средните училища [Res. Problems at the teaching of Bulgarian medieval history in the secondary schools], ИПр 52/1 (1996) 139-143.
 18. Реч на Никита Хониат, адресирана до Константин Пантехни, митрополит на Филипопол [The sermon of Nicetas Choniates to Constantine Pantechni, metropolitan of Philippopolis], ИПр 52/5 (1996) 108-142.
  Съавтор: А. Данчева-Василева
 19. Българският първоучител св. Климент Охридски, Родина 1/1 (1996) 109-121.
 20. Пространното житие на св. Климент Охридски, епископ български, в историческа интерпретация, Минало 3/3 (1996) 22-27.
 21. Папа Николай IV и българите [Res. Pope Nicholas IV and the Bulgarians], ИПр 53/5–6 (1997) 159-187.
  Съавтор: И. Билярски
 22. Регинският мирен договор и средновековният град Цепена, Епохи 5/1–2 (1997) 82–90.
 23. Неизползвано известие за българската история в документ от времето на крал Шарл Д’Анжу (1266–1285) [Res. Unused report for Bulgarian history in a document of the time of king Charles D’Anjou (1266–1285)], ИПр 54/3–4 (1998) 167-170.
  Съавтор: И. Билярски
 24. Относно построяването на първоначалния катедрален храм „Св. Богородица“ в Пловдив през 80-те години на XII век, СОЗ 3 (1999) 186-192.
  Съавтор: А. Данчева-Василева
 25. Регинският мирен договор и средновековният град крепост Цепена [С притурка – нов превод на Посланието на император Теодор Ласкарис до източните провинции] [Res. The Regino peace treaty and the medieval fortified city of Tsepena], ИПр 56/3–4 (2000) 205-214.
 26. За живота той научи и от историята. Сър Стивън Рънсиман (7 юли 1903–1 ноември 2000), Studium 1/1 (2001) 22.
 27. Варягите в историята на Първото българско царство, във Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. Материали от международната конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (15–17 май 2000), София 2001, 85-88.
 28. Управлението на княз Расате (Владимир) (889–893). Един неуспешен опит за европейска преориентация във външната политика на България, в Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, ред. В. Гюзелев–А. Милтенова, София 2002, 407–410.
 29. Едноличната власт в езическа България [Res. Monolithic power in pagan Bulgaria], ИПр 58/1–2 (2002) 5-23.
 30. Ст.н.с. I ст., проф., д.н. Иван Божилов на 60 години, в Πολυχρονία. Сборник в чест на проф. Иван Божилов, София 2002, 7-10.
 31. Списък на публикациите на проф. И. Божилов, в Πολυχρονία. Сборник в чест на проф. Иван Божилов, София 2002, 11-23.
 32. Любомир Йончев (1925–2002), ИПр 58/3–4 (2002) 295.
 33. [Lemma] Посолства на българите в Рим през IX век, КМЕ 3 (2003) 221-223.
 34. [Lemma] Посолства на Рим в България през IX век, КМЕ 3 (2003) 223-226.
 35. [Lemma] Пресиян (IX в.), КМЕ 3 (2003) 300-301.
 36. [Lemma] Пространно житие на Климент Охридски, КМЕ 3 (2003) 383-387.
 37. [Lemma] Сарацинска мисия, КМЕ 3 (2003) 534-536.
 38. [Lemma] Славяните в мала Азия през VII–X век, КМЕ 3 (2003) 636-639.
 39. [Lemma] Стефан V, КМЕ 3 (2003) 753-755.
 40. [Lemma] Таркан, КМЕ 4 (2003) 30.
 41. [Lemma] Теофилакт Охридски, КМЕ 4 (2003) 53-57.
 42. [Lemma] Томислав, КМЕ 4 (2003) 63-64.
 43. [Lemma] Фотий, КМЕ 4 (2003) 296-302.
 44. [Lemma] Хатон, КМЕ 4 (2003) 373-375.
 45. [Lemma] Херманрих, КМЕ 4 (2003) 380-382.
 46. [Lemma] Чеслав, КМЕ 4 (2003) 505-506.
 47. Западът като източник на конфликти в българската история от ХІ–ХІІ век [Res. The west as a source of conflicts in Bulgarian history in the 11th and 12th centuries], в Проблемът Изток–Запад. Историческа перспектива, София 2003, 52-55.
 48. Четири писма на Йоан Цец от средата на ХII век, ПП 9 [посветен на проф. Петър Тивчев] (2003) 21-25.
 49. Представата за историческо минало в „Земният кръг“ на Снори Стурлусон и българската литературна традиция от времето на първите Асеневци [The idea of the historical past in Snorri Sturluson’s “Heimskringla” in comparison with the Bulgarian literary tradition from the time of the first Asenids], в Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност. Материали от международната конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (14–16 октомври 2002), посветена на десетгодишнината на скандинавистиката в България, ред. В. Старирадев, София 2004, 92-95.
 50. Димитър, по Божия милост архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България [Res. Dimitar, by the grace of God archbishop of the First Justiniana and the whole of Bulgaria], ИПр 60/1–2 (2004) 3-39.
 51. Едно известие за употребата на думата черга в народния говор на Охридско през ХІІІ в., Български език 51/1 (2004) 75-86.
 52. Българите и българските земи в Ponemata diaphora на Димитър Хоматиан, архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България, в Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София 2006, 89-103.
 53. Охридско-никейската „схизма“ (1220–1232), StB 25 [Византия–Балканите–Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова] (2006) 183-196.
 54. Делото на Кирил и Методий и на техните ученици и последователи в България през погледа на охридските архиепископи от ХI и ХII век, КМС 17 (2007) 356371.
 55. Кореспондентите на Теофилакт Охридски според печатите от България, в Юбилеен сборник по случай сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907–2007), Шумен 2008, 233239.
 56. Предизвикателствата пред пътуващия човек в средновековна България, в Първа национална конференция „Пътуване към България“. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм. Шумен, 8–11 май 2008 г., Велико Търново 2009, 289295.
 57. Мястото на Ponemata Diaphora в книжовното наследство на Димитър Хоматиан, StB 27 [Щрихи към Балканското средновековие. Изследвания в чест на проф. Николай Кочев] (2009) 7385.
 58. За Краткото житие на св. Климент Охридски, КМС 18 [Сборник в чест на Светлина Николова] (2009) 8191.
 59. Един пренебрегван извор за възобновяването на Българската патриаршия през 1235 година, в „България, земя на блажени…“. In memoriam Professoris Iordani Andreevi. Международната конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г., Велико Търново 2009, 363-374.
 60. Охридската архиепископия през първите два века от нейното съществуване, ВМ 1 (2010) 95-111.
 61. Българските първоучители св. Климент и св. Наум, в Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, II. Abstracts of Round Table Communications, ed. I. G. Iliev, Sofia 2011, 69.
 62. The first two centuries of the Archbishopric of Ohrid, in State and Church: Studies in medieval Bulgaria and Byzantium, ed. V. Gjuzelev–K. Petkov, Sofia 2011, 237-252.
 63. Българските учени на XXII световен конгрес по византология в София [Res. The Bulgarian scholars at the 22nd world congress of Byzantine studies in Sofia], ИПр 67/5–6 (2011) 33-38.
 64. Сведения за български народни игри и обичаи във византийски документи от началото на ХІІІ век [Res. Evidence about Bulgarian traditional games and customs in Byzantine documents from the early thirteenth century], ИПр 67/5–6 (2011) 202-216.
 65. Един епизод от догматичните спорове между църквите на Константинопол и Рим, ВМ 2 (2011) 533-544.
 66. Книжовното наследство на Охридската архиепископия през първите два века от нейното съществуване, в Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева, Нов български университет, 2009 г., София 2011, 272296.
 67. От манастира Полихрон до столицата Плиска – 30-годишното пътуване на славянската писменост към средновековна България, в От тука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14–16.05.2010 г., Шумен 2011, 262275.
 68. Records of Bulgarian folk dances and rituals in Byzantine documents from the beginning of the 13th century, BM 3 (2012) 115-125.
 69. Les débuts de la christianisation des terrtoires bulgares. Une source négligée: la Vie brève de Saint Clément d’Ochrida – ΧΙΙΙe s., BHR 40/1–2 (2012) 96-108.
 70. Един пренебрегван извор за началото на християнството в българските земи. Кратко житие на св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан, архиепископ на „цяла България“, в Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, ред. Г. Н. Николов–А. Николов, София 2013, 45-60.
 71. Сведения за български народни игри и обичаи във византийски документи от началото на ХІІІ век, в Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов, ред. А. Николов–Г. Н. Николов, София 2013, 233-247.
 72. Българският северозапад през първите векове на Дунавска България, в Монтана – мост на цивилизации. Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция – Монтана, 2011, София 2013, 4958.
 73. Amor omnia vincit. Любовта и бракът по нашите земи през XIII в., в „Quod Deus Vult!“. Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова, София 2013, 163173.
 74. Първите години на Българската църква, Наука, 4, 2014, 43-46.
 75. Залезът на Първото българско царство, Македонски преглед, 2, 2014, 7-26.
 76. Академик Иван Снегаров и историята на Охридската архиепископия, Homo Sciens, бр. 8, септември 2014 г., 15.
 77. Свети Климент Охридски и цар Симеон Велики. – Българският златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927). Пловдив, 2016, 121-137.
 78. Първите години на Българската църква. – България в европейската култура, наука, образование, религия. Част І, Шумен 2015, с. 23-25 ISBN 978-619-201-049-2
 79. Добавките на Михаил Деволски към хрониката на Йоан Скилица и борбата на българите с Византия през Х-ХІ в. – Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014-2014). София, 2015, 70-75; ISBN 978-619-176-049-7

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • ХХІІ международен конгрес по византология, София 2011
 • Национална конференция по история, археология и културен туризъм, Шумен (2008, 2010, 2012, 2014, 2016)
 • ІІІ конгрес по българистика, София 2013

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Научно-популярни статии.
 • Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.
 • Преводи
 • Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви
 • Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации.

6. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ