Ирина Григорова

Гл. ас. д-р Ирина Григорова

24.06.1978 г.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Външна политика, икономика и културни връзки на България в контекста на международните отношения след Втората световна война

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2004-2007 – Редовна докторантура, Институт по история, БАН. 2008 – Доктор по история (PhD) след защита на дисертация на тема: „Българо-френски отношения по време на президентството на генерал дьо Гол (1958-1969 г.)” под научното ръководство на доц. д-р Стоян Пинтев.

2002 – 2003 – Магистър по история, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по Съвременна история, дипломна работа на тема: „Планът Шуман. Създаване на Европейската общност за въглища и стомана”, дипломен ръководител – проф. Милен Семков.

1998 – 2002 – Бакалавър по история, СУ „Св. Климент Охридски”.

 • Заемани длъжности

2011 – досега – гл. ас. в Института за исторически изследвания, БАН.

2009 – 2011 – н. с. ІІ ст. в Института за исторически изследвания, БАН.

 • Научна степен и звание

2011 – досега – гл. ас. в Института за исторически изследвания, БАН.

2009 – 2011 – н. с. ІІ ст. в Института за исторически изследвания, БАН.

2008 – досега – Доктор (PhD).

 • Участие в съвместни научни проекти

България: икономика и политика по време на разведряването 60-те-70-те години на ХХ век. (2018 – 2021 г.) Научен ръководител: проф. Илияна Марчева.

 • Езици

Английски, френски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • Българо-френските отношения по време на президентството на генерал дьо Гол (1958 – 1969 г.). София. Изд. „Албатрос”. 2009. Бълг. ез. 288 стр. ISBN: 978-954-751-096-8

Б. Колективни трудове:

 • Autobiographie de Gr. S. Parlitchev (1830-1892). Istanbul. Ed. Isis (Les Cahiers du Bosphore), Irina Grigorova & Raia Zaimova (eds.). Introduction par Raymond Detrez. 2012. 84 p. ISBN 978-975-428-472-0

В. Студии и статии:

 • Китайската политика на Франция през Студената война. В: История, 2019 (т. 27), № 4, с. 372-395.
 • България във външноикономическата политика на Франция (1944-1980). В: Известия на РИМ-Габрово, 2018, т. VI (ISSN: 2367-783X). Фабер. 2019, с. 171-184.
 • Aspects de la politique bulgare dans les Balkans dans le contexte de la préparation et l’exécution de CSCE. In : BHR, 2017, № 3-4, pp. 187-213.
 • Френската културна политика в България (40-те – 80-те г. на ХХ в.). В: Дзяло, 2017, № 10, 27 нестандартни страници
 • Дипломатическата роля на България и Франция по пътя към Заключителния документ от Хелзинки (1975). В: История, 2017 (т. 25), № 2, с. 141-158.
 • Представянето във френските вестници на събитията в България в края на Втората световна война. В: Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. Международна научна конференция 21-23 април 2015, София. ISBN 979-954-2903-26-0. С., 2016, с. 332-346.
 • Craving the support – France in the Bulgarian-Yugoslavian dispute during the first half of the 1970s. In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches (Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia–Budapest. 2015, pp. 329-344.
 • Българската културна дейност във Франция през 70-те г. на ХХ в. В: България в европейската култура, наука, образование, религия (Материали от IV национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2014). Ч. 2. ISBN 978-619-201-050-8. Шумен. 2015, с. 182-190.
 • Действия СССР и Болгарии по реализации Хельсинкских соглашений во второй половине 70-х гг. ХХ в. и западные державы. В: Российско-болгарские научные дискуссии. Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX-XXI вв. М. Институт славяноведения РАН, 2014, с. 231-249.
 • Привличането на френски туристи в България. Щрихи от държавната политика в областта на туризма и популяризирането на българската култура и на националните исторически обекти до средата на 70-те г. на ХХ в. В: България в световното културно наследство. Материали от Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ, Шумен, 17 – 19 май 2012 г. Шумен. 2014, с. 1110-1120.
 • Държавна политика в областта на високото спортно майсторство в България 1944-1989 г. В: Исторически преглед, 2013, № 5-6, с. 266-285.
 • Държавна политика за развитие на физическата активност и спорта сред българското население 1944-1989 г. В: Исторически преглед, 2013, № 3-4, с. 186-200.
 • L’évaluation de la politique française dans les Balkans d’après les documents diplomatiques bulgares (la première moitié des années 1970). In: Bulgarian Historical Review, 2013, № 3-4, pp. 111-124.
 • Въвеждането на производството на автомобили Рено в България – успехи и провали. В: Исторически преглед, 2013, № 1-2, с. 182-199.
 • Акцент във френската външна политика: Източна Европа в официалните приветствия и пресконференции на президента Жорж Помпиду (1969-1974). В: Минало, 2013, № 1, с. 74-84.
 • Проблеми на промишленото коопериране между България и Франция (първата половина на 70-те г. на ХХ в.). В: Известия на Регионален исторически музей – Габрово. 2013. Т. 1, с. 275-288.
 • Bringing western technology to Bulgarian regional economic planning in the years of communist rule – the case of Vratsa. In: Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries. Bulgarian-Hungarian History Conference, Sofia, 16-17 May 2012. Papers. (Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia-Budapest. 2013, pp. 252-261.
 • Колебания и решителност: техническите контакти на България с ЕИО в края на 60-те и началото на 70-те г. на ХХ в. В: Исторически преглед, 2012, № 5-6, с. 127-144.
 • Външнополитическите приоритети на Алжир в първите години на национална независимост. В: Исторически преглед, 2012, № 1-2, с. 136-161.
 • Някои сравнения между американското и френското виждане за балканската политика на България през 60-те г. на ХХ в. В: Известия на държавните архиви, 2011, бр. 101, с. 3-30.
 • Възстановяването на българската търговия със Запада, развитието на търговско-икономическите връзки с Франция и защитата на българските интереси. Министърът на външната търговия Иван Будинов (1962 – 1968). В: Сборник с доклади и съобщения от Национална научна конференция на тема „Личността в историята”, проведена в Регионален исторически музей – Стара Загора на 22-23 април 2010 г. Известия на Старозагорския исторически музей, 2011, т. IV. ISSN 1314-4510, с. 211-224.
 • Партийните противоборства в българския политически живот. Примерът на емигрантската опозиция във Франция. В: сп. Минало, 2009, № 3, с. 68-75.
 • The history of the production of Renault in Bulgaria. In: Bulgarian historical review, 2009, № 1-2, pp. 158-163.
 • От враг към герой. Представата за генерал дьо Гол в България (1958 – 1966 г.). В: Известия на Българското историческо дружество (ИБИД), т. 40, С., 2008 г., с. 238-246.
 • Българският език във Франция през 60-те години. Проблеми за неговото преподаване, интерес към неговото изучаване. В: сп. Минало, 2007, № 4, с. 54-69.
 • Les créances financières françaises en Bulgarie et leur règlement au milieu des années 50 du XXe siècle. In: Bulgarian historical review, 2007, № 1-2, pp. 36-66.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Владимир Мигев. Съветската перестройка и българската общественост (1985 – 1990). С. Изд. „Захарий Стоянов“. 2017, 134 с. В: Минало, 2018, № 2, с. 92-96.
 • Източноевропейските държави и Средиземноморието. Отношения и сравнителни перспективи, 1967-1989. (Les pays d’Europe orientale et la Méditerranée. Relations et regards croisés, 1967-1989. Houda Ben Hamouda, Nicolas Badalassi (Eds.). Paris. Les cahiers IRICE, 2013/1 (n° 10), 180 p. В: Исторически преглед, 2014, № 3-4, с. 227-238.
 • Владимир Мигев. Българските писатели и политическият живот в България – 2 (1971 – 1989 г.). София. Дио Мира. 2014, 286 с. (с приложен именен показалец, с. 287-300). В: Исторически преглед, 2014, № 3-4, с. 220-226.
 • In Memoriam. Доц. д-р Стоян Пинтев (23 януари 1946 – 7 октомври 2010 г.) В: Исторически преглед, 2010, кн. 5-6, с. 228-230; In Memoriam. Le professeur associé Dr. Stoyan Pintev (le 23 janvier 1946 – le 7 octobre 2010). In : Bulgarian Historical Review, 2010, № 3-4, pp. 218-220.
 • Сашка Миланова. Съюзът на журналистите в „политическата преса” на властта 1944 – 1960 г. Велико Търново. Изд. „Витал”. 2009, 328 с. В: Исторически преглед, 2009, № 5-6, с. 220-225.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 

 • Международна кръгла маса „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизацията им от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“/ „Bulgaria and China: Historical Parallels in the Attempts at Modernization from the End of World War II to the Beginning of the 21st Century”, II-ра част, София, 1 ноември 2019.
  с доклад на тема: Cold War Chinese Policy of France
 • Българо-китайски научен форум „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизацията им от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“/ Bulgaria and China: Historical Parallels in the Attempts at Modernization from the End of World War II to the Beginning of the 21st Century, по ЕБР между Институт за исторически изследвания – БАН и Институт за световна история – Китайска академия за обществени науки, София, 2 октомври 2018.
  със заявка на тема: Cold War Chinese Policy of France
 • Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ – ХХІ век и приносът на Габрово“, Габрово, 26-27 април 2018 г.
  с доклад на тема: България във външноикономическата политика на Франция след Втората световна война
 • Дискусии и четения на „Софийския форум за научна и културна дипломация”, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, 25-26 ноември и 7 декември 2017 г.
  с доклад на тема: Френската културна политика в България (40-те – 80-те г. на ХХ в.)
 • Международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, организирана от Военна академия „Г. С. Раковски”, Институт за исторически изследвания – БАН и др., проведена на 21-23 април 2015 г. във Военна академия „Г. С. Раковски”
  с доклад на тема: „Представянето във френските вестници на събитията в България в края на Втората световна война”
 • Международна научна конференция „Българо-френските дипломатически отношения през сравнителния прочит на дипломатическите архиви (1944 –1950)”, организирана от Българска Асоциация на възпитаниците на френското Национално училище по Администрация (ENA), Дипломатически институт – Министерство на Външните работи, Европейски институт & Френски институт в България, проведена на 10 юли 2014 г. във Френския институт – София
  с доклад на тема: „Правна рамка, свързана с дейността на Френските Дипломатически архиви”
 • Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”: „България в европейската култура, наука, образование, религия“, организирана от Съюз на учените в България, община Шумен, Национален археологически институт с музей при БАН, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Регионален исторически музей – Шумен, 14-16 май 2014 г.
  с доклад на тема: „Българската културна дейност във Франция през 70-те г. на ХХ в.”
 • International Conference “France, the USSR, and the End of the Cold War, 1975-1991”, organized by Universities Paris I Panthéon-Sorbonne and Sorbonne Nouvelle Paris III in partnership with the Gorbachev Foundation (Moscow) and the Institut François Mitterrand (Paris). Sorbonne, January 24-25th, 2014.
  с доклад на тема: „The aftermath of the CSCE, France and the pressure over East-European countries for cultural “ouverture”
 • Втори руски конгрес на славистите, панел „Руската и българската държавност: проблеми на взаимодействията, XIX-XXI в.”, организиран от Институт по славяноведение – Руска академия на науките, 5-6 ноември 2013 г.
  с доклад на тема: „Поведението на СССР и България в отговор на западните очаквания за изпълнение на Хелзинкските ангажименти в Третата кошница (втората половина на 70-те г. на ХХ в.)”
 • Национална научна конференция „Индустрия, иновации и технологии: историческият опит на българите и приносът на габровци”, организирана от Регионален исторически музей –Габрово и Институт за исторически изследвания – БАН, проведена на 10-11 септември 2013 г. в Регионален исторически музей –Габрово
  с доклад на тема: „Проблеми на промишленото коопериране между България и Франция (първата половина на 70-те години на ХХ в.).”
 • Трети международен конгрес по българистика, проведен в СУ “Св. Кл. Охридски” на 23-26 май 2013 г.
  с доклад на тема: „Дипломатическата роля на България и Франция по пътя към заключителния документ от Хелзинки (1975 г.)”
 • Международна научна конференция „135 години по-късно: България – Русия – Евразия”, организирана от СУ „Св. Кл. Охридски” и Институт за исторически изследвания – БАН, проведена на 27 февруари – 1 март 2013 г. в СУ „Св. Кл. Охридски”
  с доклад на тема: „Аспекти от българската политика на Балканите в контекста на подготовката и провеждането на Съвещанието за сигурност и сътрудничество”
 • Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”: „България в световното културно наследство”, организирана от Съюза на учените в България, Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Институт за исторически изследвания – БАН и др., 17-19 май 2012 г.
  с доклад на тема: „Привличането на френски туристи в България. Щрихи от държавната политика в областта на туризма и популяризирането на българската култура и на националните исторически обекти до средата на 70-те години на ХХ век”
 • Международна научна конференция „Regions, Borders, Societies and Identities in Central- and Southeast Europe”, организирана от Институт по история – Унгарска академия на науките и Институт за исторически изследвания – БАН, проведена на 16-17 май 2012 г. в СУ “Св. Кл. Охридски”
  с доклад на тема: „Bringing the West Technology into the Bulgarian Regional Economic Planning in the Years of Communist Rule: the Case of Vratsa”
 • Национална научна конференция „Глобализация, историческа памет и национална идентичност”, организирана от Българското историческо дружество, проведена на 17-18 март 2012 г. в СУ “Св. Кл. Охридски”
  с доклад на тема: „Развитие на Алжир в първите години на държавна независимост и българските опити за приспособяване към неговите национални интереси”
 • Първа национална среща по балканистика “Състояние и перспективи пред балканистичните изследвания в България”, проведена в Институт за балканистика с Център по тракология на 17-19 ноември 2011 г.
  с доклад на тема: „Архивите за следвоенния период във френското Министерство на външните работи преди и след законовите промени през 2008 г.”
 • Национална научна конференция „Личността в историята”, Регионален исторически музей – Стара Загора, 22-23 април 2010 г.
  с доклад на тема: „Иван Будинов като фактор за развитието на българо-френските търговско-икономически отношения (60-те години на ХХ в.)”
 • Националната научна конференция “Историческата наука и раждането на героите”, организирана от Българското историческо дружество, проведена на 14-15 декември 2006 г. в СУ “Св. Кл. Охридски”
  с доклад на тема: „Митологизирането на генерал дьо Гол в България”