Росица Лельова

 Доц. д-р Росица Лельова

rossi_leliova(at)abv(dot)bg

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Национален въпрос, история на институциите, църковна история.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2003 – Доктор, (PhD) след защита на дисертация върху „Българските градски общини в Македония (1878-1903)”, под научното ръководство на проф. д.и.н. Димитър Гоцев.

1997 – 2003 – Редовен докторант в СУ „Св. Климент Охридски”.

1996 – Магистър по история, СУ „Св. Климент Охридски”, втора специалност –журналистика.

 • Заемани длъжности

2008 – Научен сътрудник в Института по история – БАН

2005 – 2006 – Организационен секретар в Македонския научен институт – София.

2004 – 2005 – Връзки с обществеността (PR) в Археологическия институт с музей – БАН

 • Научна степен и звание

2022 – доцент в Института за исторически изследвания – БАН

2011 – гл. асистент в Института за исторически изследвания – БАН

2008 – н. с. ІІ ст. в Института по история – БАН

2003 – Доктор, (PhD)

 • Членства в научни организации и сдружения

Македонски научен институт – София.

 • Участие в съвместни научни проекти

2021-2024 – Проект на Института за исторически изследвания – Особености на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“

2016 – 2017 – Проект на Института за исторически изследвания – Модерните нации и ролята на елитите за тяхното формиране и развитие.

2014 – 2015 – Проект на Института за исторически изследвания – Голямата война (1914-1918) и българите: политика, идеология, общество.

 • Индивидуален научен проект

2008 – 2013 – Българските градски общини в Македония 1903-1912.

 • Езици

Руски, английски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • Българските градски общини в Македония 1878 – 1903. С., 2016, 360 с., ISBN 978-619-176-089-3.
 • На духовния фронт от Илинден до Балканската война. Българската екзархия и екзархийските институции в Македония (1903-1912). С., 2021. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 287 с. ISBN 978-619-245-107-3

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 1. Църковно-народностната и социална дейност на българските градски общини в Македония (1878-1903). – В: Македонски преглед, кн. 4, 2003 г., с. 103-133. ISSN 0861-277.
 2. Структура и организация на българските градски общини в Македония (1878-1903). – В: Македонски преглед, кн. 4, 2004 г., с. 61-91. ISSN 0861-277.
 3. Политическият статут на българските градски общини в Македония и отношенията им с османските власти (1878-1903). – В: Македонски преглед, кн. 4, 2006 г., с. 39-81. ISSN 0861-277.
 4. Болгарские городские общины в Македонии (1878-1903) (Структура, организация и компетенции) – В: Imagines Mundi. Альманах исследований всеобщей истории ХVI –XX вв. Серия „Балканика”. Вып. 1, Экатеринбург, 2007, с. 40-66, ISBN 5-8295-00017-6.
 5. Българските общини в Македония – безценните войни на тихия фронт. – В: търсене на националния идеал 1878-1913. Благоевград  2009, с. 119-124.
 6. Отпорът на българските църковни общини срещу гръцката пропаганда в Македония (1878-1903 г.). – В: Македонски преглед, 2010, кн. 3, 69-84. ISSN 0861-277.
 7. Просветната дейност на българските църковни общини в Македония (1878-1903 г.). – В: Просвета и промяна. С., 2010, с. 314-334.
 8. Българските църковни общини в Македония (1878-1903) – статут и структурно-организационни въпроси. – В: Известия на Българското историческо дружество, т. 41, С., 2011, с. 279-288; ISSN 0081-1122.
 9. Принципът за запазване на църковното статукво и неговото прилагане в Македония 1904-1905 г. – В: Македонски преглед, кн. 2, 2012, с. 25-48; ISSN 0861-277.
 10. Председателите на българските църковни общини в Македония – личности с мисия. – В: Известия на Старозагорския исторически музей, т. ІV, Личността в Историята, Стара Загора 2011 г., с. 402-408;  ISSN 1314-4510.
 11. Цариградският вестник „Вести” – архив на паметта за българските градски общини в Македония. – В: Град и памет, Пз. 2012, с. 293-299; ISBN 978-954-917-409-0.
 12. Въпросът за спорните църкви и училища в Македония 1904 – 1910. – В: Исторически преглед, кн. 5-6, 2012, С. 2014 с. 41-75;  ISSN 0323-9748.
 13. Запазване на църковното статукво в Македония след Илинденско-Преображенското въстание – принципен въпрос или тактически ход. – В: От регионалното към националното. ВТн., 2012, с. 110-117; ISBN 978-954-427-966-0.
 14. Българските общини в Македония между османската власт и европейските реформатори. – В: Пътуване към България. България в световното културно наследство. Шумен, 2014, с. 956-970,   ISBN 978-954-577-869-8.
 15. Общинското дело в Солун 1904 – 1906 г. през погледа на Евтим Спространов. – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската националната идея от Сан Стефано до Букурещ, 1878 – 1913, С., 2014, с. 371-383, ISBN 978-954-2903-11-6.
 16. Българските местни екзархийски институции в Македония в следилинденския период и отношенията им с османските власти – В: Исторически преглед, кн. 5-6, 2013, С., 2015, с. 196-223; ISSN 0323-9748.
 17. Българското просветното дело в Македония в края на ХIХ – началото на ХХ век – предизвикателства и проблеми. – В: Пътуване към България. България в европейската наука, култура, образование, религия, част втора, Шумен, 2015, с. 105-114,  ISBN 978-619-201-050-8.
 18. Противоречия и проблеми в българските общински управления в Македония в последната четвърт на XIX век. – В: Библиотека, кн. 5, 2016, с. 94-101, ISSN 0861- 847X.
 19. Отношенията между местните екзархийски органи в Македония и ВМОРО – края на XIX – първото десетилетие на XX век. – В: Исторически преглед, кн. 3-4, 2014, С., 2016, с. 59-87;  ISSN 0323-9748.
 20. Екзархийското ведомство в Дебърска епархия по време на Първата световна война през погледа на архимандрит Кирил. – В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914-1915), С., 2017, с. 362-370. ISBN 978-954-2903-28-4.
 21. Спорен ли е въпросът за спорните църкви в Македония – В: Исторически преглед, кн. 1-2, 2026 (2017), с. 42-50, ISSN 0323 -9748.
 22. Утвърждаване и разширяване на българското екзархийско ведомство в Македония след Берлинския конгрес, Известия на Института за исторически изследвания, т. 34, С., 2017, с. 89- 112. ISSN 2367-5187.
 23. Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909). – Македонски преглед, кн.2, 2018, с. 71-78, ISSN 0861 – 2277.
 24. Мюрцщегските реформи в Македония – надежда или разочарование – В: Идеи и идеали – възход и крушение. Русе 2019, с 287-296; ISBN 978-619-7404-08-1.
 25. Българската екзархия след Младотурския преврат – борбата на тихия фронт продължава. – В: „Пътуване към България. България и българите: бит, душевност и национална идентичност“, Шумен 2020, с. 273-279. ISBN 978-619-201-378-3.
 26. Problems and Challenges for the Bulgarian Exarchate and its Local Authorities in the Years of „the Hurriyet”. Bulgarian Historical Review, 2019 (2020), 3-4q p. 119-152. ISSN 0204 – 8906.
 27. Постижения и проблеми пред Българската екзархия в Македония
  в края на XIX – началото на XX век. – 18 с. – под печат в сб. 150 години Българска екзархия. (Сборник с доклади от научна конференция „150 години Българска екзархия, София, 29 октомври 2020).
 28. Трудният път след Илинден. Активи и пасиви в екзархийската дейност. – В: Плевенски исторически четения: „Кризите като катарзис – политически, социални, стопански и културни измерения на екстремните ситуации в историята“, Плевен 2022, с. 164-172, ISSN 978-619-207-253- 7.
 29. Двете страни на монетата: Екзархията и ВМОРО в идеен сблъсък за пътя на прогреса. – В: Плевенски исторически четения: Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса“. (Сборник с доклади от национална научна конференция, Плевен 11-12 ноември 2022). Плевен 2023, с. 184-195. „Медиатех“- Плевен. Съст. д-р Д. Петров, доц. Хр. Беров. Научен ръководител: проф. д-р Пл. Митев. Научни редактори: чл-кор. проф. д.и.н.И. Илчев, проф. д.и.н. Хр. Матанов, проф. д.и.н. Ал. Николов. ISBN 978-619-91027-1-8 (Print)] 978-619-91027-2-5 (pdf) ISSN 2815-5106 (Print)2815-5114 (pdf)
 30. На дипломатическото поприще: щрихи от дейността на Атанас Шопов като български търговски агент в Солун. – В: Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“, с. 27-39. Сборник в памет на Атанас Петров Шопов (1855-1922), редовен член на Българското книжовно дружество/Българска академия на науките. Сборник с материали от национална научна конференция, Панагюрище, 11-12 октомври 2022, Панагюрище 2023. Издателство „Фабер. Съставители и научни редактори: доц. д-р А. Шопов, доц. д-р Пл. Божинов, доц. д-р Р. Лельова. ISBN 978-619-00-1709-7.
 31. От птичи поглед: екзархийското църковно-общинско дело в Македония на границата на две столетия. – В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н Лизбет Любенова. София 2023, с. 400-411. „Пре Принт БГ“. ISBN 978-619-7606-09-6.
 32. В духа на Хюриета. Структурно-организационни промени на Екзархията в просветната и социалната сфера, 14 с. – Под печат в: «Пътуване към България. Наука, образование, културно-историческо наследство». Сборник с доклади от осмата национална конференция по история, археология и културен туризъм. В памет на проф. д.и.н. Иван Йорданов». Шумен 9-11 май 2022.
 33. Реформите в европейските вилаети на Османската империя в края на XIX в. – от неизбежната необходимост до предизвестения провал. – Под печат в: „В спиралата на времето: хора, идеи, пространства и събития“. Сборник в чест на 75-годишнината на доц. д-р Василка Танкова и на основаването на РИМ – Пловдив (Статии от научна конференция, Пловдив 13-15 октомври 2023), 17 с.
 34. Българите в Европейска Турция в ново амплоа: изборни неволи и парламентарни дела в годините на Хюриета. – Под печат в: Проблеми на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“. Сборник с доклади от национална научна конференция, София, 6-7 октомври 2023 г., 25 с.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Македонският научен институт и някои съвременни аспекти на националната проблематика (Общо годишно събрание на МНИ), (съавторство с проф. Светлозар Елдъров) – Македонски преглед, кн. 3, 2006 г., с. 149-153.
 2. Международна научна конференция „България и Русия – между признателността и прагматизма” – София 2008. –  Bulgarian Historical Review, кн. 1-2, 2008, с. 237-245, (съавторство с н.с. д-р Войн Божинов). ISSN 0204-8906.
 3. Рецензия на проект, участващ в сесията на Ученическия институт на БАН през ноември 2015 г.: „Захари Стоянов – вдъхновение и пример за младите българи“ (автори: Божидара Кирякова, Емануила Гавраилова, Йоана Кисьова и Мария Мерджанова – езикова гимназия „Иван Вазов, Пловдив).

Д. ДРУГИ:

May 18, 2005 – 100 Years Later, National Museum of Arhaeology (100 Years from the Opening of the First Exhibition 18.V.1905 – 18.V.2005), Sofia , 2006, (колектив).

Е. Съставителство и редакция

 1. Съставител на сборник „Независимостта на България – поглед от ХХІ век.“ – Сборник с доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България – септември 2008 г. (Съставители: Росица Стоянова, Румяна Първанова, Росица Лельова) София, 2010 г., ISBN 978-954-2903-02-4.
 2. Документален сборник „Българите и Голямата война“, 528 с. С., 2016. ISBN 978-954-2903-24-6.
  Архимандрит Кирил Рилски – Кратки спомени от управлението ми на Драмската и Дебърската епархии от 1910 до 1920 г., с. 341-354.
 3. Съставител и научен редактор на сборник „Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“. Сборник в памет на Атанас Петров Шопов (1855-1922), редовен член на Българското книжовно дружество/Българска академия на науките. Сборник с материали от национална научна конференция, Панагюрище, 11-12 октомври 2022, Панагюрище 2023, 256 с. Издателство „Фабер. Съставители и научни редактори: доц. д-р А. Шопов, доц. д-р Пл. Божинов, доц. д-р Р. Лельова. ISBN 978-619-00-1709-7.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Участие с докладБългарските общини в Македония – безценните войни на тихия фронт“ в международната научна конференция „В търсене на националния идеал 1878-1913.“ – Благоевград 2008.
 • Участие с доклад „Българските църковни общини в Македония (1878-1903) – статут и структурно-организационни въпроси“ в националната научна конференция на Българското историческо дружество „Българските институции през вековете“ – София 2008.
 • Участие с доклад „Просветната дейност на българските църковни общини в Македония (1878-1903)“ в международната интердисциплинарна кръгла маса „Просвета и промяна“ – София 2009 г.
 • Участие с доклад „Председателите на българските църковни общини в Македония – личности с мисия” в националната научна конференция „Личността в история“, проведена в Стара Загора на 22-23 април 2010 г.
 • Участие с доклад „Запазване на църковното статукво в Македония след Илинденско-Преображенското въстание – принципен въпрос или тактически ход?“ в V национална научна конференция „От регионалното към националното“, проведена на 5-6 септември 2011 г. в Полски Тръмбеш.
 • Участие с доклад „Българските градски общини в Македония на страниците на вестник „Вести“ (1904-1908)“ в националната научна конференция „Град и памет”, проведена на 13-14 октомври 2011 г. в Пазарджик.
 • Участие с доклад „Българските общини в Македония между османската власт и европейските реформатори“ в третата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България. България в световното културно наследство“, проведена на 17-19 май 2012 г. в Шумен.
 • Участие с доклад: „Общинското дело в Солун 1904-1906 г. през погледа на Евтим Спространов“ в международна научна конференция „Националната идея от Сан Стефано до Букурещ, 1878-1913“, проведена на 3-4 октомври 2013 г. в Благоевград.
 • Участие с доклад: „Спорен ли е въпросът за спорните църкви в Македония“, в международна научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене“, посветена на 175-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов, проведена на 31 октомври и 1 ноември 2013 г. в София.
 • Участие с доклад: „Българското просветното дело в Македония в края на ХIХ – началото на ХХ век – предизвикателства и проблеми“ в Четвъртата национална научна конференция с международно участие „Пътуване към България. България в европейската наука, култура, образование, религия“, проведена в Шумен на 14-16 май 2014 г.
 • Участие с доклад „Екзархийското ведомство в Дебърска епархия по време на Първата световна война през погледа на архимандрит Кирил“ в международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914-1915)“, София, 13-16 октомври 2015 г.
 • Участие с доклад: Организационни промени в Българската екзархия след Младотурския преврат (1908-1909). Създаване на колективните управителни тела в Цариград“ в международна научна конференция „Форуми и прояви на българското националноосвободително движение (1908-1928)“, Кюстендил – Босилеград, 27-28 март 2018.
 • Участие с доклад: „Българската екзархия след Младотурския преврат – борбата на тихия фронт продължава“ в шестата национална конференция с международно участие по история, археология и културен туризъм, „Пътуване към България. България и българите: бит, душевност и национална идентичност“, Шумен 24-26 април 2018 г.
 • Участие с доклад: Мюрцщегските реформи в Македония – надежда или разочарование“ в национална научна конференция с международно участие „Идеи и идеали – възход и крушение“ – Русе, 23-24 април, 2019 г.
 • Участие с доклад: „Българските градски общини в Македония в края на XIX – началото на XX век – представители, обединители, защитници“ в национална научна конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“, София, 2-4 октомври 2019 г.
 • Участие с доклад „Трудният път след Илинден. Активи и пасиви в екзархийската дейност“ в научна конференция „Кризите като катарзис – политически, социални, стопански и културни измерения на екстремните ситуации в историята“, Плевен 15-16 октомври 2021 г.
 • Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“. Национална научна конференция по повод 100 години от смъртта на Атанас Шопов, Панагюрище, 11-12 октомври 2022.
  Доклад: На дипломатическото поприще: щрихи от дейността на Атанас Шопов като български търговски агент в Солун.
 • Плевенски четения. Революции и еволюции. Политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса“. Национална научна конференция, Плевен 11-12 ноември 2022.
  Доклад: Двете страни на монетата: Екзархията и ВМОРО в идеен сблъсък за пътя на прогреса
 • Семинар по проект „Особености на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ – София, 31 март 2022 г. Съобщение: Модернизационните процеси в българското общество в европейските вилаети на Османската империя в края на XIX в. на страниците на екзархийския печат.
 • Национална научна конференция „Проблеми на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“, София, 6-7 октомври 2023 г. ИИстИ е съорганизатор на форума.
  Доклад: Българите в Европейска Турция в ново амплоа: изборни неволи и парламентарни дела в годините на Хюриета.
 • Национална научна конференция „В спиралата на времето: хора, идеи, пространства и събития“. В чест на 75-годишнината на доц. д-р Василка Танкова и на основаването на РИМ – Пловдив, Пловдив 13-15 октомври 2023. ИИстИ е организатор на форума.
  Доклад: Реформите в европейските вилаети на Османската империя в края на XIX в. – от неизбежната необходимост до предизвестения провал.