Румян Сечков

Гл. ас. д-р РУМЯН СЕЧКОВ

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на СССР и на Русия след неговото разпадане.

Проблеми на малцинствата в България и Европа в най-ново време.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1975-1979 – Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност – история на Русия и СССР

1981-1985 – Аспирант/докторант в Беларуски държавен университет гр. Минск. Доктор по история.

Заемани длъжности

Главен асистент

Научна степен и звание

главен асистент, доктор по история

Преподавателска дейност

1999-2014 – Лекционен курс: „Светът след падането на Берлинската стена. От конфронтации към обединения“. Нов български университет.

Езици

руски, английски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Колективни трудове

Р. Сечков, Й. Нунев. Неформалният лидер в ромската общност. София, 2009.

Студии и статии

 • Ромите в България: блатото се раздвижи. – Историческо бъдеще, 2000, кн. 1-2, с. 198-203.
 • Един руски дипломат разказва… Сергей Сазонов. „Европейския концерт“ на Великите сили и балканските раздори. 1912-1916. – Историческо бъдеще, 2001, кн. 1, с. 29-36.
 • Влияние на процеса на оптимизация на образователната система от селски райони на област Монтана върху ученици от ромски произход. –Педагогика, 2011, бр. 2.
 • Развитие на общностите в Европа: към създаване на обща рамка и разбиране С., 2014. 98 с. (отделно книжно тяло), ISBN 978-954-9630-58-9.
 • Housing – a factor for Roma integration. С., 2017. 41 с. (отделно книжно тяло), ISBN 978-954-9630-62-6

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Научна конференция на Департамент История – НБУ „Кръстопътищата на историята“. Созопол, 20-23 септември 2016. Доклад: Русия – неизбежният автократичен избор.
 • Конференция организирана от Европейската инвестиционна банка и Световната банка на тема „Подотчетность международных финансовых учреждений, иницируемая гражданским обществом“. Киев, Украйна, 12-13 октомври 2016 г. Доклад: Българският опит при контрол на инвестициите в социалната сфера.
 • Конференция на Университет Пабло де Олавиде, Севиля, Испания 29-31 май 2016 г. „Интеграция на ромите в Европа“. Доклад: Ромите в България – история и настояще.
 • Научна конференция на Департамент История – НБУ „Цивилизационни диалози“. Созопол, 21-23 септември 2015. Доклад: Общественото мнение в Русия – начин на мислене, начин за употреба.
 • Национална конференция на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи във връзка с Европейската година за развитие 2015. 19 март 2015 г., Централен военен клуб. Пленарен доклад: Мястото на България в глобализиращия се свят.
 • Национална конференция „Историята и нейните интерпретации“. Созопол 18-22 септември 2014. Доклад: Историята като част от „хибридната война“ на Русия.
 • Съвет за икономическо развитие и социални политики към Президента на Р България. Заседание на тема „Приобщаващ растеж: заетост и социално включване“. София, 14 юни 2012 г. Доклад: Мерки за социално включване на маргинализирани общности.
 • Национална конференция „Историята като наука, професия, образование“. Созопол, 21-25 септември 2011 г. Доклад: Глобалното образование в контекста на промените в българската образователна система.
 • Национална конференция, организирана от Национален съвет по етническите и итеграционните въпроси към Министерски съвет на Република България. София, 14 ноември 2011 г. Пленарен доклад: Приоритетите на Националната стратегия за интеграция на ромите.
 • Национална научна конференция „История и празници“. Созопол, 19-23 септември 2011 г. Доклад: Съвременните празници в малкия град.
 • Национална научна конференция „Конфликти и дипломация – в миналото и сега“. Созопол, 20-23 септември 2010. Доклад: Лисабонският договор и амбициите на Саркози.
 • Кръгла маса с международно участие по повод представянето на Годишния доклад Aid Watch на CONCORD. София 10 юни 2010. Доклад: Какво направи България в сферата на помощта за развитие през последната година.
 • Национална конференция „Общество, власт и собственост в историята. Созопол, 19-23 септември 2009 г. Доклад: Гражданското образование и образователната интеграция.
 • Международна кръгла маса „Политиката за Международно развитие на ЕС“. София, 30-31 октомври 2009 г. Доклад: Ползите на България от двустранното сътрудничество за развитие с приоритетните държави – Армения, Грузия, Косово, Македония, Молдова и Сърбия.
 • Международна конференция „Европейските приоритети на новоприетите страни в ЕС“. Франфуркт на Майн, Германия, 16-18 ноември 2009 г. Доклад: Българските приоритети в сферата на международното развитие.
 • Национална конференция „Пътища към независимостта“. Созопол, 20-22 септември 2008 г. Доклад: Мястото на „другия“ в модерната българска държава.
 • Национална конференция „Българското образование в контекста на ЕС“. София, 18-19 юни 2008 г. Доклад: Интеркултурното образование.
 • Международен колоквиум по въпросите на евроинтеграцията на страните от Централна и Източна Европа. Будапеща 12-15 май 2008 г. Доклад: България между Изтока и Запада – съвременни измерения.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации

2013-2014 – ръководител на проект: „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви“ към Държавна агенция Архиви, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“. Разработен и отпечатан нов Методически кодекс на архивите.

2012-2016 – член на Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средствата от фондовете на ЕС, създадена със заповед на министър-председателя.

2012-2013 – член на Междуведомствена работна група за анализ и промени на действащата нормативна уредба с оглед изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012–2020 г.

2012-2013 – национален консултант в конкурс „Иновативни практики в управлението“, тематична област: „Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците“ към МОМН.

2011-2015 – член на Работната група за разработване на Стандарт за Гражданско и интеркултурно образование, създадена със заповед на Министъра на образованието и науката.

2011-2013 – член на Работната група за разработване на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, създадена със заповед на Министъра на образованието и науката.

2011-2013 – член на работна група за разработване на Закон за предучилищното и училищното образование създадена със заповед на Министъра на образованието и науката.

2011-2012 – член на Работна група за написване на Национална стратегия за интеграция на ромите, създадена със заповед на Министър-председателя.

2011 – член на Работната група за разработване на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, създадена със заповед на Министъра на образованието и науката.

2006-2013 – член на Консултативен съвет по образователна интеграция към МОМН.

2006-2012 – член на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция към МОМН.

2004-2017 – член на Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.