Любомила Соленкова

 

Гл. ас. д-р Любомила Соленкова

lubomila_solenkova(at)abv(dot)bg

12 май 1976 г., София

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Историография, културни и просветни институции и дейци ХVІІІ-ХХ в., българо-чешки културни и научни връзки и влияния през ХVIII и ХХ в.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2004-2008 – Редовна докторантура в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „История на България“, направление Историография. Тема „Проф. д-р Христо Гандев – житейски път и научно наследство“, научен ръководител доц. д-р Елка Дроснева

1994-1999 – Магистър по история , Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет след защита на дипломна теза върху „Източно-индийската компания и английската колониална политика в началото на ХVІІ в.“ с научен ръководител доц. д-р Румен Генов.

1991-1994 – 22 СОУ „Георги С. Раковски“, гр. София.

 • Заемани длъжности

2011 – Главен асистент в Института за исторически изследвания, БАН

2009-2011 – Научен сътрудник ІІ ст. в Института по история, БАН

2001-2004 – Хоноруван асистент по Историография в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2000-2002 – Връзки с обществеността, Национален исторически музей

 • Научна степен и звание

2011 – Главен асистент в Института за исторически изследвания, БАН.

2009 – Научен сътрудник ІІ ст. в Института по история, БАН

2008 – Доктор по история

 • Членства в научни организации и сдружения

2009 – Дружеството за изучаване на ХVІІІ в.

2002 – Историографски клуб „Акад. Димитър Косев”

 • Научни специализации

2013-2014 – Постдокторантура към Университетски комплекс по хуманитаристика на СУ „Св. Климент Охридски“ с тема „Дейността на Дружеството за българо-чехословашка взаимност и българо-чехословашките отношения (1918-1951)“. Научен ръководител: проф. д-р Искра Баева.

2007 – Специализация в Карловия университет в Прага, Чехия, Философски факултет. Научен ръководител проф. Ян Рихлик.

 • Участие в съвместни научни проекти

2017 (продължава) – „Българо-чешките връзки в контекста на модерните европейски идейни течения през ХІХ-ХХ в.“, съвместно със Славянския институт при Чешката академия на науките. Ръководител: доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце.

2017 (продължава) – „В търсене на полезното минало: Историята като ресурс за настоящето“, съвместно с Историческия институт на Румънската академия на науките. Ръководител доц. д-р Благовест Нягулов.

2016 (продължава) – „Модерните нации и ролята на елитите за тяхното формиране и развитие“. Ръководител: проф. д-р Тамара Стоилова.

2014-2016 – „Историографии и публични употреби на историята в Югоизточна Европа, XIX – XXI век“, съвместно с Историческия институт на Румънската академия на науките. Ръководител доц. д-р Благовест Нягулов.

2013 (продължава) – „Епистоларно наследство на Марин Дринов“ – екип на ИИстИ. Ръководител: доц. д-р Пламен Божинов.

2013 (продължава) – „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене (конференция, посветена на 175 години от рождението на проф. Марин Дринов)“. Ръководител: проф. дин Илия Тодев.

2012-2014 – „Модернизационни прецеси в Централна Европа и на Балканите ХІХ-ХХ в.“, съвместно с Историческия институт на Словашката академия на науките. Ръководител: доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце.

2011-2016 – „Чешката славистика за българите (от началото на ХІХ в. до 1918 г.)“, съвместно със Славянския институт при Чешката академия на науките. Ръководител: доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце.

2011 – „Чехкини за България и българите (средата на ХІХ – средата на ХХ в.)“. – Гражданско сдружение „Възраждане“, Прага, Чехия. Ръководител: Ани Златева.

2009-2011 – „Просвета и промяна“, ИИстИ и МОН. Ръководител: проф. дин Илия Тодев.

 • Индивидуален научен проект

2009-2012 – „Начало на Българското възраждане в българската историопис“.

 • Езици

Чешки, Английски, Руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

 • Жената като феномен в българо-чешката взаимност (средата на ХІХ – средата на ХХ в.). Прага- София: Гражданско сдружение „Възраждане“, 2011, MK ČR 13282. Съавтори: Т. Готовска-Хенце, Р. Маринска, Вл. Пенчев, Р. Колева-Кочева.

В. Студии и статии:

 • Позитивистични възгледи за началото на Българското възраждане. – В: Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 5-6, Пловдив, 2004, 265-284.
 • Просветно-благотворителната мисия на Близкоизточната фондация в София. Григорий Педан. – В: Кюстендилски четения 2003-2004. Кюстендил, 2006, 70-85.
 • Размислите на проф. Христо Гандев за историческото познание. – Минало, 2006, № 4, 82-92.
 • Пътят на семейство Никола и Стефана Гандеви – В: Черно море между Изтока и Запада. История на пътя. Варна, 2007, 324-344.
 • Malířství obrozenského Samokova. – Navýchod, 2007, № 3, 38-40.
 • Историко-материалистически възгледи за началото и същността на Българското възраждане. Част 1. Димитър Благоев и Янко Сакъзов – В: Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 7, Пловдив, 2006, 119-136. Част 2. – В: Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 8, Пловдив, 2008, 11-30.
 • Дейността на Дружеството за „Българо-чехословашка взаимност“ (1918-1951) – В: Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на
  следосвобожденска България. Прага, 2008, 90-103.
 • Из архива на проф. Христо Гандев – „Развитие на марксистката историография”. – В: Университетски четения и изследвания по Българска история, ІV Международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006, С., 2008, 581-593.
 • Демографски, битово-културни и поселищни проблеми на съвременността в творчеството на проф. Христо Гандев. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1. Миналото – исторически ракурси. Сборник в чест проф. д-р Цветана Георгиева. С., 2008, 737-753.
 • Родопите в чешката пътеписна литература. – В: Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие в българското национално възраждане. С., 2009, 173-192.
 • Rockfellerova nadace a její působení v Bulharska. – Navýchod, 2010, № 1, 14-16.
 • Образование, култура и забавления в град Прага през втората половина на ХV и ХVІ в. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст.н.с. І ст. д.и.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия, С., 2010, 495-511.
 • Какво се случи с Българското книжовно дружество през 1876 г.? По данни от кореспонденцията между Марин Дринов и Тодор Пеев. – В: Сб. В чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски, Шумен, 2011, 479-494.
 • Проф. Христо Гандев и историческите извори. – ГСУ – ИФ, Т. 98-99, 2005-2006, Suppl. 1. Докторантски четения, март – 2006. С., 2011, 193-219. http://sudigital.org/
 • Проф. Христо Гандев и някои проучване и опити за влияние върху бита и обичаите на социалистическа България (60-те години на хх век) – В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г., 5-6, ІХ, 2011 г., Полски Тръмбеш. Велико Търново, 2012, 461-475.
 • Градът и началото на Българското възраждане в българската историопис. – Сб. Град и памет. Пазарджик, 2012, 381-391.
 • Йозеф Пата и българите. – В: Българската бохемистика днес, С., 2012, 317-326.
 • Българските възрожденци за своята епоха и нейното начало. – В: Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. С., 2012, 482-496.
 • Корреспонденция Христо Гандева и професора Йозефа Пата – ученик и учител. – В: Bulgarian, Ottoman and Caucasian Studies: Сб. ст., посвященный 65-летию С.И. Муртузалиева/сост. Э.Д. Дроснева, отв. ред. В.А. Якубский. М.: ООО «Издательство МБА», 2012. 488 с.; 300-313.
 • Априлското въстание в кореспонденцията на Марин Дринов: „Повест славна за моите панагюрци“ (С приложени извадки от 77 писма) // Дриновський збірник / Дриновски сбоник. – Т. VI. – Харків-Софія, 2013, с. 288-351
 • Априлската епопея на страниците на чешкото политико-сатирично списание „Хумористицке листи“ – В.: Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 9-10, 252-280 (+22 илюстрации).
 • Икономиката на Чехословакия в междувоенния период през погледа на четирима българи. – В: Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Благоевград, 2014, 114-136.
 • Изложението на търговско-промишлени и земеделски продукти и занаяти в гр. Бурса през 1909 г. през погледа на трима българи. – В: Проучвания по стопанска история и история на социално икономическата сфера в Югозападна България. Благоевград, 2015, 185-203.
 • Люба Сплиткова-Касърова и българо-чехословашката взаимност. Език и литература, 1-2, 2015, 115-126.
 • Перущенската епопея от 1876 г. в един малко известен доклад на Николай А. Киреев до славянския комитет в Петербург, Русия. – В: Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Т. 11, Пловдив, 2016, 69-90.
 • Образование без границ. Или как и где болгарский возрожденский историк получает свое образование. – Bulgarian Historical Review, 1-2/2014, 2016, 183-200.
 • Марин Дринов и Адолф Патера през призмата на тяхната кореспонденция. – Slavia, 1/2016, 2016, 59-85.
 • Априлското въстание в политическата сатира на чехи и словаци от 1876 г. – В: Известия на Исторически музей – Батак. Априлска епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно 4, Пазарджик, 2016, 137-153.
 • Как „загина“ Васил. Д. Стоянов на Балкана? – Homo Bohemicus, 2016, № 2.
 • Васил Златарски и българо-чехословашката взаимност. „В Чехословашко през 1923 г.“. – В: Сборниче за академик Васил Златарски (1866-1935) по случай 150 години от рождението му. Пловдив, 2016, 89-100.

Извори:

 • Димитър Страшимиров през погледа на проф. Мария Велева. – Сб. Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Т. 11. Издание на Общобългарски комитет и фондация Васил Левски. С., 2009, 374-383.
 • Преживяна реалност. Животът на Венета Ламбева Кандева. – Исторически преглед, 2010, № 5-6, 190-207.
 • Да си обичаш работата! Интервю с чл.кор. ст.н.с. І ст. д.и.н. Румяна Радкова на н.с. д-р Любомила Соленкова. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст.н.с. І ст. д.и.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия, С., 2010, 20-30.
 • „Костеливият орех“ Евлоги Бужашки (Интервю на Л. Соленкова с проф. М Велева) – ИПр, 2010, № 5-6, 163-173.
 • Моят Бурмов. – ИПр, 2011, № 3-4, 203-213.
 • „Щастливи са онези историци, които попаднат на документи“ – интервю с проф. д.и.н. Стефан Дойнов, проведено на 26 март 2013 г. от д-р Любомила Соленкова. – В: Известия на ИИстИ, Т. 31, Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. С., 2014, с. 9-15.
 • Димитър Косев – Връстник на века. Интервю с проф. Мария Велева. – ИПр, 2015, № 1-2, 295-304.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Češi Bulharsku. Впечатления за едно научно събитие от Любомила Соленкова и Красимира Мархолева. – Homо Bohemicus, 2008, № 2-3, 138-143.
 • Просвета и промяна. Международна интердисциплинарна кръгла маса и изложба, София, 23-24 ноември 2009 г. – Списание на Бан, № 6, 2009.

Д. Съставителство и редакция

 • „1989 – нежна революция или политически сценарий“ – Homo Bohemicus, № 2-3, 2009.
 • Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст.н.с. І ст. д.и.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия, С., 2010. ISSN 978-954-2903-01-7
 • ГСУ – ИФ, Т. 98-99, 2005-2006, Suppl. 1. Докторантски четения, март – 2006. С., 2011, 193-219. ISSN за ГСУ, ИФ 0204-4005, http://sudigital.org/
 • Известия на ИИстИ, Т. 31, Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. С., 2014, с. 9-15. ISBN 2367-5187.
 • Мария Велева. Предизвиканите спомени на проф. д-р Христо Гандев. Разговори за живота и науката, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, ISBN:978-954-07-3903-8

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Семинар „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна Европа“. ЮЗУ „Неофит Рилско“, Благоевград, 14.10.2015 г.
 • Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ“. Панагюрище, 14-15 април 2016.
 • Кръгла маса „Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно“. Батак, 14-15 май 2016.
 • Round Table „History and Politics in Bulgaria and Romania“. Sofia, 30 September 2016.
 • 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze. Prague, 14-15 November 2016.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Научно-популярни статии.

 • Даскал Васил. – Българи, списание на българите в Чехия, 2010, № 2, 34-35.
 • Rockfellerova nadace a její působení v Bulharska. – Navýchod, 2010, № 1, 14-16.
 • Две учителки чехкини по българските земи преди освобождението. – Българска наука, 2012, № 49, 76-90, www.nauka/bg
 • Люба Сплиткова-Касърова „Двуотечествена патриотка, която има едно отечество при Марица и друго при Вълтава“. – Българи, Списание за българите в Чехия, 5-6, 2015, 23-25

– Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.

 • „Проф. Христо Гандев – житейски път и научно наследство“ – 30 май 2013 г., 3 курс, специалност История, ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.
 • „Заселването и устройването на бежанците от Македония в западните покрайнини на София (1920-1948)“ – 14 март 2014 г., клуб „Минало и памет“ при 45 ОУ „К. Величков“.
 • „Българският въпрос в чешката политическа сатира (1876-1878)“ – 24 март 2015 г., Семинар „Актуални проблеми в историята и историографията“- ИИстИ.
 • „Чешката славистика за българите. Щрихи“ – 19 май 2016 г., Семинар „Актуални проблеми в историята и историографията“- ИИстИ и Чешки център в София.
 • има едно отечество при Марица и друго при Вълтава“. – Българи, Списание за българите в Чехия, 5-6, 2015, 23-25