Мария Колева

доц. д-р МАРИЯ КОЛЕВА

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на Германия през ХХ век;
Българо-германски икономически отношения;
Германия и Югоизточна Европа.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1983-1986 – Редовен докторант в Лайпцигския университет, Германия

1976-1981 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност – история

Заемани длъжности

2016 – доцент в Института за исторически изследвания, БАН

1990 – научен сътрудник І ст. в Института по история, БАН

1987 – научен сътрудник в Института по история, БАН

Научна степен и звание

2016 – доцент в Института за исторически изследвания – БАН

1986 – Dr. phil. / доктор (PhD) след защита на дисертация “Die Beteiligung des Krupp-Konzerns an der Aufrüstung des faschistischen Deutschlands 1933–1939” под научното ръководство на Prof. Dr. Dietrich Eihholz и Prof. Dr. Werner Bramke

Членства в научни организации и сдружения

1990-1998 – Съюз на учените в България (СУБ)

1997-2006 – Колегиум Германия

Научни специализации

1996 – Мюнхен, Потсдам, Кобленц (1,5 месец) със стипендия на DAAD по тема: „Германия и Югоизточна Европа и германската политика в България 1919–1939“.

1995 – Мюнхен (1 месец) по линия на Deutsche Forschungsgemeinschaft; тема: „Германия и Югоизточна Европа и германската политика в България 1919–1939“ с ръководител Prof. Dr. Edgar Hösch, Institut für Südost-Europa

1990 – Държавен архив – Берлин, Потсдам (3 месеца)

1988 – Държавен архив – Потсдам, ГДР (1 месец)

1983-1986 – Лайпциг, изследователска работа в държавните архиви (дисертация) – Лайпцигски университет, Германия

Участие в съвместни научни проекти

2015-2017 – Модернизацията в Централна и Югоизточна Европа – проекти, реализация, международен контекст. Съвместен проект на Института за исторически изследвания – БАН с Историческия институт на САН, Братислава, Словашка република. Ръководител на проекта: доц. д-р Т. Готовска-Хенце.

2013-2015 – Споделено минало в Централна и Югоизточна Европа: нови извори, нови подходи. Съвместен проект на Институт за исторически изследвания и Institute of History – RCH, Унгария. Ръководител на проекта доц. д.и.н. П. Пейковска.

2012-2013 – Regions, Borders, Societies and Identities in Central and South-East Europe. Hungarian-Bulgarian History Conference, Съвместен проект на Институт за исторически изследвания и Recearch Center for the Humanities (RCH), Hungarian Academy of Sciences (HAS), Унгария. Ръководител на проекта доц. д.и.н. П. Пейковска.

2009-2011 – 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. Проект на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. Сборник статии. Ръководител на проекта: ст.н.с. д-р Т. Стоилова.

2009-2010 – Призвание и всеотдайност. Към 70-годишния юбилей и 40-годишнината научна дейност на ст.н.с. I ст., д.и.н. Витка Тошкова. Проект на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. Ръководител на проекта: ст.н.с. І ст., д.и.н. Л. Ревякина.

2004-2006 – Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи. Ръководител на проекта: ст.н.с. І ст., д.и.н. Витка Тошкова.

2006-2008 – Проект за сборник статии по случай юбилея на акад. Константин Косев. Съвместно със секция „История на българския народ XV–XIX век“.

Езици

немски, руски; английски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии

 • Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919–1939 г. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2012. 150 с. ISBN 978-954-322-476-0.

Колективни трудове

 • Collegium Germania 3: Ролята на икономическите отношения с Германия в развитието на България от 1930 г. до наши дни. София, Гал-Ико, 2000, с. 251 (автор и член на редколегия)
 • Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи. Редакционна колегия: Георги Марков – отговорен редактор; Витка Тошкова – ръководител на проект, София, 2007. 482с. (автор, съставител и член на редколегия)

Студии и статии

 • Der Beitrag des Krupp-Konzerns zur Festigung der Macht der Nationalsozialistischen Partei in Deutschland in den Jahren 1933–1934. –Bulgarian Historical Review, 1987, № 1, p. 80-88.
 • Nazi Ideology and the Anti-Semitik Policy of Germany during 1933–1939. –In: Annual Social, Cultural and Educational Association of the Jewsin People’s Republic of Bulgaria, 23. Sofia, 1988, p. 19-29.
 • Ausbau der Waffenproduktion im Krupp-Konzern unter den Bedingungen der legalen Aufrüstung Nazideutschlands und im Zeichen des “Neuen Plans” (März 1935 – September 1936). – Bulgarian Historical Review, 1989, № 1, p. 66-77.
 • Германското въоръжаване в криза: Проблемът „желязо“ и изграждането на имперските заводи „Херман Гьоринг“ (1936–1937 г.). – Военноисторически сборник, 1993, № 4, с. 55-66.
 • Радикалният национализъм и възходът на Националсоциалистическата партия в Германия 1930–1933 г. – Минало, 1996, № 4, с. 52-60, ISSN 1310-3415.
 • Падането на Берлинската стена и обединението на Германия. – Минало, 2000, № 2, с. 85-94, ISSN 1310-3415.
 • Die deutsche Wirtschaftspolitik gegenüber Bulgarien in der 30er Jahren des 20.Jahrhunderts. – In: Collegium Germania, 3. Sofia, ГАЛ-ИКО, 2000, с. 85-92, ISBN 954-8010-97-6.
 • Германо-български икономически отношения 1919–1924 г. Минало, 2001, № 3, с. 74-83, ISSN 1310-3415.
 • Германският „Drang nach Südosten“ и реакцията на Запада. В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. София, 2003, с. 526-532. ISBN954-9536-87-4.
 • Антиеврейската политика в Германия и отражението й в България (1933–1939). –В: Обречени и Спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи. София, 2007, с. 52-68. ISBN; 978-954-9983-63-0.
 • Германо-българските отношения под знака на световната икономическа криза 1929–1933 г. – В: Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. София, 2008, с. 335-343. ISBN 978-954-378-025-9.
 • Външната политика на нацистка Германия през 1933 г. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. София, 2009, с. 143-149. ISBN: 978-954-322-277-3.
 • Икономически отношения на Германия със страните от Югоизточна Европа 1919–1929 г. – В: 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. София, 2010, с. 161-173. ISBN 978-954-92267-9-9.
 • Германската икономическа политика в Югоизточна Европа 1919–1933 г. (Първа част). – Исторически преглед, 2010, кн. 3-4, с. 154-158. ISSN 0323-9748.
 • Германската икономическа политика в Югоизточна Европа 1919–1933 г. (Втора част). – Исторически преглед, 2010, кн. 5-6, 2010, с. 95-109. ISSN 0323-9748.
 • Германско-българската търговия и германските оръжейни доставки 1933–1939 г. – В: Призвание и всеотдайност. Към 70-годишния юбилей и 40-годишнината от научната дейност на ст.н.с. I ст., д. ист. н. Витка Тошкова, С., 2011, с. 73-79. ISBN 978-954-322-455-5.
 • Германската икономическа политика в Югоизточна Европа 1933–1939 г. –Исторически преглед, 2012, кн. 5-6, с. 76-98. ISSN 0323-9748.
 • Икономическото утвърждаване на Германия в Югоизточна Европа 1933–1936 г. – Минало, 2012, бр. 2, с. 66-74. ISSN 1310-3415.
 • Die Handelspolik Deutschlands gegenüber Ungarn und Bulgarien 1933–1934. – В: Regions, Borders, Societies, Identites in Central and Southeast Europe 17th – 21st Centuries. Sofia – Budapest 2013, с. 212-218. ISBN 978-954-2903-10-9 (ИИИ); ISBN 978-963-9627-61-1 (Institute of History, RCH, HAS).
 • Die Handelspolik Deutschlands gegenüber Ungarn und Bulgarien 1933–1934.
 • Политика или икономика: Политиката на нацистка Германия в германската историография и схващанията за германската политика в Югоизточна Европа. – История, 2014, кн. 1, с. 33-39. ISSN0861-3710.
 • Унгария и България в икономическите планове на Германия през 1920–1932 г. (Ungarn in den ökonomischen Plänen Deutschlands 1920–1932 (nach Dokumenten des Bayerisches Hauptstaatsarchivs, München). – In: (Re)discovering the sources of Bulgarian and Hungarian History. Sofia-Budapest, 2015, S. 241-253. ISBN 978-954-2903-22-2; ISSN 0205-2504
 • Интерпретациите на националсоциализма в германската историография. – Исторически преглед, кн. 1-2, 2016, с. 124-129.
 • По пътя към войната: Икономическото присъствие на Германия в Югоизточна Европа между двете световни войни (On the Road toWar: Germany’s economic presence in Southeast Europe between the two world wars). – Списание на БАН, кн. 1, 2016, с. 18-22. ISSN 0007-3989.

Научни информации, отзиви, рецензии

 • А. А. Галкин, Германский фашизм, Издание 2-е, дополненное и переработенное, Москва, Издательство „Наука“,1989, 352 с. – Bulgarian Historical Review, 1992, № 1-2, с. 164-166.
 • Витка Тошкова, Николай Котев, Николай Стоименов, Румен Николов, Стилиян Нойков. България – своенравният съюзник на Третия райх, Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, София, 1992, 361 с. – Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, с. 221-225.
 • Витка Тошкова, Николай Котев, Николай Стоименов, Румен Николов, Стилиян Нойков. България – своенравният съюзник на Третия райх, Воненноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, София, 1992, 361 с. – Bulgarian Historical Review, 1994, № 2, p. 163-166.
 • Fritz Fischer. Hitler war kein Betirebsunfall. Aufsätze. 3 unveränderte Auflage, München, 1993, 272 S. (Фритц Фишер. Хитлер не беше случайност. Съчинения, 3-о непроменено издание. Мюнхен, 1993, 272 с. – Исторически преглед,1996, кн.2, с. 144-147.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Симпозиум „Ролята на икономическите отношения с Германия в развитието на България от 1930 г. до наши дни“, организиран от Колегиум Германия, София, Българо-германски форум, София, Дружество за Югоизточна Европа, Мюнхен, със съдействието на Главно управление на архивите при Министерски съвет и Институт по история на БАН, проведен на 13-14 октомври 1997 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Доклад: Die deutsche Wirtschaftspolitik gegenüber Bulgarien in der 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.
 • Научна конференция-дискусия „Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения“, организирана от секция „История на света и международните отношения“, Институт по история, БАН, 8-9 октомври 2004 г., София. Институт по история, 2004. Доклад: Германският “Drang nach Südosten“ и реакцията на Запада.
 • Международна научна конференция „Regions, Borders, Societies and Identitiesin Central and South-East Europe“. Hungarian-Bulgarian History Conference, Sofia, 16-17. May 2012. Доклад: Die Handelspolik Deutschlands gegenüber Ungarn und Bulgarien 1933–1934.
 • Международна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене“, 1-2 ноември 2013 г. Доклад: Интерпретациите на националсоциализма в германската историография.
 • Централна Европа и Балканите, XIX–XX в. Научна конференция в памет на проф. Милчо Лалков. София, 10-11 октомври 2014 г. Доклад: Югоизточна Европа във външнополитическата концепция на Германия след края на Първата световна война.
 • Международна научна конференция „Old Topics – new Approaches: Rеdiscovering the Sources“, 21 май 2015 г., София. Доклад: Унгария и България в икономическите планове на Германия през 1920–1932 г. (Ungarn in den ökonomischen Plänen Deutschlands 1920–1932 (nach Dokumenten des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, München).
 • Унгаристични четения 2017. Първи национален научен форум по унгаристика. София, 18 октомври 2017 г. Доклад: Икономическата политика на Германия към Унгария и България през 1933–1939 г.

Съставителство и редакция

 • Collegium Germania 3: Die Rolle der Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland in der Entwicklung Bulgariens. Von den 1930er Jahren bis zur Gegenwart, Hrsg. v. Zwetana Todorova (Ролята на икономическите отношения с Германия в развитието на България от 1930 г. до наши дни). София, Гал-Ико, 2000. 251 с. ISBN 954-8010-97-6.
 • Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи. Ред. кол.: Георги Марков – отг. редактор; Витка Тошкова – ръководител на проект, София, 2007. 482 с. (съставител и член на редколегия) ISBN 978-954-9983-63-0.

4. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Преводи

Коминтернът и България (март 1919 – септември 1944 г.). Документи. Т. 1-2. Състав. Л. Ревякина, В. Милачков, Л. Стоянов, Р. П. Гришина, Н. С. Лебедева. С., 2005, 1308 с. [= Архивите говорят, Т. 37] (Превод на документи от немски език).