Росица Стоянова

проф. д-р Росица Стоянова

e-mail: rositca_st(at)abv(dot)bg

31 юли 1958 г., Бургас

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на политическите партии в България; политическа система; история на институциите; развитие на кооперацията; история на благотворителността – организации, законодателство, практики, имена; обществено подпомагане и социална политика.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

1984-1987 – Редовен аспирант в Института по история

1980 – Магистър по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 • Заемани длъжности

2021 – Професор в Института за исторически изследвания – БАН

2004 – Доцент в Института по история (Институт за исторически изследвания) – БАН

1991-2004 – научен сътрудник (асистент и гл. асистент) в Института по история – БАН.

1983-1984, 1990 – Проучвател в Института по история – БАН.

1981-1982 – Уредник, Национален музей на революционното движение.

 • Научна степен и звание

2004 – продължава – Ст.н.с. ІІ ст. (Доцент) в Института по история – БАН.

1990 – кандидат на историческите науки (образователна и научна степен „доктор“) (PhD) след защита на дисертационен труд на тема: „Демократическата партия по време на управлението на Народния блок (1931-1934)“, под научното ръководство на проф. дин Добрин Мичев.

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети

2008 – (продължава) – Член на редколегията на сп. “Исторически преглед”

2014 – (продължава) – Член на редколегията на „Алманах за историята на Русе”

 • Научни специализации

1992 – Великобритания

 • Участие в съвместни научни проекти

2017 – Проект „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“, ръководен от НА-БАН и финансиран от ЮНЕСКО. Ръководител на проекта: д-р Валери Кацунов.

2014-2017 – Проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 дек. 2014. Изпълнители ИИОЗ-БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

2016-2017 – Научен ръководител на научноизследователски проект, финансиран по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН, ДФНП – 163. Тема на проекта: „Българските задгранични представителства (1879-1918). Организация, структура, финансиране, задгранични представители”. Изпълнител: ас. Алека Стрезова.

2013-2016 – Научен проект: „Голямата война (1914-1918) и българите: политика, идеология, общество“ на Института за исторически изследвания – БАН, научен ръководител акад. Г. Марков, участие с тема „Из непубликувания дневник на Михаил Маджаров“

2014 – Научен проект: „Акад. Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура“ на Института за исторически изследвания – БАН, партньори – Регионален академичен център на БАН – Пловдив и Регионален исторически музей – Пловдив, участие с тема: „Мария Гешова – съпруга и благодетелка“.

1998-2002 – Проект „Дарителството в България 1878-1951 г.“ с финансовата подкрепа на Съюза на българските фондации и сдружения, Фондация „Отворено общество“, Министерство на образованието и науката

1995 – Проект „Да възстановим традицията – дарителство и благотворителност“, финансиран от Съюза на българските фондации и сдружения

1991-1993 – Международен проект, посветен на развитието на селото в България, Русия, Унгария, Китай, Куба, финансиран от MacArthur Fondation

 • Езици

Английски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 1. Под знака на конфронтацията. Демократическата партия и политическите борби в България (1924-1934). В. Търново, 2003, 350 с.
 2. Политикът и неговият избор. Александър Малинов (1867-1938). С., 2007, 112 с.
 3. Споделената отговорност. Гражданските организации, държавата и институциите за обществени грижи в България (1878-1939). С., 2009, 375 с., (Съавтор В. Николова).

Б. Колективни трудове:

 1. Русенските парламентаристи 1878-1946 г. Русе, 2011, 247 с. (Съавтор Л. Златев)
 2. Енциклопедия. Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България.
 3. Т. 1-3. Второ допълнено и преработено издание, София, 2011. Т. 1, 416 с.; Т. 2, 404 с.; Т. 3, 602 с. Състав., редактор, автор на предговор Р. Стоянова (съвместно с В. Николова). Илюстрации Р. Стоянова.
 4. Дар и култури на дарителство за образование: Теории, институции, личности. С., 2017, 560 с. Състав.: Р. Стоянова, П. Бояджиева.

В. Студии и статии:

 1. Обществено-политически възгледи на Демократическата партия (1931-1934). – Исторически преглед, 1989, № 11, 37-53.
 2. Демократическата партия и началото на Блоковото управление (юни-окт. 1931). – Исторически преглед, 1991, № 2, 21-35.
 3. Демократическата партия и политическата криза в България (1930 – май 1931). – Исторически преглед, 1993, № 1, 40-61.
 4. Държавната политика към земеделските кооперации в България (края на ХІХ в.- 1944 г.). – Исторически преглед, 1993, № 6, 36-57.
 5. Младежкият съюз, женските и професионални групи към Демократическата партия (1924-1934). – Исторически преглед, 1994-1995, № 4, 121-151.
 6. Благородната традиция на дарителството във Велико Търново (1878-1951). – Архив за поселищни проучвания, 1997, № 1-2, 57-72.
 7. Българското законодателство и дарителството. – В: Дарителство и дарителски фондации в България 1878-1951. Законови актове и административни разпоредби. С., 1997, 3-18. (Съавтор В. Николова)
 8. Традицията на дарителството в Русе (1878-1944). – В: Алманах за историята на Русе. Т. 2, Русе, 1997, 258-267.
 9. Le Parti democratique et la politique economique du Bloc populaire ( 1931-1934). – Bulgarian Historical Review, 1998, № 3-4, 174-214.
 10. Българското общество и традицията на дарителството. – В: История на България. Т. 8, С., 1999, 478-487, 491. (Съавтор В. Николова).
 11. Демократическата партия във Варна. Организация и дейност (1924-1934). – Известия на държавните архиви, 75, 2000, 33-60.
 12. From Cooperative Village to Agro-Industrial Complex, The Rise and Fall of Collective Agriculture. – In: Many Shades of Red. State Policy and Collective Agriculture. Boston, 1999, pp. 87-123. (Съавтор М. Миарс, В. Кожухарова).
 13. Благотворителност и дарителство в България (1878-1944 г.) – състрадание и вяра в бъдещето. – Списание на Българската академия на науките, 2000, № 6, 11-16 . (Съавтор В. Николова).
 14. Дарителство и благотворителност (1878-1944). – В: София 120 години столица. С., 2000, 449-465. (Съавтори В. Николова, К. Анчова, М. Тодоракова, Цв. Величкова)
 15. Държавна политика и благотворителни организации в Русе между двете световни войни (1918-1939). – В: Алманах за историята на Русе. Т. 4, Русе, 2002, 288-301. (Съавтор В. Николова).
 16. Политици, дарителство, благотворителност. – В: Collegium Germania , № 4, С., 2003, 324-334. (Съавтор К. Анчова)
 17. Обществената благотворителност в София между двете световни войни (1918-1939) – постижения и проблеми. – В: Сборник в памет на Радослав Попов. С., 2005, 82-101.
 18. Новата система за обществено подпомагане и Софийската община (1934-1939). – В: Обществено подпомагане и социална работа в България: история, институции, идеологии, имена. Благоевград, 2005, 126-131.
 19. Грижата за социално слабите в големия град. Софийската община и системата за обществено подпомагане 1934-1939 г. – Исторически преглед, 2006, № 3-4.
 20. Процесите на модернизацията и обществените грижи в България 20-30-те години на ХХ в. Организации, институции, инициативи. – В: Модернизацията на България и Габрово 1878- 2006., В. Търново, 2007.
 21. Българската държава и законовите параметри на благотворителността (1878-1934). – В: Историята – професия и съдба. В чест на чл.-кор., д. и. н. Георги Марков, С., 2008, 149-172. (Съавт. В. Николова ).
 22. Да дариш надежда. Българската общественост в помощ на бежанците. – В: Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876-1919. Плевен, 2008, 472-476.
 23. Обществени инициативи в помощ на бежанците в България (края на ХІХ-30-те години на ХХ век). – Исторически преглед, 2008, № 3-4, 75-89.
 24. Гражданските организации, техните институции и пътят на българина към модерността. – В: Култура и културна политика в България 1879-1944. Пазарджик, 2009, 72-79.
 25. Политикът и държавникът Александър Малинов. – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от XXI век. С., 2010, ? .
 26. Многообразните превъплъщения на една жена. Елисавета Консулова-Вазова. – В: Стефан Захариев. Живот, дело, род. Пазарджик 2011, 171-175. (Съавтор В. Николова)
 27. Благородното взаимодействие. Обществото и държавата в грижите за здравето на подрастващите (края на ХІХ – 30-те години на ХХ в.). – В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски, В. Търново, 2011, 242-259. (Съавтор В. Николова)
 28. Различните лица на благотворителя. – В: Личността в историята. Стара Загора, 2011,624-631.
 29. Благотворителност и дарителство в България (1878-1944) – оптимизъм и отговорност за бъдещето. – В: Дарителството в съвременна България. Антология. С., 2011, 19-40.
 30. Дарителството в България – практики и сфери на изява (1878-1944). – сп. Политики, 2011, № 9, www.politiki.bg.
 31. Памет и забрава за дарителите и дарителството в България.- В: Град и памет. Пазарджик, 2012, 315-324.
 32. Управление на Народния блок (1931-1934) – В: История на България 1918-1944. Т. 9, С., 2012, 252- 292.
 33. Държавата, обществото и подпомагането на пострадалите от войните (1912-1913, 1915-1918). – Военноисторически сборник, 2013, № 4, 93-98.
 34. Благотворителните нагласи в средите на Българската православна църква (края на ХІХ – 40-те години на ХХ в.). – В: Ние в историята и историята в нас. Сборник в чест на проф. Петко Петков. В. Търново., 2013, 424-431.
 35. От Елена до Ньой. – В: Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров 1859-1924. Кореспонденция, речи, спомени на съвременници. С., 2014, 11-55. (Съавтор В. Николова)
 36. Дарителството за наука – инвестиция в бъдещето на нацията. – Списание на БАН, № 3, 2015, 56-64. (Съавтор с Цв. Величкова)
 37. Русенският период в политическата и обществена дейност на Теодор Теодоров (1885-1896). – Алманах за историята на Русе. Т. ХV, Русе, 2015, 213-229. (Съавтор Веска Николова)
 38. Мария Гешова – съпруга и благодетелка. – В: Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив. Научен форум „Пловдивски приноси 2014“. Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Пловдив, 2014, 172-179.
 39. Еленският род на Иван х. Тодоров и неговите наследници. – Алманах за историята на Русе. Т. 16, Русе, 2016, 196-224. (съавтор В. Николова)

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Щрихи към портрета на един родолюбец и демократ. В. Николова. Сеячът. Д-р Борис Минчов Вазов (1873-1957). Велико Търново, 2000. – Архивен преглед, 2000, № 1-2, 97-99.
 2. Поглед към миналото на един град. Алманах за историята на Русе, т. 1-3. – Архивен преглед, 2003, № 1-2, 151-153.
 3. Из историята на българската десница. В. Николова. Между консерватизма и либерализма. Народната партия 1894-1924 г. С., 2004, 535 с.- Архивен преглед, 2004, № 2, 118-121.
 4. Р. Конева. Лайпциг за българите или какво разказва Illustrirte Zeitung 1878-1918. – BHR, 2004 , № 3-4.
 5. Петко Ст. Петков. Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. (Институционални отношения). Велико Търново, Издателство „Faber”, 2012, 568 стр. – BHR, 2013, 175-177.
 6. Йорданка Гешева. Фамилията графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на ХVІІ-ХХ век). Историко-генеалогично изследване. С., 2012, 341 сс. – Балкани, № 2, 2013, 160-162.
 7. Тодев, И., Д. Христов, Й. Гешева, Н. Поппетров. История на Българската академия на науките. Първа част 1869 – 1947. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, ИК ТАНГРА ТанНакРа. С., 2015 – Наука, 2016,кн. 2, 79-80.

ДРУГИ:

Документални издания:

 1. Из непубликувания дневник на Михаил Маджаров. – В: Документален сборник „Българите и Голямата война”. С., 2016, 235-271.

Д. Съставителство и редакция

 1. Дарителство и дарителски фондации в България 1878-1951. Законови актове и административни разпоредби. С., 1997, 191  с. (Съставителство и бележки съвместно с В. Николова)
 2. Независимостта на България 1908 г. – поглед от XXI век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19-20 септември 2008 г. Съставители: Р.Първанова, Р. Стоянова, Р. Лельова, В. Янчев, Вл. Станев. С., 2010.
 3. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров 1859-1924. Кореспонденция, речи, спомени на съвременници. С. , 2014, 418 с. (Съвместно с В. Николова)
 4. Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив. Научен форум „Пловдивски приноси 2014”. Пловдив, 2014, 262 с. , Съставител, научен редактор, автор на предговора. Др. състав. и редактори Й. Гешева , А. Стрезова.
 5. Сборник в чест на акад. Димитър Косев – Исторически преглед, кн. 1-2, 2014. Редколегия: И. Тодев, Е. Дроснева, Пл. Божинов, Р. Стоянова, Л. Соленкова.
 6. Благодетели и благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието 1879 – 1951. Документи. С., 2015, 363 с. (Съвместно с В. Николова)

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • Научна конференция „Война и милосърдие“, 30 ноември 2007 г. София: „Споделената отговорност. Държавата, гражданското общество и подпомагането на пострадалите от войните“.
 • Научна конференция „Култура и културна политика в България 1879-1944“, 29-30 май 2008 г. Пазарджик: „Гражданските организации, техните институции и пътят на българина към модерността“.
 • Международна научна конференция „Независимостта на България 1908 г. Поглед от ХХІ век“, 19-20 септември 2008 г. София: „Политикът и държавникът Александър Малинов“.
 • Дискусия, организирана от Народното събрание на тема „Народното събрание – гарант за отговорна правова държава”, 15 ноември 2008 г. София: „Партийно-политическата система на България и Независимостта”.
 • Научна конференция „Българските институции през вековете”, организирана от БИД, 26-27 ноември 2008 г.: „От обществена благотворителност към обществено подпомагане 1878- 1934 г. Инициативи и институции” (съвместно с В. Николова).
 • Научна конференция “Благотворителността в България – традиции, исторически измерения и аспекти”, 8-9 октомври 2009 г. Кюстендил: “ Обществената благотворителност в България (1918-1939 г.) – тенденции на развитие и организационни форми.”
 • Семинар “Стопанска (социална) България. Бъдеще през културата на миналото”, 26 ноември 2009 г.: “Благотворителност и благотворители в България 1878-1944 г.”, (съвместно с В. Николова)
 • Национална научна конференция „Личността в историята”, 22-23 април 2010 г., Стара Загора: „Различните лица на благотворителя”.
 • Национална научна конференция „Стефан Захариев и неговият род“, октомври 2010 г., Пазарджик: „Многообразните превъплъщения на една жена – Елисавета Консулова-Вазова (1881-1965)“ (Съвместно с Веска Николова).
 • Конференция „Дарителите и държавата – партньори за промяна”, 15.11. 2011 г. София. Организатори: Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница”.
 • Конференция „Жените и филантропията”, 22. 11. 2011 г. София. Организатори: Български дарителски форум и Български фонд за жените.
 • Международна научна конференция „100 години от Балканските войни (ретроспекции и проекции)”, 3-5 окт. 2012 г. София: „Държавата, обществото и подпомагането на пострадалите от войните (1912-1913, 1915-1918)».
 • Национална конференция „Благотворителността в Пловдив през ХІХ и ХХ век”, 25 окт. 2012 г.: „Обществената благотворителност в България и Пловдив (1878-1944 г.)”.
 • Трети международен конгрес по българистика, май 2013 София: „Гражданските организации и модернизацията на българското общество (края на ХІХ – 40-те години на ХХ в.)”.
 • Национална научна конференция „Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура”, 6-7 ноември 2014 г. Пловдив”: „Мария Гешова – съпруга и благодетелка”.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Научно-популярни статии

 • „Дарителската традиция се завръща” – Аз Буки, бр. 5, 30 ян. 2014 г.
 • „Как повярвахме, че от нас нищо не зависи”. – интервю, публикувано във в. Капитал, 20 май 2016.
 • „Дарителството – морал и гражданска активност” – Интервю за сайта за изкуство и общество „Въпреки” – юли 2016 г.

– Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения

 • Лекция „Благотворителност и дарителство в България” – 16 май 2013 г. – пред бивши възпитаници на американски университети на тема
 • Лекция „Социални аспекти на дарителството в България”- 20 ноември 2013 пред Харвард клуб-България
 • Експозе и участие в национален дебат на тема „Какво знаем и какво не знаем за дарителството в Пловдив днес”. Организатори – Български дарителски форум, Американска фондация за България и Национален алианс за работа с доброволци. Пловдив 11 март 2014 г.
 • Представяне-дебат на сборника „Благодетели и благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието 1879 – 1951. Документи. С., 2015”, 20 юли 2015 г. в сградата на Народното събрание. Експозе на тема: „Законодателството, регламентиращо дарителството и благотворителността в България в края на ХІХ до средата на ХХ в.”
 • Лекция „Дарителството в историята на България”, 10-17 юли 2015 г. Трявна – пред участниците на 11-тата стипендиантска среща на Американска фондация за България.

– Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви

 • Автор на изложбата (заедно с Цв. Величкова) „Благодетели и дарителство в България”. Изложбата е експонирана: в галерия „Средец” на Министерство на културата (януари 2014 г.), в БАН (31 март – 13 април 2014 г.), в Регионален музей Пловдив (24 февр. – 14 март 2014), в ДА-Пазарджик (юли), Дом Витгенщайн, Виена – от 11 юли до 30 септември 2014.
 • Научен консултант на документален филм, посветен на Иван Шишманов – „Вярвам в гения на българския народ”, продуцент и сценарист Т. Пандурска, режисьор Б. Колева.