Константин Голев

АС Д-Р КОНСТАНТИН ГОЛЕВ

23.11.1984 г., София

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на средновековните евразийски номади и отношенията им със заобикалящите ги седентарни общества

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

01.02.2009 – 07.06.2013 Доктор по история,
Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

01.10.2007 – 12.07.2009 Магистър по история,
Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

01.10.2007 – 12.07.2009 Магистър по архивистика,
Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

01.10.2003 – 12.07.2007 Бакалавър по архивистика,
Исторически акултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Заемани длъжности

12.02.2018 – ПОНАСТОЯЩЕМ Асистент
Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

01.10.2013 – ПОНАСТОЯЩЕМ Хоноруван асистент
Център за източни езици и култури, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Научна степен и звание

12.02.2018 – ПОНАСТОЯЩЕМ асистент

07.06.2013 доктор

 • Членства в научни организации и сдружения

04.10.2016 – ПОНАСТОЯЩЕМ Член,
Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes

15.05.2016 – ПОНАСТОЯЩЕМ Член,
„Асоциация на византинистите и медиевистите в България“

20.07.2014 – ПОНАСТОЯЩЕМ Член,
“Georgian Manuscript Society”

15.10.2008 – 07.06.2013 Основател и председател на секцията на “International Students of History Association” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Научни специализации

22.10.2018 – 26.10.2018 Стипендиант на програма Еразъм в Оксфордския университет, Оксфорд, Великобритания

01.03.2017 – 01.10.2017 Постдокторант на SAIA National Scholarship Programme в Департамента по словашка история, Филосовски факултет, Университет Коменски, Братислава, Словакия

23.02.2016 – 22.02.2017 Постдокторант в Департамент по история, Факултет по хоманитарни и точни науки, Университет „Улудаг“, Бурса, Турция

01.02.2015 – 29.02.2016 Постдокторант в Advanced Academia Fellowship Program, Център за академични изследвания, София, България

01.09.2014 – 01.12.2014 Постдокторант в Residential Fellowship for Southeast European Scholars, Американски изследователски цетър в София, България

03.08.2014 – 31.08.2014 Стипендиант към програмата „Ottoman Culture and History Summer School“ на İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (Istanbul Academy of Sciences Foundation), Истанбул, Турция

12.05.2013 – 23.05.2013 Стипендиант на Интензивна Програма по Еразъм “Стандарти на всекидневието в Средновековието и Новото време”, Велико Търново, България

13.05.2012 – 24.05.2012 Стипендиант на Интензивна Програма по Еразъм “Стандарти на всекидневието в Средновековието и Новото време”, Велико Търново, България

01.10.2011 – 20.12.2011 Стипендиант на унгарската обменна програма за млади изследователи TÁMOP 4.2.1 „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” 4. alprojekt „Kultúrák közötti párbeszéd”, Будапеща, Унгария

01.10.2010 – 01.10.2011 Стипендиант на проект „Collegium Historicum“ на Софийския университет, фокусиран върху развитието на капацитета на докторанти, пост- докторанти и млади учени, София, България

01.10.2010 – 01.02.2011 Стипендиант на програма Еразъм в университета Eötvös Loránd, Будапеща, Унгария

01/09/2009 – 01/09/2010 Стипендиант на проект „Collegium Historicum“ на Софийския университет, фокусиран върху развитието на капацитета на докторанти, пост- докторанти и млади учени, София, България

 • Индивидуален научен проект

01.05.2018 – 30.04.2021 Късните номади между Европа и Азия (XI-XIV в.)
Целта на проекта е да бъдат разгледани в съпоставителен план основните писмени извори за историята на номадските племена, които населяват западната част от Евразийския степен коридор, в динамичния период между XI и XIV в. През по-голямата част от този хронологичен отрязък степните простори на границата между Европа и Азия са доминирани от представителите на кумано-кипчакската общност. След нейната политическа гибел през средата на XIII-тото столетие, Монголската империя разпростира властта си над същите територии. Проектът е фокусиран върху сравнение на изворите, описващи историята на евразийските номади в Централна Азия и Източна Европа преди и след появата на Монголската империя. Целта му е по този начин да бъдат очертани сходните и разнопосочните траектории в поведението на номадските групи на Балканите и в Българското царство. Така, чрез замисленото изследване, моделите на поведение на номадските общества на Балканите и в България ще бъдат разгледани в контекста на изворови сведения, произхождащи от съвсем различни писмени култури и цивилизациони ареали. По този начин ще се обогати представата за евразийските номади в Европейския Югоизток и ще могат да се предложат някои нови интерпретации на тяхното поведение, на базата на направените аналогии.

 • Преподавателска дейност

20.02.2015 – 15.06.2015 „Тюрки и монголи в Анатолия, Иран и Централна Азия през Средновековието и Ранното Ново време”, Център за източни езици и култури, Факлултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

01.10.2014 – 20.01.2015 „Етногенезис на тюркските народи в Средновековието и Ранното Ново време“, Център за източни езици и култури, Факлултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Езици

ЕЗИК Четене Говорене Писане
Български Майчин език
Английски Отлично Отлично Отлично
Руски Отлично Добро Основно
Турски Отлично Много добро Много добро
Персийски Много добро Основно Добро
Старобългарски Добро
Латински Добро
Османо-турски Добро
Старогръцки Основно

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 • “Intra-Mongol Diplomacy and Witch-Hunt during the Dissolution of the Empire: The Witch-Craft Trial at the Court of Hülegü” Eurasian Studies, 33 p. (forthcoming in 2019)
 • “The Cuman-Qipčaks and Crimea: the Role of the Peninsula in the Relationships between the Nomads and the Outside WorldArchivum Eurasiae Medii Aevi, Vol. 24 (2018). (in print)
 • “On the Edge of Another World: Crimea and Balkans as contact zones between the Cuman-Qipčaks and the Outside WorldÉtudes Balkaniques, Vol. 54 (2018), pp. 89-126.
 • “About the Bulgarofily of the Cumans during the reign of the first Assenids” Golden Horde Review, Vol. 6, No. 3 (2017), pp. 37-56.
 • “Witchcraft and Politics in the Court of the Great Khan: Interregnum Crises and Political Struggle among the Mongol Imperial Elite” CEU Medieval Annual, Vol. 23 (2017), pp. 132-144.
 • „За българофилията на куманите при управлението на първите Асеневци“ Минало 4 (2017), с. 37-56.
 • “Whitch-hunt in the Mongol Empire: Prolegomena” CAS Working Papers 8 (2015–2016), pp. 3-36
 • “The Mongol Conquest of Western Eurasia: Was it a Total War?” In: Baku World Forum of Young Scientists, 2014. Collection of Abstracts. Baku, 2014, p. 301.
 • Дешт-и Кипчак и Внешний мир. Типология контактных зон между кумано-кипчакской общностю и внешнего мира. В: Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: изтория, язык и писменные памятники“ посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры. Ред. Б. Е. Кумеков, Астана, 2013, с. 142-151.
 • Градове и номади в Златната орда. В: Collegium Historicum, Том 2, София, 2012, с. 515-539.
 • Кризата в Златната орда – 60-те–70-те години на XIV век. В: „Русия, Европа и света“, Сборник с доклади на международна научна конференция провела се в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през септември 2009. Ред. И. Баева, София изд. „Университетско издателство „Св. Климент Охридски““, София, 2012, с. 31-40.
 • Образът на куманите в „Повесть временных лет”, и съвременните ѝ руски извори. В: Collegium Historicum, Том 1, София, 2011, с. 412-432.
 • Номадският удар: сравнение между историческата съдба на хуни и авари. В: Сборник на ежегодните „Кюстендилски четения“ 2009 г. „Кризите в историята“. Ред. Вл. Станев, София, 2011, с. 291-302.
 • Голев, К. Гяурски, М. „Германия и Втората световна война – спомени на едно малко момиче“ Минало 2, (2010).
 • „Пигмалион“ В: Сборник с доклади от деня на архивистиката, организиран на 16 април 2010 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Ред. Нейкова, А. София, 2010.
 • Защо избрах да уча архивистика? В: Университетски четения по архивистика. Том 1. Съст. А. Нейкова, София, 2009.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

Д. Съставителство и редакция

 • Ехо от войната. Спомени на ветерани от Втората световна война. Том. II. Съст. Голев, K. София, 2015.
 • Ехо от войната. Спомени на ветерани от Втората световна война. Том.I. Съст. Голев, K., Гяурски, M. Добрич: Фолиарт, 2011.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Организация на научни събития

01.12.2017 – 02.12.2017 Член на организационния комитет на международен уъркшоп „South Eastern Europe during the long 19th century: Persons and Personalities as Agents of Modernization”, финансиран от Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на Софийски уиверситет „Св. Климент Охридски“, София, България, с около 12 участника от 6 държави

29.09.2016 – 30.09.2017 Член на организационния комитет на научната конференция „Разнообразието в българското стопанско-историческо“ Икономически университет – Варна, организирана от Икономически университет – Варна и Центъра за стопанско-исторически изследвания, с 28 участника от България и чужбина

25.05.2017 – 26.05.2017 Председател на Организационния комитет на международния семинар „Mongol Warfare between Steppe and Sown: Military, Social and Cultural Perspectives“, Център за академични изследвания, София, с 13 участника от 7 държави

30.09.2016 – 01.10.2016 Член на организационния комитет на научната конференция „Градското стопанство в българските земи през вековете”, Икономически университет – Варна, организирана от Икономически университет – Варна и Центъра за стопанско-исторически изследвания, с 27 участника от България

22.05.2014 – 26.05.2014 Член на Организационния комитет на ISHA – Sofia Seminar 2014 „Conflict Situations and Their Consequences”, проведен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с 25 участника от 9 държави

23.09.2010 – 29.09.2010 Председател на Организационния комитет на International ISHA– Sofia Autumn Seminar 2010 „Unions trough History”, проведен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с 45 участника от 14 държави

 • Участие в рецензирани международни събития

11.09.2018 – 15.09.2018 23nd International Congress of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, София, България, организиран от Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes

10.05.2018 – 11.05.2018 International Workshop “The Mongols and the Silk Roads“, Сегед, Унгария, организиран от Сегедския университет

18.12.2017 – 20.12.2017 International Scientific Conference “Migrations in Mongol Eurasia: People, Ideas, Artifacts”, Йерусалим, Израел, организиран от университета Хебрю в Йeрусалим

23.11.2016 – 26.11.2016 6th International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe “Medieval Nomads”, Сегед, Унгария, организирана от Сегедския университет

04.10.2016 – 08.10.2016 22nd International Congress of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, Трапезунд, Турция, организиран от Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes

30.05.2016 – 31.05.2016 International Workshop „Diplomacy in the Age of Mongol Globalization”, Йерусалим, Израел, организиран от Университета Хебрю в Йерусалим, Израел

27.11.2015 – 27.11.2015 Лектор на семинара „Mongols, Chinese and Europe: Contacts and Interactions”, Будапеща, Унгария, организиран от Централно-Европейския университет и университета Йотвош Лоранд

31.08.2015 – 04.09.2015 11th International Congress of South-East European Studies, София, организиран от Института по балканистика с център по тракология, БАН

07.05.2015 – 08.05.2015 International Medieval Conference „Town and Country in the Byzantine World: Social and Economic Perspectives”, София, организирана от Американския изследователски център в София

08.04.2015 – 09.04.2015 Second Biennial Iranian Studies Conference “Symposia Iranica”, Кеймбридж, Обединено Кралство, организирана от университета Кеймбридж

26.05.2014 – 31.05.2014 Baku World Science Forum, Баку, Азербейджан

30.05.2013 – 31.05.2013 Международна научна конференция „Кипчаки Евразии: изтория, язык и писменные памятники“ организирана от Евразийския национален университет, Астана, Казахстан

23.05.2013 – 25.05.2013 Световен конгрес по Българистика, София, организиран от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

22.09.2009 – 23.09.2009 Международна науна конференция „Русия, Европа и света“, София, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • Участие в други научни събития

01.07.2018 – 03.07.2018 24-та научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения” на тема „Памет и забрава”, Кюстендил, организирана от Регионален исторически музей – Кюстендил и Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

28.09.2018 – 29.09.2018 Научна конференция Институциите и българското стопанско развитие през вековете“, Велико Търново, България, организирана от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ със съдействието на Центъра за стопанско-исторически изследвания

30.09.2016 – 01.10.2016 Научна конференция „Градското стопанство в българските земи през вековете“, Варна, България, организирана от Икономически университет – Варна със съдействието на Центъра за стопанско-исторически изследвания

17.12.2015 – 18.12.2015 Годишни четения на докторантите и постдокторантите на Историческия факултет, София, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

18.12.2014 – 19.12.2014 Годишни четения на докторантите и постдокторантите на Историческия факултет, София, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

31.10.2013 – 01.10.2013 Научна конференция посветена на 175-годишнината от рождението на Марин Дринов „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене“, София, организирана от Българскат академия на науките

14.06.2013 – 16.06.2013 20-та годишна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения“ – „Фаталното в историята“, Кюстендил, организирана от РИМ – Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

04.06.2012 – 06.06.2013 19-та годишна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения“ – „Традиции и преход в българската историческа наука“, Кюстендил, организирана от РИМ – Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

04.07.2011 – 10.07.2011 International Seminar “Myths, Heroes and Identities”, Букурещ, Румъния, организиран от букурещката секция на Международната асоциация на студентите по история (ISHA)

01.06.2011 – 03.06.2011 Студентска кръгла маса „Стандарти на Ежедневието през Средновековието и Новото време“, Гьолечица, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

25.04.2011 – 01.05.2011 International Conference „East and West: Bridging the Differences”, Пула, Хърватия, организирана от местната секция на Международната асоциация на студентите по история (ISHA)

23.02.2011 – 27.02.2011 International Seminar “History Used as Propaganda”, Льовен, Белгия, организирана от местната секция на Международната асоциация на студентите по история (ISHA)

04.06.2010 – 06.06.2010 17-та годишна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения“ – „Провалите в историята“, Кюстендил, организирана от РИМ – Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

17.11.2009 – 18.11.2009 Годишни четения на докторантите и постдокторантите на Историческия факултет „Маргиналното в историята“, Гьолечица, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

29.05.2009 – 31.09.2009 16-та годишна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения“ – „Кризите в историята“, Кюстендил, организирана от РИМ – Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

13.04.2009 – 19.04.2009 International Conference „Turning points in History”, Загреб, Хърватия, организирана от местната секция на Международната асоциация на студентите по история (ISHA)

20.10.2008 – 24.10.2008 International Seminar “Historiography and Methodology”, Белград, Сърбия, организирана от местната секция на Международната асоциация на студентите по история (ISHA)

30.05.2008 – 01.06.2008 15-та годишна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения“ – „Заговори и преврати в историята“, Кюстендил, организирана от РИМ – Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

29.05.2007 – 31.05.2007 14-та годишна научна конференция с международно участие „Кюстендилски четения“ – „Кризите в историята“, Кюстендил, организирана от РИМ – Кюстендил и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.

25.10.2018 Семинар на тема „Comparison between De Administrando Imperio and Ḥudūd al-ʿĀlam as a source for the history of the Eurasian Steppe“, Оксфордски университет, Оксфорд, Великобритания

23.10.2018 Лекция на тема „Facing the Steppe Winds: The Cuman-Qipchaq Frontiers with Rus’ and Khwarazm compared“, проведена в рамките на OCLA Lecture Seminar, Оксфордски университет, Оксфорд, Великобритания

29.03.2018 Научно-популярна лекция „Ехо от войната“ в поредицата „Историци и истории“ на MOVE.BG

12.02.2018 Лекция на тема „The Cuman-Qipčak Tribal Community in the Age of the Mongol Onslaught”, проведена в Института по Археология, Словашка академия на науките – Нитра, Словакия

12.10.2017 Лекция на тема „The Eurasian Nomads in the Middle Ages and Their Impact on East Central Europe”, проведена в Университета Коменски, Братислава, Словакия

12.12.2016 Лекция на тема „The Cuman-Qipčaks Refugees in the Age of the Mongol Onslaught”, проведена в университета Хебрю, Йерусалим, Израел

27.04.2016 Лекция на тема „Лов на вещици в двора на Великия хан“, в „Американския ъгъл“ на Софийската градска библиотека за програмата на Центъра за академични изследвания – София

29.10.2014 Лекция на тема „Ехо от войната: спомени на българските ветерани от Втората световна война. Митология и интерпретация“, в Американския изслелдователски център в София

12.05.2013 – 23.05.13 Лектор на Кръглата маса на Интензивната Програма Еразъм „Стандарти на всекидневието в Средновековието и Новото време“, Велико Търново, организирана от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България, Университета „Улудаг“, Бурса, Турция, Анкарския университет, Турция, Лодзкия университет, Полшам Университета „Овидий“, Констанца, Румъния

 • Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви

Ръководител на екипа на сайта http://veterani.uni-sofia.bg/ и на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/%D0%95%D1%85%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-315175678676051/, свързани с кампанията за събиране на спомени на български ветерани, участвали във Втората световна война „Ехо от войната“

 • Управление на проекти:

01.01.2017 – 31.12.2017 Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Проект „Ехо от войната“ IV

01.07.2016 – 31.12.2016 Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Проект „Ехо от войната“ III

01.07.2013 – 18.02.2015 Проект на Национален център за европейски младежки програми и инициативи „Ехо от войната“ II

01.07.2010 – 30.06.2011 Проект на Национален център за европейски младежки програми и инициативи „Ехо от войната“ I

01.10.2008 – 01.08.2009 Проект на Национален център за европейски младежки програми и инициативи „Втората световна война в личите спомени“

6. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

11/01/2018 – 28/01/2018 Носител на награда Black Sea Scholars Fund на Британския институт в Анкара

30/05/2013 – 31/05/2013 Носител на награда на Американския изследователски център в София за участие на български учени в международни научнни конференции, за участие в научния форум „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“, Астана, Казахстан