Тъжна вест

проф. д.и.н. ВИТКА ТОШКОВА

(8.12.1939–29.11.2022)

На 29.11.2022 г. ни напусна проф. Витка Тошкова – един от водещите специалисти по най-нова обща и българска история, учен-изследовател с широка ерудиция, със собствен стил, получил признание в страната и чужбина, дългогодишен член на колектива на Института по история към БАН и негов заместник-директор (1989–1993), на Научния съвет на института, както и на различни академични органи – на Висшата атестационна комисия по исторически науки (1987–1995), на Специализирания научен съвет по нова и най-нова история към ВАК (1991–2010), като от 2007 г. е негов научен секретар, на Специализирания научен съвет по военна история (1989–1993), а след разформироването му – на Ведомствения научен съвет на създадения Национален център по военна история (1993-1999), на Научно-експертната комисия по обществени и хуманитарни науки към Националния фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката, като от 2000 г. в продължение на 10 години е неин председател.

Сферата на научните интереси на проф. В. Тошкова е широка. Но в центъра на изследванията ѝ винаги е България и нейното място в сложната система на международните отношения и преди всичко в интересите на великите сили. Тя е привърженик на тезата, че българската история не може да бъде добре разбрана и осмислена, ако се проучва откъснато от европейското и световното развитие. За работата ѝ е характерен стремеж към задълбоченост и изчерпателност при проучването на проблемите. Цялата научна продукция на В. Тошкова се отличава с използване на широка изворова база, прецизна аргументация на защитаваната теза, добросъвестна интерпретация на фактите.

Един от създателите на секция „Нова и най-нова обща история“, В. Тошкова става неин зам.-ръководител, а на практика фактически ръководител и дългогодишен мотор на цялата ѝ богата и разнообразна дейност. Тя полага много грижи за утвърждаването ѝ като важна структура в рамките на Института и има огромни заслуги за израстването на млади научни кадри по нова и най-нова обща история, които сега вече съставляват ядрото на секцията.

Поклон пред светлата ѝ памет!