Любомира Вълчева-Нъндлол

д-р Любомира Вълчева-Нъндлол

03.09.1984 г.

lubomirav(at)mail(dot)com

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Социална история, история на миграциите, международни отношения, политически преходи и класификация на населението, етнически политики, историография и памет

2. НАУЧНА КАРИЕРА

Образование

2012-2020

Докторат по История и цивилизации
École des hautes études en sciences sociales (Висша школа по социални науки, Париж)
Изследователски труд: „Политическите и социални измерения на германския въпрос в България в края на Втората световна война. Между институционална и социална история” под научното ръководство на професор Ален Блум

– годишен изследователски престой във Френско-руския изследователски център (CEFR) в Москва, изследователски престои в Словакия, Чехия и България

– Научен сътрудник на виртуалния музеен проект „Archives sonores – Mémoires européennes du Goulag“2008 – 2010

Магистър по политически науки
École des hautes études en sciences sociales (Висша школа по социални науки, Париж)
Изследователски труд: „Границите на демократичния преход в България, комунистическото наследство и ролята на колективната памет“ под научното ръководство на професор Ален Блум

2004-2007

Бакалавър по Международни отношения и Европейски науки
Metropolitní Univerzita Praha

2000-2004

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha (Гимназия „Ян Паточка“, Прага)

1997-2000

Základní škola Emy Destinnové, Praha (Основно училище „Ема Дестинова“, Прага)

1994 – 1997

Základní škola Antonína Čermáka, Praha (Основно училище „Антонин Чермак“, Прага)

Заемани длъжности

От 2021 – Преподавател, Нов Български Университет, деп. Антропология

От 2022 – Нaучен сътрудник, Институт за исторически изследвания, БAН, секция Нова българска история

2015-2018 – лектор, Страсбургски университет, Франция, деп. Славистика

Езици

чешки, френски, английски
пасивно: словашки, руски, немски

Членства в научни организации и сдружения:

Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC)

Connaissance de l‘Europe médiane

Научни специализации:

2015 – 2017 Москва, Русия, Centre de recherches franco-russe (CEFR): Държавен архив на Руската федерация (ГАРФ), Руски държавен архив за социално-политическа история (РГАСПИ), Архив на външната политика на Руската федерация (АВП РФ), Руски държавен военноисторически архив (РГВИА)

2012 Попрад, Словакия, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

Участие в съвместни научни проекти:

2022 – 2025 Малцинства, граници, съюзи в Европа (XX-XXI в.)

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

  • Valcheva-Nundloll, L., 2024. Germans or Bulgarians? Germanic population in Bulgaria between exclusion and inclusion at the end of World War II. Peter Lang, series South-East European History, ISSN: 2768-7562 – под печат.
  • Вълчева-Нъндлол, Л., 2023. Изселването на етнически немци от Източна Европа в СССР в края на Втората световна война. Между историческата наука и политическата употреба на миналото. Исторически преглед. 2, 110-139.
  • Вълчева-Нъндлол, Л., 2022. Категорията „смесен брак“ и държавната администрация в контекст на етническо прочистване: немците в България в края на Втората световна война. Български фолклор. 3, 313-331.

Отзиви и рецензии:

  • Valcheva Lubomira, 2013. Milada Polišenská, Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953. Revue d’études comparatives Est-Ouest. 2 (44), 182-185. DOI : 10.4074/S0338059913002106.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

  • 16.12.2022 „Историческата наука в съвременния свят“ – конференция, посветена на 75-годишнина от създаването на Института за исторически изследвания при БАН. Доклад на тема: „
  • 25.05.2018 Организация на конференция „L’Europe sur les chemins de la solidarité. Mouvements de populations en Europe centrale et orientale au XXème siècle“, Страсбургски университет